От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.14 / З.В. Павловська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Синтаксис знахідного відмінка в новогрецькій мові

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:27:29
Описание
         Досліджено функціональну природу грамеми знахідного відмінка у новогрецькій мові у аспекті функціональної стилістики. Описано функціональну природу знахідного відмінка новогрецької мови. Охарактеризовано історію грецької відмінкової системи - від праіндоєвропейських до новогрецьких відмінків, в ній виділено особливе місце знахідного. Проведено генезу його функцій та становлення системи прийменників, завдяки яким певні функції родового та давального відмінків повністю перейшли до знахідного. Розглянуто функції відмінків давньо- та новогрецької мови та проаналізовано взаємодію знахідного відмінка з родовим (синтаксична похідність). Охарактеризовано мовну ситуацію в сучасній Греції, зумовлену попереднім протистоянням катаревуси та димотики, яка певною мірою пояснює певні відмінкові явища новогрецької мови. Описано первинні та вторинні функції знахідного відмінка. Проаналізовано його власне-відмінкове та не власне-відмінкове вживання. Безприйменникову та прийменникову системи відмінків новогрецької мови розглянуто в їх взаємозалежності, виділено функціональні еквіваленти в цих системах. Наведено вдосконалену семантичну класифікацію дієслівних предикатів, що керують знахідним відмінком, складену на основі поняття дієслівної валентності. Доведено, що новогрецька мова відтворює ергативний лад, притаманний праіндоєвропейській мові, за допомогою класів ергативних і передавальних дієслів.
См. также:
 • Антоніми в українській мові


  1.Антоніми в українській мові.

  2. Розряди та ступені порівняння прикметників.

  3. Структура простого речення. • Синонімія в українській мові

  1. Поняття про синоніми та синонімію.
  2. Види синонімів.
  3. Лексична синонімія.
  4. Використання синонімії в різних стилях мови.
  5. Література.

 • Концепт РУХ в сучасній іспанській мові

  : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 [Електронний ресурс] / Олена Борисівна Головко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Гуцульський говір в українській художній мові XIX - I пол. ХХ ст.

           Досліджено особливості використання гуцульського говору у мові української художньої літератури XIX - першої половини XX ст. Проаналізовано фонетичні, морфологічні, лексико-семантичні, фразеологічні гуцульські діалектні одиниці, які використано в українських художніх творах даного періоду. Досліджено художні твори І., Франка, А. Крушельницького, М. Козориса, М. Коцюбинського, Г. Хоткевича, М. Черемшини, Д. Харовюка, Ю. Федьковича, М. Павлика, О. Манчука та П. Шекерика-Доникова. Виділено комплекси гуцульських діалектних різнорівневих елементів для творів кожного з цих письменників, розкрито специфіку їх використання у белетристичних текстах. За способом використання гуцульського говору в художній мові з урахуванням повноти діалектизації, гетерогенності та гомогенності діалектних одиниць, уживання їх в авторській мові та мові персонажів виділено чотири типи взаємодії гуцульського діалекту й української літературної мови в художньому творі. Зроблено висновок, що гуцульські різнорівневі діалектні одиниці виконують важливі художні функції, зокрема, образотворення, створення гуцульського колориту, пізнання духовної та матеріальної культури гуцулів, формування та збагачення тропіки та стилістичних фігур, етнографічного ототожнення героїв твору й етнографічної локалізації подій.

 • Концептуалізація сакральної сфери в українській мові

           Вперше проведено комплексний аналіз концептуалізації сакральної сфери в українській мові на прикладі концепту ДУША. Запропоновано оригінальну формалізовану методику дослідження, сутність якої полягає в аналізі семантичного простору слова-імені концепту, який проводиться у трьох напрямах: парадигматичному (вивчення розвитку його семантичної структури), словотвірному (визначення динаміки наявності похідних від аналізованого слова) та синтагматичному (встановлення сполучуваності з іншими словами). З'ясовано, що аналіз усіх вимірів семантичного простору дозволяє простежити закономірності формування ментальності народу, певною мірою реконструювати мовну картину світу предків, описати зміни у світогляді й аксіології українців, об'єктивно виявити способи україномовної категоризації світу, з'ясувати закономірності української номінації в сакральній сфері. Вперше на підставі залучення відомостей з гуманітарних і природничих наук і релігійних уявлень пояснено факти мови, які вербалізують окремі аспекти концепту. Обгрунтовано чітку окресленість, прогнозованість, упорядкованість сакральної сфери в українській мовній картині світу, її зумовленість конкретними знаннями людини про явище дійсності та відповідними обрядами. Розширено уявлення про мову як форму етнічної та релігійної свідомості, а також про лінгвістичну детермінованість пізнання й категоризації дійсності.

