От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Скептицизм в британській філософії Нового часу : автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.05 / О.О. Панич; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2009. — 28 с. — укp.

Коротко

Скептицизм в британській філософії Нового часу

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:35:00
Описание
         Проаналізовано скептичні ідеї Гоббса у його полеміці з Декартом і в "Левіафані". Досліджено антискептичні стратегії Локка та Барклі, виявлено специфічні для кожної з них внутрішні протиріччя, через які Локк суперечить власній теоретичній конструкції, а Барклі, всупереч власному задуму, заново стверджує скептичну філософію. Доведено, що скептична криза, описана Х'юмом наприкінці першої книги "Трактат про людську природу", обумовлює радикальне переосмислення філософом скептицизму та філософії як такої. Встановлено ступінь спорідненості та відмінності у розумінні скептицизму у Х'юма та Секста Емпірика. Виявлено залежність сучасних англомовних інтерпретацій античного скептицизму від розуміння скептицизму та людської природи, вперше висловленого у філософії Х'юма. З'ясовано, що результатом антискептичної стратегії Ріда, сформованої у полеміці з Х'юмом, є не самообгрунтування, а самоспростування рідівської "філософії здорового глузду".
См. также:
 • Філософія Нового часу

  1. Р. Декарт – основоположник раціоналізму у філософії Нового часу. 3
  2. Вчення Б. Спінози про субстанцію. 6
  3. Матеріалізм Т. Гоббса. 8
  Література 11


 • Політичні вчення нового часу

  План
  1. Передумови розвитку політико-правових концепцій Нового часу 3
  2. Договірна теорія походження держави Дж. Локк та Т. Гоббс 4
  3. Теорія розподілу влади Дж. Локка і Ш. Монтеск’є 7
  4. Вчення про “народний суверенітет” Ж.Ж. Руссо 7
  Література 10


 • Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку

           З'ясовано всі компоненти історіографічного процесу, які відображають витоки наукового підходу до історії слов'янських народів, становлення української історичної славістики нового часу та етапи її розвитку. Проаналізовано чинники формування поглядів українського історичного письменства раннього нового часу на проблеми минулого слов'янських народів. Визначено форми та прояви зовнішніх впливів на них. Реконструйовано процес рецепції слов'янського світу в українській історіографії доби існування Української козацької держави та з'ясовано ступінь її впливу на започаткування наукового вивчення історії слов'янських народів наприкінці XVIII ст. Здійснено спробу виявити наукові та політико-ідеологічні чинники зародження академічного інтересу до минулого південних і західних слов'ян, передумов виникнення та формування концепцій їх історії. Також проаналізовано вплив суспільно-політичних факторів й політики Російської імперії щодо країн Центральної та Південно-Східної Європи на розвиток української історичної славістики у контексті історіографічного процесу й заснування слов'янознавчих центрів в Україні. Визначено головні етапи розвитку вітчизняної історичної славістики нового часу та з'ясовано характерні напрями, тематику та методологію досліджень, а також охарактеризовано погляди українських істориків-славістів, їх методологічні засади та внесок у дослідження ключових проблем давньої та середньовічної історії.

 • Эстетический скептицизм Дж. Сантаяны

           На основї геременевтичного методу автор знаходить новий зміст скептичного тексту відомого філософа. Аналіз його основних інтенцій демонструє естетизм та імморализм такого скептицизму.         By hermeneutic means the author finds a new meaning and new sense of the well-known philosopher's text. It's analysis shows the aesthetic and immoral intentions of J.Santayana's skepticism.

 • Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати на підприємствах

           Розглядаються поняття єдності і поняття диференціації правового регулювання трудових відносин, основні передумови їх існування. Аналізуються основні риси єдиного і дифренційованого правового регулювання відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати. Досліджуються проблеми оптимального співвідношення централізованого і локального регулювання трудових відносин відповідно до ринкових перетворень суспільства. Особлива увага приділяється визначенню кола відносин робочого часу, часу відпочинку і заробітної плати, які підлягають єдиному, а також диференційованому правовому регулюванню. Обгрунтовуються конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення трудового законодавства.

 • Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини XX ст.

           Уперше на базі британських історіографічних джерел другої половини XX ст. комплексно досліджено процес нагромадження та систематизації знань з історії організації та механізму функціонування владних структур в Англії першої половини XVII ст. Проведено узагальнення досвіду вивчення британськими науковцями англійської адміністративної історії доби ранніх Стюартів, проаналізовано новітні підходи та дослідницькі методики, запропоновані в британській історичній науці до вивчення державно-владних інститутів Англії дослідженого періоду. Виокремлено та обгрунтовано головні етапи дослідження британськими істориками проблематики з історії організації державного управління Англії доби ранніх Стюартів. Виявлено дискусійні, маловивчені питання, які потребують глибшої розробки та визначено перспективні напрями подальших досліджень.

