От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты по сельскому хозяйству

Название

Стійкість картоплі проти збудника раку (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers.), методи його виявлення і диференціації

Коротко

Стійкість картоплі проти збудника раку (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Pers.), методи його виявлення і диференціації

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:52:18
Описание
: автореф. дис... канд. біол. наук: 06.01.11 [Електронний ресурс] / Аврелія Георгіївна Зеля; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 23 с. — укp.
См. также:
 • Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України

  : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 [Електронний ресурс] / Н.І. Свереда; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2000. — 20 с. — укp.

 • Отримання фактора перенесення проти збудника хвороби Ауескі та визначення його біологічних властивостей

           Розглянуто можливість отримання фактора перенесення активного імунітету проти хвороби Ауескі. Розроблено методику імунізації великої рогатої худоби вірусом хвороби Ауескі для отримання імунологічно активного фактора перенесення (ФП). Запропоновано методику отримання ФП з клітин колострального походженння, що дає змогу отримувати лімфоцитарну масу без забою тварини-донора. Доведено, що фактор перенесення стимулює клітинний імунітет і не викликає синтезу віруснейтралізуючих антитіл. Отриманий ФП має здатність долати міжвидові бар'єри без втрати імунологічної активності. Встановлено, що ФП виявляє чітку протективну характеристику у випадку експериментальної хвороби Ауескі серед морських свинок.

 • Математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектра та методи його ефективного виявлення

           Удосконалено математичні моделі сигналу зі стохастичними зсувами спектра для розробки обчислювальних методів його оперативного вірогідного виявлення за допомогою обмеженої кількості засобів. Побудовано нові лінійні математичні моделі аналогово-цифрового перетворення (АЦП) сигналу на базі власних функцій оператора, ядром якого є кореляційна функція сигналу. Одержано вирази функціонала відношення правдоподібностей, статистики виявлення та його характеристик. За допомогою означення кореляційних функцій періодичними показано можливість врахування у цих виразах зсувів спектра. Експериментально встановлено періодичну корельованість радіосигналу з псевдовипадковими стрибками несучої частоти, результат його цифрового спектрального аналізу адаптовано до відомих метрологічних норм, визначено індикаторну функцію стаціонарних компонент АЦП від даного сигналу. Розроблено метод індексації спектральних компонент і визначено екстремальні властивості варіації спектра. Запропоновано методи, алгоритми та програми екстремальної адаптації пристроїв до сигналу з розсіяним спектром, а також його ефективне виявлення з відношенням сигнал/шум меншим на 05-1 дБ у порівнянні з локально-оптимальними методами. За допомогою розпаралелювання вдвічі зменшено ступінь поліноміальної складності обчислень. Результати наукового дослідження верифіковано для радіосигналів з псевдовипадковими стрибками несучої частоти.

 • Вивчення імунобіологічних властивостей збудника та розробка інактивованої вакцини проти вірусної діареї великої рогатої худоби

           Вивчено епізоотичну ситуацію у світі та розроблено вакцину проти вірусної діареї великої рогатої худоби (ВРХ). Вивчено біологічні властивості різних штамів вірусу діареї та їх антигенну спорідненість. Оптимізовано умови і режими культивування та інактивації штаму ВК-I вірусу діареї. Досліджено імуногормональну відповідь на щеплення живим та інактивованим вірусом діареї, підібрано ад'ювант. Досліджено гематологічні та біохімічні показники крові тварин, щеплених зразками вакцини. Визначено оптимальну імунізувальну дозу, тривалість напруженого імунітету та рівень антитіл до вірусу діареї у молозиві та молоці щеплених тварин. Удосконалено метод титрування цього вірусу та постановки реакції нейтралізації для визначення антитіл до вірусу діареї. Визначено термін придатності вакцини, її профілактичну ефективність. Розроблено нормативну документацію на вакцину та проведено її комісійні випробування.

 • Виявлення та діагностика карантинних бактеріозів: опіку плодових та бурої гнилі картоплі

           Вперше у Закарпатській області (2003 р.) виявлено та ідентифіковано збудника бактеріального опіку плодових - E.amylovora. Встановлено, що за умов Закарпатської та Чернівецької областей перебіг захворювання відрізняється від класичного його опису відсутністю молочно-білого ексудату та характером виразок на гілках. Зазначено, що найбільший ризик прояву захворювання припадає на період інтенсивного росту дерев. Виявлено різну сортову чутливість до збудника опіку плодових у груші та яблуні. Для прогнозування появи та розвитку опіку плодових рекомендовано використовувати модель Maryblyt. Запропоновано схему імунізації кролів для одержання високоспецифічних імунних сироваток, визначено параметри формування еритроцитарного діагностикума до E.amylovora, схеми прискореної діагностики E.amylovora та R.solanacearum, створення паперових індикаторних дисків для ензим-індикації фітопатогенних бактерій.