 • Лексика грузинського походження в українській мові

           Досліджено проблематику лексичного аспекту мовної картини світу. Розглянуто лексичний склад як найтиповіше відображення ментальності та культури народу. Проаналізовано запозичення у контексті теоретичних проблем мовних контактів і контактології української мови. Розглянуто роль позамовних і мовних чинників у процесі появи іншомовних слів грузинського походження в українській мові. Визначено типологічні особливості грузинської мови, які ускладнюють процес адаптації лексики грузинського походження. Досліджено фонетико-графічну, граматичну та семантичну адаптацію іншомовних слів даного походження в українській мові. Увагу приділено грузинським власним назвам та їх написанню в українській мові. Розроблено рекомендації щодо вимови та написання іншомовних слів грузинського походження в українській мові. Здійснено тематичну класифікацію лексем даного походження в українських текстах.

 • Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові

  : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Миколаївна Сукаленко; НАН України; Інститут української мови. — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Назви військової форми одягу в українській мові

  : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 [Електронний ресурс] / Ніна Олександрівна Яценко; НАН України; Інститут української мови. — К., 2007. — 20 с. — укp.

 • Прислівник у китайській мові: структура, семантика, функції

           Розглянуто питання семантики, структури та функцій прислівників китайської мови. Досліджено проблему семантичних, структурних і функціональних характеристик прислівникових слів у даній мові. Розглянуто наявні класифікації цієї групи слів і наведено нову класифікацію. Запропоновано погляди щодо синтаксичних можливостей прислівників, а саме: врахування специфіки їх поєднання з іменниками та числівниками. Розкрито приховані семантичні зв'язки у таких сполуках. Обгрунтовано нову концепцію щодо стилістичної маркованості прислівникових слів.

 • Транспозиційний потенціал прислівників у сучасній українській мові

           Проаналізовано теоретичні засади відприслівникової транспозиції в сучасній українській літературній мові. Описано можливі випадки переходу прислівників до складу інших частин мови й утворення функціональних омонімів, визначено еміграційний транспозиційний потенціал прислівників. Укладено реєстр відприслівникових функціональних омонімів. Виявлено роль семантичних, морфологічних і синтаксичних властивостей слова як чинників, що дозволяють реалізувати перехід прислівників до інших лексико-граматичних класів або перешкоджають йому.

 • Усталені конструкції з кон'юнктивом у сучасній німецькій мові

  : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 [Електронний ресурс] / Орися Адамівна Марунько; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Історія прикметникової префіксації і конфіксації в українській мові

           Здійснено комплексне (семантико-словотвірне, структурне, функціональне, діахронно-синхронне) дослідження історії префіксального та конфіксального словотворення прикметників в українській мові. Виявлені в пам'ятках XI - XX ст. деривати класифіковано за словотвірними формантами, у межах кожного з яких виділено окремі лексико-словотвірні типи (ЛСТ), визначено типологію словотвірних зв'язків формантів з твірними основами, установлено їх семантико-функціональну спрямованість у різні хронологічні періоди, описано основні словотвірні моделі похідних префіксальних і конфіксальних прикметників. З'ясовано час виникнення, етапи розвитку, структурні та семантичні особливості кожного ЛСТ, установлено його продуктивність / непродуктивність, висвітлено долю похідних у сучасній українській літературній мові, частково - у територіальних діалектах.

 • Лінгвокогнітивні параметри комбінувальних форм у сучасній англійській мові

           Досліджено словотвірні елементи перехідного типу, що утворилися з повнозначних слів переважно класичного походження, які постійно збагачують словниковий запас різних мов, будучи інтернаціональними. Проаналізовано, що ці дериваційні елементи тлумачні словники англійської мови подають під назвою "комбінувальні форми" (combining forms): bio-, eco-, graph-, photo-, radio-, techno- . Викладено проблеми виділення словотвірної категорії комбінувальних форм у лінгвістиці, визначено статус і структуру цих дериваційних формантів. Висвітлено етимологію, дистрибутивні та внутрішньовалентні характеристики комбінувальних форм у сучасній англійській мові. Розкрито основні форми репрезентації концептуальних структур комбінувальними формами та дериватами з цим і формантами в межах виокремлених когнітивних категорій. Виділено ядро, основну систему та периферію канцептуальної картини світу за обсягом наповнення досліджуваним і словотвірним елементами та дериватами з ними.

 • Об'єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові

           Здійснено системний аналіз семантико-синтаксичної валентності віддієслівних похідних у сучасній українській мові. Визначено співвідношення семної та граматичної складових у формуванні валентного потенціалу частин мови. На основі поняття субнаціональності визначено основні варіанти об'єктних синтаксем, а саме: семантичні, комбінаторні, морфологічні, позиційні, кожен з яких виявляє специфіку структури, семантики, засобів реалізації, оформлення та позиційного вживання у системі семантико-синтаксичних одиниць української мови. Досліджено співвідносність валентних властивостей дієслів та їх субстантивних і ад'єктивних дериватів. Розглянуто закономірні зміни відмінкових форм об'єктних синтаксем у разі переміщення їх з придієслівної у приіменну позицію.

© 2007-2019 vbs.com.ua