От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Післяопераційний рецидивний зоб: причини, шляхи попередження, лікування : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.03 / І.М. Павловський; Держ. вищ. навч. закл. "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського". — Т., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Післяопераційний рецидивний зоб: причини, шляхи попередження, лікування

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:19:06
Описание
         Досліджено причини розвитку післяопераційних рецидивів зоба, удосконалено методи його діагностики, лікування та профілактики. Проаналізовано результати обстеження та хірургічного лікування 216-ти хворих на післяопераційний рецидивний зоб, які за структурно-морфологічними та функціональними ознаками поділено на п'ять груп: хворі на рецидивний вузловий колоїдний зоб, вузловий токсичний зоб, дифузний токсичний зоб, автоімунний тиреоїдит, а також хворі з новим захворюванням тиреоїдного залишку. Вивчено структуру післяопераційних рецидивів зоба, особливості їх клінічних виявів залежно від розмірів, структури, функціональної здатності та морфологічної характеристики зоба. Розроблено класифікацію причин рецидивів зоба, вивчено морфологічні тактично-технічні та реабілітаційні причини розвитку рецидивів окремих форм зобної патології та запропоновано методи їх запобігання. Визначено діагностичну цінність клінічних лабораторних, інструментальних і морфологічних методів у виявленні рецидивів зоба та верифікації його окремих форм. Встановлено, що морфологічною основою розвитку рецидивів вузлового колоїдного зоба є специфічні для йододефіцитного регіону морфоструктурні зміни у щитовидній залозі. Доведено, що у частини хворих з новим захворюванням тиреоїдного залишку причиною їх розвитку є труднощі та помилки морфологічної діагностики за попереднього хірургічного втручання. Вперше вивчено фактори прогнозування розвитку різних видів рецидивного зоба та запропоновано методи зниження їх впливу на частоту післяопераційного рецидивного зоба. Проаналізовано частоту та причини виникнення тимчасових і постійних парезів гортані, голосових складок внаслідок операційних травм поворотних гортанних і верхніх гортанних (голосових) нервів, транзиторного та постійного гіпопаратиреозу, розроблено методи їх профілактики. Обгрунтовано показання до хірургічного лікування та критерії вибору обсягу операційних втручань за різних видів рецидивного зоба.
См. также:
 • Анемія вагітних: патогенез, профілактика, лікування, прогнозування ускладнень та шляхи їх попередження

           Установлено, що патогенез анемії вагітних спричинений зниженням імунологічної толерантності та активацією імунної відповіді на антигени плідного яйця, гіперпродукцією прозапальних цитокінів з генералізацією процесів тканинного ушкодження, зокрема, біологічних мембран еритроцитів, гепатоцитів та клітин плаценти. Зазначено, що ці зміни проявляються порушенням білковосинтезувальної та ферментативної здатності печінки, активацією процесів ліпопероксидації та дискоординацією антиоксидантного захисту, зростанням активності органоспецифічних ферментів як маркерів цитолізу гепатоциту, порушенням обміну основних біометалів, якісними та кількісними змінами імуноглобулінів у фракціях сироваткового білка, порушенням кооперації Т- та В-лімфоцитів, високим титром антиплацентарних антитіл і фіксацією імунних комплексів на мембранах клітин хоріону, а також змінами структури еритроцитів з появою значної кількості патологічних і неперехідних форм. Надходження чужерідного білка у процесі гемотрансфузії за тяжких анемій сприяє посиленню вказаних порушень. Установлено, що у разі використання засобів, які мають мембраностабілізувальний, гепатопротекторний та імуномодулюючий ефекти у комплексному лікуванні вагітних з гестаційною анемією нормалізуються показники функціонального стану гепатоцитів та системи еритрону, клітинного та гуморального імунітету, позитивно впливає на утробний стан плода та знижує кількість ускладнень вагітності, пологів і післяпологового періоду.

