От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Дослідження системи HLA та цитокінів при первинній відкритокутовій глаукомі : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.18 / П.М. Салата; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л.Шупика. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Дослідження системи HLA та цитокінів при первинній відкритокутовій глаукомі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 01:00:22
Описание
         Проведено дослідження імуногенетичних показників у пацієнтів з первинною відкритокутовою глаукомою: 14-ти специфічностей гена HLA DRB1 та 12-ти специфічностей гена HLA DQB1, визначено рівні інтерферону та фактора некрозу пухлин. Висвітлено зв'язок між генами системи HLA та первинною відкритокутовою глаукомою серед популяції жителів України. Встановлено кореляційний зв'язок між специфічностями генів HLA DRB1 та HLA DQB1 у пробах крові та зразках кон'юнктиви хворих на первинну відкритокутову глаукому. Експериментально доведено можливість використання генетичного дослідження (визначення специфічностей генів HLA DRB1 та HLA DQB1) для ранньої діагностики первинної відкритокутової глаукоми. Виявлено значне підвищення рівня фактора некрозу пухлин та ітерферону у більшому ступені у пацієнтів з розвинутою глаукомою, зокрема в осіб, яким було проведено хірургічне лікування.
См. также:
 • Патогенетичні особливості експериментальної черепно-мозкової травми за умов модуляції системи цитокінів та дофамінергічної системи мозку

           На моделі черепно-мозкової травми (ЧМТ) середнього ступеня тяжкості вивчено динаміку змін рухової активності, параметрів імунологічної реактивності: Т-ланки клітинного імунітету, рівня імуноглобулінів, фактора некрозу пухлин-альфа, реакції бласттрансформації, морфометричних параметрів стрес-компетентних органів (надниркових залоз, селезінки та тимуса), а також стан антиоксидантної системи у посттравматичному періоді. Виявлено підвищення чутливості утворень гіпокампу до епілептогенного впливу агоністів рецепторів збуджувальних амінокислот - каїнової кислоти та NMDA протягом посттравматичного періоду. Встановлено посилення поведінкових та імунологічних порушень за умов зниження функціонального стану дофамінергічної системи мозку в результаті пошкодження її середньомозкової ланки. Виявлено протективні ефекти у тварин з ЧМТ за умов застосування пентоксифіліну та L-депренілу.

 • Функціональний стан системи цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю

           На підставі комплексного клініко-експериментального дослідження встановлено наявність гіперактивації системи про- та антизапальних цитокінів у хворих з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) II функціонального класу (ФК), а у пацієнтів з ХСН III ФК - її пригнічення за умов гіперактивації прозапальної ланки. Продемонстровано зміни активності системи цитокінів у разі використання різних схем терапії ХСН. Показано, що у хворих з ХСН II ФК достовірно знижується гіперактивація системи цитокінів, а у пацієнтів з ХСН III ФК - активність прозапальних цитокінів, але рівень антизапального цитокіна інтерлейкіну-10 залишається незмінним. Встановлено, що застосування лише інгібітора АПФ не дозволяє достатньо пригнічувати гіперактивацію системи цитокінів у хворих з ХСН II ФК, а у пацієнтів з ХСН III ФК призводить до прогресування її дисбалансу. Виявлено, що пацієнти з ХСН III ФК потребують корекції стану системи цитокінів. Доведено, що застосування пентоксифіліну дозволяє адекватно коригувати дисбаланс у системі цитокінів, який виникає у більшості хворих з ХСН III ФК.

 • Патоморфологія легеневих судин у дітей при первинній та вторинній пульмональній гіпертензії

           Встановлено основні морфологічні ознаки в системі легеневих судин у дітей з первинною та вторинною пульмональною гіпертензією для забезпечення вірогідності й об'єктивізації патогістологічного діагнозу та прогнозу. Встановлено, що проявами вторинної гіперкінетчної легеневої гіпертензії, обумовленої ВВС, є міоеластоз медії та гіперплазії гладком'язових клітин в інтимі артерій еластично-м'язового типу, висока питома вага в судинній стінці гладком'язових клітин з яскравим подвійним променезаломленням, ішемія міжальвеолярного капілярного русла, поєднання периартеріального та перивенозного склерозу з дрібними вогнищами дисплазії сполучної тканини.

 • Патологічна анатомія посліду при первинній та вторинній слабкості пологової діяльності

           Виявлено ознаки гіпофункції плаценти, що проявляються у посиленні інволютивних процесів, змінах судин усіх відділів посліду, а також наявністю структур, характерних для ранніх термінів вагітності. Проведено дослідження концентрації гормонів у материнській та пуповинній крові, а також імуноморфологічне дослідження плаценти у разі слабкості пологової діяльності. Встановлено підвищення концентрації прогестерону, естріолу та зниження рівня естрадіолу та пролактіну у крові породіль зі слабкістю пологової діяльності, що пов'язано з порушенням їх продукції у плаценті. Зазначено, що виявлені у випадку слабкості пологової діяльності зміни у плаценті вказують на виражену плацентарну недостатність, що супроводжується зниженням продукції плацентарного лактогену та низькою концентрацією його у материнській крові. Доведено, що структурні зміни у посліді призводять до гормонального дисбалансу у біологічній системі "мати - плацента - плід", що є найбільш вірогідною причиною розвитку слабкості пологової діяльності.

