От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

Название

Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.03.01 / В.І. Венжега; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Підвищення ефективності шліфування торців при схрещених осях деталі та круга з калібрувальною ділянкою

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 02:00:21
Описание
         На підставі результатів проведених теоретичних і експериментальних досліджень розроблено методологічні основи створення ефективного способу плоского торцевого шліфування у разі схрещених вісей деталі та круга з калібрувальною ділянкою, що забезпечує підвищення продуктивності та точності за умов одно- та двобічного шліфування матеріалів за рахунок збільшення довжини лінії контакту деталі з кругом, підвищення стійкості кругів, раціонального кута схрещення вісей, управління обертанням оброблюваної деталі. Запропоновано узагальнену математичну модель формоутворення та досліджено вплив довжини, форми калібрувальної ділянки, кутів орієнтації кругів, обертання заготовок у зоні обробки на точність торцевої поверхні у разі шліфування зі схрещеними осями деталі та круга з калібрувальною ділянкою. Для знаходження локальної, миттєвої та середньої продуктивності для забезпечення потрібної точності та якості оброблюваних поверхонь запропоновано узагальнене рівняння для визначення проекції вектора швидкості відносного руху на напрям вектора одиничної нормалі до поверхні круга. Одержано вираз для визначення максимальної температури у зоні різання, який враховує взаємозв'язок довжини та форми калібрувальної ділянки з кутами орієнтування кругів і досліджено залишкові напруження у поверхневому шарі деталі, що дозволило керувати теплонапруженістю процеса. Розвинуто розрахункові формули для сил різання та зношення, які передбачають врахування особливостей процесу шліфування з фіксованою калібрувальною ділянкою.
См. также:
 • Підвищення ефективності шліфування зі схрещеними осями інструмента і деталі з профілем у вигляді дуги кола

           Уперше науково обгрунтовано можливість розв'язання прямої та зворотної задач теорії формоутворення поверхонь з профілем у вигляді дуги кола з використанням загальних і окремих модульних 3D моделей зняття припуску, формоутворення та профілювання інструмента, які мають вигляд добутку трьох сферичних модулів (інструментального, орієнтації та формоутворення) у матричному вигляді. Розвинуто спосіб профілювання круга, який передбачає заміну точок інструментальної поверхні дугою кола, радіус якої менше радіуса профілю заготовки та визначено області його застосування залежно від точності профілю. Розроблено загальну залежність визначення продуктивності шліфування з урахуванням опису заготовки, деталі й інструмента сферичними модулями та методику визначення точності обробки, яка передбачає врахування похибок форм круга, його спрацювання, похибки ланок системи формоутворення за умов правки круга та формоуторення поверхні деталі, а також динамічні характеристики процесу шліфування. Визначено товщину шару, що зрізається різальною кромкою, з урахуванням різальних і деформувальних зерен. На підставі одержаних параметрів шару, що зрізається, визначено локальні та загальні сили різання та теплонапруженість процесу. Теоретично й експериментально обгрунтовано можливість обробки кільцевого жолоба змінного радіусного профілю з використанням методу копіювання за всією довжиною твірної абразивним кругом, радіус профілю якого менший радіуса профілю заготовки, а радуіс проекції лінії контакту на осьову площину дорівнює радіусу жолоба на ділянці, що калібрує.

 • Підвищення ефективності процесу шліфування деревини дуба пелюстковим інструментом

           Досліджено процес шліфування пелюстковим абразивним інструментом деревини дуба й обгрунтовано оптимальні умови його реалізації. Проаналізовано взаємодію жорсткості інструмента, його деформації, швидкості різання та сили притискання до оброблюваної поверхні та сформульовано аналітичний вираз для визначення взаємоз'язку даних чинників. Побудовано математичну модель визначення жорсткості інструмента й обгрунтовано її оптимальну величину, що забезпечує рівномірні зусилля притискання в процесі шліфування деталей криволінійного профілю. Обгрунтовано вираз для визначення максимальної кількості пелюсток в інструменті, укомплектованому щітками та розроблено його конструкцію. Проведено експериментальні дослідження впливу зернистості, кількості пелюсток, режимних параметрів на шорсткість обробленої поверхні, глибину шліфування та спрацювання пелюсток. Встановлено оптимальні значення змінних факторів, які забезпечують собівартість у 2 - 3 рази нижчу у порівнянні з ручним шліфуванням.

