От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по истории и культуре

Название

Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР : автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / О.В. Шевчук; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2009. — 33 с. — укp.

Коротко

Зовнішньополітична стратегія США та РФ щодо КНР

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:33:26
Описание
         Розроблено й обгрунтовано концепцію багатовимірної системи, яка дозволяє проводити аналіз динаміки та спадковості щодо зовнішньополітичних стратегій держав, виявляти їх спільні та відмінні риси. Визначено співвідношення ідеологічної та геополітичної складової американської та радянської/російської зовнішньої політики щодо КНР у період біополярності та постбіополярності. Виокремлено та проаналізовано фактори, що визначили на межі ХХ - ХХІ ст. модернізацію зовнінішньополітичної стратегії США та РФ на глобальному та регіональному рівнях. Доведено збереження основних параметрів політики американських адміністрацій щодо КРН. Констатовано, що динамічний розвиток політико-економічного потенціалу КНР є викликом щодо зовнішньополітичних регіональних орієнтацій як США, так і РФ, що зближує їх у прагненні "стримування" Китаю завдяки долученню його до участі в діяльності різноманітних дво- та багатосторонніх інституцій політичного й економічного характеру.
См. также:
 • Зовнішньополітична стратегія США щодо Турецької Республіки

           Розглянуто зовнішньополітичну стратегію США стосовно Турецької Республіки, а такод сутність політики єдиної наддержави світу щодо окремої держави в контексті загальної геостратегії США. Розкрито базові переваги Туреччини як контрагента США у регіоні, описано механізм урахування інтересів Туреччини у політиці США. Досліджено особливості та механізми виокремлення політичною елітою США елементів турецького суспільства, вплив на які забезпечує реалізацію американського зовнішньополітичного курсу. Показано роль цивілізаційного чинника у процесі взаємодії США та Турецької Республіки, запропоновано модель турецького суспільства, яка підтримується американцями. Висвітлено еволюцію американських геостратегічних підходів на прикладі плану "Великий Близький Схід" і визначено роль Турецької Республіки в його реалізації.

 • Зовнішньополітична стратегія США в регіоні Центральна Азія

           Комплексно розглянуто політику США щодо регіону - Центральна Азія у межах загального стратегічного курсу наддержави. Базуючись на широкому документальному матеріалі, проведено концептуалізацію центральноазіатського курсу Сполучених Штатів, а також проаналізовано еволюцію американської зовнішньополітичної стратегії в даному регіоні. Виявлено модель регіональної зовнішньополітичної стратегії США. Виділено тенденції американської політики у Центральній Азії, що впливають на політику та національну безпеку України.

 • Зовнішньополітична діяльність уряду УСРР (1920 - 1923 рр.)

           Уперше відокремлено аспекти зовнішньополітичної діяльності уряду УССР у 1920 - 1923 рр., а саме: організацію роботи НКЗС, перипетії дипломатичних переговорів між представниками УСРР й іноземних країн, участь УСРР у радянській таємній зовнішній політиці. Розкрито малодосліджені напрями роботи урядових і партійних установ республіки - проведення підривних операцій на території іноземних держав, дезорганізацію української політичної та військової еміграції як засіб забезпечення державної безпеки УССР.

 • Стратегія підприємства

  Вступ 3
  1. Стратегічний рівень підприємства та фактори що його формують 4
  2. Параметри та показники конкурентоспроможності 8
  3. Стратегія матеріально-технічного забезпечення 18
  Висновки 24
  Література 27


 • Стратегія підприємства

  Вступ 3
  1. Стратегічний рівень підприємства та фактори що його формують 4
  2. Параметри та показники конкурентоспроможності 8
  3. Стратегія матеріально-технічного забезпечення 18
  Висновки 24
  Література 27

  1. Дуган Л. Розробка стратегії: минуле, сучасність та майбутнє. Чернівці: Регіональне представництво УЦРП РПС, 2001
  2. З.Е.Шершньова, С.В.Оборська. Стратегічне управління. К:КНЕУ – 1999
  3. Койн К. Как упорядочить процесс разработки стратегии.//Стаття з сайту http://management.com.ua
  4. Менеджмент на промышленном предприятии. Л.И.Кошкин, А.Е.Хачатуров, И.С.Булатов, 2000. Электронная версия, "Эколайн", 2000. - http://www.cci.glasnet.ru/mc/
  5. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке, М:Издательство: Вильямс, 2000 р.
  6. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. Навч. Посібник. – КНЕУ, 1998. Покропивний С.Ф. Колот В.М.
  7. Современный бизнес: Учеб. в 2 т. T. 1 . / Пер. с англ. Д. Дж. Речмен, М. X. Мескон, К. Л. Боуви, Дж. В. Тилл. — М.: Республика, 1995.
  8. Хентце Й. Основные идеи стратегического менеджмента/ Проблемы теории и практики управления. 1989 -№2

 • Стратегія підприємства

  План
  1. Зробити анализ середовища за методикою структурного аналізу пяти конкурентних сил М.Портера
  2. Зробити SWOT аналіз
  3. Сформулювати міссію та ціль
  4. Сформулювати загально корпоративну стратегію за допомогою матриці БКГ
  5. Сформулювати загально корпоративну стратегію за допомогою багатофакторної матриці компанії "Маккінсі ДженералЕлектрикал"
  6. Сформулювати загально корпоративну стратегію виходячи із стадії життєвого циклу пордукції.
  7. Обгрунтувати конкурентні стратегії для кожного напрямку діяльності підприємства.
  8. Список використаної літератури.


