От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Пошук антидотно-лікувальних засобів серед германійорганічних сполук з біолігіндами на моделі гострого отруєння динітрортокрезолом : автореф. дис... канд. фармац. наук: 14.03.05 / М.М. Бабенко; Нац. фармац. ун-т. — Х., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Пошук антидотно-лікувальних засобів серед германійорганічних сполук з біолігіндами на моделі гострого отруєння динітрортокрезолом

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:20:27
Описание
         Теоретично обгрунтовано й експериментально підтверджено доцільність пошуку нових ефективних антидотно-лікувальних засобів у випадку інтоксикації динітроортокрезолом (ДНОК) серед оригінальних координаційних сполук германію з різними біолігандами. З використанням методу покрокового регресійного аналізу проведено оптимізацію режиму дозування координаційної сполуки германію з нїктинамідом за умов гострого перорального отруєння ДНОК. Одержано нові параметри токсиметрії МІГУ-2 за умов інтраперитонеального введення. Вивчено нові сторони фармакодинаміки МІГУ-2 (антиоксидантний профіль і енергетичний гомеостаз) й особливості його фармакінетики у разі інтоксикації, що моделюється, а також можливі механізми фізико-хімічної та фармакокінетичної взаємодії отрути та потенційного антидота.
См. также:
 • Пошук сполук з анорексигенними і анксіолітичними властивостями серед 3-заміщених похідних 1,4-бенздіазепін-2-ону і 1-арилпіперазинів

           Експериментальним шляхом знайдено високоактивні речовини з виразними анорексигенними й анксіолітичними властивостями. Доведено, що одержані експериментальні результати дають підстави вважати вивчені похідні 3-аміно-1,2-дигідро-3H-1,4-бенздіазепін-2-ону та 1-арил-4-[4-(N-нафталімідо)алкіл]піперазинів перспективними речовинами з анорексигенними, орексигенними й анксіолітичними властивостями, які у майбутньому можуть бути використані в медичній практиці у випадках лікування аліментарного ожиріння, неврогенної анорексії. Показано, що сполука 4-феніл-1-[4-(2-нафталімідо)]бутилпіперазин - конкурентний антагоніст буспірону може бути використаний як ліганд під час проведення фармакологічних досліджень.

 • Пошук ефективних протиаритмічних засобів серед нових похідних діамінодифенілу та дибензодіазепіну

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.03.05 [Електронний ресурс] / І.В. Данильчук; АМН України. Ін-т фармакології та токсикології. — К., 1999. — 18 с. — укp.

 • Пошук антигіпоксичних речовин серед похідних бурштинової кислоти

           Проведено фармакологічне дослідження 23-х похідних бурштинової кислоти за показниками тривалості життя тварин, визначено їх гостру токсичність. Доведено доцільність пошуку в даному ряду сполук з вираженою антигіпоксичною дією. На етапі скринінгу для доклінічного вивчення відібрано речовину, що одержала умовну назву "тіазоліламідетан", токсичність якого нижча, антигіпоксичний індекс в 29,4 рази більший, ніж у мексидолу. Під час профілактичного введення на різних моделях гострих гіпоксій встановлено стійку антигіпоксичну активність тіазоліламідетану. Зазначено, що дана речовина в дозі 18,6 мг/кг позитивно впливає на перебіг хронічного киснезалежного стану в експерименті. Виявлено, що її застосування сприяє більш швидкому відновленню динамічної рівноваги між порушенням газового, кислотно-основного гомеостазу і компенсаторно-адаптаційними механізмами організму. З'ясовано, що використання тіазоліламідетану ефективніше, ніж застосування мексидолу. Виявлено супутні види біологічної дії нової речовини: високу антиексудативну, помірну анальгетичну, високу діуретичну активність, а також відсутність антифібринолітичної дії. Встановлено, що у разі хронічного експерименту тіазоліламідетан не виявляє негативного впливу на функції серцево-судинної, сечовидільної систем та обмінні функції печінки і не змінює морфологічний склад периферичної крові.

 • Пошук та вивчення антигіпоксантів з термопротекторними властивостями серед 4-тіазолідинів

           Установлено, що похідне 4-тіазолідину реалізує її протигіпосичну активність з термопротекторними властивостями шляхом зниження інтенсивності вільнорадикальних реакцій, регуляції прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, запобігання зниженню у сироватці крові та тканині головного мозку активності певних головних ферментів, а саме: супероксиддисмутази та каталази. За цього встановлено виражений мембраностабілізувальний ефект Les-2140. Виявлено здатність Les-2140 запобігати порушенню енергозабезпеченню тканин організму в різний термін реоксигенації за рахунок збереження пула аденілових нуклеотидів і концентрації фосфору неорганічного за одночасної модифікації комплексу параметрів енергетичного обміну. Встановлено один зі шляхів реалізації прогіпоксичної активності дослідженої сполуки - стимуляцію процесів глюконеогенезу у сироватці крові та тканині головного мозку тварин з гіпоксичним синдромом. На підставі аналізу центрального етапу фармакокінетики Les-2140 показано, що у процесі біотранспорту ця сполука суттєво модифікує процес оборотного комплексоутворення лігандів з різними біосубстратами з посиленням процесів природної детоксикації організму.

