От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Удосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні : автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / І.К. Ярмола; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2009. — 23 с. — укp.

Коротко

Удосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:26:22
Описание
         Розроблено та впроваджено науково-обгрунтовані рекомендації щодо вдосконалення сучасних організаційних засад управління фармацією в Україні. Визначено науково-практичні підходи до вдосконалення управління фармацією України та напрями реформування галузі за результатами експертного опитування фахівців. Проведено порівняльний аналіз засад управління даною галуззю за кордоном та класифіковано країни за принципами централізації та децентралізації. Запропоновано принципи створення уповноваженого органу управління фармацією України та визначено його функціонально-організаційні завдання. Сформульовано принципи формування та реалізації національної лікарської політики в Україні. Розроблено методику оцінювання та проведено розрахунок показників фармацевтичного забезпечення населення у системі регіонального управління.
См. также:
 • Удосконалення управління промислово-фінансовими групами в умовах становлення сучасних фінансових інститутів

           Вперше запропоновано концепцію побудови фінансового блоку промислово-фінансової групи (ПФГ) з визначенням місця й ролі кожного з новостворених фінансових інститутів, а саме: інститутів спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення (недержавні пенсійні фонди, професійний адміністратор, компанія з управління активами) та фондів операцій з нерухомістю. Проаналізовано класифікаційні ознаки ПФГ, які доцільно зробити базовими у разі створення законодавчо-нормативної бази для регулювання діяльності ПФГ. Розроблено механізми консолідації вільних грошових коштів ПФГ з подальшим їх спрямуванням у бізнес-проекти групи, що забезпечує раціональне використання та додаткові зручності у випадку їх адміністрування. Висвітлено особливості оптимального суб'єктного складу підприємств фінансового блоку ПФГ у процесі реалізації інвестиційних проектів у будівельній галузі.

 • Проблема засад національної консолідації в Україні: перспектива новітньої нації

  [Електронний ресурс] / А.В. Швецова // Культура народов Причерноморья. — 1999. — N6(продолжение). — С. 463-466 — Библиогр. в конце ст.: 2 назв. — укp.

 • Удосконалення управління державними пакетами акцій в Україні

           Досліджено сутність та функціональну специфіку управління державними пакетами акцій та уточнено перспективні напрями його розвитку на сучасному етапі ринкових перетворень в Укрїні. Визначено засоби синхронізації та узгодження процесів приватизаційного продажу акцій виробничих корпорацій і використання відповідних активів, закріплених у державній власності. На основі порівняльного аналізу діючих в Україні методів управління державними пакетами акцій доведено необхідність їх подальшого удосконалення шляхом узгодження та поліпшення загальних, спеціальних і забезпечувальних функцій уповноважених органів виконавчої влади. Розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності управління активами в Україні шляхом оптимізації приватизаційного продажу акцій виробничих корпорацій, реформування інституціональних принципів державного представництва в органах управління акціонерних компаній і розвитку холдингових структур за участю держави.

 • Аналіз і моделювання організаційних структур управління проектами

           Розвинуто системний підхід до дослідження організаційних структур керування проектами, що дає змогу підвищити ефективність та якість аналізу організаційних систем управління (ОСУ), а також метод імітаційного моделювання, який базується на знанняорієнтованому уявленні, що дає змогу з високим ступенем деталізації докладно й адекватно описувати керування проектами у конкретній ОСУ. Удосконалено логічне представлення процесів керування в ОСУ за допомогою побудови алгоритмічних моделей на базі регулярних схем алгоритмів і базисі основних операцій взаємодії учасників проекту, що з великим ступенем вірогідності описує процес керування. Комплексно, за допомогою структурного, логічного та динамічного представлень описано взаємодії учасників проекту, схеми та протоколи керування в організаційних системах управління проектами, що забезпечує системність досліджень, підвищує адекватність і вірогідність моделей і результатів.

 • Удосконалення корпоративного управління в Україні в контексті світового досвіду

