От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Становлення і розвиток ойконімії Північної Тернопільщини XII - XX ст. : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І.О. Волянюк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 19 с. — укp.

Коротко

Становлення і розвиток ойконімії Північної Тернопільщини XII - XX ст.

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:27:50
Описание
         З'ясовано стан дослідження ойконімії України та наявні класифікаційні схеми назв поселень. Проаналізовано словотвірну семантику 583-х ойконімів краю, зокрема, кожну ойконімну модель і функції словотвірних формантів. Визначено продуктивність у словотворенні назв поселень різних лексико-семантичних груп. Укладено історико-етимологічний словник ойконімів Північної Тернопільщини, який містить інформацію про локалізацію, паспортизацію, походження та структуру всіх назв поселень досліженого краю (тих, що існують, а також тих, що були об'єднані з іншими поселеннями або ліквідовані).
См. также:
 • Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Північної Бессарабії у другій половині XIX - на початку XX ст.

           На нових методологічних засадах з використанням неопублікованих документів з різноманітних джерел висвітлено розвиток суспільного та політичного руху Північної Бессарабії у другій половині XIX - на початку XX ст. У контексті неупереджених позицій відображено революцію 1905 - 1907 рр. на північнобессарабських землях та її наслідки. Охарактеризовано процес розвитку освіти та медицини регіону. Досліджено національний, соціальний і релігійний склад населення. Висвітлено процес розвитку економіки краю, розглянуто процес зародження та діяльності органів місцевого самоврядування. Подано динаміку змін характеру землеволодіння краю, висвітлено питання формування та діяльності органів земського самоврядування.

 • Екологічні особливості орнітофауни штучних гідроекосистем природних районів Західного Поділля і Малого Полісся Тернопільщини

           Досліджено видову різноманітність та чисельність популяцій водно-болотяних (ВБ) і навколоводних (НКВ) птахів, строки їх міграцій, гніздову біологію та трофічні особливості. Проаналізовано внутрішньовидові та міжвидові відносини птахів, їх вплив на видову різноманітність. Наведено оцінку кількісного співвідношення видів у змішаних колоніях за індексом Шеннона. Вивчено біотопічний розподіл ВБ і НКВ птахів, встановлено ступінь схожості за видовою різноманітністю орнітофауни різних типів штучних гідроекосистем за індексом Серенсона. Досліджено вплив абіотичних, біотичних та антропічних факторів на орнітофауну, а також її зворотній вплив на функціональний стан штучних гідроекосистем. Розроблено заходи щодо раціонального використання та охорони ВБ та НКВ птахів у штучно створених гідроекосистемах досліджуваного регіону.

 • Становлення та розвиток менеджменту в США

  Становлення та розвиток менеджменту в США

 • Становлення і розвиток підприємництва в аграрному виробництві

           Висвітлено теоретичні аспекти підприємницької діяльності в аграрному виробництві стосовно ринку, що розвивається на Україні. На підставі результатів вивчення існуючих підходів уточнено категорії "підприємець" і "підприємницво", проведено класифікацію підприємництва за наявністю власності на засоби виробництва, виділено функції підприємця та фактори, які суттєво впливають на господарювання в землеробстві, оцінено ефективність аграрного підприємництва регіону. Розвинуто питання визначення виробничої структури та спеціалізації за умов організації та розвитку приватного підприємства в сільському господарстві регіону. Запропоновано організаційно-економічні заходи щодо удосконалення цінової політики держави, формування цільових, заставних, мінімальних, порогових, лімітних "плаваючих", "інтервенційних", дотаційних та інших цін. Визначено напрями зниження диспаритету цін. Обгрунтовано пропозиції щодо кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств, більш широкого проведення лізингових операцій за умов державної допомоги, а також формування державних субвенцій.

