От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.М. Тиховська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2009. — 19 с. — укp.

Коротко

Система персонажів чарівних казок Закарпаття: психоаналітичний аспект

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:27:32
Описание
         Уперше в українській фольклористиці проаналізовано семантику персонажів українських народних чарівних казок Закарпаття у контексті психоаналізу. Розглянуто особливості об'єктивації архетипів "Аніма", "Анімус", "Самість", "Мудрий Старий (Стара)", "Дух", "Тінь" шляхом аналізу сюжетів. Герої трактуються як об'єктивовані архетипи колективного несвідомого, а сюжети казок - як метафоричні сценарії вікових ініціацій чоловіка (у "чоловічих" казках) або жінки (в "жіночих" казках). З використанням положень психоаналізу З. Фройда та К.-Г. Юнга висвітлено історію людської душі, яка в чарівних казках прихована під системою архетипних образів, мотивів і символів. Систему персонажів чарівних казок Закарпаття розглянуто як нерозривну єдність об'єктивованих архетипів, які у процесі взаємодії створюють мозаїчну картину індвідуалізації людини, яка, долаючи межу між реальним та ірреальним, знаходить шлях до осягнення Самості.
См. также:
 • Сільське господарство Закарпаття: соціально-економічний аспект (друга половина 40-х - 80 роки ХХ століття)

           На підставі архівних матеріалів, значна частина яких вперше залучена до наукового обігу та критичного осмислення історіографії проблеми досліджено розвиток сільського господарства Закарпаття впродовж майже півстолітнього періоду. Розглянуто етапи колективізації, шляхи реформування аграрного сектору, технічну оснащеність, структуру та продуктивність сільськогосподарського виробництва, кадрову забезпеченість колгоспів, соціальні та культурно-освітні зміни на селі.

 • Міфопоетичний аналіз казок А.С.Пушкіна

  І. Вступ.
  ІІ. Міфопоетичний аналіз сказок А.С.Пушкіна.
  1. Міфопоетична традиція в поясненні природи уяви.
  2. Казкові образи Пушкіна - предмет для міфопоетичного аналізу.
  3. Джерела казок Пушкина.
  3.1. Походження, значення імен і назв в казках Пушкіна.
  3.2. Вплив російського фольклору на формування уяви поета.
  3.3. Сприйняття персонажів народного фольклору А.С. Пушкіним.
  3.3.1. Персонаж Баби Ягі.
  3.3.2. Образ Кащея.
  3.3.3. Дуалізм персонажа Чорномора в «Сказке о царе Салтане» і в поемі «Руслан і Людмила».
  3.4. Пушкінські казки в російській літературі - як привабливий і таємничий острів Буян в народних переказах.
  4.. Погляд медиевиста на походження казок Пушкіна.
  4.1. Використання в казках Пушкина методу «вкорінення» іноземного матеріалу в російський культурний грунт шляхом з'єднання фольклорних іноземних і національних форм на прикладі поеми «Руслан і Людмила».
  4.2. Розробка Пушкіним методів творчої інтеграції у вітчизняну культуру іноземного матеріалу іншої епохи на прикладі казкової поеми «Русалка» (1829-1832 роки).
  4.3. «Сказка о царе Салтане» (1831). Запозичення ідеї міфічного острова.
  4.4. «Сказка о золотом петушке» (1834). Міфологічний образ чарівного птаха .
  4.5. Оригінальність Пушкинських ідей.
  5. Місце Пушкинського ідеалу зовнішньої краси жінки в міфологічній уяві поета..
  6. Місце фінського фольклору в казкових поемах Пушкина.
  ІІІ. Висновок.