           Досліджено теоретичні аспекти функціонування сучасного корпоративного управління та світових тенденцій у сфері вдосконалення корпоративного управління та подальшого інкорпорування перспективних світових нововведень. Значну увагу приділено формуванню національної практики даного управління в акціонерних товариствах усіх форм власності, що є складовою частиною вирішення комплексного завдання відпрацювання ринкових механізмів для економіки України. Досліджено питання формування національної моделі корпоративного управління, яка має відповідати стратегічним вимогам побудови розвинутого й адаптованого до європейського правового поля корпоративного сектору економіки, вимогам інституційних інвесторів акціонерного сектору, а також світовим тенденціям у цій галузі. Розроблено класифікацію економічних умов та найбільш суттєвих чинників, які впливають на ефективність сучасного корпоративного управління, з урахуванням фактора концентрації корпоративної власності. Введено фактор ненульової та неоднорідної інформаційної проникності економічного середовища у теоретичну конструкцію корпоративного управління. Здійснено кореляційно-регресійний аналіз залежності між концентрацією акціонерного капіталу у провідних українських корпораціях і ефективністю даного управління. Запропоновано форми та методи покращання фінансової звітності акціонерних товариств за рахунок забезпечення на українських підприємствах інформаційної відкритості та прозорості відповідно до міжнародних стандартів. Наведено форми та механізми вдосконалення корпоративного управління в Україні за рахунок використання досвіду наднаціонального регулювання корпоративного управління у країнах ЄС.

 • Удосконалення управління комунальною власністю в Україні: теоретичні засади

           Здійснено кількісне дослідження проблеми удосконалення управління комунальною власністю в Україні, проаналізовано стан наукової розробки теми. Виявлено та розкрито тенденції розвитку управління комунальною власністю в Україні. Теоретично обгрунтовано необхідність удосконалення цього управління шляхом впровадження інноваційної моделі реалізації управління комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах та їх спільною власністю у системі місцевого самоврядування в Україні. Доведено необхідність реалізації конституційного права безпосередньої участі громадян в управлінні майном комунальної власності. Запропоновано на законодавчому рівні ввести поняття "громадівська власність" як складову суспільних відносин в управлінні комунальною власністю територіальних громад. Удосконалено термінологію апарату управління комунальною власністю та спільною власністю територіальних громад. Визначено основні підходи до розвитку підприємств комунальної власності та комплексні підходи до організації структур управління нею в Україні.

 • Удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою в Україні

           Розглянуто питання забезпечення сталого розвитку післядипломної освіти в Україні в період соціально-економічної трансформації за умов використання методології соціальної адекватності для розробки проблем державного управління в даній сфері. Проаналізовано значення здатності соціально-адекватного управління "створювати" умови для оптимального функціонування освіти. Визначено особливості та розроблено адаптаційну модель державного управління післядипломною освітою, у якій реалізується владно-розпорядницький вплив суб'єкта державного управління в процесі дії інтегративного механізму управління.

 • Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні

           Здійснено теоретичне обгрунтування організації та механізмів державного управління розвитком туризму в Україні, що сприяють активізації та підвищенню рівня інформаційно-фінансового, кадрового та матеріально технічного забезпечення в індустрії туризму. Проведено аналіз місця та ролі державних органів влади у регулюванні основних процесів надання туристичних послуг: розглянуто механізми впливу на розвиток сфери туризму, розкрито їх недоліки, визначено особливості інвестиційних процесів за ринкових умов інтеграції в європейський економічний простір. Запропоновано методику формування концепції державної політики щодо розвитку туризму в Україні. Створено організаційно-економічний механізм удосконалення державного управління розвитком сфери туризму.

 • Формування економіко-організаційних механізмів управління підприємствами АПК на зрошенні

           Розглянуто концептуальні соціальні й еколого-економічні підходи щодо формування економіко-організаційних механізмів управління. Досліджено екологізацію виробництва та гносеологію розвитку української етносоціальної системи. Визначено сутність економіко-організаційних механізмів управління та принципи побудови моделі прогнозування процесів в економіці природокористування на базі закономірностей історичного розвитку. Розкрито соціально-економічну сутність еколого-економічного розвитку зрошення. На підставі економічної оцінки впливу зрошення на гідроеколого-меліоративний стан земель сільськогосподарських підприємств та аналізу продуктивності використання поливної води на державних зрошувальних системах визначено ефективність використання земельно-водних ресурсів аграрних підприємств для зрошення. Досліджено сучасні економіко-організаційні механізми управління та прогнозування екологічних процесів території, оптимізації земельних і водних ресурсів підприємств. Визначено економічно доцільний рівень врожайності та зрошувальних норм сільськогосподарських культур. З урахуванням одержаних результатів розроблено еколого-економічну систему управління підприємствами АПК на зрошенні.

