От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Політичні коаліції в умовах плюралістичної демократії : автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Я.М. Балановський; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О.Гончара. — Д., 2009. — 16 с. — укp.

Коротко

Політичні коаліції в умовах плюралістичної демократії

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:35:41
Описание
         Розкрито особливості утворення, функціонування та розвитку політичних коаліцій у плюралістичних суспільствах. На підставі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних фахівців з застосуванням комплексної методики, визначено, що політичні коаліції доцільно розглядати у контексті електоральних циклів і класифікувати їх на перед- та післявиборні. Запропоновано розглядати коляційний процес як сукупну діяльність суб'єктів політичних відносин, пов'язану з утворенням, функціонуванням і зміною політичних коаліцій. Виокремлено етапи коаліційного процесу - конституювання, функціонування, розвиток, розпад. Показано, що етапи створення, функціонування, розвитку, розпаду перед- і післявиборних політичних коаліцій формують цикл коаліційного процесу. Встановлено, що перед- та післявиборний цикли буття політичних коаліцій формують специфічний мегацикл коаліційного процесу. Визначено, що інституційний дизайн надає заохочувальні або стримувальні стимули до коаліційної взаємодії. Виділено блокову та власне коаліційну форми коаліційного процесу. Встановлено основні чинники коаліційної поведінки - потенціал учасників коаліції та їх ідеологічну близькість. Проаналізовано перебіг коаліційного процесу в Україні.
См. также:
 • Сальвадор в умовах переходу від диктатури до демократії (70-90-ті роки XX століття)

           Дисертацію присвячено дослідженню політичної історії Сальвадору за останню чверть XX століття. Виділені головні напрямки й етапи політичного розвитку держави в передкризовий, кризовий та постконфліктний періоди. Встановлено, що у відзначених хронологічних межах відбулася якісна зміна державної структури суспільства, становлення основних політичних партій, які визначають сучасну політику держави. Запропоновані нові підходи й трактовка характеру з урахуванням внутрішніх конфліктоутворюючих факторів та важливістю оцінки перспектив постконфліктного устрою Сальвадору в 90-ті роки. Аналіз форм та методів здобутків національного примирення дозволяє виробити попередні рішення, спрямовані на запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій.

 • Зародження і легалізація багатопартійності в умовах переходу від тоталітаризму до демократії: історико-політологічний аналіз

           З використанням історико-політологічного підходу та сучасних методів дослідження проаналізовано актуальну проблему про становлення багатопартійності в країнах Україна, Російська Федерація, Казахстан. Визначено суть і роль явища політичної багатопартійності, вивчено процес виникнення партій, який розпочався ще у республіках колишнього Союзу. З'ясовано його об'єктивні причини, необхідні умови та труднощі його здійснення. Детально проаналізовано програмні документи нових партій, їх цілі, завдання, форми та методи діяльності. Вивчено процес виникнення та легалізації багатопартійності в Україні. Зроблено висновок, що саме розвинена багатопартійність може забезпечити успішну самоорганізацію суспільства.

 • Державний бюджет в умовах демократії (домінанти суспільного вибору та реалії бюджетного процесу)

           Проведено комплексне дослідження функціонування державного бюджету за умов демократії. Доведено існування тісного зв'язку між еволюцією фіскально-бюджетних і політичних інститутів на прикладах історії європейських країн. Узагальнено теоретичні підходи західної та вітчизняної фінансової науки до питання рушійних сил (детермінант) бюджету. Проаналізовано об'ємно-структурні та перерозподільчі особливості бюджету в демократичних країнах. З'ясовано зв'язки бюджетних трансформацій в Україні з домінантами суспільного вибору. Досліджено вплив утвердження парламентаризму в Україні на алокаційні, перерозподільчі та стабілізаційно-регулюючі параметри державного бюджету. Розглянуто вітчизняну практику бюджетного процесу на загальнодержавному рівні та запропоновано комплекс заходів щодо його нормативно-правового та інституційного вдосконалення.