 • Пошук речовин з антирадикальною і антиперекисною активністю серед похідних хіназолону-4 та 4-амінохіназоліну

           Показано, що механізм дії цієї сполуки пов'язаний зі здатністю інгібувати активні форми кисню та реактивувати антиоксидантні ферменти. Виявлено, що за високу антиоксидантну дію цієї сполуки відповідає наявність нітро- та карбоксиметильної групи в структурі її молекули.

 • Стан білкового обміну у щурів за умови гострого алкогольного отруєння на тлі інтоксикації солями кадмію та свинцю і шляхи корекції його порушень

           Досліджено зміни стану білкового обміну та ендогенної інтоксикації у щурів за умови гострого алкогольного отруєння у разі наявності інтоксикації кадмію хлоридом та свинцю ацетатом й обгрунтовано можливості корекції виявлених порушень за допомогою карнітину хлориду та ентеросорбенту "Альгігель". Встановлено, що отруєння тварин етанолом, кадмію хлоридом та свинцю ацетатом супроводжується порушенням білковотвірної та детоксикаційної функцій печінки, активацією процесів вільнорадикального окиснення білків, вираженим дисбалансом в системі протеїнази - інгібітори протеїназ та розвитком синдрому ендогенної інтоксикації в усі терміни дослідження. Доведено більш ефективний вплив комбінованої дії карнітину хлориду та ентеросорбенту "Альгігель", застосованих з метою кореції виявлених біохімічних порушень. Показано позитивний вплив даного методу, що суттєво покращує показники білкового обміну в уражених тварин.

 • Пошук потенційних міотропних детрузороселективних сполук в ряду похідних гуанідину

           Проаналізовано результати дослідження за умов in vitro наявності спазмолітичних і вазодилататорних властивостей у нових фторовмісних похідних гуанідину. Вперше визначено найбільш селективну відносно детрузора речовину PF-5, яка пригнічує скорочувальну активнсть сечового міхура в дослідах на тваринах. Показано, що в механізм спазмолітичної дії нового фторовмісного похідного гуанідину речовини PF-5 залучена активація АТФ-залежних калієвих каналів.

 • Пошук засобів профілактики гіпоксії замкнутого простору

           Експериментально обгрунтовано доцільність профілактичного застосування координаційної сполуки германію з нікотиновою кислотою (МІГУ-1) за умов гіпоксії замкнутого простору. Доведено, що найвищу протекторну активність МІГУ-1 виявляє в дозі 117,4 мг/кг у разі введення за 77 хв. до початку дії пошкоджуючих факторів. Встановлено, що протигіпоксичний ефект даної сполуки грунтується на її властивості попереджати формування розповсюдженої мембранопатії за гіпоксії замкнутого простору, що виявляється у зниженні рівня продуктів всіх етапів деградації фосфоліпідів мембран клітин з одночасним запобіганням зниження активності та вмісту компонентів антиоксидантної системи, а також збереженням фонду АТФ. Виявлено, що протекторна активність МІГУ-1 також реалізується попередженням модифікації активності ферментів енергетичного обміну на фоні індукції ефективних шляхів ресинтезу макроергів. Зазначено, що профілактичне застосування германійорганічної сполуки з нікотиновою кислотою запобігає змінам рівня активних компонентів мітохондріальної та мікросомальної електронтранспортних ланцюгів.

 • Ефективність диференційованого застосування лікувальних засобів у хворих хронічним холециститом у санаторних умовах

           Досліджено питання підвищення ефективності лікування хворих на хронічний холецистит за санаторних умов з урахуванням дисфункції біліарного тракту, біохімічних властивостей жовчі та функціонального стану печінки, перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантного захисту (АОЗ), клітинного та гуморального імунітету. На підставі вивчення даних клінічних, імунологічних, функціональних обстежень 142-х хворих на хронічний безкам'яний холецистит (ХБХ) установлено 4 варіанти перебігу захворювання залежно від типу дисфункції міхура, біохімічного складу жовчі, функціонального стану печінки, ПОЛ та АОЗ, імунної реактивності. З'ясовано наявність позитивного лікувального ефекту у хворих на ХБХ, яким застосовували традиційну схему лікування у санаторії "Березівські мінеральні води", а саме: лікувальне харчування, бальнеотерапію, електролікування, вживання гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвої мінеральної води, тюбажів, настоїв із суміші трав з жовчогінною, спазмолітичною, протизапальною та заспокійливою дією. Виявлено позитивну дію розроблених схем комплексного лікування хворих на ХБХ за умов застосування фізіотерапевтичних заходів у комбінації з диференційним використанням холагогуму, хофітолу, гепабене. Дана методика сприяла відновленню функції біліарного тракту, білкового, пігментного, ферментного обмінів, біохімічного складу жовчі, посиленню процесів АОЗ та відновленню компенсаторно-адаптаційних механізмів. Доведено значний лікувальний ефект у хворих на ХБХ, які одержали лікування у санаторії "Березівські мінеральні води" за розробленою схемою, що підтверджено більш високими показниками біохімічного складу жовчі, ПОЛ, білкового, ферментного, пігментного обміну у порівнянні з показниками хворих, яким було застосовано традиційну схему лікування.