 • Механізм формування гнучких організаційних структур управління підприємствами

           Визначено умови підвищення ефективності використання організаційних ресурсів на всіх етапах функціонування підприємства за умов пошуку найбільш придатної форми гнучкої організаційної структури управління. Розроблено концепцію механізму створення гнучких організаційних структур управління підприємствами, побудовану на базі системного підходу. Запропонована концепція дає змогу формувати індивідуальну структурну політику підприємства, спрямовану на зниження трудомісткості управлінських робіт, зростання обсягів продукції, що випускається, зниження витрат ресурсів в основному виробництві. Розвинуто економіко-математичну модель формування оптимальної ієрархії цілей функціонування підприємств. Створено метод вибору оптимальних комунікаційних структур управління підприємствами та метод регулювання адміністративного впливу на розробку та прийняття управлінських рішень, що дозволяє оцінити свободу вибору у прийнятті рішень робітником управління щодо діяльності структурного підрозділу підприємства. Запропоновано метод спільного створення та удосконалення функціональних структур управління підприємствами як алгоритм розв'язання багатокритеріальної задачі вибору та оцінки кращих варіантів організаційних рішень.

 • Удосконалення системи місцевого управління в Україні з використанням зарубіжного досвіду

           Висвітлено теоретико-методологічні аспекти організації місцевого управління. Удосконалено понятійно-категорійний апарат. З'ясовано вплив теорій місцевого самоврядування на формування системи місцевого управління різних країн. Охарактеризовано основні моделі організації місцевого управління як складової територіальної організації влади. Проаналізовано організацію даного управління у країнах з класичними моделями його організації, а саме: англосаксонською (у Великобританії, США), континентальною (у Франції, Італії, Польщі) та змішаною (у ФРН, Японії). Досліджено адміністративно-територіальний устрій, конституційні засади організації місцевого управління. Розкрито особливості формування органів місцевого управління. Здійснено аналіз їх компетенцій, фінансового забезпечення. Висвітлено форми контролю та нагляду за діяльністю інституцій місцевого управління. Запропоновано основі напрями його реформування в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду, а саме: реформування адміністративно-територіального поділу, функціональні та процедурні реформи місцевого управління, реформування системи його фінансового забезпечення.

 • Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки

           Обгрунтовано новий підхід щодо визначення змісту понять "зміна" та "управління організаційними змінами". Розроблено загальну методику управління організаційними змінами для виведення підприємства з кризового стану та підвищення його конкурентоспроможності на ринку. Вперше запропоновано математичну модель управління організаційними змінами на підприємстві. Доведено, що одним з основних факторів в управлінні організаційними змінами є інтелектуальний потенціал підприємства, визначено засоби його формування та управління ним. Розроблено методичний підхід щодо розвитку інтелектуального потенціалу підприємства, який грунтується на використанні теорії рішення винахідницьких задач. Удосконалено перспективні методи активізації інтелектуального потенціалу підприємства для управління організаційними змінами у разі їх комплексного використання.

 • Ринкова трансформація організаційних форм державного управління системою водокористування

           Розроблено нові теоретичні підходи, методичний інструментарій і основні принципи здійснення ринкової трансформації організаційних форм державного управління системою водокористування. Розроблено алгоритм стратегічного управління водним господарством і запропоновано механізм контролю реалізації логістичної схеми фінансування мультипроекту установлення лічильників води як водозберігаючого заходу. Визначено напрямки удосконалення організаційних форм державного управління водокористуванням промислового регіону.

 • Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг)

           На підставі результатів досліджень теоретико-методологічного характеру сформульовано основні ознаки новітньої моделі управління підприємствами, визначено зміст і напрямки трансформації організаційних структур управління з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, а також обгрунтовано принципи та системи комплексної оцінки ефективності організаційних структур управління. На базі структурології дослідження ринку автотранспортних послуг встановлено зовнішні та внутрішні критерії, які формують схему та структуру управління автотранспортними підприємствами, а також визначають рівень її адаптивності стосовно вимог ринкового середовища. Зазначено, що результати дослідження основних параметрів функціонування ринку автотранспортних послуг шляхом використання маркетингових технологій дозволяють виявити реальний стан розвитку продуцентів автотранспортних послуг, а також можуть слугувати об'єктивною передумовою формування нової системи управління автотранспортною галуззю. Запропоновано організаційний механізм регулювання ринку автотранспортних послуг. Визначено концептуальні засади удосконалення системи внутрішньофірмового управління автотранспортними підприємствами, підгрунтям яких є створення інтегрованої системи та організаційної структури управління, що орієнтована на реалізацію основних бізнес-процесів. Доведено, що дана методика формування організаційної структури управління автотранспортними підприємствами забезпечує ефективність здійснення загальної реорганізації, проектування нової організаційної структури управління будь-якого автотранспортного підприємства незалежно від форми власності та виду перевезення. Регламентовано процедури управління основними бізнес-процесами та здійснено їх автоматизацію. Розроблено регресійні моделі, які визначають рівень впливу факторів технологічного імперативу на результативні показники діяльності автотранспортних підприємств.

© 2007-2019 vbs.com.ua