 • Ціннісне та інституційно-владне забезпечення політичної свободи в умовах демократії: політологічний аналіз творчої спадщини Алексіса де Токвіля

           Досліджено концепцію політичної свободи французького правознавця, політичного діяча Алексіса де Токвіля (1805 - 1859 рр.). На підставі узагальнення творів мислителя запропоновано ціннісне обгрунтування свободи, вивчено теоретико-методологічні підходи до тлумачення категорії "політична свобода", розглянуто інституційно-владні та соціокультурні механізми забезпечення свободи за умов демократії. Досліджено конфлікт цінностей "свобода"/"демократія", "свобода"/"рівність", "лібералізм"/"демократія" та можливості їх гармонійного сполучення. Значну увагу приділено актуальним ідеям Токвіля для сучасної України та інших постсоціалістичних країн.

 • Болгарія в балканській політиці провідних держав антигітлерівської коаліції (1941 - 1945 рр.)

           Охарактеризовано двосторонні відносини Болгарії з кожною з держав антигітлерівської коаліції та міжсоюзницькі відносини в контексті політичного курсу Болгарії. Визначено місце, яке посідала Болгарія в стратегічних планах держав антигітлерівської коаліції на Балканах та в Європі, зокрема в планах відкриття другого фронту. Розкрито причини невдачі спроб з боку держав антигітлерівської коаліції залучити Болгарію на свій бік. Визначено ступінь впливу зовнішніх факторів на внутрішньополітичну ситуацію в Болгарії у воєнні роки. Досліджено вплив ситуації в Болгарії на розвиток конфлікту всередині антигітлерівської коаліції на завершальному етапі війни та її роль в генезисі "холодної війни". Показано вплив "суб'єктивного" людського фактора на весь комплекс відносин провідних держав антигітлерівської коаліції з Болгарією. Висвітлено хід радянсько-англійських переговорів у Москві у жовтні 1944 р., надано оцінку "поділу Балкан на сфери впливу".

 • Політичні настрої українського селянства в умовах суцільної колективізації сільського господарства (кінець 1920-х - 1933 рр.)

           Здійснено аналіз та подано комплексну характеристику політичних настроїв різних прошарків українського селянства у 1928 - 1933 рр. Встановлено вплив сталінської "революції згори" на політичну атмосферу в українському селі та підвищення негативної активності значної частини селян. Визначено ставлення різних прошарків українського селянства до розпочатої суцільної колективізації сільського господарства, з'ясовано співвідношення між прихильниками державного аграрного курсу і селянами, які опирались сталінській колективізації. Охарактеризовано домінуючі прояви протестної поведінки, висвітлено особливості сприйняття жіночим населенням політичних та економічних перетворень. Встановлено, що насильницька колективізація спричинила перехід загальної маси українського селянства в опозицію до влади. Виявлено, що поєднання соціальних і національних мотивів є характерною рисою протестних акцій селянства. Доведено: застосований проти українського народу терор голодом був відповіддю тоталітарного режиму на вперте небажання українського селянства підтримувати сталінський аграрний курс.

 • Політичні механізми регулювання владних відносин в умовах трансформації українського суспільства: історико-політологічний аналіз

           Розкрито теоретико-методологічні засади вивчення влади та політичних механізмів владних відносин (ВВ). Охарактеризовано теоретико-методологічний інструментарій проблеми та визначено концептуальні пріоритети трансформування держави та механізмів ВВ. Досліджено історіографію проблеми та виконано компаративний аналіз підходів, ідей і доктрин сучасної науки в інтерпретації політичних механізмів регулювання ВВ. Виконано ретроспективний аналіз ідей і концепцій української державності та виникнення та розвитку механізмів влади. Наведено основні напрямки оптимізації та проаналізовано теорії та концепції щодо шляхів демократизації політичних механізмів регулювання ВВ за умов трансформації українського суспільства.

