От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Історія фонологічних систем східнословянських мов: лінгвоісторіографічний аспект : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / А.С. Орел; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Історія фонологічних систем східнословянських мов: лінгвоісторіографічний аспект

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:22:24
Описание
         Уперше у лінгвістичній історіографії розкрито теоретичні та методологічні проблеми дослідження історії фонологічних систем східнослов'янських мов у студіях мовознавців другої половини XIX - початку XXI ст. (у взаємозв'язку з генезисом і еволюцією історичної фонології). Досліджено витоки історичної фонології східнослов'янських мов в історико-фонетичних студіях Харківської, Лейпцизької, Московської, Казанської та Женевської лінгвістичних шкіл. Розвинуто теоретико-методологічну базу історичної фонології, зокрема, істричної фонології східнослов'янських мов у дослідженнях учених Празької лінгвістичної школи, Московської та Санкт-Петербурзької фонологічних шкіл, а також у концепціях окремих лінгвістів, зокрема, А. Мартіне, Є.Д. Поливанова, Н. ван Вейка, В.К. Журавльова, Ю.А. Бурмистровича. Проаналізовано роботи стосовно питань "передісторії" фонологічних систем східнослов'янських мов, зокрема, протослов'янського діалекту індоєвропейської прамови та праслов'янської мови. Висвітлено особливості "давньоруського періоду" в історії фонологічних систем східнослов'янських мов і становлення фонологічних систем української, російської та білоруської мов.
См. также:
 • Кантата А.Шнітке "Історія доктора Іоганна Фауста": культурологічний аспект

           Дисертація присвячена культурологічному дослідженню маловивченого твору А.Шнітке. На основі семантичного аналізу й системного підходу розглядається знакове поле твору, що засновано на взаємодії знаків, різних у синхронії та діахронії музичних культур. Вивчається позатекстовий аспект кантати, за допомогою художньо втілених образів простору, часу та образу людини кореспондуючий з відповідними параметрами образів світу історико-культурних епох. Встановлено філософський сенс цих кореляцій, що актуалізує суттєві для сучасної культури та образу світу проблеми етичного змісту знання людства та індивідуального морального вибору.

 • Історія зародження та розвитку систем землеробства в Україні (кінець XVIII - початок ХХ століття)

           Досліджено теоретичну спадщину, роль та місце українських вчених та практиків-аграріїв у здобутках сільськогосподарської науки у кінці XVIII - на початку XX ст. У контексті світового розвитку аграрної науки і техніки виявлено чинники зародження різних систем землеробства на території України. Обгрунтовано етапи та тенденції розвитку у кожному з них науково-практичних знань про системи землеробства. Висвітлено здобутки вітчизняних науковців - М.Ліванова, В.Я.Ломиковського, С.М.Виноградського, В.Л.Омелянського, О.О.Ізмаїльського у створенні комплексного вчення про системи землеробства в Україні.

 • Історія спорту та історія війська в українській традиції - паралелі і взаємозалежності

           Висвітлено життєвий подвиг українського спортсмена Федора Черника та героїчну звитягу вихованців спортивно-гімнастичних товариств у битві під Мотовилівкою у 1918 р.

 • Концепція історичних систем в світ-системному аналізі: історико-соціологічний аспект

           Здійснено історико-соціологічне дослідження концепції історичних систем, яка є основою у світ-системному аналізі (ССА). З'ясовано її суть, базові теоретичні положення та методологічні настанови. Відзначено, що суть запропонованих ССА змін полягає у переосмисленні просторово-часових рамок аналізу найбільш гострих проблем сучасності, виокремленні нової одиниці суспільного розвитку, а також намаганні змінити спосіб її дослідження. Зауважено, що найбільш новаторським у ССА є реконцептуалізація соціальних змін у контексті соціальних тотальностей як одиниці аналізу, намагання історизувати суспільну науку, а також діалектичний синтез системного, логіко-теоретичного й історичного підходів, відродження теоретично обгрунтованого історичного дослідження великомасштабних соціальних систем.

 • К/р історія

  1. Буржуазні революції 19 ст. на заході. Соціально-політичні та економічні результати буржуазних перетворень. 3
  2. Україна в політичних розрахунках великих держав напередодні та в ході І світової війни. 8
  Список літератури 13

 • Історія

  1. Причини та характер боротьби Директорії проти гетьмана Павла Скоропадського 3
  2. Зовнішня та внутрішня діяльність Директорії 8
  3. Національно-визвольних рух у Західній Україні. Акт злуки УНР і ЗУНР 14
  Література 15


 • К/р історія

  1. Литовсько-Польска унія, причини утворення та їх наслідки для України. 3
  2. Суспільно-політичний устрій та державний лад на українських землях у складі Речі Посполитої. 5
  3. Основні риси права "Новий" литовський статут 1588 року. 7
  Література. 10


 • історія

  Вступ 3
  1. Перетворення України на російську провінцію 4
  2. Русифікація як офіційна політика царату щодо України. 13
  Висновок 18
  Список використаної літератури: 19


 • К/р історія

  1. Дослідити і зробити конспект текстів Руської правди, договорів
  Русі з Візантією, церковних статутів Володимира і Ярослава 3
  2. Проаналізувати роль і значення державних і правових інститутів
  в період соціалізму 5
  3. Схематично зобразити систему органів влади в основних державних утвореннях на території України 8
  Список літератури 10


 • К/р Економічна історія

  1. Версальська економічна система і її роль у міжнародних економічних відносинах 2
  2. Соціал-демократичні економічні концепції і їх вплив на розвиток людства в 20-му ст. 5
  3. Кейнс - ідеолог державного регулювання економіки 12
  Література 17


 • Економічна історія

  План
  1. Феодальна система господарства 3
  2. Економічні наслідки другої світової війни 8
  Література 14


 • Історія податків

  1. Історія становлення податкової системи Франції 3
  2. Порівняльний аналіз податкової системи України і Великобританії 4
  Список літератури 7


 • Історія розвитку


  Історія розвитку 3
  Особливості англійської кухні та технологічної обробки 6
  Рецепти 12
  Використана література: 14


 • Історія підприємства

  Історія підприємства

© 2007-2019 vbs.com.ua