 • Дипломна робота “Міфопоетичний аналіз казок А.С.Пушкіна

  План.
  І. Вступ.
  ІІ. Міфопоетичний аналіз сказок А.С.Пушкіна.
  1. Міфопоетична традиція в поясненні природи уяви.
  2. Казкові образи Пушкіна - предмет для міфопоетичного аналізу.
  3. Джерела казок Пушкина.
  3.1. Походження, значення імен і назв в казках Пушкіна.
  3.2. Вплив російського фольклору на формування уяви поета.
  3.3. Сприйняття персонажів народного фольклору А.С. Пушкіним.
  3.3.1. Персонаж Баби Ягі.
  3.3.2. Образ Кащея.
  3.3.3. Дуалізм персонажа Чорномора в «Сказке о царе Салтане» і в поемі «Руслан і Людмила».
  3.4. Пушкінські казки в російській літературі - як привабливий і таємничий острів Буян в народних переказах.
  4.. Погляд медиевиста на походження казок Пушкіна.
  4.1. Використання в казках Пушкина методу «вкорінення» іноземного матеріалу в російський культурний грунт шляхом з'єднання фольклорних іноземних і національних форм на прикладі поеми «Руслан і Людмила».
  4.2. Розробка Пушкіним методів творчої інтеграції у вітчизняну культуру іноземного матеріалу іншої епохи на прикладі казкової поеми «Русалка» (1829-1832 роки).
  4.3. «Сказка о царе Салтане» (1831). Запозичення ідеї міфічного острова.
  4.4. «Сказка о золотом петушке» (1834). Міфологічний образ чарівного птаха .
  4.5. Оригінальність Пушкинських ідей.
  5. Місце Пушкинського ідеалу зовнішньої краси жінки в міфологічній уяві поета..
  6. Місце фінського фольклору в казкових поемах Пушкина.
  ІІІ. Висновок.

 • Політична система України: проблеми становлення і розвитку (правовий аспект)

           Дисертацію присвячено комплексному політико-правовому аналізу загальнометодологічних та теоретичних проблем формування політичної системи на терені України, функціонування її суб'єктів та інститутів у їх співвідношенні та взаємодії, зокрема, в аспекті розбудови правової держави та громадянського суспільства. Особливу увагу приділено співвідношенню легальної (конституційної) політичної системи з реальним політичним режимом, ролі політичної системи в розбудові правової держави і громадянського суспільства, проблемі пошуку шляхів формування оптимальної політичної системи, її демократичних інститутів. За умови врахування світового досвіду політичної організації суспільства подано новий рівень теоретичного осмислення й узагальнення даних проблем, наведено рекомендації політичного та правового характеру.

 • Система документопостачання електронних ресурсів бібліотек: організаційно-управлінський аспект

           У доповіді висвітлено систему джерел та засобів документопостачання електронних підфондів бібліотек, проаналізовано здобутки зарубіжного досвіду з цього питання, виявлено першочергові завдання бібліотек України щодо формування електронних документних ресурсів; запропоновано організаційні моделі їх реалізації.

 • Єдиний освітній простір як інтегративна система: соціально-філософський аспект

           Розкрито соціально-філософський зміст єдиного освітнього простору (ЄОП). Визначено витоки, особливості формування, сучасний стан, перспективи розвитку даного простору в Україні та в усьому світі, а також у філософському контексті висвітлено суть і особливості трансформації системи освіти України у взаємозв'язку з реалізацією політики євроінтеграції. Розвинуто інституційний підхід до вивчення ЄОП. З'ясовано, що зазначений простір - новітній соціальний субінститут у межах інституту освіти. Показано місце поняття "єдиний освітній простір" серед філософських категорій ("простір і час", "соціальний простір") та загальнонаукових термінів ("освітній простір"). Відзначено, що загальнонаукове поняття ЄОП походить від категорій "простір і час", "соціальний простір" та "соціальний час". Стверджено, що створення ЄОП на базі принципу безперервності освіти являє собою відповідь на глобальні інституційні трансформації. Установлено, що системотвірним фактором ЄОП є інтеграція системи освіти внаслідок економічної глобалізації. Засадами появи такого феномену, як ЄОП, запропоновано визначити певний рівень розвитку економіки та технологій, культури та суспільної свідомості. Зроблено висновок, що формування ЄОП має здійснюватись еволюційним шляхом, тобто як певний етап після стабілізації економіки, удосконалення сфери матеріального виробництва та становлення національної самовизначеності України.