 • Стратегія підприємства

  План
  1. Стратегічний аналіз підприємства 3
  2. Формування стратегії підприємства і управління страгічними змінами 11
  3. Управління стратегічними змінами на підприємстві 14
  Список використаних джерел 21


 • Стратегія підприємства

  План
  1. Стратегічний аналіз підприємства і його зовнішнього середовища 3
  2. Формування стратегії підприємства 14
  3. Управління стратегічними змінами на підприємстві 17
  Список використаних джерел 27


 • Стратегія вирішення конфліктів

  ПЛАН
  Вступ 3
  1. Структурні методи вирішення конфліктів 5
  1.1. Роз'яснення вимог до роботи. 5
  1.2. Координаційні і інтеграційні механізми. 5
  1.3. Загальноорганізаційні комплексні цілі. 6
  1.4. Структура системи винагород. 7
  2. Міжособистісні методи вирішення конфліктів 8
  2.1. Відхилення. 8
  2.2. Сгладжування. 8
  2.3. Примус. 8
  2.4. Поступка. 9
  2.5. Рішення проблеми. 9
  Висновок. 12
  Список використаної літератури 13


 • Стратегія розвитку маркетингу в ТНК

  Стратегія розвитку маркетингу в ТНК

 • Стратегія управління персоналом

  Вступ 3
  Розділ 1. Стратегічне управління людськими ресурсами 4
  1.1. Стратегія і кадрова політика фірми 4
  1.2. Планування й організація кадрової роботи 6
  1.3. Підбір і розміщення кадрів 9
  Розділ 2. Оцінка персонала в сучасній організації 17
  2.1. Методи оцінки кадрів управління 17
  2.2. Методичні рекомендації професійних, ділових і особистих якостей 25
  Висновок 30

 • Стратегія вдосконалення господарського механізму

           До найактуальніших завдань економічної науки належить сьогодні відстеження проблем і тенденцій ринкових перетворень у промисловому секторі України, концептуальне та законодавче упорядкування економічного і соціального розвитку промисловості загалом, а також її галузей і окремих промислових регіонів. Особливої ваги набуває науково-методична участь економістів у роботі органів державної влади.

 • Стратегія розвитку туристичних регіонів

           Обгрунтовано новий напрямок досліджень розвитку туристичних регіонів, який базується на врахуванні тенденцій євроінтеграції, суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації на глобальному, національному та локальному рівнях у процесі визначення теоретико-методологічних і методичних принципів формування стратегій розвитку туристичних регіонів та управління ними, а також регіональної політики держави та практичному впровадженні рекомендацій щодо створення нормативно-правового й організаційно-економічного забезпечення їх розробки та реалізації. Удосконалено підходи щодо оцінювання напрямів розвитку регіонів у контексті сучасних європейських інтеграційних процесів. Визначено та систематизовано чинники, які впливають на розвиток туризму в регіонах. Розроблено методичні рекомендації щодо проведення маркетингового дослідження з визначення рівня задоволеності споживачів якістю курортно-рекреаційних послуг. Обгрунтовано наукові принципи розвитку транскордонних туристичних регіонів. Удосконалено класифікацію регіонів, методологію формування довготермінової стратегії туристичних регіонів. Наведено методичні рекомендації щодо оцінювання якості курортно-рекреаційних послуг.

 • Стратегія розвитку підприємництва в регіоні

           Удосконалено теоретичні положення та розроблено рекомендації щодо побудови ефективної стратегії розвитку вітчизняного підприємництва в регіоні з урахуванням особливостей середовища його функціонування та соціально-економічних потреб населення. В науковий обіг введено економічну категорію "регіональне підприємництво" як кластер або сукупність суб'єктів господарювання, що діють у межах окремого регіону. Запропононовано новий підхід щодо визначення пріоритетних напрямків розвитку регіонального підприємництва з урахуванням реальних і потенційних потреб регіону. Удосконалено методологію побудови стратегії розвитку регіонального підприємництва та методику оцінки доцільності її застосування, що базується на використанні різних критеріїв для визначення загальної, групової та часткової ефективності. Обгрунтовано виключну роль інфраструктури в успішності функціонування підприємств регіону. Сформульовано пропозиції щодо створення Агенства підтримки регіонального підприємництва як об'єднуючого елементу підприємницької інфраструктури окремої території та надання йому владних повноважень з урахуванням інтересів суб'єктів господарювання.

© 2007-2019 vbs.com.ua