От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Оптимізація долікарської допомоги сільським мешканцям : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.03 / В.П. Клименюк; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2009. — 23 с. — укp.

Коротко

Оптимізація долікарської допомоги сільським мешканцям

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:14:20
Описание
         Проаналізовано міжнародний і вітчизняний досвід організації медичної допомоги сільському населенню. Оцінено медико-соціальну ситуацію та розглянуто основні типи сільських районів Житомирщини. Вивчено медико-організаційні структури та діяльність фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП), умови життя, медико-демографічні характеристики у долікарській допомозі, своєчасність та якість їх задоволення. Визначено фактори, резерви, критичні й оптимальні рішення покращання обслуговування сільського населення долікарською допомогою першого етапу. Науково обгрунтовано шляхи оптимізації організації надання первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) сільському населенню України. На підставі одержаних закономірностей обгрунтовано модель оптимізації ПМСД за методом багатофункціонального лінійного програмування. Описано оптимальні щодо якості, доступності ПМСД, відповідності до потреб сільського населення параметри сільських лікарських дільниць. Експериментально доведено ефективність запропонованої системи ПМСД, за якої рівень звернень за медичною допомогою підвищився на 9 %, кількість занедбаних випадків соціально-важливих хвороб, виявлених під час звернення, зменшилося на 7 %, захворювань, виявлених у пізніх стадіях, - на 12 %, рівень планової госпіталізації підвищився на 4 %, рівень невідкладної госпіталізації зменшився на 8 %, обсяг диспансерного нагляду та профоглядів підвищився на 14 %.
См. также:
 • Оптимізація офтальмологічної допомоги військовослужбовцям

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.03 [Електронний ресурс] / Василь Андрійович Дуфинець; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

 • Оптимізація системи спеціалізованої медичної допомоги населенню при репродуктивних втратах

           Розроблено якісно нову функціонально-стуктурну модель системи спеціалізованої медичної допомоги населенню у разі репродуктивних втрат. Визначено ризик репродуктивних втрат у разі викиднів. Охарактеризовано чинники ризику спонтанних викиднів. Запропоновано комплекс заходів первинної профілактики репродуктивних втрат, в т. ч. вродженої та спадкової патології.

 • Травматичні внутрішньомозкові крововиливи. Прогнозування результатів лікування та оптимізація надання допомоги

           На підставі результатів дослідження створено базу даних травматичних внутрішньомозкових крововиливів (ТВМК), що дозволило виявити найбільш інформативні клініко-рентгенологічні ознаки, що визначають результат травми. Виявлено залежність найближчих кінцевих результатів травми від її ознак і методу лікування. За допомогою інформаційних технологій розроблено математичну модель ТВМК, проведено апробування прогнозу кінцевих результатів лікування ТВМК. З використанням розробленої програмно-обчислювальної методики проведено прогноз найближчих кінцевих результатів ТВМК, виділено групи ризику за умов оперативного лікування потерпілих. Здійснено клініко-епідеміологічне дослідження динаміки розвитку травматичних внутрішньомозкових крововиливів. На підставі оцінки ефективності надання допомоги потерпілим з ТВМК розроблено алгоритми діагностики та лікування на дошпитальному етапі й у непрофільних лікувальних установах.

 • Прогнозування динаміки травматизму та оптимізація надання допомоги при черепно-мозковій травмі

  : Автореф. дис... д-ра мед. наук: 14.01.05 [Електронний ресурс] / Сергій Якович Семисалов; АМН України; Інститут нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова. — К., 2003. — 36 с.: табл. — укp.