 • Система дериваційних засобів сучасної науково-технічної термінології (когнітивно-номінативний аспект)

           Досліджено когнітивно-номінативний аспект термодериватів науково-технічної термінології, що базуються на принципі пріоритетності поняттєво-концептуального та предметно-практичного складника термінологічної деривації. Здійснено системне й цілісне дослідження дериваційних процесів у сучасній природничій і технічній терміносистемах. Виявлено специфіку термінологічної деривації у науково-технічній сфері, зокрема з'ясовано когнітивно-інформаційну природу терміна. Доведено роль словотвору в оптимізації професійного спілкування, показано роль дериватології у розвиткові інформаційно-мовної культури суспільства.

 • Система педагогічної підготовки майбутніх офіцерів до управління військовим колективом (виховний аспект)

           Розглядаються питання удосконалення педагогічної підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності. На основі реалізації положень теорії педагогічного управління розроблена система педагогічної підготовки курсантів до управління процесом формування та станом соціально-психологічного клімату військового колективу. Пропонується критеріальне та методичне забезпечення реалізації вказаної системи в реальному навчально-виховному процесі військового інституту сухопутних військ.

 • Українська урбанонімія Закарпаття в ХХ-ХХІ ст.

  : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Оксана Богданівна Галай; Ужгородський національний ун-т. — Ужгород, 2009. — 29 с. — укp.

 • Музичне життя Закарпаття 20 - 30-х років XX століття

           Комплексно досліджено музичне життя Закарпаття міжвоєнного двадцятиріччя в контексті загальнонаціональних культуротворчих процесів. Висвітлено специфіку концертно-театрального життя, музично-освітнього процесу, фольклористики регіону, а також проаналізовано доробок місцевих композиторів. Виявлено осередки, де розгорталась музична діяльність, розкрито форми їх функціонування. Установлено персоналії музично-громадських діячів і виконавців, віднайдено досі невідомі композиторські твори. Відзначено великий вплив вихідців з Галичини, Наддніпрянської України та емігрантів з Росії на розвиток музичного життя регіону. Простежено різнобічні культурно-митецькі зв'язки в Україні та за її межами. Зазначено щодо спрямованості музичної діяльності в напрямку розвитку української національної культури та, водночас, розкрито функціонування мистецьких осередків національних меншин регіону. Виявлено чинники професіоналізації регіонального музичного життя та прослідковано взаємозв'язок ренесансних тенденцій у мистецтві з національним піднесенням.

 • Народне житло українців Закарпаття XVIII - XX століть

           Проаналізовано стан і характер джерельної бази, ступінь вивчення проблеми щодо народного житла українців Закарпаття XVIII - XX ст. у вітчизняній і зарубіжній історіографії. Висвітлено історичний розвиток сільських поселень, особливості їх типів і форм. Охарактеризовано зовнішній вигляд, внутрішню структуру та розміри. Проведено класифікацію типів садиби та селянського двору, форм його забудови, типів і варіантів житла та господарських будівель. Наведено характеристику техніки будівництва, архітектурних та інженерно-конструктивних прийомів, внутрішнього планування, інтер'єру. Розглянуто вертикальний розвиток хати, специфіку соціальних аспектів у зв'язку між формами сім'ї та формами житла. Висвітлено давні обряди, вірування та звичаї, які виконувалися під час зведення житлових і господарських будівель. Окреслено ареали поширення типів і форм народного будівництва у різні історичні періоди та різних етнографічних груп краю - долинян, лемків, бойків, гуцулів. Визначено ступінь впливу етнічних, історичних, соціально-економічних, екологічних та інших факторів на формування та розвиток регіональних особливостей народного будівництва. Досліджено реліктові форми, елементи та явища традиційного будівництва та спільні особливості з сільським житлом інших етнічних груп у межах Закарпаття (угорців, румунів, німців, словаків) та у контексті загальноукраїнських, загальнослов'янських, центральноєвропейських та інших етнокультурних зв'язків.

