От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості церебральної гемодинаміки і функції судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 / А.В. Левадна; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Клініко-нейропсихологічна характеристика, особливості церебральної гемодинаміки і функції судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:08:27
Описание
         Вивчено клініко-доплерографічні особливості, когнітивні порушення, функціональний стан судинного ендотелію у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) I та II стадій на фоні стенозу внутрішньої сонної артерії (ВСА) (менше 70 %). Вірогідно більш виражені когнітивні порушення виявлено у хворих на ДЕ зі стенозуючим ураженням лівої ВСА. Не виявлено кореляційного зв'язку між показниками когнітивних функцій і ступенем стенозу ВСА, а також товщиною комплексу інтима-медіа сонних артерій. За результатами дослідження визначено прямий зв'язок активності у периферійній крові оксиду з прогресуванням ДЕ. На підставі вивчення рівня нейрон-специфічної енолази у крові хворих на ДЕ з'ясовано, що її не можна розглядати як маркер ранніх стадій хронічної ішемії мозку. Доведено доцільність застосування аторвастатину та танакану у лікуванні хворих на ДЕ на фоні стенозуючого ураження ВСА з синдромом когнітивних порушень.
См. также:
 • Особливості анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні ішемій головного мозку, обумовлених патологією екстракраніальних відділів внутрішньої сонної артерії

           За результатами проведених комплексних досліджень наведено дані щодо супутніх захворювань у хворих з гострими порушеннями мозкового кровообігу за типом ішемії. Висвітлено алгоритми анестезіологічного забезпечення хірургічного лікування хворих з ішеміями головного мозку, спричиненими ураженнями екстракраніальних відділів внутрішньої сонної артерії. Відзначено, що анестезіологічне забезпечення відрізняється у хворих з оперативними втручаннями екстравазального характеру та операціями з порушеннями цілісності внутрішньої сонної артерії, створено умови для гіпоперфузії та гіперперфузії головного мозку. Досліджено інфузійно-трансфузійну периопераційну терапію із застосуванням похідних гідроксиетилкрохмалю (рефортан), яку використано з метою корекції геореологічних порушень. Встановлено, що в комплексі заходів церебропротекції важливе значення має медикаментозний захист серця в передопераційному періоді та інтраопераційно, запропоновано застосовувати антагоністи кальцію з групи фенілалкіламінів (верампампіл) під час проведення загальної анестезії.

 • Клініко-патогенетичне обгрунтування використання озонотерапії у комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну атеросклеротичну енцефалопатію

           Установлено, що внаслідок використання ОФР покращуються показники церебральної гемодинаміки та клініко-неврологічний стан хворих.

 • Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування карведилолу та краталу в комплексному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію

           Проведено клініко-патогенетичне обгрунтування доцільності використання карведилолу та краталу за умов комплексного лікування хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ) I та II стадії. Установлено позитивний вплив даних препаратів на клінічний перебіг, когнітивні функції, рівень про- й антиоксидантів у крові, церебральну гемодинаміку у хворих на ДЕ. У разі застосування карведилолу у базисній терапії таких хворих на фоні церебрального атеросклерозу з артеріальною гіпертензією виявлено покращання функціональних можливостей артеріального русла судин головного мозу. Розроблено рекомендації стосовно лікування хворих на ДЕ з використанням карведилолу та краталу залежно від генезу захворювання та стадії.

