От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Епідеміологічне і молекулярно-генетичне дослідження раку страховоду в Китаї : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 / Ю. Цао; Держ. установа "Наук. центр радіац. медицини АМН України". — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Епідеміологічне і молекулярно-генетичне дослідження раку страховоду в Китаї

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:01:26
Описание
         Вперше проведено комплексне дослідження раку стравоходу у населення, яке мешкає в китайській провінції Хебей, яка характеризується найвищим рівнем розповсюдження даного захворювання у світі. Вперше одночасно вивчено гентичні (делеції) й епігенетичні (метилювання) зміни того ж самого гену - FHIT. Показано, що будь-яка інактивація гена-супресора - генетична й епігенетична - призводить до розвитку захворювання. Даний факт розглянуто як експериментальне підтвердження двоударної теорії виникнення раку. Вперше за результатами аналізу здорової тканини пацієнтів розраховано частоти алелей гена FHIT й обгрунтовано припущення, що висока розповсюженість раку стравоходу у дослідженому регіоні Китаю пав'язана з високою частотою делецій цього гену.
См. также:
 • Генетичне дослідження псоріазу

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.15 [Електронний ресурс] / О.М. Федота; Харк. держ. ун-т. — Х., 1998. — 17 с. — укp.

 • Епідеміологічне дослідження захворюваності на хвороби щитоподібної залози в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

           Наведено результати довгострокового когортного епідеміологічного дослідження розвитку непухлинних хвороб щитовидної залози в учасників ліквіації аварії (УЛНА) на ЧАЕС 1986 - 1987 рр. На підставі відомостей, одержаних завдяки проведенню дескриптивного епідеміологічного аналізу встановлено певні закономірності розвитку захворюваності з урахуванням віку на момент обстеження й опоромінення, терміну умов ризику УЛНА та дози зовнішнього опромінення всього тіла в діапазоні "малих" значень (0 - 1 Гр). За результатами аналітичного епідеміологічного дослідження проведено кількісне оцінювання дозо-залежних факторів, зокрема, розраховано відносні й атрибутивні ризики, ексцеси відносного й абсолютного ризиків. Обгрунтовано та запропоновано моделі оцінювання та прогнозу ризиків розвитку непухлинної тероїдної патології за 20-річний період після аварії. Розроблено профілактичні заходи щодо вдосконалення й оптимізації медичного контролю та диспансерного нагляду за станом здоров'я УЛНА.

 • Епідеміологія мозкового інсульту за даними регістру у місті Сумах (епідеміологічне і клініко-морфологічне дослідження)

           Наведено результати проведеного стандартизованого епідеміологічного дослідження протягом 2001 - 2002 рр. у м. Суми регістру мозкового інсульту. Установлено захворюваність, смертність, летальність від мозкового інсульту, фактори ризику його виникнення, їх вікові та статеві особливості, структуру, співвідношення ішемічного та геморагічного процесів, якість надання медичної допомоги. Проведено зіставлення клініко-неврологічних даних зі структурно-морфологічними змінами головного мозку. Виявлено особливості клінічного перебігу, вираженості структурних змін, інтра- та екстрацеребральних ускладнень, їх вплив на тяжкість стану хворих. Обгрунтовано та запропоновано до застосування у практиці лікувально-профілактичних закладів основні профілактичні заходи щодо зниження захворюваності, смертності та летальності від мозкового інсульту, основні напрямки надання невідкладної медичної допомоги цій категорії хворих.

 • Клініко-епідеміологічне дослідження професійних хвороб органа зору у постраждалих в результаті аварії на ЧАЕС (закономірності розвитку, ризики, прогноз)

           Обстежено 14 731 радіаційно опромінених осіб. Використано когортний метод і метод "випадок - контроль". Виявлено, що у когорті ліквідаторів захворюваність і поширеність очних хвороб вірогідно перевищує контрольні рівні. Доведено, що радіаційний вплив у даному діапазоні доз викликає появу радіаційних катаракт і ретинопатій та, водночас, спричиняє вірогідне дозозалежне збільшення поширеності та передчасний розвиток інволюційної катаракти, макулодистрофії, ангіопатії та ангіосклерозу сітківки. Вперше описано клінічну картину двох форм ретинопатії, що спостерігались у радіаційно опромінених внаслідок катастрофи на ЧАЕС ("синдром каштана" та"синдром дифракційної гратки"). На підставі тривалого спостереження та статистичного аналізу встановлено, що тендітні порушення прозорості кришталика, клінічно не схожі на ленсопатії, у дітей та підлітків - мешканців радіаційно забруднених територій, є наслідком тривалої дії малих доз іонізуючого опромінення. З'ясовано, що зовнішнє опромінення всього тіла у дозах понад 0,2 Гр викликає порушення функції сітківки та зорового нерва навіть за відсутності клінічних проявів офтальмопатології. Виявлено ефект дозозалежного зниження акомодаційної здатності ока у радіаційно опромінених. Одержано нові дані щодо впливу іонізуючого випромінювання на судини ока, простежено формування їх функціональних та органічних змін залежно від величини дози іонізуючої радіації.

