От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.04 / С.Д. Судак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Міфологічна діяльність як елемент формування сутнісних сил людини

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:33:17
Описание
         Досліджено трансформації уявлень про сутнісні сили людини у текстах героїчного епосу. Проаналізовано природу, генезис, форми експлікації сутнісних сил людини у контексті есенційних і екзистенційних аспектів міфопоетичної, епічної традиції, зокрема, у текстах героїчного епосу - античного, північноєвропейського, буддійського. Досліджено певні жанри українського героїчного епосу у аспекті встановлення в них уявлень про екзистенційні прагнення та сутнісні сили людини. Відзначено, що складові українського епосу - думи й історичні пісні - містять опредметнення загальнолюдських феноменів, які є визначальними, породжувальними сутнісних сил людини. Зроблено висновок, що сутнісною силою людини в українському героїчному епосі є відданість людини референтній соціальній групі. Такими групами є козацьке товариство та сім'я (дім, оселя). Вони постають у текстах втіленням всесвіту, життєвого світу, в якому реалізує себе людське буття.
См. также:
 • Міфологічна традиція в літературній творчості ХХ століття

           Визначено, що міфологізм - це інструмент художньої організації матеріалу та засіб виразу певних національно-культурних моделей буття. Ідейними засадами створення неоміфологічного напрямку виступили слідуючи положення: "філософія життя", інтуїтивізм, психоаналіз, структуралізм, ритуалізм, функціоналізм. Розширено практику використання міфологічної тематики в літературі. Створено новаторську форму побудови сучасного літературного твору. Доведено, що звернення сучасних митців до психоаналізу та "глибинної" психології приводить до формування характерних рис психологізму, відсутніх в міфології. В процесі моделювання неоміфологічного твору досліджено феномен містицизму. Аргументовано, що "відродження" міфу в літературній творчості ХХ ст. сприяло формуванню нової посткласичної естетики.

 • Формування тонких плівок потрійних халькогенідних сполук, які містять лужний елемент

  : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Н.Л. Дьяконенко; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

 • Оцінка впливу екологічних факторів на психофізіологічну діяльність людини

           Оцінено вплив несприятливих факторів довкілля на психофізіологічну діяльність людини. Виявлено взаємозв'язок комплексу психофізіологічних показників (уваги, пам'яті, прийняття рішень, психофізіологічної надійності, адаптивності, генеральної та поточної домінуючої мотивації) від умов життєдіяльності людини. Розроблено спосіб "Оцінка впливу екологічних умов на людину за психофізіологічним станом органіму". Встановленно зміни функціонування психофізіологічної діяльності людини за хронічного (більше 10-ти років) впливу несприятливих екологічних умов, що має прояв у стиску інтегральних психофізіологічних показників і відповідних інформативних комплексів, а також у зрушеннях і оберті динамічного психофізіологічного показника. Виявлено 4 комплексні фактори психофізіологічної діяльності людини (мотиваційний, інформаційно-адаптивний, сприйняття інформації та розумових здібностей), які є стрижнем процесу навчання для трансформованих промисловістю умов. Виявлено механізми психофізіологічної діяльності людини, які характеризують ступінь сприйняття суб'єкта до негативної сугестивності. З використанням розробленого способу тренувань знижених психофізіологічних функцій для зміцнення психофізіологічного стану людини та її адаптивності на несприятливих техногенно-трансформованих територіях перевірено адекватність застосування векторних, тензорних і спінорних моделей.

 • Діяльність органів місцевого самоврядування по забезпеченню конституційних прав та свобод людини і громадянина

           Розкрито проблеми правового регулювання місця, ролі, функцій та повноважень органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Обговорено питання правового положення людини та громадянина як члена територіальної громади, доведено необхідність застосування дворівневої системи первинних суб'єктів місцевого самоврядування (територіальна громада як соціально-територіальна група та особистість як суб'єкт індивідуальних прав). Проаналізовано головні напрямки діяльності органів місцевого самоврядування щодо забезпечення громадянських, соціально-економічних, культурних та політичних прав людини та громадянина. Досліджено організаційно-правові форми та методи діяльності представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування у процесі забезпечення прав і свобод.

 • Формування геометрії маси тіла людини в онтогенезі

           Розглянуто важливу біологічну характеристику організму людини - розподіл маси тіла в просторі. Аргументовано, що важливими біомеханічними показниками є розташування центрів мас біоланок, біокінематичних пар і загальний центр маси тіла, площі поверхні та сегментів тіла, питома вага тіла та його сегментів, об'єм тіла та його сегментів.

 • Людина як елемент життєдіяльності середовища

  1. Людина як біологічний та соціальний суб’єкт 3
  2. Діяльність людини 4
  Література 7


 • Група відпочиваючих – основний елемент ТРС

  План
  1. Група відпочиваючих – основний елемент ТРС 3
  2. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу Полтавської області 3
  Література 16


 • Товар, як первісний елемент процесу виробництва

  Вступ.
  1. Товар, як первісний елемент процесу виробництва.
  2. Основні властивості товару.
  3. Існуючі теорії вартості товару.
  Висновок.
  Використана література.

 • Єврорегіон як елемент інтеграції у європейський простір

  [Електронний ресурс] / П.В. Скотний // Культура народов Причерноморья. — 2005. — N59. — С. 161-162 — укp. — укp. — англ.

 • Оцінка та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства

           Розглянуто питання оцінки та формування рекламних витрат підприємств в Україні за умов ринкової трансформації економіки. Досліджено концептуальні підходи до проблеми здійснення рекламної діяльності загалом і формування рекламного бюджету зокрема. Здійснено класифікацію видів реклами та рекламних ефектів, досліджено стан та перспективи українського рекламного ринку. Розроблено склад витрат на рекламу підприємства, обгрунтовано методичні засади формування рекламного бюджету, досліджено вплив на рекламну діяльність перехідного етапу економіки. Запропоновано модель оптимізації та механізм визначення рекламних витрат, встановлено взаємозв'язки у комплексі маркетингу реклами, ціни та якості.

 • Потреби людини - основа створення нормативної бази формування міського середовища

           На підставі проведеного аналізу класифікації потреб у різних галузях знань запропоновано розподіл потреб людини залежно від завдань, які вирішуватиме теорія нормування в будівельній діяльності щодо формування середовища існування людини.

 • Ринок цінних паперів як елемент ринкової інфраструктури

  Вступ 3
  1. Явище ринкової інфраструктури та основні елементи інфраструктури 4
  2. Ринок цінних паперів у функціонуванні ринкової інфраструктури 11
  3. Стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні 19
  Література 33


 • Професіограма як елемент керування ППФП студентів-податківців

            Проаналізовано результати анкетування податківців, зроблено професіографічний аналіз документів, які визначають зміст роботи працівника податкової служби з метою визначення його професійно важливих якостей та здібностей. Визначено основні положення професіограми податківця.

 • Політична система як елемент політичного життя суспільства.

  ПЛАН.
  1. Поняття, структура і типологія політичних систем
  2. Форми державного устрою
  3. Політичний режим


© 2007-2019 vbs.com.ua