От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.01 / Н.І. Тавровецька; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2009. — 19 с. — укp.

Коротко

Становлення естетичних почуттів у процесі формування Я-образу

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:35:23
Описание
         Проведено теоретико-експериментальне вивчення естетичних почуттів у структурі Я-образу. Проведено інтегроване дослідження естетичних характеристик особистості, а саме: естетичного сприйняття, естетичних почуттів, естетичного відношення й естетичної потреби. Досліджено психологічну суть самосвідомості, Я-концепції, систем "Я" та "не-Я", формування Я-образу через механізм трансформації, рефлексії. Створено модель Я-образу, згідно з якою - образ - це складна, цілісна система, у якій регулятором дій і взаємин людини з предметами довкілля є естетичні почуття. Розроблено та вдосконалено психодіагностичний комплекс для виявлення ступеня сформованості естетичних почуттів. На підставі кореляційного аналізу виявлено психологічні особливості естетичних почуттів, їх рівні прояву, вплив і взаємозв'язок зі структурними компонентами Я-образу. Розроблено й апробовано програму соціально-психологічного тренінгу зі складовими, які присвячені самосвідомості, структурі, змісту та процесу формування Я-образу, а також забезпечують активізацію та становлення естетичних почуттів.
См. также:
 • Формування "образу Я" працівників ОВС у процесі професійного становлення

           Проведено психологічний аналіз самосвідомості працівників органів внутрішніх справ (ОВС). Висвітлено сучасні підходи до проблеми самосвідомості. Розглянуто співвіднесеність понять "Я-концепція" і "образ Я". Проаналізовано уявлення про структуру "образу Я". Висвітлено засади системного підходу до дослідження "образу Я". Показано роль самосвідомості у професійному становленні, формуванні моральних якостей і відповідальності працівників ОВС. Показано, що самосвідомість є цілісною системою, структурні компоненти якої взаємозалежні між собою і зовнішнім світом. Самовідношення є показником професійної ідентифікації працівників ОВС. Особливості "образу Я" зумовлені особливостями етапу професійного становлення й особливостями професійної діяльності. Виявлено й описано певні механізми самосвідомості, характерні для даних працівників. На підставі результатів досліждення запропоновано шляхи оптимізації процесу професійної орієнтації.

 • Виховання морально-естетичних почуттів молодших школярів засобами української народної казки

  : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 [Електронний ресурс] / Микола Іванович Гагарін; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

 • Підготовка майбутніх учителів музики до виховання у молодших школярів морально-естетичних почуттів засобами народної музичної творчості

           Науково обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідженої проблеми, узагальнено потенціал народної музичної творчості у морально-естетичному вихованні школярів. Розроблено компоненти, показники та рівні готовності майбутніх учителів музики до виховання у молодших школярів морально-естетичних почуттів засобами музичного фольклору. Розроблено й експериментально перевірено модель підготовки студентів до даного виховного процесу з використанням засобів народної творчості. Визначено педагогічні умови формування у майбутніх учителів музики зазначеної готовності. Розроблено та впроваджено до практики підготовки даних вчителів навчальні дисципліни "Педагогічні технології морально-естетичного виховання молодших школярів засобами народної музичної творчості", "Хроматична сопілка у загальноосвітній школі" та їх методичне забезпечення.

 • Роль художньо-проектного образу в процесі вивчення курсу проектування швейних виробів

           Розглянуто сутність художньо-проектного образу. Підкреслено необхідність формування умінь за його створення в процесі вивчення курсу "Проектування швейних виробів" майбутніми інженерами-педагогами дизайнерського профілю.

 • Формування сучасних художньо-естетичних поглядів як складових екологічної культури

           Розглянуто національну художньо-естетичну специфіку: народну творчість, сімейний уклад, етичні та ідеологічні уявлення, а також художньо-естетичні погляди як складову екологічної культури.

 • Формування музично-естетичних орієнтацій майбутніх учителів у позанавчальній діяльності

           Розглянуто проблему сучасної педагогічної теорії й практики - формування музично-естетичних орієнтацій учителів у позанавчальній діяльності. Виділено основні підходи до визначення сутності даних орієнтацій учителів, розкрито їх ознаки як важливого чинника професійно-педагогічної діяльності. Проаналізовано роль, інформаційні та організаційні особливості позанавчальної діяльності у формуванні зазначених орієнтацій учителів, розроблено критерії, показники та визначено рівні їх сформованості.

 • Формування естетичних творчих якостей та умінь майбутніх учителів засобами образотворчого мистецтва

           Проаналізовано поетапність художньо-творчого процесу, обгрунтовано педагогічні умови впливу образотворчого мистецтва на становлення і розвиток особистостей студентів. Окреслено критерії визначення рівнів сформованості естетичних творчих якостей та умінь майбутніх учителів. Розроблено науково доцільну методику підготовки учителів художньо-творчої спрямованості, яка сприяє естетичному творчому самовираженню через власну професійну діяльність. Ефективність впливу педагогічних умов і розробленої методики на формування естетичних творчих якостей та умінь майбутніх учителів перевірено шляхом проведення констатуючого та формівного експериментів у експериментальних і контрольних групах. Формування творчих якостей особистості шляхом виховання їх естетичних якостей і розвитку творчих умінь сприяє підвищенню духовної культури людини, що приводить до значних успіхів членів суспільства у всіх напрямках науки, культури та ін.