 • Сучасні концепції демократії

  Вступ 3
  1.Концепція Дарендорфа. 4
  2.Концепція масових комунікацій 4
  3.Концепція плюралізму еліт 5
  4.Систематизм Девіда Істона 6
  5.Концепція Р.Арона 6
  6.Концепція трансформації пост комуністичних суспільств. 7
  7.Концепція Аренда Лепхарда. 9
  Література

 • Суперечності становлення демократії в Україні

  1. Визначення поняття “демократія” 3
  2.Суперечності становлення демократії в Україні 6
  2.1 Неототалітарна парадигма державотворення в Україні 6
  2.2 Перехід до демократії посткомуністичного типу. Український варіант пошуку консенсусу 11
  Висновки 23
  Література 25

  1. Diamond L. Developing democracy. Toward consolidation // Baltimor; London: The John Hopkins university press, 1999. – P. 67–68.
  2. Linz J. J., Stepan A. Problems of democratic transition and consolidation. Southern Europe, South America, and post-communist Europe. – Baltimore, 1996. – P. 6.
  3. Przeworski A. Democracy and the market. – Cambridge, 1991.
  4. Schmitter Ph. The сonsolidation of democracy and representation of social groups // American behavioral scientist. – 1992. – Vol. 35.
  5. Борисов В.К. Демократия общества и преодоление бюрократизма. Социально политический аспект. М., - 1990.
  6. Брайс Д. Современные демократии. М., «Прогресс», - 1992.
  7. Головаха Е. И., Панина Н. В. Социальное безумие: история, теория и социальная практика. – К.: Абрис, 1994. – С. 132–134.
  8. Гуггенбергер Б. Теория демократии // Полис. - 1991. №4.
  9. Кельзен Х. О сущности и значении демократии. М., «Проспект», - 1996.
  10. Кремень В., Ситник П., Міщенко М., Небоженко В. Соціально-політична ситуація в Україні на кінець 1992 року: стан і тенденції розвитку // Політологічні читання. – 1993. – № 1. – С. 65.
  11. Лазоренко О. Чи розуміємо ми один одного? Напрямки політичного розвитку України // Перехідний період в Україні та в Росії. Політика, економіка, етносоціальні процеси. Конференція українських і російських випускників освітніх програм США. – К., 1999. – С. 131.
  12. Марина Шаповаленко. Український варіант пошуку процедурного консенсусу.//Журнал “КОНТЕКСТ” №9, 2001 р., Український національний центр політичних досліджень -http://www.ucipr.kiev.ua/ukrainian/epicentre/09/004.html
  13. Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., «Наука», - 1991.
  14. Новгородцев П.И. Сочинения. М., «Раритет», - 1995.
  15. Растоу Д. Переходы к демократии – попытка динамической модели // Полис. – 1996. – № 5. – С. 9.
  16. Рашковский Е. Пути демократии на исходе XX ст.: мировой контекст // Мировая экономика и международные отношения. - 1993. -№10. С. 95-105
  17. Сахаров Н.А. Демократия: критерии, ценности, принципы // Вестник Моск. ун-та. Серия 12. Социально-политические исследования - 1991. №2.
  18. Токвиль А.О. Демократия в Америке. М., «Прогресс - Литера», - 1994.
  19. Харьковчане верят рекламе и слухам // Теленеделя. – 1995. – № 10.
  20. Шапиро М. Демократия и гражданское общество // Полис. - 1992. -№4.
  21. Яременко О., Міщенко М. Політичні уподобання українців як чинник впливу на політичні процеси // Політична думка. – 2000. – № 1. – С. 9.