 • Прогнозування, профілактика та лікування пізніх гестозів (клініко-лабораторне та антропо-генетичне дослідження)

           Проведені комплексні дослідження вагітних жінок з різними ступенями тяжкості пізніх гестозів з метою вивчення гормонального статусу, соматотипологічних ознак, еритроцитарних антигенів крові і їх асоціацій, стану мікроциркуляторного русла, впливу ендо- і екзогамії. При цій патології, було встановлено значні зміни показників естріола, естрадіола, плацентарного лактогену, пролактину, кортизолу, гормонів щитовидної залози. Встановлено особливості соматотипу жінок досліджуваних груп, та вплив ендо- та екзогамії на виникнення пізніх гестозів. Було також встановлено зміни в мікроциркуляторному руслі вагітних. З урахуванням результатів гормональних, інструментальних та генетичних методів дослідження було розроблено індивідуальний метод моделювання і прогнозування пізніх гестозів, який дозволив з високим ступенем точності передбачати результат вагітності і родів. З метою лікування і профілактики пізнього гестозу запропоновано особистий метод з комплексним використанням системних ензимних препаратів (вобензим). Його застосування дозволило покращити клінічні і лабораторні показники стану матері і плода, зменшити кількість ускладнень.

 • Сучасний патоморфоз шизофренії (клініко-епідеміологічна та клініко-генетичне дослідження)

           Базуючись на даних епідеміологічних досліджень вивчено клініку патоморфозу шизофренії та тенденції його розвитку в сучасний період, а також визначено вплив на патоморфоз і клінічні прояви шизофренії ідентичної спадкової обтяженості, статевого диморфізму й освіти. Спростовано ствердження про зміну сприятливого перебігу шизофренії у сучасний період патоморфозу та виникнення негативних його проявів внаслідок збільшення частоти хворих з параноїдними варіантами захворювання його несприятливого перебігу. Установлено, що сучасні клінічні характеристики патоморфозу шизофренії характеризуються позитивними проявами у вигляді підвищення частоти ремітувального перебігу, параноїдної форми та зменшення частоти кататонічної форми. На патоморфоз і клінічні прояви шизофренії впливають генотипічні особливості, що характеризуються спадковою обтяженістю шизофренії, XX-генотипом, а також підвищення рівня освіти.

 • Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму соняшника за допомогою аналізу довільно ампліфікованої ДНК

           Представлений теоретичний та експериментальний матеріал по використанню аналізу довільно ампліфікованої ДНК для вивчення молекулярно-генетичного поліморфізму соняшника на між- та внутрішньовидовому рівнях. Уточнені філогенетичні взаємовідносини між 35 представниками роду Helianthus. Виявлені види, найбільш генетично близькі до культурного соняшника, як потенційні донори цінних господарських ознак. Проведено класифікацію селекційного матеріалу згідно рівня генетичних дистанцій. Дві пари батьківських ліній та їх гібриди використані для вивчення характеру успадкування ампліфікованих фрагментів ДНК. Проаналізовано зв'язок між молекулярно-генетичним різноманіттям батьківських ліній на рівні ДНК і такими показниками гібридів, як: врожайність насіння та олії, олійність, а також гетерозисом за даними показниками.

 • Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму геному кукурудзи методом полімеразної ланцюгової реакції

           Дисертація присвячена питанням використання основних підходів ДНК-профілювання (довільно праймована полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) та SSR-ПЛР ) для дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму кукурудзи, зокрема, для ідентифікації та диференціації генотипів. Проведено порівняльний аналіз дискримінаційної сили біохімічних та молекулярних маркерів. Вивчено характер успадкування ампліконів, отриманих різними методами ПЛР. Запропонована тест-панель із шести SSR-локусів для визначення "гібридності" простих гібридів кукурудзи. Проведено кореляційний аналіз ампліконів і агрономічно важливих ознак за кількісними показниками двох років.