 • Становлення і розвиток грошової системи в Україні

  Вступ 3
  1. Загальна характеристика грошової системи України 4
  2. Становлення грошової системи в Україні 7
  2.1 Впровадження в структуру грошового обігу купоно-карбованця 7
  2.2. Введення гривні 8
  2.3 Підсумки грошової реформи 10
  3. Розвиток грошової системи в Україні. Грошово-кредитна політика 12
  Висновки 15
  Додаток 1. Основні засади грошово-кредитної політики на 2002 р. 16
  Література: 17


 • Податкова система України, її становлення і розвиток

  ПЛАН
  Вступ 3
  1. Податкова система України; структура та взаємодія основних елементів 4
  2. Основні принципи функціонування податкової системи України 9
  3. Перспективи розбудови податкової системи України 16
  Висновки 20
  Література 22


 • Становлення і розвиток приватних підприємницьких агроформувань

           Обгрунтовано та опрацьовано пропозиції організаційно-правових форм приватного підприємництва у сільськогосподарському виробництві на базі поглиблення науково-методологічних і методичних підходів та практики становлення приватного аграрного бізнесу в Україні. Визначено зміст економічних категорій та понять, які характеризують систему аграрних відносин у контексті форм власності та господарювання. Здійснено аналіз, виявлено тенденції та проблеми становлення й розвитку фермерських господарств в Україні та Дніпропетровщині. Узагальнено світовий досвід становлення приватних агробізнесових формувань, їх сучасний стан і закономірності розвитку в економічно розвинених країнах. Розроблено наукові засади щодо напрямів подальшого розвитку фермерських господарств України. Розкрито суть приватних підприємств, їх економічний потенціал. Обгрунтовано необхідність державної підтримки приватного підприємства в даній сфері, а також матеріальної зацікавленості щодо ефективної діяльності найманих працівників.

 • Становлення і розвиток виконавчої влади в Україні

           Здійснено комплексне дослідження проблем розвитку та функціонування виконавчої влади в аспекті становлення її основних інститутів у новітній період політичної історії України, визначення її ролі та місця у структурі поділу державної влади, процесів демократизації та підвищення рівня її ефективності та професійності. Проаналізовано питання визначення поняття та сутності виконавчої діяльності. Розглянуто основні концепції виконавчої влади та діяльності у сучасній політичній науці, здійснено їх порівняльний аналіз. Охарактеризовано історико-політичні аспекти розробки поняття цієї влади. Зроблено аналіз сучасного стану даної влади у структурі функціонування політичних систем, визначено її основні завдання, цілі та повноваження. Розглянуто комплекс питань щодо забезпечення прав людини та громадянина у діяльності органів виконавчої влади у контексті конституційно проголошених орієнтирів на розбудову в Україні демократичної, правової держави та здійснюваної адміністративної реформи. Розкрито організаційно-правові основи формування системи виконавчої влади, питання взаємодії інституту глави держави та зазначеної влади, ролі та значення уряду, центральних органів даної влади у процесі здійснення функцій управління та її місцевих органів, їх взаємодії з органами місцевого самоврядування. Показано основні тенденції та перспективи її розвитку в Україні. Здійснено аналіз специфіки формування даної влади у посттоталітарних державах у процесі демократичного розвитку. Розкрито проблеми забезпечення законності у діяльності органів виконавчої влади, контролю за її діяльністю з боку інших гілок державної влади та громадянського суспільства, створення дійової системи балансу повноважень між різними органами.

 • Становлення та розвиток культури Візантійської імперії

  ПЛАН
  Вступ 3
  1. Політичний устрій Візантії 4
  2. Світоглядна основа візантійської культури 4
  3. Храм святої Софії – чудо архітектурного мистецтва Візантії 5
  4. Образотворче мистецтво 6
  4. Іконоборчість 8
  5. Література 9
  6. Встановлення канонічного порядку 9
  7. Мініатюри та книги 11
  Висновок 13
  Список використаної літератури 14