 • Використання генофонду картоплі для створення вихідного селекційного матеріалу стійкого проти сухої фузаріозної гнилі

           Оцінено набір співродичів культурних сортів за стійкістю проти збудників сухої фузаріозної гнилі (2938 сіянців, 152 зразки, 56 видів картоплі). Проведено гомозиготизацію цінних алелей контролю ознаки. Одержано оригінальні за резистентністю проти сухої фузаріозної гнилі первинні міжвидові гібриди. Здійснено інтрогресію цінних алелей контролю провідної властивості у вихідний селекційний матеріал. Визначено передачу агрономічних властивостей нащадкам, одержаним шляхом беккросування багатовидових гібридів. Доведено стійкість створеного матеріалу проти сухої фузаріозної гнилі, фітофторозу (листки та бульби), вірусних хвороб, чорної ніжки, картопляної нематоди.

 • Особливості стійкості проти хвороб та прояв інших господарських ознак у міжсортових і міжвидових гібридів картоплі

           Вперше з використанням оригінального матеріалу, створеного за участю філогенетично віддалених видів і селекційних гібридів, виявлено особливості прояву в них стійкості проти дитиленхозу, парші звичайної, кільцевої гнилі, фітофторозу та залізистої плямистості бульб, а також інших господарсько-цінних ознак. Обгрунтовано стратегію і тактику подальших досліджень у даному напрямку. Залежно від спадковості опрацьованого матеріалу та специфічності зовнішніх умов встановлено особливість прояву в нього резистентності проти хвороб, які вивчали окремо та в комплексі. За часткою міжсортових і міжвидових гібридів, стійких проти хвороб, кількістю таких з них, що перевищують за даною ознакою кращі сорти-стандарти, а також з урахуванням показників адаптивності до дії комплексу зовнішніх факторів встановлено перевагу матеріалу, створеного з різних видів картоплі. Доведено перспективність бекросів міжвидових гібридів для одержання потомків, високостійких проти проникнення та поширення фітофторозу у бульбах.

 • Інтрогресія факторів стійкості проти сухої фузаріозної гнилі диких, культурних видів у вихідний матеріал картоплі

           Вперше за умов використання штучного зараження бульб співродичів культурних сортів, виділено види, перспективні щодо пошуку джерел стійкості проти сухої фузаріозної гнилі. Встановлено їх генетичний потенціал за даною ознакою, проведено гомозиготизацію цінних алелей, на підставі чого створено джерела ознаки. Встановлено фенотипове вираження резистентності проти хвороби у первинних, вторинних міжвидових гібридів та їх генетичну цінність щодо подальшого використання. Доведено можливість інтрогресії ефективних генів контролю стійкості проти сухої фузаріозної гнилі від диких видів до первинних, вторинних міжвидових гібридів, включаючи одноразове схрещування з сортами, без зниження фенотипового прояву ознаки та їх генетичної цінності. Створено та виділено бекроси багатовидових гібридів, які поєднують високу резистентність проти хвороби, що є свідченням вдалої інтрогресії у них ефективних генів контролю ознаки від диких, культурних видів, з аналогічним проявом окремих або комплексу інших господарсько-цінних ознак. Виявлено високу стійкість щодо сухої фузаріозної гнилі, інші господарські ознаки серед потомства від бекросування резистентних проти хвороби міжвидових гібридів, що дозволило визначити їх генетичну цінність щодо практичної селекції.

 • Удосконалення методів лабораторної діагностики туберкульозу на основі сучасних уявлень про біологію його збудника

           Вивчено розповсюдженість та біологічні властивості медикаментозностійких варіантів M. tuberculosis, виділених від хворих, що знаходилися на лікуванні в Інституті фтизіатрії та пульмонології за останні роки. Розроблено модифікацію методу пропорцій для визначення медикаментозної стійкості штамів M. tuberculosis. Вперше досліджено частоту виділення та біологічні особливості L-форм мікобактерій туберкульозу (МБТ) у хворих на туберкульоз легень. Доведено співпадання морфологічних, культуральних, тинкторіальних і ферментативних властивостей ревертантних культур і типових M. tuberculosis, виділених у одних і тих самих хворих. Підтверджено, що ревертантні штами нестабільних L-форм МБТ зберігають притаманну туберкульозу вірулентність для морських свинок. Вивчено особливості розвитку M. tuberculosis на сконструйованому поживному середовищі зі стимулятором росту та розроблено метод прискореної індикації та ідентифікацїї M. tuberculosis на його основі. Вперше обгрунтовано та доведено ефективність застосування тесту-набору MS - СКРИН для індикації комплексу M. tuberculosis/bovis в полімеразній ланцюговій реакції з клінічного матеріалу хворих на туберкульоз.

