От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по строительству

Название

Інгібування кислотної корозії металів эNэ-ацилметилпіридинієвими солями

Коротко

Інгібування кислотної корозії металів эNэ-ацилметилпіридинієвими солями

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:58:43
Описание
: автореф. дис... канд. тех. наук: 05.17.14 [Електронний ресурс] / Тетяна Миколаївна Пилипенко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2009. — 24 с. — укp.
См. также:
 • Розробка комплексу профілактичних заходів карієсу зубів у дітей при інтоксикації солями важких металів

           Показано можливість підвищення ефективності профілактики карієсу зубів за допомогою використання лікувально-профілактичного комплексу, що складається з антиоксиданта "Джунглі з мінералами", адаптогена "Цигапана" й сорбента важких металів "Яблучного пектину в клітковині". Експериментально доведено, що постійне надходження з питною водою важких металів викликає відповідні обтяження каріозного процесу зубів. На підставі результатів клінічних досліджень встановлено, що за умов надмірної дії важких металів у 7-річних дітей показник поширеності карієсу перевищує 35 %, а у 12-річних - 76 %, але не виявлено підвищення інтенсивності патологічного процесу. Експериментально підтверджено високий протикаріозний, антитоксичний, антиоксидантний ефект розробленого лікувально-профілактичного комплексу, який за клінічних умов вдвічі вищий у порівнянні зі стандартним способом корекції у дітей як 7-ми, так і 12-річного віку. Встановлено деяке підвищення ефективності лікувально-профілактичного комплексу в умовно "чистому" районі. Високу ефективність лікувально-профілактичного комплексу підтверджено нормалізацією показників біохімічних та імунологічних досліджень.

 • Комплексна оцінка стану здоров'я дітей, що проживають на території, забрудненій фтором і солями важких металів

           Висвітлено стан здоров'я дітей в шахтарському регіоні Західної України, зокрема, в смт Соснівка, забрудненому фтором і солями важких металів, оцінено їх фізичний розвиток, вивчено особливості окремих видів захворюваності, наведено показники функціонального стану основних систем, імунного статусу та мікроелементного гомеостазу. Встановлено, що в даному регіоні біогеохімічна ситуація сприяє розвитку в дітей проявів симптомів екологічної дезадаптації та хронічної ксеногенної інтоксикації. Виявлено збільшення захворюваності, наявність фтористої гіпоплазії емалі зубів, дисгармонійний фізичний розвиток, зміни крові компенсаторно-пристосовного характеру, накопичення фтору і важких металів у біосубстратах, зсув імунофізіологічних процесів у бік імунопатологічних. Розглянуто можливість застосування комплексу реабілітаційних заходів з метою зменшення негативного впливу середовища.

 • Екогенетичні фактори підвищеного ризику для здоров'я дітей в умовах забрудненого фтором та солями важких металів довкілля

           Розглянуто сучасні методи діагностики, лікування та медико-генетичного консультування екозалежних тиреопатій в дітей з регіону, забрудненого фтором і солями важких металів. На підставі результатів ультразвукового обстеження доведено високу частоту екозалежних тиреопатій та визначено їх структуру. Встановлено, що рівні гормонів трийодтироніну, тетрайодтироніну та тиреотропного гормону визначають функціональний стан щитовидної залози. Проведено імунологічні обстеження дітей з екозалежними тиреопатіями, після обробки даних якого доведено, що в дітей з GSTM10/0-генотипом прояви екопатології зустрічаються у 1,5 - 3 рази частіше. Завдяки проведенню генеалогічного аналізу сімей обстежених дітей доведено вплив генетичної та середовищної компонент на розвиток тиреопатій за моделями Edwards та Falconer.

 • Особливості патогенезу та маніфестації симптомокомплексу, що виник у дітей в умовах комбінованого забруднення довкілля солями важких металів та фтору

           Проведено комплексне обстеження дітей, що мешкають за умов забруднення довкілля. У сироватці крові цих дітей виявлено перевищення допустимих концентрацій марганцю, заліза та свинцю, підтверджено залучення до патологічного процесу кісткової, сечовидільної, шлунково-кишкової й ендокринної систем. Установлено достовірне зростання частоти природжених вад розвитку серед новонароджених у забрудненому районі. З'ясовано роль порушень обміну кальцію у патогенезі екопатології. В уражених дітей зареєстровано достовірно вищі рівні активності паратгормону та кальцитону у порівнянні з контролем, а активність лужної фосфатази та її кісткового ізоферменту була достовірно зниженою. У сироватці крові 73 % обстежених дітей виявлено знижений вміст неорганічного фосфору та у 67 % - магнію. Доведено, що наявність у генотипі дитини алелі 0/0 гена GSTM1, алелі *0501 гена DQA1 та відсутність алелі *0201 гена DQA1 сприяють більшому ступеню важкості перебігу симпатокомплексу. Відзначено, що важчі форми гіпоплазії емалі зубів вірогідно частіше зустрічались у дітей з низькою вагою під час народження, нетривалим природним вигодовуванням. В уражених дітей зареєстровано достовірно вищу частоту повного передчасного розділення центромер, яка є проявом хромосомної нестабільності, а також коливання частоти апоптозу лімфацитів. Відзначено, що знижена частота апоптозу асоціювалась з більш важким, а підвищена - легким перебігом захворювання. Розроблено заходи ранньої діагностики та профілактики екопатології.