 • Суперечності становлення демократії в Україні


  1. Визначення поняття “демократія” 3
  2.Суперечності становлення демократії в Україні 6
  2.1 Неототалітарна парадигма державотворення в Україні 6
  2.2 Перехід до демократії посткомуністичного типу. Український варіант пошуку консенсусу 11
  Висновки 23
  Література 25


 • Консенсус як принцип сучасної демократії

           Досліджено формування ідеї консенсусу та її практичну реалізацію в демократичних державах світу. Установлено спорідненість філософських і політологічних концепцій суспільно-політичної згоди з сучасним політико-правовим принципом консенсусу. Проаналізовано форми та специфіку застосування принципу консенсусу в країнах з різними системами врядування та у сфері міжнародних відносин. Розглянуто консенсусні та антиконсенсусні тенденції в українській політиці. Виявлено перешкоди для впровадження консенсусних механізмів в Україні. Запропоновано шляхи подальшого реформування вітчизняної політичної системи.

 • Індивідуалізм як складова розвитку демократії

           Здійснено соціально-філософський аналіз проблеми індивідуалізму, розкрито його суть та перспективи розвитку у контексті гармонізації індивідуалістичних і колективістських тенденцій на тлі демократизації сучасного українського суспільства. З'ясовано, що принцип індивідуалізму набував поширення, розвитку, зазнавав змін та інновацій власного тлумачення залежно від історичних епох, політичних режимів, культур і релігій, які визначають співвідношення категорій індивідуального та колективного. Показано, що індивідуалізм як багатогранне і складне явище взаємопов'язане та межує з великою кількістю категорій і понять філософії, соціології, психології, етики, політології. Розкрито зміст поняття "індивідуалізм", яке детермінується сучасними реаліями, та запропоновано твердження, що суть індивідуалізму полягає не в абсолютизації егоїстичних інтересів окремої особистості, не у протиставленні її суспільству, а в усвідомленні цінності, неповторності кожної окремої особистості поряд з власною, у відповідальності за власні вчинки та їх наслідки, у дотриманні універсальних морально-етичних норм. За результатами дослідження зроблено висновок, що індивідуалізм за умов гармонізації з колективістським початком та демократією надає значного поштовху та стимулів для розвитку людської цивілізації, поєднує у собі власні негативні та позитивні прояви, які формуються окремою особистістю та соціумом.

 • Дух і принципи соціал- демократії: українська перспектива

  [Електронний ресурс] / Віктор Володимирович Медведчук. — К.: Основні цінності, 2000. — 200 с. — (Сучасна думка; Кн.1). — укp.

 • Політична опозиція як інститут сучасної демократії

           Проаналізовано функціональний і структурно-організаційний підходи щодо визначення політичної опозиції. Розкрито сутність поняття "політична опозиція" як організованої політичної сили, яка критикує владу та здійснює контроль за її діяльністю. Виокремлено й систематизовано функції й типи політичної опозиції за умов сучасної демократії. Встановлено, що основними функціями політичної опозиції у демократичній політичній системі є репрезентація інтересів, комунікативна функція, критика й формування альтернатив у політиці, а також зняття громадського невдоволення та участь у вирішенні конфліктів. Охарактеризовано такі типи політичної опозиції, як: структурна - неструктурна; парламентська - непарламентська; активна - пасивна; відповідальна - невідповідальна; лояльна, нелояльна та напівлояльна. Досліджено основні етапи становлення інституту політичної опозиції, якими є: філософсько-етичне осмислення явища опозиційності; раціональне, природничо-правове обгрунтування протесту владі; інституціоналізація політичної опозиції у демократичних країнах. Розглянуто основні моделі інституціоналізації опозиції у країнах сучасної демократії, зокрема, у Великобританії, Німеччині, Франції, США та Швейцарії. Проаналізовано актуальні проблеми інституціоналізації опозиції у політичній системі України. Доведено, що важливу роль відіграють: консенсус у політиці, слабкість опозиційного лідерства, недостатній кадровий потенціал професійних чиновників вищого рангу, недоліки політичної реформи, невизначеність суб'єктів опозиційної діяльності та низький рівень демократичної політичної культури суспільства. Наведено рекомендації щодо підвищення ефективності процесу інституціоналізації політичної опозиції в Україні.

© 2007-2019 vbs.com.ua