 • Еколого-економічні основи сталого розвитку Закарпаття

           Поглиблено суть поняття "сталий розвиток", яке, на відміну від існуючих, враховує вплив політичної, соціальної, міжнародної, технологічної, владної та економічної систем на різних територіальних рівнях. Теоретично обгрунтувано економіко-екологічний механізм забезпечення сталого розвитку України з урахуванням специфіки регіону та визначенням поточних та стратегічних задач. Досліджено питання щодо економіко-екологічної ефективності сучасного промислового комплексу Закарпаття з урахуванням дії економіко-організаційних, фінансово-економічних та техніко-технологічних чинників. Встановлено фактори формування складових економіко-екологічної ефективності промислового комплексу області, які відображають регіональну специфіку екологічного стану території та соціально-економічного розвитку. Визначено роль та екологічну суть спеціальної економічної зони - Закарпаття в контексті сталого розвитку області та вперше здійснено оцінку її функціонально-галузевих комплексів. Теоретично обгрунтовано пріоритетні шляхи сталого еколого-економічного розвитку Закарпаття, які базуються на дотриманні економічних, екологічних та соціальних принципів.

 • Закарпаття в складі Чехословаччини: міжконфесійні відносини у 1919-1929 рр.

           Досліджується діяльність різних конфесій на Закарпатті в 1919-1929рр. у складі Чехословацької республіки. Встановлено, що якісні зміни в громадсько-політичному житті населення краю, які забезпечували свободу віросповідань, сприяли відродженню православ'я. В ході цього процесу відбувалося значне кількісне зростання православної конфесії за рахунок відходу від греко-католицької віри. А це привело до різкого загострення у відносинах між православними та уніатами. На основі архівних документів, значна частина яких вперше введена у науковий обіг, проаналізовано стан міжконфесійних відносин в умовах розвитку демократизації суспільства. Зроблена спроба всебічного і об'єктивного аналізу причин загострення відносин між греко-католицькою та православною конфесіями, які у ряді місць виливались у відкриту боротьбу. Протистояння негативно впливало на взаємовідносини жителів краю, поглиблювало їх розкол і відволікало від вирішення складних, особливо соціально-економічних проблем. Проаналізовано причини, форми і методи міжконфесійних суперечностей. Десятилітня міжконфесійна боротьба завершилася у 1929 році узаконенням діяльності православної конфесії. Кінець 20-х років знаменується також поступовим переходом до цивілізованих форм взаємовідносин на основі існуючих у той час правових норм.

 • Історія Закарпаття у крайовій угорськомовній історіографії XIX - початку XX століття

           Висвітлено становлення історичної науки Угорщини, виявлено та проаналізовано угорськомовні праці вчених Закарпаття. Вивчено етапи формування та зміст концепції історичного розвитку краю, якісного зростання досліджень, наявність дискусійних моментів та маловивчених питань. Значну увагу приділено розширенню джерельної бази, розглянуто питання виникнення нових напрямків у науці. Проаналізовано збірники документів періоду XIX - на початку XX ст. Надано оцінку джерелознавчих аспектів спадщини істориків. Показано місце доробку угорських вчених у вітчизняній та світовій історіографії. Зроблено висновок, що історична наука в Угорщині та на Закарпатті у XIX - на початку XX ст. існувала та плідно розвивалась. На підставі аналізу угорськомовних праць визначено, що історії Закарпаття приділялося особливе місце у скарбниці науки та культури Угорщини.

© 2007-2018 vbs.com.ua