 • Вплив змін лужно-кислотної рівноваги позаклітинного середовища на функціонування кальцієвих депо нейронів заднього рогу спинного мозку щурів

           Досліджено кальцієву сигналізацію в нейронах заднього рогу спинного мозку щурів за умов фізіологічного позаклітинного pH, а також за його зсувів у бік алкалозу та ацидозу. Показано, що характер кальцієвого сигналу значною мірою визначається джерелом його походження та залежить від просторового розташування мітохондрій та ендоплазматичного ретикулуму одне відносно одного та цитоплазми. Зроблено висновок щодо важливості значення взаємодії між мітохондріями та ендоплазматичним ретикулумом у внутрішньоклітинній кальцієвій сигналізації за контрольних умов та зсувів pH позаклітинного середовища.

 • Підвищення ефективності екстракції катаракти з імплантацією ІОЛ за допомогою селективного інгібування циклооксигеназних і ліпооксигеназних прозапальних медіаторів

           Розглянуто питання інгібування та профілактики розвитку запальної реакції після екстракції катаракти з імплантацією ІОЛ. Обстежено 74 кролі породи шиншила, яким була зроблена модельована операційна травма та 138 пацієнти (138 ока) після екстракції катаракти з імплантацією ІОЛ. Встановлено, що одночасне селективне інгібування синтезу простангландину Е2 і лейкотрієну В4 за умов модельованої травми в експерименті призводить до зниження їх рівня на 55 - 65 % відповідно, у камерній волозі на сьому добу після операції, у порівнянні з їх неселективним пригніченням. Доведено, що одночасне застосування препаратів, які вибірково інгібують синтез простагландинів і лейкотрієнів під час проведення ЕЕК з імплантацією ІОЛ у клініці дозволяє знизити ступінь післяопераційного запалення на 20 % у порівнянні з кортикостероїдами та диклофенаком, що традиційно використовуються.

 • Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти L-цистеїном, відновленим глутатіоном і фосфоновими кислотами

           Уперше встановлено кінетичні закономірності інгібуючої дії відновленого глутатіону та дигідроліпоєвої кислоти на активність лужної фосфатази з кишок теляти. Показано, що вплив відновленого глутатіону описується закономірностями частково змішаного інгібування. Взаємодію L-цистеїну з лужною фосфатазою у центрі зв'язування субстрату охарактеризовано як двостадійний процес, за яким відбувається швидке утворення первинного комплексу та має місце повільна стадія формування наступного комплексу інгібітора з ферментом. Розраховано мікроскопічні константи швидкості повільної стадії взаємодії L-цистеїну з лужною фосфатазою з кишок теляти. Доведено, що більшу спорідненість до відновленого глутатіону та L-цистеїну проявляють гідрофільні фракції цього ферменту у порівнянні з гідрофобними, одержаними після його розділення на октилсефарозі. Доведено високу ефективність інгібіторів лужної фосфатази, що містять у своїй структурі гідрофобний калікс[4]арен як фундамент для одного або двох фрагментів метиленбісфосфонової кислоти.

 • Фізичні основи регулювання адгезійної взаємодії металів з карбідами, нітридами та оксидами d-перехідних металів та sp-елементів

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Карина Володимирівна Вакуленко; НАН України; Інститут електрофізики і радіаційних технологій. — Х., 2009. — 16 с. — укp.

 • Застосування імпульсного магнітного поля для знеміцнювання металів та сплавів у технологічних процесах холодної обробки металів тиском

           Дисертація присвячена питанню використання процесу знеміцнювання металів і сплавів під впливом імпульсного магнітного поля для інтенсифікації технологічних процесів холодної обробки металів тиском. В роботі розглянуто застосування імпульсного магнітного поля у технологічному процесі не як силового чинника, а як знижуючого опір деформації металів і сплавів. Показано, що даний спосіб знеміцнювання є аналогічним знеміцнюванню, одержуваному під впливом імпульсів струму. Запропоновано методику розрахунку знеміцнювання під впливом імпульсного магнітного поля і струму на основі розрахунку термопружних напруг, які виникають у циліндричному провіднику. Показано, що ці напруги є основною причиною розглянутого знеміцнювання. Основні результати роботи знайшли промислове застосування при розрахунку і проектуванні технологічних режимів процесу волочіння зі стимуляцією імпульсами магнітного поля.