 • Оптимізація управління службою швидкої медичної допомоги в містах з середньою чисельністю населення

           Дисертація присвячена питанням наукового обгрунтування системи управління службою швидкої медичної допомоги в містах з середньою чисельністю населення (від 100 до 500 тисяч жителів). Встановлено, що умовою ефективної роботи станцій швидкої медичної допомоги є поєднання планування служби на підгрунті поглибленого вивчення попиту населення та системних дій щодо забезпечення якості надання швидкої медичної допомоги. За модельними розрахунками обгрунтовано нормативи забезпечення населення виїзними бригадами швидкої медичної допомоги та їх структуру. Розроблено та апробовано в організаційному експерименті систему забезпечення та безперервної підтримки якості швидкої медичної допомоги. Запропоновано автоматизовану інформаційну систему для моніторингу діяльності станцій швидкої медичної допомоги.

 • Оптимізація моделі системи медичної допомоги міському населенню в умовах перебудови галузі

           Науково-обгрунтовано та розроблено моделі первинної та вторинної медико-санітарної допомоги населенню великого міста. Вивчено статистичні дані щодо смертності, народжуваності, природного приросту населення, його захворюванності, а також забезпеченності лікарськими кадрами та ліжками. Здійснено детальний аналіз діяльності системи медичної допомоги за двома найважливішими параметрами, а саме: виконання лікарями медичних закладів міста лікарської функції та ефективністью роботи лікарняних ліжок. Показано, що існуюча система медичної допомоги, яка характеризується нераціональним використанням обмежених бюджетних ресурсів, потребує докорінних структурних змін із залученням нових принципів розподілу фінансових ресурсів. Удосконалено модель надання медичної допомоги міському населенню, здійснено її економічне обгрунтування.

 • Оптимізація моделі надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда у сільській місцевості

           Науково обгрунтовано оптимізовану модель надання медичної допомоги хворим на гострий інфаркт міокарда, що проживають у сільській місцевості. Проведено порівняльний аналіз захворюваності, клінічного перебігу, смертності та лікарняної летальності від даної хвороби серед міських і сільських мешканців на регіональному рівні. Визначено особливості епідеміології, вікові та статеві закономірності розвитку інфаркту міокарда у сільських мешканців Західного регіону. Вивчено вплив деяких хронобіологічних факторів (сезону року, дня тижня, години доби) на виникнення та розвиток цієї хвороби серед сільських мешканців.

 • Оптимізація системи організації надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в сучасних умовах

           Установлено суттєві організаційні недоліки у системі надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил (ЗС) України. Визначено фактори ризику виникнення хвороби органів порожнини рота (ХОПР). Розроблено уніфікований стандарт виявлення та прогнозування перебігу каріозного процесу у військовослужбовців ЗС України, а також стандарт діагностично-лікувальної активності ХОПР. Запропоновано оптимізовану систему організації надання їм стоматологічної допомоги та визначено його рівні залежно від типу лікувально-профілактичних закладів медичної служби. Опрацьовано узагальнюючий перелік стоматологічних послуг. Розроблено організаційну структуру й оснащення пересувного стоматологічного відділення як елемента посилення медико-організаційного впливу закладів третинного рівня. Визначено складові медичної, економічної та соціальної ефективності впровадження оптимізованої системи надання стоматологічної допомоги військовослужбовцям ЗС України.

 • Медико-соціальні закономірності формування перинатальної патології та оптимізація медичної допомоги вагітним і новонародженим

           Комплексно досліджено структуру та частоту ускладнень перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду, перинатальної смертності та патології новонароджених (за відповідними даними стосовно матерів та народжених ними дітей). Установлено особливості та деякі закономірності впливу соціальних, економічних, екологічних, професійних, поведінкових і медико-організаційних чинників на стан їх здоров'я на сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави. Зроблено оцінку особливостей формування перинатальної патології, грунтуючись на принципах доказової медицини. Запропоновано засади створення та діяльності біоетичних комітетів для проведення епідеміологічних досліджень у галузі охорони материнства і дитинства. Обгрунтовано концепцію та розроблено модель збереження і покращення репродуктивного здоров'я жінок.