 • Пошук та вивчення потенційних протипухлинних засобів - похідних кислот фосфору (експериментальне дослідження)

           Визначено фізіологічно активні речовини серед похідних гідразидів кислот фосфору, фосфорильованих похідних сечовини, уретану й урацилу, похідних фосфорної кислоти та фосфоранів, що мають виражену протипухлинну дію та є помірно токсичними, перспективними для подальшого вивчення та впровадження. Одержаний масив даних використано для вивчення залежності "структура - дія" з визначенням шляхів пошуку нових протипухлинних засобів. Уперше у межах доклінічного вивчення препарату "Мебіфон" установлено багатовекторний характер його впливу на пухлинний ріст, показано безпеку за короткочасного та тривалого застосування. Установлено, що новий цитостатичний препарат "Мебіфон" на відміну від існуючих цитостатиків не пригнічує систему кровотворення, не змінює адгезивних властивостей стовбурових клітин кісткового мозку, коригує онкогенні впливи на кісткову тканину.

 • Проблеми використання засобів масової інформації для запобігання злочинів серед неповнолітніх

           Здійснено комплексну кримінологічну оцінку недоліків діяльності засобів масової інформації (ЗМІ), що сприяють виникненню злочинності серед неповнолітніх. Встановлено чинники її детермінації, виявлено зв'язок між деструктивним впливом засобів масової інформації та протиправною поведінкою неповнолітніх. Розроблено рекомендації щодо запобігання впливу ЗМІ на виникнення злочинів серед неповнолітніх на загальносоціальному та спеціально-кримінологічному рівнях. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у сфері захисту неповнолітніх від деструктивного впливу інформаційної продукції, зокрема з елементами агресії та насильства. Запропоновано заходи загальносоціального та спеціально-кримінологічного запобігання злочинів серед неповнолітніх шляхом удосконалення діяльності засобів масової інформації.

 • Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин серед молоді

           Подано соціально-правову характеристику незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин і стану боротьби з ним. Здійснено системний аналіз нормативно-правового регулювання та досліджено систему адміністративно-правового регулювання протидії незаконному обігу зазначених засобів і речовин, визначено організаційні засади та шляхи протидії наркотизму серед молоді. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо протидії наркоманії для можливого застосування ефективних заходів у національній практиці боротьби з нею. Сфомульовано пропозиції щодо удосконалення організаційно-правових заходів протидії.

 • Математичні моделі оптимального розподілу інформаційних ресурсів серед вузлів обчислювальних мереж та методи їх реалізації

           Побудовано математичні моделі оптимального розподілу файлів серед вузлів обчислювальних мереж, що на відміну від існуючих не залежать від схеми обробки запитів у вузлах. Доведено теорему для апріорної оцінки числа копій файлів розподіленої бази даних, що зменшує розмірність задач математичного програмування, отриманих внаслідок побудови моделей. Розвинуто теоретичну базу застосування генетичних алгоритмів у задачах математичного програмування. Створено систему підтримки прийняття рішень для розташування файлів на серверах локальних обчислювальних мереж. Розроблено алгоритми маршрутизації, в процесі використання яких не виникає перевантаження каналів зв'язку в мережах передачі даних.

 • Медико-соціальне обгрунтування оптимізації системи профілактики захворювань серед підлітків на моделі хвороб органів дихання

           Виявлено закономірності поширеності та особливості формування за нових соціально-економічних умов захворювань органів дихання серед підлітків у взаємозв'язку із "фоновою" патологією, достовірними та ймовірними чинниками ризику, які можливо екстраполювати на інші класи хвороб. Науково обгрунтовано концепцію керованого інтегрованого міжгалузевого підходу до профілактики захворювань у підлітків на моделі хвороб органів дихання. Вивчено взаємозв'язок між захворюваністю та чинниками навколишнього середовища у підлітків. Розроблено оптимізовану систему профілактики, встановлено нові напрями її технологій щодо підлітків на моделі хвороб органів дихання та чинників їх ризику.

© 2007-2019 vbs.com.ua