 • Міцність, деформативність, тріщиностійкість залізобетонних балок, відновлених після корозії

           Експериментальним шляхом визначено параметри міцності, деформативності та тріщиностійкості залізобетонних балкових конструкцій залежно від від міцності та виду бетону, рівня навантаження, тривалості одночасної дії навантаження й агресивного середовища. Одержано параметри напружено-деформованого стану даних балок з корозійними пошкоденнями на локальній ділянці у зоні чистого згину з наступним їх підсиленням за дії навантаження.

 • Вплив тривалих процесів та корозії на міцність залізобетонних балок при дії навантаження

           Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень корозії бетону й арматури залізобетонних балок за одночасної дії агресивного середовища та навантаження різної інтенсивності. Розглянуто особливості корозії та зміни форми поперечних перерізів стиснутих бетонних елементів і залізобетонних балок за дії навантаження. Запропоновано під час здійснення розрахунку міцності даних елементів і балок користуватися розрахунковим поперечним перерізом, який має непошкоджений внутрішній бетон і зовнішній шар частково деградованого корозією бетону зі зменшеними характеристиками міцності. За цього форма стиснутої зони бетону балок приймається трапецієподібною, що найбільш відповідає реальній формі поперечних перерізів, зруйнованих внаслідок одночасної дії агресивного середовища та навантаження залізобетонних балок. Показано, що теоретичні й експериментальні значення міцності задовільно узгоджуються.

 • Методи і засоби електромагнітних обстежень захисту від корозії підземних трубопроводів

           Розроблено теоретичні засади створення та функціонування електромагнітної інформаційно-вимірювальної системи (ЕМ ІВС) для обстежень стану комплексного захисту від корозії підземних магістральних трубопроводів. Побудовано математичну модель і досліджено інформативні ознаки ЕМ поля підземного трубопроводу, вибрано вимірювані параметри. Запропоновано методи та технічні засоби визначення координат і безконтактних вимірювань змінних і постійних струмів, що протікають підземним струмопроводом, а також методи визначення розподілу вздовж траси густини струму катодного захисту, перехідного опору "труба-земля" та його складових (грунту, ізоляції, поляризації) за безконтактними вимірами змінної складової струму та додатковими контактними вимірами постійних і змінних напруг. Розроблено структуру, алгоритми та засоби технічного забезпечення ЕМ ІВС, створено апаратуру типу БІТ-КВП для безконтактних вимірювань струмів з метою передачі даних у комп'ютер, програми обробки і відображення інформації. Наведено методику оперативного визначення параметрів ізоляційного покриття та електрохімічного захисту в системі комплексних обстежень технічного стану трубопроводів для виявлення найбільш імовірних місць корозії та запобігання пошкодженням підземних трубопроводів.

 • Імітаційне моделювання корозії бетону в агресивних середовищах об'єктів рудопідготовчого виробництва

           Розроблено метод оцінки корозійного стану бетону будівельних конструкцій, що перебувають у складних агресивних середовищах. Здійснено імітаційне моделювання корозійних процесів у бетонах. Наведено рекомендації щодо забезпечення довговічності конструкцій на заданий період експлуатації за умов, типових для об'єктів рудопідготовчого комплексу. Визначено величини показника корозійного стану бетону будівельних конструкцій на різних етапах його взаємодії з агресивним середовищем. Досліджено вплив межових значень параметрів, що установлюються у разі здійснення оцінки корозійного стану, на величину прогнозованого періоду збереження бетоном захисних властивостей.

 • Опрацювання складу, технології та дослідження лікарських засобів з солями магнію для застосування при магнійдефіцитних станах

           Розроблено та досліджено магнієвмісні засоби у формі сиропу та композиційного розчину. Теоретично й експериментально обгрунтовано склад таких засобів. Підібрано оптимальну концентрацію магнію хлориду та піридоксину гідрохлориду. Запропоновано технологію виробництва. Створені магнієвмісні засоби характеризуються стабільністю фізико-хімічних, технологічних, біофармацевтичних властивостей за тривалого (24-х місяців) зберігання. Установлено, що у разі ентерального введення сироп і композиційний розчин забезпечують рівномірне у часі надходження магнію до сироватки крові. Запропоновано технологічні схеми виробництва та методики стандартизації розроблених магнієвмісних засобів для внутрішнього застосування.

© 2007-2019 vbs.com.ua