 • Рецидивний нефролітіаз в умовах супутнього хронічного пієлонефриту (етіологія, патогенез, лікування та профілактика)

           Розглянуто проблему уролітіазу за умов супутнього хронічного пієлонефриту під час використання різних способів видалення каменів із верхніх сечових шляхів. Доведено, що за умов хронічного інфекційно-запального процесу в нирках синтез надвеликих концентрацій секреторного імуноглобуліну А сприяє розвитку і рецидиву каменів нирок. Обгрунтовано імуно-біологічний критерій, що визначає схильність до рецидивного каменеутворення (надвисокий рівень секреторного імуноглобуліну А у сечі та наявність в структурі видаленого каменя адгезованих лейкоцитів, бактерій та органічних субстанцій - носіїв імуноглобуліну А). Розглянуто інтегративну характеристику морфологічного, структурного, хімічного та мікроелементного складу каменів нирок. Досліджено динаміку морфологічних та метаболічних змін у нирковій тканині у разі експериментальної закритої травми нирки, що моделює її ушкодження під час дистанційної нефролітотрипсії. З метою корекції імунологічних і метаболічних порушень у хворих, профілактики рецидивного каменеутворення за умов супутнього пієлонефриту розроблено комплексний підхід до лікування рецидивного уролітіазу та доведено його ефективність.

 • Кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України як один з видів їх деградації: причини, попередження

           Установлено основні причини та фактори запливання та кіркоутворення на грунтах Північно-західного регіону України. Наведено класифікацію грунтових кірок і умов, що сприяють їх утворенню. На підставі результатів польових і лабораторних досліджень запропоновано заходи з метою зменшення інтенсивності, запобігання й усунення грунтової кірки на досліджуваних землеробських угіддях. Показано збитки від кіркової деградації досліджених грунтів і економічну ефективність запропонованих заходів боротьби з нею, а саме: покращання фізичних властивостей грунту та підвищення врожаїв сільськогосподарських культур.

 • ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ

  ВСТУП
  1. НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД.
  1.1 Макроекономічні показники.
  1.2 Криза і доходи громадян.
  1.3 Рівень життя населення
  2. ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
  2.1 Історичні причини виникнення кризи
  2.2 Політичні та законодавчі причини кризи
  2.3 Демографічний фактор.
  3 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Бартер: сутність, причини виникнення, негативні наслідки, шляхи подолання


  Вступ.
  1. Історичні аспекти появи бартеру.
  1.1 Бартер в стародавніх східних державах.
  1.2 Бартер в Стародавній Греції.
  1.3 Бартер в слов’ян.
  2. Гроші та бартер.
  3. Обмін, угода, ринок.
  4. Сутність бартеру.
  4.1. Інфляція – одна з причин збільшення бартерних операцій.
  4.2. Бартерна торгівля під час Світової кризи 1929-1934р.р.
  5. Негативні наслідки та шляхи подолання.
  6. Висновок .
  7. Список літератури.


 • Конфлікти в діяльності органів місцевого самоврядування: причини, шляхи розв'язання та прогнозування

           Проведено науково-практичний аналіз взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у процесі забезпечення ефективного управління на сучасному етапі державотворення. З застосуванням комплексного підходу розкрито особливості та запропоновано основні моделі діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, визначено альтернативний підхід до вирішення протиріч і конфліктних ситуацій. Проаналізовано правову основу діяльності регіональних органів управління в Україні. Охарактеризовано організаційно-функціональні та соціально-економічні конфлікти, які виникають на рівні регіону між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Розроблено шляхи їх розв'язання та прогнозування. Описано теоретико-методологічні засади вивчення конфліктів у західній і вітчизняній науці. Охарактеризовано причини виникнення протиріч і конфліктів у процесі регіонального управління. Розкрито проблеми в системі взаємодії державного управління та місцевого самоврядування. Наведено результати емпіричних досліджень конфліктів і шляхи їх розв'язання в системі діяльності органів місцевого самоврядування.

 • Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину

           Розгляунто механізм, причини та наслідки масових депортацій населення у першій половині XX ст. Особливу увагу приділено розгляду даних процесів у роки Першої світової війни. Висвітлено масові депортації 1920-х рр., зокрема, стосовно діячів колишніх політичних партій та організацій, національно свідомої української інтелегенції, священнослужителів і віруючих. Доведено, що найбільш масоового характеру набули депортації у кінці 1920-х - на початку 1930-х рр. у період здійснення суцільної колективізації сільського господарства. Висвітлено трагедію народів Криму, що у масовому порядку депортувалися з території півострова. Проаналізовано основні законодавчі та нормативні акти, які сприяли поверненню народів на свою батьківщину, розглянуто шляхи їх адаптації.

 • Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження

           Вивчено динаміку генетичних змін у дітей різних груп дитячого населення Івано-Франківської області за 1989 - 2002 рр. за позитивними та негативними індикаторами їх здоров'я, а також показниками функціонального стану геному, мікроядерного тесту, частотою хромосомних аберацій і асоціацій акроцентричних хромосом у соматичних клітинах дітей. Впроваджено новий тест-об'єкт - трансгенні лінії Arbidopsis thaliana BAR Bin AR/RPD3-9 та N1DC4 no. 651 pMEX/SIR2-3, які у поєднанні з класичним Allium cepa дали змогу об'єктивно відобразити гено- та цитотоксичність довкілля, зумовлену хімічними та радіаційними чинниками. Проаналізовано ефективність профілактики вживання фолієвої кислоти та природних адаптогенів за показниками функціонального стану геному вагітних (зниження мікроядерного індексу та кількості морфологічно змінених ядер відповідно у 1,2 та 1,4 рази у порівнянні з контролем).

 • Гуситський рух у Чехії. Причини виникнення, хронологія подій, причини поразки


  Вступ. Історичні передумови спалаху гуситських війн 3
  Чехія і папство 5
  Ян Гус 5
  Початок гуситських війн у Чехії 7
  Таборити, головна рушійна сила гуситських війн 9
  Причини поразки таборитів 11
  Чехія після закінчення гуситських війн 12
  Висновки. Історичне значення гуситських війн 12
  Література 15


 • Хвороби штучного товстокишкового стравоходу: причини, лікування, профілактика

           Містяться результати вивчення, діагностики, клініки, морфології, хірургічного і консервативного лікування, а також профілактики хвороб штучного товстокишкового стравоходу (ШТС). Досліджено 168 хворих із рубцевим стенозом стравоходу внаслідок хімічного опіку. Хвороби штучного товстокишкового стравоходу залишаються однією з найменш вивчених проблем відновної хірургії стравоходу, у зв'язку з чим проведене вивчення морфологічних змін у ШТС у різні терміни після езофагопластики (ЕП), функціональних порушень ШТС при різноманітних видах патології останнього. Вивчена динаміка pH шлунка і ШТС у різні терміни після ЕП, а також її вплив на виникнення хвороб ШТС. Запропоновані і впроваджені засоби хірургічного і консервативного лікування хвороб ШТС. Запропоновані засоби формування антирефлюксних анастомозів між шлунком і товстокишковим аутотрансплантатом дозволили знизити частоту виникнення рефлюкс-езофагіту ШТС у 3 рази, а також зменшити кількість хвороб ШТС, в основі яких лежить рефлюкс умісту шлунка в ШТС, знизити число аспіраційних ускладнень після товстокишкової езофагопластики (ТЕП). Визначено показання, обсяг і терміни виконання хірургічних втручань при хворобах ШТС, показання для консервативного лікування хвороб останнього. Хвороби ШТС систематизовані за клініко-морфологічними критеріями хвороб ШТС. Результати досліджень впроваджені в практику, що дозволило скоротити терміни медичної і соціальної реабілітації хворих із рубцевим стенозом стравоходу внаслідок хімічного опіку з 7,5 до 4 місяців, зменшити летальність після ТЕП у 1,5 рази.

 • Причини виникнення, діагностика та лікування рецидивних та пептичних виразок після селективної проксимальної ваготомії

           Запропоновано комплекс діагностичних методів, що включає імуногістохімічне дослідження з підрахунком гастринпродукуючих клітин (G-клітин) слизової оболонки антрального відділу шлунка (СОАВШ), який дозволяє встановити діагноз і визначити причину рецидиву. Встановлено, що головними причинами рецидиву є неповна ваготомія та гіперплазія G-клітин СОАВШ або сполучення даних причин. На підставі результатів лікування 269-ти хворих з рецидивними та пептичними виразками після селективної проксимальної ваготомії розроблено рекомендації щодо консервативного та оперативного лікувань. Обгрунтовано вибір засобу операції: у разі неповної ваготомії рекомендовано стовбурову ваготомію з дренувальною шлунок операцією, за умов гіперплазії G-клітин СОАВШ показано антрумектомію, у випадку сполучення даних двох причин - стовбурову ваготомію з антрумектомією.