 • Підвищення точності різання напівпровідникових монокристалів за рахунок зменшення нерівномірності натягу корпусу відрізного круга

           Установлено теоретично й експериментально підтверджену залежність характеристик точності пластин від величини та ступеня нерівномірності натягу відрізного кола. Розроблено й експериментально доведено вірогідність математичної моделі нерівномірно натягнутого відрізного круга, у межах якої введено кількісну характеристику ступеня нерівномірності натягу та вирішено задачу плоского напружено-деформованого стану для кільцевої пластини за її нерівномірного натягу. Одержано точні рішення задачі про прогин рівномірно натягнутого відрізного круга під впливом осьового навантаження різного виду, що дозволило одержати вираз прогину відрізаних пластин як функції від жорсткості відрізного круга. Запропоновано наближене рішення задачі про жорсткість відрізного круга за нерівномірного натягу та надано оцінку точності цього рішення. Розроблено математичну модел врахування сил різання, на підставі якої запропоновано методику вибору межово допустимої величини натягу. Одержано співвідношення, що взаємозв'язує частоти власних коливань нерівномірно натягнутого круга з відповідними частотами як коливань рівномірно натягнутого круга, на підставі якого розроблено методики виміру нерівномірності натягу та її усування.

 • Проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття

           Досліджено технологічні основи рішення задач комп'ютерного проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів. Розроблено математичну модель та виділено її структурні компоненти задачі проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття з урахуванням комплектності деталей та розмірного асортименту. Створено алгоритми вирішення задач проектування комбінованих схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття. Запропоновано систему класифікації всіх задач раціонального розміщення деталей взуття в схемах розкрою взуттєвих матеріалів. На основі математичної моделі з чітко виділеними структурними компонентами та запропонованих алгоритмів розроблено цільове програмне забезпечення, що дозволить проектувати комбіновані схеми розкрою в автоматизованому режимі. Досліджено найбільш вагомі технологічні фактори, що впливають на використання рулонних матеріалів. Зроблено висновок, що використання програмного забезпечення дозволить підвищити продуктивність праці інженера-технолога взуттєвого виробництва та рівень використання матеріалу, знизити витрати на проектування, удосконалити процес нормування та досліджень.

 • Удосконалення технології шліфування кремнієвих структур з діелектричною ізоляцією

           З'ясовано значення параметрів шліфувальних кругів, що забезпечують мінімальну глибину порушеного шару. Розроблено метод визначення числа проходів шліфування з урахуванням виміряної товщини структури, необхідної глибини шліфування кожним кругом і накладених на сумарну глибину шліфування обмежень.

 • Підвищення ефективності енерговикористання в овочівництві

           Вивчено та доповнено теоретичні та методологічні основи визначення енерговитрат у овочівництві. Визначено кількісну оцінку сумарних і поелементних витрат у процесі використання базових, індустріальних і технологій для селянських (фермерських) господарств у овочівництві та виявлено напрямки скорочення енерговитрат за рахунок передбачених конкретних критеріїв. Удосконалено методичні підходи щодо обгрунтування моделей ресурсо- та енергоощадних технологій вирощування овочевих культур з мінімальними витратами енергетичних і вартісних ресурсів на одиницю продукцію. Розроблено структуру собівартості овочевої продукції в енергетичних одиницях і на її базі визначено коефіцієнти для встановлення обгрунтованих цін на продукцію галузі. Доповнено теоретичні та методичні підходи щодо енергетичної оцінки та визначення економічної ефективності від упровадження у виробництво перспективних енергоощадних прийомів виробництва даної продукції.

 • Підвищення ефективності системи оподаткування

           Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності національного оподаткування. У роботі розкрито сутність податків, їх функції і значення в ринковій економіці. Досліджено історичний розвиток податкової теорії та розвиток оподаткування в Україні у перехідний період, починаючи з набуття незалежності. Узагальнено існуючі теоретичні підходи, виявлено витоки втрати національним оподаткуванням системності, проаналізовано ефективність виконання податками фіксальної та стимулюючої функцій, показано зв'язок проблем оподаткування з станом податкового контролю. Обгрунтовані економічні та організаційні засади підвищення ефективності податкової системи.

 • Підвищення економічної ефективності промислового підприємства

           Розроблено нову цілісну наукову концепцію щодо підвищення економічної ефективності промислового підприємства, яка є базовою для досягнення сучасного рівня за умов перехідної економіки. Для реалізації даної концепції обгрунтовано категорію "сучасне підприємство", рівень сучасності підприємства, економіко-математичну модель оптимального вкладення інвестицій у промислове підприємство. Досліджено планування, маркетинг і менеджмент на підприємстві за умов перехідної економіки. Надано кількісну оцінку соціально-економічній результативності підприємства та визначено синергетичний ефект. За умов інноваційного розвитку підприємств розроблено економічний механізм реалізації концепції. Досліджено фактори, що визначають розвиток малих промислових підприємств у регіоні, які створюють реальні передумови для підвищення економічної ефективності їх діяльності.