 • Вплив харківської школи мистецтвознавства на формування художньо-естетичних засад у контексті дизайнерської освіти ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

           Розглянуто проблеми вдосконалення професійної підготовки студентів-магістрантів художньо-графічного відділення ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Показано нові підходи до вивчення магістрами нововведених дисциплін "Мистецтвознавство" та "Історія дизайну". Проаналізовано вплив харківської школи мистецтвознавців кінця ХІХ - початку ХХ ст. на сучасне навчання.

 • Підготовка вчителя до формування естетичних орієнтацій молодших школярів на цінності народного мистецтва (в умовах позакласної діяльності)

           Визначено умовну ієрархію цінностей народного мистецтва з точки зору їх значення для підготовки вчителя до виховної роботи з дітьми. Детально охарактеризовано поняття "цінності народного мистецтва" та "естетичні орієнтації особи". Розроблено критерії та виділено рівні сформованості естетичних орієнтацій дітей та молоді на цінності народного мистецтва. Обгрунтовано й експериментально перевірено комплексну модель підготовки студентів до формування естетичних орієнтацій молодших школярів на цінності народного мистецтва за умов позакласної діяльності.

 • Методика формування узагальненого образу ситуації

           Проведено дослідження щодо пошуку науково обгрунтованої методики формування у співробітників правоохоронних органів спеціальних якостей, які сприяють розв'язанню конфліктних ситуацій.

 • Вплив монастирської ідеології на формування культурно-естетичних основ національного стилю церковного будівництва та обрядового мистецтва Галичини

           Проаналізовано окремі аспекти впливу монастирської ідеології на формування культурно-естетичних основ національного стилю церковного будівництва, урізноманітнення та збагачення традиційного церковного досвіду новими ритуалами і художньо-образними сюжетами. Відзначено доступність і привабливість обрядових змін, внаслідок чого нова естетика релігійного мистецтва отримала поширення в народному середовищі. З'ясовано, що традиції монастирської іконографії та мистецтва, зберігали свою актуальність у ХІХ - ХХ ст. в місцевостях де особливо активно діяли чернечі осередки.

 • Особливості формування "Я-образу" в осіб з вадами зору

           Проаналізовано особливості формування "Я-образу" в осіб з вадами зору. Розглянуто структуру та фактори формування, а також взаємозв'язок "Я-образу" та захисно-адаптивних механізмів особистості. Доповнено і уточнено теоретичні уявлення про вплив образів "тілесного Я" і "реального Я" на формування "Я-образу" незрячої людини в цілому. Встановлено факт більш частої переоцінки або недооцінки своїх можливостей незрячими людьми у порівнянні зі зрячими; уточнено уявлення про роль зору у формуванні "Я-образу" особистості. Запропоновано трактування зору як засобу збору соціально значимої інформації, що використовується людиною під час інтерпретації себе, своїх мотивів і намірів. Здійснено аналіз семантичних репрезентацій зрячих та незрячих людей про сліпоту. Уперше розроблено та апробовано комплексну програму соціально-психологічного тренінгу для людей з глибокими порушеннями зору, спрямований на корекцію "Я-образу", тобто уявлення про себе, самовідношення незрячої особистості та її адаптивних можливостей.

 • Особливості формування Я-образу у школярів з церебральним паралічем

           З використанням комплексної діагностичної методики виявлено специфічні шляхи формування Я-образу в дітей з церебральним паралічем від молодшого шкільного до підліткового віку: когнітивна спрощеність різноаспектних уявлень про власне Я; недостатня автономія когнітивних та афективних структур; уповільненість формування Я-ідеального як конструкту, відмінного від Я-реального; порушення адекватності у сприйнятті власної особистості; проблематичність позитивного самоприйняття внаслідок інтеріоризації чужих негативних ставлень; включення захисно-компенсаторних механізмів, що впливає на усвідомленість уявлень про себе. З урахуванням виявлених особливостей Я-образу у школярів з церебральним паралічем розроблено психокорекційну програму, яка являє собою єдину структуровану систему в сукупності послідовних блоків. На підставі результатів апробації цієї програми показано, що розроблена методика цілеспрямованого впливу на формування Я-образу у хворих дітей зумовлює позитивні зміни в їх самосвідомості.

 • Вплив дизайну на формування образу українських церков

            Описано вирішення нових планувально-просторових принципів архітектури українських церков зарубіжжя у другій половині ХХ ст., що зумовили зміни в трактуванні інтер'єрного простору та обладнання. Зазначено, що іконографія та декор витісняються відкритими в інтер'єрі конструкціями та обладнанням, виготовлених промисловим способом.

© 2007-2019 vbs.com.ua