 • Держане регулювання економіки в Китаї

           Вивчено досвід ринкової трансформації та державного регулювання економіки у розвинутих та постсоціалістичних країнах. Виявлено загальні закономірності ринкової трансформації країн Південно-Східної Азії та постсоціалістичних країн. Проаналізовано та сформульовано відмінні особливості державного регулювання економіки Китаю. Наведено класифікацію макроекономічних факторів, які визначають специфіку китайської економіки та адекватні їй міри державного регулювання АПК. Обгрунтовано основні напрямки удосконалення організаційно-економічного механізму, який враховує мотивацію праці у державному та приватному секторах економіки. Виявлено особливості державного регулювання функціонування вільних економічних зон в окремих провінціях.

 • Можливості ультразвукового дослідження в діагностиці та моніторингу поєднано- променевої терапії раку ендометрію

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.23 [Електронний ресурс] / Тетяна Маратівна Козаренко; Український НДІ онкології та радіології. — К., 1998. — 19 с. — укp.

 • Диференційна діагностика і верифікація раку грудної залози з використанням малоінвазивних променевих методів дослідження

           Визначено основні рентгенологічні та ультразвукові ознаки пухлин грудної залози злоякісного та доброякісного характеру. На підставі узагальнення результатів використання тонкоголкової аспіраційної біопсії та автоматичної трепанобіопсії під ультразвуковим і стереотксичним наведенням встановлено, що точність тонкоголкової аспіраційної біопсії у верифікації раку грудної залози (РГЗ), що не пальпується становить 92 %, а РГЗ, що пальпується - 96 %. Визначено, що точність автоматичної трепанобіопсії у верифікації раку, що не пальпується становить 94 %, що пальпується - 98 %. На підставі аналізу результатів цифрової стереотаксичної біопсії пухлин, які не пальпуються і не визначаються за допомогою ультразвукового дослідження, показано, що точність тонкоголкової аспіраційної біопсії у верифікації РГЗ становить 90 %, точність автоматичної трепанобіопсії - 98 %. Розроблено алгоритм застосування малоінвазивних променевих методів дослідження для диференційної діагностики у верифікації РГЗ.

 • Прогнозування перебігу раку сечевого міхура на основі клінічних, морфологічних та імуногістохімічних методів дослідження

           Розглянуто проблему вивчення прогностичного значення клінічних, морфологічних та імуногістохімічних критеріїв, зокрема, експресії ядерних протеїнів р53 та проліферативного клітинного ядерного антигену (PCNA), діагностики та перебігу уротеліального раку сечового міхура. Встановлено особливості морфогенезу уротеліального раку сечового міхура у хворих, які мешкають на незабруднених і забруднених радіонуклідами територіях України. Виділено прогностично несприятливі морфологічні та імуногістохімічні ознаки раку сечового міхура, які впливають на частоту його рецидивів.

 • Вплив запального процесу (простатиту) на розвиток передракових станів і раку передміхурової залози (клініко-експериментальне дослідження)

  : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.06 [Електронний ресурс] / Касим Едемович Меналієв; Державна установа "Інститут урології АМН України". — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Реконструктивно-пластичні операції у хворих з місцево-розповсюдженими формами раку щитоподібної залози (експериментально-клінічне дослідження)

           Досліджено проблему диференційного застосування реконструктивно-пластичних операцій у хворих на місцево-поширені форми раку щитовидної залози у випадку ураження пухлинним процесом шийного відділу трахеї, стравоходу та магістральних судин шиї та середостіння. Проведено експериментальне дослідження на тваринах з метою визначення оптимальних варіантів реконструктивно-пластичних операцій залежно від моделі операційної травми органів шиї. Розроблено та апробовано технологію оцінки ступеня поширеності пухлинного процесу згідно зі створеним алгоритмом діагностики. Вивчено особливості динаміки порушень показнків імунологічного, ендокринного, а також іненсивності процесів перекисного окиснення ліпідів системи крові. Установлено патогенетичні фактори, які впливають на адаптаційно-компенсаторні можливості організму. Розкрито суть поняття індексу адаптації та визначено його прогностичне значення. На підставі результатів експериментальних і клінічних досліджень створено лікувальну концепцію, яка обгрунтовує доцільність виконання радикальних втручань з проведенням реконструктивно-пластичних операцій. Запропоновано індекс прогнозу безпосередніх і віддалених результатів хірургічного лікування.

© 2007-2019 vbs.com.ua