 • Депресія у терапевтичних хворих в первинній ланці загальномедичної допомоги (діагностика, лікування, профілактика)

           З використанням комплексу клініко-психопатологічних, загальноклінічних, патопсихологічних і статистичних методів вивчено клінічну структуру депресивних розладів у пацієнтів первинної ланки загальномедичної допомоги, особливості цих розладів залежно від виду соматичної патології, ефективність різних терапевтичних підходів до лікування депресивних розладів у цієї групи пацієнтів. Виділено основні види депресивних розладів у амбулаторних соматичних пацієнтів: нозогенію, циклотимію, дистимію та судинну депресію. Відзначено, що їх рання діагностика на базі розроблених рекомендацій сприятиме підвищенню рівня надання комплексної медичної допомоги на догоспітальному етапі, розробці оптимальних комплексів лікувально-профілактичних заходів для попередження медичних і соціальних ускладнень коморбідної депресії, підвищення якості життя цих хворих.

 • Роль змін верхніх дихальних та травних шляхів у первинній діагностиці аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу

           Вивчено патологію верхніх дихальних та травних шляхів у хворих на аутоімунний тиреоїдит, гіпотиреоз, еутироїдний багатовузловий зоб, ревматоїдний поліартрит. В результаті проведеного обстеження у 65 хворих встановлено, що симптоми з боку верхніх дихальних та травних шляхів у хворих на аутоімунний тиреоїдит значною мірою співпадають зі стадійністю аутоімунного тиреоїдиту і пов'язані з гормональним станом щитовидної залози та рівнем титрів антитіл до тиреглобуліну та мікросомальної фракції. Чим нижчий рівень гормонів щитовидної залози і вищий рівень титрів антитіл до тиреоглобуліну та мікросомальної фракції, тим більш виражені патологічні зміни у тканинах верхніх дихальних та травних шляхів. На підставі результатів дослідження запропоновано скринінг-симптоми для виявлення аутоімунного тиреоїдиту та гіпотиреозу, які дають підстави лікарям-неендокринологам, передусім сімейним лікарям, запідозрити аутоімунний тиреоїдит та гіпотиреоз, своєчасно скерувати хворих до фахівців, що забезпечить їм своєчасне адекватне лікування.

 • Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі

           посилення апоптичних процесів може бути підвищення функціональної активності мітохондрій, а посилення некротичного шляху загибелі клітин - пригнічення їх функцій.

 • Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 [Електронний ресурс] / Р.В. Алексеєнко; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

 • Системні порушення імунітету та цитокінів при бронхіальній астмі у дітей

  : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 [Електронний ресурс] / Ангеліна Георгіївна Соловйова; Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

 • Роль прозапальних цитокінів у маніфестації та прогресуванні гломерулонефриту у дітей

  : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.10 [Електронний ресурс] / Л.Є. Латишев; Харк. держ. мед. ун-т. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

 • Вплив антитромботичної терапії на експресію цитокінів у хворих на гострий коронарний синдром

           Досліджено запальний та тромботвірний компоненти гострого коронарного синдрому (ГКС), їх взаємозв'язок та особливості. Встановлено, що активація зазначених компонентів патогенезу ГКС залежить від масштабів міокардіального некрозу та клінічної форми захворювання. Вперше проведено порівняльний аналіз динаміки секреції цитокінів у пацієнтів з різними клінічними формами ГКС, встановлено їх вплив на напрямок змін запальних і коагуляційних маркерів. Виявлено кореляційну залежність змін показників некрозу, запалення та коагуляції у хворих на ГКС. Доведено, що антитромботичні препарати, стрептокіназа, гірулог та нефракційонований гепарин мають протизапальну дію, що дозволило удосконалити рекомендації щодо термінів лікування хворих на ГКС.

 • Патогенетичне значення прозапальних і профіброгенних цитокінів у формуванні фіброзувальних реакцій при хронічних гепатитах

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.02 [Електронний ресурс] / В.А. Ігнатов; Луган. держ. мед. ун-т. — Луганськ, 2002. — 19 с. — укp.

 • Патогенетична роль цитокінів в розвитку серцевої недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда

           Вивчено прозапальні цитокіни у випадку серцевої недостатності у взаємозв'язку з систолічною функцією лівого шлуночка (ЛШ) та з'ясовано клініко-патологічне значення терапевтичної корекції активності цитокінів за умов гострого інфаркту міокарда (ІМ). Установлено, що раннє призначення (у перші 4 - 6 годин) еналаприла малеата зменшує вираженість дисфункції, патологічного ремоделювання ЛШ серця, значно знижує частоту клінічних появ і латентного перебігу CH у хворих на ІМ.

 • Роль цитокінів, що продукуються Т-хелперами I та II типу, в патогенезі та діагностиці атопічного дерматиту у дітей

           Визначено, що зміни функціонального стану Т-хелперів притаманні дітям з атопічним дерматитом, оскільки зберігаються під час клінічної ремісії та не властиві дітям з псевдоатопією. Обгрунтовано доцільність визначення цитокінів як додаткових імунологічних критеріїв діагностики атопічного дерматиту в дітей. Доведено, що порушення функціонування В-лімфоцитів є також для нього патогенетичним і проліферативна відповідь В-лімфоцитів (спонтанна, мітоген- та алергенстимульована) може використовуватись для диференційної діагностики зазначеного захворювання. З'ясовано, що кількісні зміни клітинного імунітету властиві для дітей з атопічним дерматитом і з псевдоатопічними реаціями на шкірі та не дозволяють диференціювати ці стани.

© 2007-2019 vbs.com.ua