От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по медицине

Название

Гігієна праці в азбестоцементному виробництві : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.01 / Н.К. П'ятниця-Горпинченко; Держ. установа "Ін-т медицини праці АМН України". — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Гігієна праці в азбестоцементному виробництві

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 00:57:58
Описание
         Обгрунтовано профілактичні заходи щодо оптимізації умов праці робітників основних професій шиферних заводів. Досліджено умови праці, розраховано стажові експозиційні дози пилових навантажень (ЕДП) та контрольні пилові навантаження, допустимий стаж роботи та визначено темпи старіння робітників. Відзначено, що головним виробничим фактором є азбестовмісний пил, робота за шкідливих умов спричиняє їх прискорене постаріння. На підставі розрахованих ЕДП (групи ризику виникнення азбестозумовлених захворювань) і функціональних класів біологічного віку зроблено висновок, що робітники мають певний ризик виникнення патології.
См. также:
 • Гігієна та фізіологія праці при вирощуванні та переробці соняшника за індустріальними технологіями

           Здійснено комплексну фізіолого-гігієнічну оцінку умов праці на основних етапах технологічного циклу вирощування та переробки соняшника. Установлено, що під час виконання земляних сільськогосподарських робіт на технічно зношених тракторах оператори зазнають впливу шкідливих виробничих чинників (шуму, вібрації, пилу, мікроклімату), рівні яких у деяких випадках наближаються до екстремальних і на 10 % - 70 % перевищують значення, що реєструвалися 1980 - 1990 рр. За умов застосування пестицидів як неодмінної складової інтенсивних технологій у рослинництві, працівники зазнають їх шкідливої дії за різних шляхів надходження до організму (інгаляційним, перкутанним), за цього розрахункові ризики шкідливої дії є високими для будь-якого шляху. Відзначено, що застосування новітніх технологій ультрамалооб'ємного обприскування за допомогою надлегких літальних апаратів (НЛА) має гігієнічні переваги у порівнянні з традиційними повнооб'ємними технологіями. Зазначено, що використання НЛА потребує спеціальної підготовки, високої кваліфікації пілотів і застосування комплексу заходів щодо безпеки польотів і засобів захисту від впливу шкідливих виробничих чинників (високої напруженості праці, шуму, вібрацій, пестицидів). За результатами фізіологічних досліджень установлено залежність вираженості біологічної реакції організму від інтенсивності впливу шкідливих виробничих чинників різної природи за різних видів робіт. Запропоновано комплекс профілактичних заходів, зокрема: цільове застосування способів захисту під час виконання конкретних видів робіт, діяння раціональних режимів праці, визначення санітарно-захисних зон за умов ультрамалооб'ємного застосування агрохімікатів за допомогою НЛА. Наведено пропозиції з питань "захисту часом" працюючих на сільськогосподарських машинах.

 • Токсиколого-гігієнічна характеристика пестициду "Полікарбацин" і гігієна праці в умовах його виробництва та застосування

           Доведено негативний вплив умов праці під час виробництва та застосування полікарбацину на стан здоров'я працівників. Вперше встановлено показники токсичності препарату за інгаляційного надходження в організм і його негативний вплив на структурні та функціональні характеристики щитовидної залози. Наведено результати експериментальних досліджень щодо гонадотоксичної дії полікарбацину за інгаляційного надходження. Одержано нові дані про ризик виникнення мутацій під його впливом. Доведено алергенний характер дерматитів, які виникають і розвиваються у працівників за умов виробництва полікарбацину. Експериментально встановлено, що за умов сільськогосподарського застосування препарату прояви алергічного дерматиту посилюються під впливом ультрафіолетового опромінювання. Науково обгрунтовано ГДК полікарбацину у повітрі робочої зони та встановлено терміни безпечного виходу працівників сільського господарства на оброблені ділянки. Запропоновано комплекс санітарно-технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних оздоровчих заходів.

