От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по математике и техническим наукам

Название

Пружний контакт тіл з узгодженими поверхнями за наявності газорідинного заповнювача міжконтактних просвітів : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Б.С. Слободян; Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України. — Л., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Пружний контакт тіл з узгодженими поверхнями за наявності газорідинного заповнювача міжконтактних просвітів

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 00:55:27
Описание
         Досліджено контактну взаємодію півнескінченних тіл з узгодженими поверхнями за наявності міжповерхневих зазорів, заповнених рідиною та газом, з урахуванням перепаду тисків між ними, зумовленого поверхневим натягом рідини. Сформульовані контактні задачі зведено до сингулярних інтегральних рівнянь відносно функції висоти міжконтактних зазорів і системи трансцендентних рівнянь відносно довжини зазору та ділянки з рідиною та тиску рідини та газу, одержаних з рівняння стану стисливої рідини, рівняння Клапейрона - Менделеєва для газу, умов плавного змикання берегів зазору та формули Лапласа, що описує стрибок тисків у двох субстанціях. Побудовано аналітично-числові розв'язки нових контактних задач для тіл з плиткими тунельними виїмками різного профілю та міжповерхневими містками змочувальної або незмочувальної рідини на краях або посередині зазору та газу в його іншій частині. Розглянуто взаємодію тіл, одне з яких має регулярну систему поверхневих виїмок, зазори між якими заповнені рідиною або газом, та досліджено вплив заповнювача на контактне зближення у такій структурі. Розв'язано просторові контактні задачі для півпросторів з еліптичним у плані зазором між ними, цілком заповненого рідиною чи газом, або частково заповнений рідиною.
См. также:
 • Розсіяння хвильових пучків та імпульсів плоскими поверхнями

           В дисертації розвинуто метод функції Гріна крайової задачі стосовно задач розсіяння обмежених в просторі та в часі хвильових пучків різного амплітудного та фазового розподілу на плоских межах розділу діелектричних середовищ з метою використання одержаних результатів при моделюванні вимірювання коефіцієнта відбиття. Розглянуто задачі розсіяння хвильових пучків на діелектричному напівпросторі з підстеляючою поверхнею та без неї при наявності поглинання. Одержані аналітичні розв'язки у випадках, коли кути падіння близькі до кутів повного внутрішнього відбиття та кута ковзання. Виявлені основні особливості розсіяння таких пучків та вироблені рекомендації щодо методики вимірювання коефіцієнту відбиття при розробці однопозиційної та двопозиційної схем вимірювання.

 • Геометричне моделювання променевого енергообміну між аналітично заданими поверхнями

           Дисертацію присвячено розробці геометричного методу обчислення кутових коефіцієнтів випромінювання (ККВ) щодо променевого енергообміну між аналітично заданими поверхнями. В методі здійснено побудову радіально-паралельних проекцій (RP-проекцій) поверхонь засобами комп'ютерної графіки. Кутові коефіцієнти випромінювання отримано для випадків енергообміну між каналовими поверхнями. Алгоритми реалізовано у вигляді PASCAL-програм. В методі враховано наявність характерного для каналових поверхонь ефекту самозатінення. Розв'язано задачу самоопромінювання гвинтової каналової поверхні для витка. Результати дисертації знайшли впровадження в наукових дослідженнях оптичних систем передачі інформації, в розробках сучасних теплообмінників, у проектуванні установок полімеризації ізоляційного покриття дротів.

 • Дослідження взаємодії вісмуту та водню з поверхнями Si(111) та Si(100) методом скануючої тунельної мікроскопії

           Вивчено природу дефектів у нанонитках.

 • Удосконалення апаратів повітряного охолодження з трубчасто- реберними поверхнями (теорія і практика)

  : Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.04.03 [Електронний ресурс] / А.Ю. Лагутін; Одеська держ. академія холоду. — О., 1998. — 29 с. — укp.