 • Становлення і розвиток ефективного корпоративного управління

           Обгрунтовано наукову концепцію удосконалення ланок та елементів організаційно-економічного механізму корпоративного управління, методів їх взаємодії та взаємодоповнення. Розроблено теоретичні засади їх розвитку та практичні заходи ефективного використання. Аргументовано послідовність і порядок переходу підприємств України на акціонерну форму діяльності. Запропоновано нові підходи до визначення суті та змісту корпорацій та їх управління, виявлення та реалізації потенційних можливостей, особливостей та переваг акціонерних товариств. Розроблено пропозиції з формування структурної моделі корпоративного управління в Україні. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення ланок та елементів організаційно-економічного механізму управління корпорацією. Запропоновано концептуальні підходи та розроблено інструментарій оцінки фінансового потенціалу корпорацій, використання якого сприятиме підвищенню зацікавленості інвесторів, а також методичний підхід до вибору раціональної структури вищого управління акціонерними товариствами.

 • Становлення і розвиток адміністративної субкультури в Україні

           У соціально-філософському контексті висвітлено становлення та розвиток адміністративної субкультури в Україні на межі XX - XXI ст. Запропоновано тезу, що адміністративна субкультура - це знання, традиції, звичаї, менталітет, правова, політична, моральна свідомість як специфічна підсистема загальної культури народу. Зауважено, що особливого значення дана субкультура має як соціально-духовна умова розвитку української державності та демократизації сучасного суспільства за умов найбільшого впливу на стан справ у країні справляє ставлення чиновників до своїх професійних і громадянських обов'язків перед народом. Досліджено генезу поняття адміністративної субкультури в історії соціальної філософії з використанням методів структурного функціоналізму та концепції соціальної дії Т.Парсона та М.Вебера. Визначено структуру особистих якостей, життєвих сеансів, експектацій державних службовців, співвідношення в їх діяльності конформістських, бюрократичних та інноваційних компонентів, що дозволяє здійснювати розробку диференційованих ефективних систем морального та матеріального стимулювання їх діяльності, спрямованої на підвищення добробуту народу. Розкрито регулятивну функцію адміністративної субкультури як механізм соціалізації службовців. Виявлено інваріантне ядро світової адміністративної субкультури, її специфічні та національно-регіональні відмінності, обгрунтовано ідею поєднання двох моделей соціальної дії - управлінських акцій "зверху" та самоорганізації виконавців "знизу" як необхідної умови успішного проведення адміністративної реформи. Проаналізовано основні напрямки та засоби "етизації" державної служби. Зроблено теоретичні та практичні висновки щодо створення відкритої, "прозорої" системи державного управління, суб'єкти якого сприймають служіння суспільству як свій внутрішній моральний обов'язок.

 • Становлення і розвиток спадкового права в Україні

           Проведено комплексний науково-теоретичний аналіз проблем спадкування за сучасних соціально-економічних умов. Наведено оцінку діючих правових конструкцій спадкового законодавства. Розроблено рекомендації щодо подальшого удосконалення інститутів спадкового права та реалізації спадкових прав. Досліджено історію становлення спадкового законодавства України у період 1917 - 2006 рр. Розкрито сутність основних понять та принципів спадкового права. Визначено особливості реалізації спадкового правонаступництва за сучасних умов, проаналізовано судову практику. Проведено порівняльно-правове дослідження спадкового законодавства України, країн ближнього зарубіжжя та континентальної системи права.

 • Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні

           Науково обгрунтовано концептуальні засади теорії міжбюджетних відносин та їх організації. Досліджено процес становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні. Проаналізовано вплив основних чинників на становлення та розвиток міжбюджетних відносин. Виявлено основні етапи та тенденції, визначено основні проблеми розвитку міжбюджетних відносин в Україні та розроблено пропозиції щодо подальшого їх реформування в контексті зарубіжного досвіду організації цих відносин, а також особливостей нинішнього етапу розвитку економіки України.

 • Апеляційні суди в Україні: становлення і розвиток

  : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 [Електронний ресурс] / Володимир Миколайович Коваль; Одеська національна юридична академія. — О., 2004. — 19 с. — укp.

© 2007-2019 vbs.com.ua