 • Організація та контроль охорони праці на виробництві


 • Основні положення охорони праці на виробництві

  Вступ 3
  1. Система управління охороною праці на підприємстві 3
  2. Основні принципи та функції управління охороною праці на виробництві 6
  3. Організація управління та навчання охороною праці на виробництві 12
  Висновок 17
  Список використаної літератури 18


 • Організація та контроль охорони праці на виробництві

  Організація та контроль охорони праці на виробництві

 • Гігієна застосування пестицидів і агрохімікатів на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення, та у зонах надзвичайних екологічних ситуацій

           Експериментально-теоретично обгрунтовано розроблені концепції та методичні основи гігієнічного регламентування пестицидів у ході їх застосування на радіоактивно забруднених територіях і зонах екологічного ризику для збереження та зміцнення здоров'я населення, захисту навколишнього середовища від додаткового екзогенного забруднення. За умов натурно відтвореного експерименту та під час епідеміологічних досліджень вивчено основні ланки патогенезу та залежності "доза - час - ефект" за тривалої поєднаної дії на організм малих доз іонізуючого випромінювання (ІВ) і фосфорорганічних пестицидів (ФОП). Вивчено вплив малих доз ІВ і ФОП на стан чоловічої репродуктивної системи. Науково обгрунтовано теоретичні, методологічні та практичні аспекти оцінки потенційного екологічного ризику виникнення захворювань шлунково-кишкового тракту та серцево-судинних захворювань у населення. Надано гігієнічну оцінку потенційному ризику для працюючих і населення 56 нових закордонних пестицидів. Створено теоретичні основи та методичну базу для корекції допустимої добової дози надходження пестицидів до організму людини за умов їх використання на радіоактивно забруднених територіях. Запропоновано нові методи підвищення адаптаційних реакцій організму та зниження поглинутої дози за умов комбінованого навантаження радіонуклідами та пестицидами.

 • Облік розрахунків з оплати праці в системі управління стимулюванням праці

  Вступ 3
  1. Сутність, види, форми і системи оплати праці в ринкових умовах. 5
  2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури. 16
  3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. 19
  4. Порядок оформлення і облік розрахунків з оплати праці. 24
  5. Порядок нарахування заробітної плати працівникам. 27
  6. Сінтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 33
  7. Шляхи удосконалення в системі управління стимулюванням праці. 37
  Висновки і пропозиції 44
  Список використаних джерел 45
  Додаток 1. Баланс ВАТ на 31 грудня 2002 р. 47
  Додаток 2. Звіт про фінансові результати ВАТ
  за 2002 рік 50
  Додаток 3. Розрахунково-платіжна відомість 52

 • Облік оплати праці в системі управління стимулювання праці

  Вступ 2
  1. Організація оплати праці в умовах ринкових відносин та роль б/о в системі управління стимулюванням праці 4
  2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 11
  3. Організація б/о розрахунків з оплати праці на підприємстві 16
  4. Документальне оформлення та методика обліку особового складу, використання робочого часу та виробітку 18
  5. Нарахування з/п 22
  6. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці 32
  7. Облік розрахунків з соціального страхування 36
  8. Недоліки в обліку розрахунків з оплати праці та шляхи вдосконалення обліку на підприємстві 38
  Висновки та пропозиції 47
  Література 51
  Додаток А. Розрахунково-платіжна відомість 55
  Додаток Б. Типові господарські операції та кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з оплати праці 56


 • Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці

  Удосконалення обліку, аналізу і контролю розрахунків з персоналом з оплати праці в системі управління витратами на оплату праці

 • Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці (на матеріалах підрозділів державного нагляду за охороною праці Головного штабу МВС України)

           Досліджено теоретичні та практичні питання, пов'язані зі здійсненням контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці та особливостями застосування заходів адміністративного примусу, в тому числі у зв'язку зі скоєнням у даній сфері адміністративних проступків. Висвітлено основні організаційно-правові засади та зміст контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці в системі органів МВС України. Проаналізовано чинні нормативно-адміністративні джерела щодо здійснення контрольно-наглядової діяльності в цій сфері та особливості їх застосування в діяльності відповідних підрозділів органів внутрішніх справ, розглянуто проблеми, прв'язані з підвищенням результативності зазначеної діяльності. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України з питань регулювання суспільних відносин, що встановлюються у сфері охорони праці в процесі здійснення контрольно-наглядової діяльності.