 • Причини негативних результатів лікування закритих переломів довгих кісток нижньої кінцівки та їх профілактика

           Проаналізовано результати лікування 492-х постраждалих з закритими переломами довгих кісток нижньої кінцівки з застосуванням різних терапевтичних методик. Встановлено та систематизовано безпосередні причини ускладнень і негативних результатів лікування. Виявлено фактори ризику та розроблено методику раннього прогнозування ускладненого перебігу репаративної регенерації кісткової тканини. Створено концептуальну модель багаторівневої системи запобігання незадовільних результатів лікування, на базі якої удосконалено підходи щодо вибору оптимальної методики за конкретної клінічної ситуації у випадку діафізарних та внутрішньосуглобових переломів. Розроблено відповідні лікувальні алгоритми та запропоновано ряд технологічних удосконалень. Здійснено експериментальну апробацію запропонованих методик, показано, що їх застосування дозволяє одержати позитивні результати лікування хворих з діафізарними переломами стегнової кістки та кісток гомілки у 96,3 % випадків, зменшити кількість незадовільних наслідків до 3,7 %, а за внутрішньосуглобових переломів - зменшити кількість ускладнень у середньому вдвічі, збільшити кількість позитивних функціональних результатів на 24,4 % у разі ушкоджень колінного та на 35,5 % - гомілково-ступневого суглобів.

 • Діагностика, попередження та лікування ішемічних порушень в головному мозку при внутрішньочерепних аневризмах

           Встановлено фазність змін в системі гемокоагуляції та водно-іонного, кислотно-основного стану залежно від вираженості ускладнень (ЦВС, вторинної ішемії), супутньої соматичної патології та тяжкості перебігу периопераційного періоду внаслідок розривів внутріньочерепних артеріальних аневризм (АА). Розроблено патофізіологічну основу інтенсивної терапії, визначено режим та особливості застосування контрольованої гіпертензії та гіперволемічної гемодилюції залежно від тяжкості стану хворих в периопераційному періоді та з урахуванням встановленої фазності змін клініко-фізіологічних, гемокоагуляційних показників та водно-іонного обміну, вірогідних чинників ризику появи ішемічних післяопераційних порушень мозкового кровообігу. Запропоновано спосіб індивідуального прогнозування ускладненого перебігу периопераційного періоду у хворих після розривів АА на підставі аналізу клініко-статистичних факторів ризику за програмним забезпеченням "Statistica Soft" з урахуванням критерію Фішера (Fisher's extract test) та критерію Ст'юдента.

 • Патогенетичне обгрунтування попередження та комплексного лікування гнійного кокситу у дітей раннього віку (клініко-експериментальне дослідження)

           Досліджено питання діагностики, профілактики та лікування гнійного кокситу (ГК) у дітей раннього віку. Створено нову модель експериментального гострого гематогенного остеомієліту (ГГО) проксимального відділу стегнової кістки, який переходить у катаральний коксит (КК), а потім - у гнійний (ГК). Одержано нові дані про патогенез ГК і розроблено заходи щодо його запобігання та лікування. Модифіковано робочу класифікацію ГГО проксимального відділу стегнової кістки та ГК. Створено алгоритм лікування ГК, адекватний встановленим порушенням гомеостазу та місцевому ураженню на підставі об'єктивних тестів клінічних, променевих, лабораторних, внутрішньокісткового та внутрішньосуглобового тисків і вимірювання pH, який включає антибактеріальну терапію, селективну деконтамінацію шкіри, слизових і кишечнику, імунокорекцію з антиоксидантною терапією на основі моніторингу імунобіологічної реактивності, метаболізму, показників мембранодеструктивних процесів. Загальне патогенетичне лікування доповнено місцевим з урахуванням результатів клініко-лабораторного та променевого моніторингу, відповідних об'єктивних тестів за принципом зворотного зв'язку. Обгрунтовано принципи фізіологічної фіксації кінцівок під контролем ультразвукового дослідження та вимірювання внутрішньосуглобового тиску (ВСТ), спрямованої на створення функціонального положення кінцівки з найменшим ВСТ у разі ГГО, КК і ГК у дітей раннього віку. Зроблено висновок, що застосування комплексу патогенетично спрямованих лікувальних і профілактичних заходів для лікування хворих на ГГО проксимального метаепіфіза стегнової кістки та ГК сприяє значному підвищенню відсотку видуження, запобігає переходу процесу в хронічну стадію, а також скороченню строків лікування та зменшенню кількості ортопедичних наслідків, які вимагають реабілітації, санаторного, ортопедичного та хірургічного лікування.

© 2007-2018 vbs.com.ua