 • Оптимізація системи інформаційного забезпечення управління реформуванням первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню

           Визначено невідповідність сучасним потребам стану надання медичної допомоги сільському населенню за обсягом та якістю. Доведено, що існуюча система інформаційного забезпечення фахівців первинної медико-санітарної допомоги та управлінців усіх рівнів не здатна повністю регулювати подальший розвиток і впровадження практики сімейної медицини в сільській місцевості. З метою поліпшення ефективності діяльності лікарів загальної практики та сімейних лікарів (ЛЗП/СЛ) розроблено нову облікову статистичну документацію та інформаційні моделі супроводу за довідковим, управлінським та аналітичним змістом. Наведено пропозиції щодо подальшого удосконалення нормативно-правової бази сімейної медицини. Розроблено методологію формування інформаційних моделей супроводу процесів управління впровадженням та розвитком сімейної медицини на різних рівнях системи охорони здоров'я у сільській місцевості (спеціального закладу, адміністративного району, області та держави). Розроблено основні принципи взаємодії ЛЗП/СЛ з сім'ями та встановлено критерії ефективності надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

 • Допомоги по вагітності і пологам


  1. ВСТУП 3
  2. ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА СІМ’ЯМ ІЗ ДІТЬМИ 3
  3. ДОПОМОГА ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ 5
  4. РОЗМІР ДОПОМОГИ 5
  6. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 8


 • Роль психологічної допомоги підліткам у відволіканні від суїцидних дій

           Обговорено питання смерті, що є неминучим фактом нашого життя і його необхідно прийняти як дорослим, так і дітям. Щоб зменшити страх і тривогу підлітків стосовно смерті, і забезпечити профілактику суїцидного поводження в даному віці, необхідне створення спеціальної системи навчання ставлення до питання смерті.

 • Захисна функція юридичної допомоги в адміністративно-деліктному процесі

           Досліджено теоретичні, законодавчі та практичні проблеми реалізації захисної функції юридичної допомоги в адміністративно-деліктному процесі. Висвітлено логіко-методологічні засади визначення понять "адміністративно-деліктний процес", "захисна функція юридичної допомоги", "право громадян на одержання кваліфікованої юридичної допомоги", "захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення", "тактика захисту в адмністративно-деліктному процесі". Сформульовано відповідні дефініції. На підставі аналізу чинного законодавства України про адміністративну відповідальність та практики його реалізації, а також проведеного теоретичного дослідження певних наукових праць сформульовано висновки, пропозиції до КпАП України, обгрунтовано рекомендації з метою вдосконалення юридичної діяльності спеціальних суб'єктів з надання юридичної допомоги учасникам адміністративно-деліктного впровадження щодо захисту їх прав і законних інтересів. Розглянуто існуючу класифікацію осіб, які мають право надавати юридичну допомогу у справах про адміністративні правопорушення. Запропоновано підходи до класифікації таких осіб. Зроблено висновок, що за наявних умов найбільш кваліфіковану юридичну допомогу у справах про адміністративні правопорушення надають адвокати.

 • Цивільно-правове регулювання відносин по наданню медичної допомоги

           Проаналізовано правову природу відносин з надання медичної допомоги. Розкрито зміст поняття медичної допомоги та права на її одержання. Здійснено правовий аналіз підстав виникнення правовідносин з надання медичної допомоги. Виявлено найбільшу поширеність договору про надання медичної допомоги, розглянутого як цивільний правочин. Визначено специфіку його укладення, змісту та припинення. Досліджено права пацієнта, суміжні з правом на медичну допомогу. Зокрема, розглянуто право на лікарську таємницю та медичну інформацію. Визначено особливості правового регулювання деяких видів медичної допомоги (психіатричної, паліативної). Розглянуто наслідки порушення умов договору про надання медичної допомоги. Наведено пропозиції щодо удосконалення Цивільного кодексу України, Закону України "Основи законодавства про охорону здоров'я". Обгрунтовано доцільність запровадження окремого закону про права пацієнта медичного закладу.

© 2007-2019 vbs.com.ua