 • Методи оцінки та засади проти дії іллегалізації перехідних економік в умовах глобалізації

           Досліджено особливості іллегалізації світового господарства та вітчизняної економіки, розглянуто стратегічні напрями зменшення негативних наслідків існування іллегального сектору. Визначено поняття іллегальної економіки та специфіку її проявів за різних економічних систем. Охарактеризовано негативні наслідки глобалізації світових господарських зв'язків та запропоновано теоретичну модель іллегалізації ринку праці для країн з різним типом економіки. Систематизовано методи оцінки обсягів "тіньового" сектору, відзначено найсприятливіші для застосування в Україні. Визначено агреговані групи факторів іллегалізації. Виявлено особливості, тенденції та обсяги іллегалізації зовнішньоторговельного сектору України та потоків капіталу в межах глобальної економіки. Побудовано регресійну модель, що відображає взаємозв'язок між основними макроекономічними показниками та обсягом іллегального зовнішньоекономічного сектору України. Запропоновано методичні підходи щодо виявлення основних суб'єктів іллегальної діяльності та модифіковано модель Манделла-Флемінга, з допомогою якої виявлено зв'язок між рівнем державного регулювання та обсягом іллегалізації. Розроблено алгоритм врахування ризику іллегалізації під час формування бюджетної політики. Створено систему інституцій протидії іллегалізації національної економіки.

 • Економічна стійкість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності

           Розроблено новий підхід щодо забезпечення конкурентоспроможності машинобудівного підприємства на підставі підвищення його економічної стійкості. Проаналізовано взаємозв'язок між поняттями "економічна стійкість", "стійка конкурентна перевага" та "конкурентоспроможність", уточнено їх зміст відповідно до забезпечення конкурентоспроможності на основі економічної стійкості. Встановлено вимоги, яким мають відповідати ресурси підприємства для формування стійких конкурентних переваг. Доведено можливість використання ресурсного підходу щодо оцінювання економічної стійкності підприємства, розроблено класифікацію чинників, вплив яких визначає її рівень. Обгрунтовано напрями забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі економічної стійкості. Здійснено практичне впровадження результатів наукового дослідження на вітчизняних машинобудівних підприємствах.

 • Особливості поствакцинального імунітету проти дифтерії і кору у дітей та шляхи його корекції за допомогою неспецифічної імунної стимуляції

           Досліджено становлення поствакцинального імунітету проти дифтерії та кору у дітей (здорових і тих, які мають різну патологію), а також визначено вплив препаратів ехінацеї на дані механізми. Виявлено, що у техногенно несприятливому районі більш висока питома вага дітей, які мають знижену імунологічну реактивність та знижений рівень поствакцинального імунітету, тобто потенційно сприятливі до кору та дифтерії. Доведено, що за умов високого антигенного навантаження розчин ехінацеї виявляє стабілізуючу дію на специфічну імунологічну реактивність, що робить її застосування найбільш доцільним і безпечним для дітей у процесі вакцинації.

 • Виявлення початкових стадій серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію напруги та методи їх корекції

           Обстежено 166 хворих на стабільну стенокардію напруги без ознак серцевої недостатності (СН) і з ознаками CH I - II функціонального класу згідно з класифікацією NYHA. У 105 з них методами інструментальної діагностики визначено початкові стадії серцевої недостатності (ПССН). Обстеження проводилось до початку лікування, через 3 тижні та за 6 місяців від його початку. Встановлено, що осіб із ПССН відрізняє більша кількість і тривалість епізодів ішемії, більша частка епізодів асимптомної ішемії. У них виявлено зниження толерантності до об'ємного та фізичного навантажень. Відзначено, що використання комбінацій ізосорбіду дінітрату з ренітеком і козааром дозволяє досягти кращих результатів, ніж монотерапія ізосорбіду дінітратом, зважаючи на антистенокардитичний та антиішемічного ефекти, показники гемодинаміки, зростання толерантності до об'ємного та фізичного навантаження. У процесі довготривалого лікування з застосуванням комбінаційної терапії спостережено тенденцію до зростання позитивних ефектів на відміну від монотерапії, ефективність якої з плином часу зменшувалась.

 • Методи виявлення облич в системах комп'ютерного розпізнавання на основі комбінованого каскаду нейромережевих класифікаторів

           Розроблено метод виявлення облич (ВО) в системах комп'ютерного розпізнавання на підставі комбінованого каскаду нейромережевих класифікаторів для підвищення вірогідності та швидкодії за обмежених обчислювальних ресурсів. Розроблено узагальнену інформаційну модель процесу АО, яка базується на багаторівневому каскаді класифікаторів. На базі даної моделі розроблено методи ВО для обробки півтонових і кольорових зображень, використовуючи комбінований каскад нейромережевих класифікаторів (ККНК), складовими якого є рівень сегментації за кольором шкіри та каскад слабких класифікаторів для виявлення облич-кандидатів і згорткова нейронна мережа (ЗНМІ) для верифікації кандидатів. Удосконалено методи верифікації облич-кандидатів, який базується на властивості ЗНМ обробляти вхідне зображення за один етап, а також методи формування навчальної вибірки ЗНМ, що використовує параметричну адаптацію структури активної навчальної вибірки. На базі розроблених методів ВО створено інформаційну технологію виявлення облич, яку впроваджено у комп'ютерні системи відеоспостереження та контролю доступу, що дозволило підвищити ймовірність ППВ на 0,05 - 0,08 і зменшити ймовірність ХПВ на 24 - 30 %.

© 2007-2019 vbs.com.ua