 • Роль структурно-функціональних змін стінки внутрішньої сонної артерії у патогенезі атеротромботичного інсульту

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.15 [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Пісоцька; АМН України; Інститут неврології, психіатрії та наркології. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

 • Зміни мікроциркуляторної ланки судинного русла та функції ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу похилого та старечого віку під впливом антигіпертензивної терапії (еналаприл, амлодипін, небіволол - довготривалі спостереження)

           Показано, що у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) II стадії похилого та старечого віку на рівні мікроциркуляторного русла є наявними зниження кількості функціонуючих капілярів на одиницю площі, уповільнення швидкості кровотоку, зниження об'ємної швидкості шкірного кровотоку, частий розвиток сладж-феномену, а також порушення ендотеліальної функції мікроциркуляторної ланки судинного русла. Уперше з'ясовано залежність між величиною напруги кисню у підшкірній клітковині, зниженням його споживання і доставки та станом мікроциркуляції у досліджених хворих. Вивчено реакцію на внутрішньошкірне введення адреналіну та установлено виражену спастичну реакцію мікросудин у разі ГХ в осіб похилого та старечого віку. За результатами досліджень показано, що за умов застосування антигіпертензивної монотерапії еналаприлом (20 мг/доба), амлодипіном (10 мг/доба), небівололом (10 мг/доба) та у разі додавання гідрохлортіазиду (12,5 мг/доба) протягом 3-х та 6-ти місяців відбувається нормалізація артеріального тиску, його добового ритму та варіабельності, а також поліпшується ендотеліальна функція, стан мікроциркуляції та кисневого забезпечення тканин у хворих на ГХ похилого та старечого віку.

 • Ефективність інформаційно-хвильової терапії в лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію

           Комплексно вивчено вплив інформаційно-хвильової терапії на неврологічний статус, пізнавальні функції, стан показників про-антиоксидантної рівноваги та імунного статусу в крові хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕ), що розвинулась на тлі гіпертонічної хвороби чи церебрального атеросклерозу. Запропоновано спосіб лікування ДЕ з використанням інформаційно-хвильової терапії. Установлено її позитивний вплив на стан нервово-психічних функцій у хворих на ДЕ, а також стабілізацію основних показників оксидантної та антиоксидантної системи крові. Визначено, що дана терапія сприяє нормалізації показників клітинної та покращує показники гуморальної ланок системи імунітету.

 • Клініко-гемодинамічні зміни, варіабельність ритму серця та дисфункція ендотелію у хворих на Q-інфаркт міокарда на фоні залізодефіцитної анемії

           Оптимізовано медикаментозну терапію хворих на Q-інфаркт міокарда (ІМ) на тлі залізодефіцитної анемії (ЗДА) шляхом удосконалення методів діагностування та лікування порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки, варіабельності ритму серця, функціонального стану судинного ендотелію. Доведено, що у хворих на гострий Q-ІМ на фоні ЗДА наявна вірогідно більша частота розвитку ускладнень ІМ, а саме: гострої серцевої недостатності та ранньої післяінфарктної стенокардії. У порівнянні з хворими на Q-ІМ без анемічного синдрому виявлено більшу виражену дилатацію, "сферичну" перебудову, систолічну та діастолічну (II типу) дисфункцію лівого шлунка на фоні гіперкінетичного типу кровообігу, переважання добової частоти серцевих скорочень, епізодів аритмії, значне зниження часових і спектральних параметрів варіабельності ритму серця і більш виражену ішемію міокарда. Доведено прискорення прогресування процесів атерогенезу у хворих на Q-ІМ на фоні ЗДА, за цього чутливим маркером є збільшений рівень CD40 ліганду, взаємопов'язаний з тяжкістю анемії. Визначено основні предиктори несприятливого перебігу Q-ІМ у хворих на ЗДА протягом трьох місяців. Комбіноване застосування триметазидину та препаратів заліза сприяє значному поліпшенню показників внутрішньосерцевої гемодинаміки, варібельності серцевого ритму та функціонального стану ендотелію у хворих на Q-ІМ на фоні ЗДА.