 • Біоетика — веління часу

           Слова «Наука без совісті спустошує душу» належать видатному французькому гуманісту Франсуа Рабле, автору безсмертного філософського твору «Гаргантюа і Пантагрюель». Вони були сказані понад 450 років тому, але значимість їх з часом зросла рівно настільки, наскільки зросли можливості самої науки, які сьогодні воістину безмежні. Парадокс, а може, точніше, трагедія всього людства полягає в тому, що розвиток науки відбувався по експоненті, а совість нерідко настільки ж стрімко падала вниз. Сучасна історія навіть знає періоди, коли панували режими, за яких взагалі це поняття вважали химерою.

 • Соціологія вільного часу


 • Нормативне регулювання робочого часу

  ПЛАН
  Вступ. 3
  1. Сутність поняття “робочий час”. Норми тривалості робочого часу 3
  2. Скорочення тривалості робочого часу 5
  3. Тривалість роботи напередодні свят та в нічний час 9
  4. Неповний робочий час та поділ робочого дня на частини 10
  5. Надурочні роботи 11
  Висновок 13
  Список використаної літератури: 14


 • Паризький хранитель часу з Одеси

           У астрономів є така посада — хранитель часу. Точніше, вона існувала до другої половини ХХ століття, до появи атомного годинника. Нині ця посада зветься «учений — хранитель атомного еталона часу» і більше стосується техніки. Але наша розповідь про минуле.

 • Статус буттєвого часу в музиці

           Розглянуто прояви часу у різних сферах музичного мислення: композиції, драматургії, музичних засобах. Час осмислено, згідно з філософією буття М. Хайдеггера як онтологічний взаємозв'язок минулого, теперішнього, майбутнього, що має чотири основні види (виміри), яким відповідають певні типи подієвості, тобто загального характеру подій щодо структури часу. Розглянуто різні види взаємодії вимірів часу, роль часу у взаємозбагаченні композиції, драматургії, музичних засобів. Показано можливості нового підходу до проблеми "час та музика" на прикладах порівняльного аналізу як окремих музичних засобів у стилях різних епох і творів сучасних українських композиторів - В.В. Сильвестрова та Ю.Я. Іщенка.

 • Створення нового підприємства


  ВСТУП 3
  ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
  1.1 ПОНЯТТЯ, ФОРМИ І ТИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6
  1.2 ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ФОРМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 14
  1.3 ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВА 20
  1.4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 23
  ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЛОМАПАК” 29
  2.1.АНАЛІЗ РИНКОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ 29
  2.2. СТРУКТУРА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА ТА ВИМОГИ ДО ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ 39
  2.3. ФОРМУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 43
  ГЛАВА 3. ОБҐРУНТУВАННЯ БІЗНЕС – ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЛОМАПАК” 54
  3.1. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Й ЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ З НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ І УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ПІДПРИЄМСТВА 54
  3.2. ФОРМУВАННЯ РОЗДІЛІВ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 60
  3.3. ОЦІНКА ОЧІКУЄМИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 65
  ВИСНОВОК 72
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 77
  ДОДАТКИ 79


 • Фактор часу в "психологічному профілі" керівника

           Вперше встановлено своєрідність часової організації психіки суб'єкта-керівника. Особливості його опосередкованого відношення до часу досліджено за чотирма основними параметрами: часовою перспективою, суб'єктивною швидкістю плину часу, особливим ставленням до часу як до суб'єктивної реальності та цінності, а також з урахуванням вміння практично розпоряджатись часом (планувати, розподіляти, використовувати). Проаналізовано механізми безпосереднього переживання часу керівниками (психічну метрику та топологію часу). Проведено локалізацію та визначено місце суб'єктів-керівників на шкалі суцільного спектра "t-типів". Виявлено вплив часової організації психіки на рівень успішності суб'єкта у керівній діяльності. Доведено, що якості "психологічного профілю" керівника відповідно узгоджені з часовою організацію його психіки, визначено оптимальний рівень їх прояву. Встановлено відмінності у прийнятті рішень керівниками з урахуванням чинника опосередкованого відношення до часу. Визначено оптимальний для менеджерів рівень мотивації досягнень і показано його зв'язок з часовими властивостями їх психіки.

 • Категорія часу у фортепіанній поетиці С.В.Рахманінова

           На підставі вивчення фортепіанної творчості С.В.Рахманінова запропоновано теорію музичної темпоральності. Категорію часу розглянуто як стильовий чинник, визначальну складову композиторського мислення й естетичної ідеї. Фортепіанну творчість С.В.Рахманінова досліджено у єдності її композиторської та виконавської сторін, що дозволяє розкривати наскрізне системне значення темпоральноті у фортепіанній поетиці композитора. Музичну темпоральність досліджено у взаємозв'язку з феноменом циклічності, що дозволяє розширювати уявлення про процеси циклоутворення в музиці. Розкрито базове методологічне значення вчення О.Лосєва про музичний час, головні положення якого є теоретичними передумовами музикознавчого та виконавського стилістичного аналізу фортепіанних творів С.В.Рахманінова. Виявлено циклічний тип темпоральності на всіх рівнях музичної поетики, що дозволило створити цілісну модель фортепіанної творчості С.В.Рахманінова.

© 2007-2019 vbs.com.ua