 • Лізинг в сільськогосподарському виробництві

           Сформульовано визначення лізингу як економічної категорії, що відображає об'єктивну необхідність надання допомоги економічно слабким господарствам шляхом передачі їм у користування майна виробничого призначення, яке належить іншим власникам, на засадах терміновості, платності та з метою стабілізації відтворювального процесу. Удосконалено методику визначення розміру винагороди лізингодавцю за організацію та здійснення лізингової угоди. Запропоновано змінити базу розрахунку суми винагороди - замість вартості майна використовувати на підставі нормативних витрат лізингодавця нормативний коефіцієнт прибутковості від використання лізингового майна лізингоодержувачем. Розроблено методологічні засади та методичні підходи щодо ціноутворення на промислові засоби виробництва для села, що грунтуються на усереднених суспільно визнаних витратах виробництва та загальному 20 % ПДВ у кінцевому виробі. Зазначено, що за існуючою методикою справляння ПДВ суміжників, які поставляють комплектуючі вузли та агрегати для складних машин, нагромаджувальне ПДВ за умов 6 - 10-ти суміжників здорожчує продукцію у 3 - 5 рази. Обгрунтовано ефективніші форми та способи державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Доведено, що серед різних форм підтримки (дотації, кредити, податкові пільги тощо) найефективнішим виявився фінансовий лізинг, який одночасно вирішує проблему інвестиційних і поточних витрат.

 • Орендні відносини у сільськогосподарському виробництві

           Обгрунтовано теоретичні основи та соціально-економічні передумови розвитку оренди в системі відносин власності у сільськогосподарському виробництві. Проведено оцінку стану орендних відносин у сільському господарстві в період реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств. Удосконалено методичні підходи до класифікації форм і видів оренди, дії механізму орендних відносин в аграрній сфері. Розроблено пропозиції щодо механізму передачі в оренду майна та землі новоствореним структурам за напрямами. Уточнено суть лізингових відносин у розвитку ринку оренди майна як форми оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських товаровиробників. Опрацьовано методичні засади та механізм регулювання орендних відносин у сільськогосподарському виробництві через організацію Товариства орендодавців. Запропоновано концептуальний підхід до відтворення орендованих основних засобів сільськогосподарськими формуваннями шляхом створення Фонду відновлення орендованого майна.

 • Земельна іпотека в аграрному виробництві

           На підставі проведених досліджень розкрито економічну сутність земельної іпотеки й іпотечного кредиту. Розроблено концептуальні засади створення організаційно-економічного механізму іпотеки в аграрному виробництві й окреслено шляхи вдосконалення організаційного забезпечення кредитування під заставу земельних ділянок зі складу сільськогосподарських угідь та речових прав щодо них. Наведено методику розрахунку заставної вартості, розроблено стандарти та досліджено передумови формування земельної іпотеки.

 • Формування витрат у рибоконсервному виробництві

           Розглянуто теоретико-методологічні та практичні проблеми удосконалення системи формування витрат у рибоконсервному виробництві. Виявлено та досліджено особливості утворення та розподілу витрат на підприємствах галузі. Обгрунтовано методологічні засади формування витрат як цілісної системи, основною функцією якої є знаходження оптимального співвідношення між витратами та зростанням виробництва, що надає можливість забезпечення ефективного масштабу виробництва. Розроблено методику формування оптимальної виробничої програми у рибоконсервному виробництві на основі аналізу беззбитковості з урахуванням обмежуючих факторів: забезпеченості матеріальними ресурсами, резерву виробничих потужностей, потреб ринку. Удосконалено методику розподілу непрямих витрат за видами продукції рибоконсервного виробництва, яка на відміну від галузевої інструкції, враховує альтернативність бази розподілу.

© 2007-2018 vbs.com.ua