 • Вікові особливості церебральної гемодинаміки та ліпідного обміну у хворих на ішемічний інсульт

           Уперше на підставі комплексного аналізу стану церебральної гемодинаміки у хворих на ішемічний інсульт (ІІ) середнього та похилого віку наведено характеристику вікових особливостей патогенетичних механізмів цереброваскулярних синдромів, що формуються після інсульту, зокрема ризику розвитку повторних порушень мозкового кровообігу у хворих на ІІ. Так, у хворих середнього віку виявлено більш виражені порушення церебральної гемодинаміки (висока частота зустрічаємості стенозування понад 75 % просвіту судини, менші внутрішні розміри загальної сонної артерії, превалювання гіпоехогенних атеросклеротичних бляшок, більш низький рівень лінійної й об'ємної швидкості кровотоку в судинах каротидного басейну), чим у хворих похилого віку. Надано характеристику структури взаємозв'язків між показниками церебральної та системно-інтракардіальної гемодинаміки у хворих на ІІ різного віку в реабілітаційному періоді. Відзначено, що дані про вікові особливості церебро-кардіальних взаємозв'язків є теоретичним обгрунтуванням для розробки системи їх фармакологічної корекції. Уперше за результатами комплексного обстеження установлено особливості взаємозв'язків між показниками церебральної гемодинаміки в інтактній та ураженій півкулях і станом ліпідного обміну у зазначених хворих похилого віку.

 • Особливості церебральної та центральної гемодинаміки у хворих з порушеннями мозкового кровообігу атеротромботичного генезу

           Вивчено особливості клінічного статусу, стану центральної, периферичної та мозкової гемодинаміки, процесів ремоделювання серця й артерій, а також клінічної ефективності лацидипіну у хворих з порушеннями мозкового кровообігу (ПМК) атеротромбічного генезу. Обстежено 228 хворих, з яких у 119-ти було діагностовано транзисторну ішемічну атаку, у 73-х - дисциркуляторну енцефалопатію, у 36-ти - стан після перенесеного ішемічного інсульту. З метою верифікації оклюзійно-стенотичних уражень брахіоцефальної артерії (БЦА), а також оцінки параметрів центральної, периферичної та внутрішньосерцевої гемодинаміки в усіх обстежених хворих була використана ультразвукова доплеграфія та рентгеноконтрастна ангіографія. Установлено, що особливості клінічного статусу хворих з різними варіантами ПМК формуються у взаємозв'язку з кардіогемодинамічними характеристиками, станом тотальної та локальної мозкової перфузії, асоційованої зі ступенем прохідності БЦА та їх здатністю до адекватної ауторегуляції мозкового кровотоку. Відзначено, що чутливість і специфічність показника "сумарна асиметрія лінійної швидкості кровотоку (ЛШК)" для скринінгового прогнозування стенотичного ураження БЦА суттєво вищі, ніж абсолютне значення асиметрії ЛШК в одному артеріальному сегменті. З'ясовано, що лацидипін відповідає основним вимогам до сучасного антигіпертензивного лікарського засобу, вирізняється не тільки високим ступенем антигіпертензивної ефективності та безпеки, але й позитивним впливом на стан центральної, периферичної та мозкової гемодинаміки, що дозволяє рекомендувати його для проведення терапії у хворих з артеріальною гіпертензією з різними формами ПМК.

 • Застосування високотонової терапії в комплексному санаторно-курортному лікуванні хворих на дисциркуляторну енцефалопатію І та ІІ стадій

  : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.33 [Електронний ресурс] / Яна Станіславівна Афанасьєва; Український НДІ медичної реабілітації та курортології. — О., 2007. — 29 с. — укp.