 • Підвищення ефективності процесу подрібнення кормів

           Показано, що існуючі способи та устаткування для подрібнення рослинної стеблової сировини мають низькі техніко-економічні показники. Обгрунтовано доцільність і розроблено нову конструкцію подрібнювача, яка передбачає використання одночасного ударного подрібнення та різання з ковзанням за умов забезпечення необхідного протиріжучого підпору. Запропоновано методику моделювання та розрахунку енерговитрат і ступеня подрібнення. Визначено конструктивні параметри та режими роботи нового подрібнювача, які забезпечують найменші витрати енергії, зниження маси, мінімальні капітальні викладення.

 • Підвищення ефективності оптичних транспортних систем

           Проаналізовано оптичні транспортні мережі стосовно мережно-залежних рівнів з урахуванням техніко-економічних особливостей і стратегії планування розвитку. Значну увагу приділено питанню підвищення пропускної здатності оптичних транспортних систем, зокрема, компенсації ефектів поляризаційно-модової дисперсії у багатоканальних волоконно-оптичних системах передавання інформації зі спектральним ущільненням. Запропоновано спосіб і автоматизовану систему компенсації. Проведено аналіз топологічних властивостей транспортних мережних систем і вперше запропоновано їх застосування для оптимізації топології транспортних мереж, оцінки параметрів надійності та формування теоретичної бази для керування та розрахунку інформаційних потоків. Проаналізовано ефективність використання технічних ресурсів оптичних транспортних систем. Розроблено шляхи, методи та засоби підвищення даного показника. Запропоновано враховувати топологічні властивості мережних структур для синтезу та розвитку транспортних оптичних мереж. Наведено результати аналізу й оптимізації транспортних оптичних систем операторів телекомунікацій України.

 • Підвищення ефективності використання енергопотенціалу регіону

           Розроблено теоретичні положення та методичні підходи до дослідження аспекту енергоощадження у регіональному розвитку за умов трансформаційної економіки. Наведено визначення енергопотенціалу, соціальної ефективності енергоощадження, енергетичної ефективності, а також запропоновано створення енергоресурсних паспортів територій. Досліджено питання фінансування та нормативно-правового забезпечення енергоощадження у регіоні, а також використання нетрадиційних джерел енергії та вдосконалення існуючих технологій та обладнання. Теоретично обгрунтовано та розроблено практичні рекомендації з використання енергетичного потенціалу регіону на базі енергоощадження. Розвинуто методичні засади для подальшого регіонального розвитку за умов ринкової трансформації.

 • Підвищення ефективності банківської системи регіону

           Обгрунтовано теоретичні положення, методологічні та методичні рекомендації щодо підвищення ефективності банківської системи регіону. Сформульовано визначення понять "банківська система регіону", "соціально-економічна ефективність банківської системи регіону". Класифіковано чинники формування ефективності банківської системи регіону. Розроблено й апробовано методологію її оцінювання. Наведено пропозиції щодо конвергенції стратегії розвитку банківської діяльності у регіоні зі стратегією розвитку бізнес-середовища регіону.

 • Підвищення аеродинамічної ефективності роботи вітроустановок

           Наведено рівняння зміни швидкості повітря та напрямку потоку за працюючим вітроколесом, що дозволяє здійснювати оптимальне керування кутовим положенням лопатей і орієнтацію ротора вітроустановки на вітер для підвищення виробництва електроенергії. Запропоновано схеми оптимального регулювання кутового положення лопатей і алгоритм обчислення швидкості вітру за швидкістю повітря за лопатями. Порівняння теоретичних результатів досліджень з дослідними даними свідчить, що розбіжність не перевищує 5 %, що вказує на їх достовірність.

 • Підвищення економічної ефективності хутрового звірівництва

           Наведено результати теоретичних і практичних досліджень з метою підвищення економічної ефективності хутрового звірівництва України та просування його на світовий ринок. Значну увагу приділено поглибленому економічному аналізу та виявленню тенденції розвитку виробництва хутросировини у спеціалізованих звірогосподарствах України. Запропоновано методику відбору постачальників кормів, яка дає змогу скоротити витрати на годівлю хутрових звірів. Опрацьовано методику ведення маркетингової діяльності у звірівництві. Здійснено прогноз обсягів роздрібного продажу хутра та хутряних виробів в Україні. Розроблено науково обгрунтовані пропозиції щодо нарощування виробництва хутросировини у звірогосподарствах і шляхів підвищення його ефективності.

© 2007-2019 vbs.com.ua