 • Особливості церебральної гемодинаміки та біоелектричної активності головного мозку у хворих з транзиторними ішемічними нападами

           Встановлено особливості церебральної гемодинаміки і біоелектричної активності головного мозку у хворих з транзиторними ішемічними нападами (ТІН) та інфарктами мозку у гострому періоді захворювання. Оцінено вплив основних клінічних, біохімічних факторів ризику розвитку інфаркту мозку на перебіг, прогноз і вихід судинного епізоду, їх вплив на церебральну гемодинаміку. Обгрунтовано проведення допплерографічного і електроенцефалографічного досліджень у хворих з гострими ішемічними порушеннями мозкового кровообігу з першої доби у динаміці захворювання для оцінки ступеня тяжкості процесу і прогнозування його перебігу. Встановлено, що проведення ультразвукового дослідження з аналізом коефіцієнтів цереброваскулярної реактивності, сумарної лінійної швидкості кровотоку по середній мозковій артерії і сумарного індексу Стюарта дозволяє з перших годин захворювання прогнозувати перебіг гострих півкульових ішемічних порушень мозкового кровообігу і можливість трансформації ТІН в інфаркт мозку. Наведено показання для диференційованого застосування вазоактивної терапії у гострому періоді інфарктів мозку і ТІН.

 • Вікові особливості церебральної, системної та інтракардіальної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію, які перенесли ішемічний інсульт

           З застосуванням етапного та комплексного підходів проаналізовано вікові особливості стану мозкової, системної та інтракардіальної гемодинаміки у практично здорових людей, у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) та пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт на фоні АГ. Вивчено та розширено уявлення про механізми розвитку цереброваскулярних розладів на фоні АГ за даними ультразвукової допплерографії та ехокардіографії. Виявлено, що у хворих, які перенесли ішемічний інсульт на фоні АГ зміни церебральної гемодинаміки, шляхи компенсаторно-колатерального кровообігу визначаються віком і локалізацією вогнища ішемії. Встановлено вікові особливості структури кореляційних зв'язків між показниками церебральної та системної, інтракардіальної гемодинаміки у хворих на ішемічний інсульт на фоні АГ, які залежать від локалізації вогнища ішемії. Показано необхідність комплексного обстеження хворих з цереброваскулярною патологією на фоні АГ з метою оптимізації лікування та профілактики інсульту.

 • Особливості надсегментарної вегетативної нервової системи і церебральної гемодинаміки у хворих з симптоматичною локально обумовленою епілепсією

           Уперше проведено комплексне вивчення стану надсегментарної вегетативної нервової системи, церебральної та біоелектричної реактивності у хворих з симптоматичною локально обумовленою епілепсією, яке дозволило визначити роль та значення цих змін у патогенезі епілепсії. На підставі детального дослідження надсегментарної вегетативної нервової системи даного контингенту хворих у періоді між нападами дозволило виявити дисбаланс взаємодії симпатичної та парасимпатичної ланок вегетативної нервової системи з істотним впливом останньої, котра визначає динаміку цереброваскулярної реактивності. Розроблено критерії прогнозу клінічної декомпенсації та прогнозування нападів.

 • Роль опіоїдних пептидів в модуляції імунної відповіді хворих на дисциркуляторну енцефалопатію у віддалений період після опромінення

           На підставі комплексного клініко-імунологічного дослідження 153-х хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕП) учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, опромінених у діапазоні доз 0,25 - 3,8 Зв, проведеного у віддалений період після опромінення (2000 - 2004 рр.) підтверджено дані щодо пошкодження тимусзалежної ланки імунної системи, змін субпопуляційного складу та функціонального стану T-лімфоцитів. З'ясовано значення ендорфінів як факторів нейрогуморальної регуляції у модифікації антигенної структури поверхні лімфоцитів і розвитку імунної недостатності. Охарактеризовано імуномодулювальні властивості ендорфінів. Вивчено особливості спонтанної та мітогенної активації лімфоцитів. Проведено порівняння впливу ендорфінів на поверхневий фенотип і процеси мітогенної активації. Визначено наявність радіаційних ефектів у опіоїдній регуляції імунної відповіді у віддалений період після опромінення у дозах, більших за 1 Зв та досліджено патогенетичне значення змін чутливості лімфоцитів і ендорфінів у розвитку та проявах імунологічної недостатності за умов ДЕП.

© 2007-2018 vbs.com.ua