 • Осесиметричні просторові задачі термопружності для неоднозв'язних областей, обмежених площиною, поверхнями сфери та сфероїда

           Побудовано термопружні розв'язки для сфери та сфероїда (витягненого та стисненого) у формі базисних векторних функцій. Виведено теореми додавання термопружних розв'язків, з застосуванням яких побудовано термопружні переміщення та напруження, що їм відповідають, у координатній формі в обох типах систем координат для різних випадків їх взаємного розташування. Роз'язано та досліджено задачі термопружності для двозв'язних тіл, обмежених даними поверхнями. Проаналізовано вплив геометричних і механічних факторів на напружено-деформований стан (НДС). З застосуванням узагальненого методу Фур'є (УМФ) досліджено питання знаходження НДС простору з періодичною системою кульових пружних включень, а також шару з пружньою кулею за умов рівномірного прогріву. Запропоновано методику для оцінки напружень у дисперсно армованому композиційному матеріалі у разі його ділатаційного навантаження.

 • Ефект слабкої локалізації світла при зворотному розсіюванні поверхнями зі складною структурою у діапазоні гранично малих фазових кутів

           У дисертації на лабораторному фотометрі-поляриметрі досліджувалося зворотне розсіювання світла у діапазоні фазових кутів 0.2 - 3.5 pi. Досліджено фазові залежності кривих опозиційного ефекту яскравості та ступеню поляризації світла від: розміру та форми частинок зразка, щільності упаковки частинок, матеріалу зразка (діелектрик, метал), альбедо поверхні, а також від довжини хвилі світла, що падає. У діелектриків, на відміну від металів, спостерігалася залежність від розмірів часток. Деякі зразки показали немонотонну поведінку показника кольору. У поляризованому світлі вивчено співвідношення між внесками різних механізмів розсіювання в утворення опозиційного піку в залежності від структури та альбедо зразка.

 • Квантово-хімічне моделювання процесів взаємодії водню, силану, атомів та іонів фосфору і бору з упорядкованими та дефектними поверхнями Si(100) і Ge(100)

           На підставі напівемпіричного методу MNDO проведено моделювання процесів адсорбції, десорбції, поверхневої міграції частинок адсорбату на поверхнях Si(100) і Ge(100). Розглянуто проблему врахування впливу ступеня покриття поверхонь воднем на механізм десрбації з моно- та дигідридних станів; встановлено вплив вакансійних дефектів на адсорбційні властивості поверхонь. Розраховано енергетичні характеристики процесів взаємодії силану з поверхнями Si(100) і H/Si(100), встановлено механізми початкових стадій росту кремнієвих плівок. Розраховано хемосорбційні стани іонів та атомів фосфору та бору, що адсобруються на поверхні Si(100) і Ge(100). Продемонстровано різницю геометричних і електронних характеристик цих станів.

 • Лікування вагітних з невиношуванням за наявності генітального герпесу

           Вперше вивчено клінічний перебіг вагітності та пологів, вміст статевих гормонів у крові та стан клітинного імунітету у вагітних з невиношуванням за наявності вірусу герпесу звичайного (ВГЗ) 2-го типу. Показано залежність стану плода та плацентарного комплексу від виразності діагностичних показників активності інфекційного процесу у вагітних. Констатовано взаємозв'язок морфологічних змін фетоплацентарного комплексу з гормональними розладами, зокрема зміною концентрації прогестерону у II триместрі вагітності. Вперше показано зв'язок змін плаценти та стану плода у вагітних з невиношуванням за наявності ВГЗ 2-го типу. Вперше доведено доцільність використання у комплексі лікувальних заходів специфічного імуноглобуліну людини проти вірусу герпесу 2-го типу для лікування ВГЗ 2-го типу у вагітних з невиношуванням. На підставі вивчення гормонального й імунного статусу вагітних розроблено ефективні лікувальні заходи, використання яких дозволяє значно знизити частоту невиношування вагітності та кількість перинатальних втрат за наявності інфікування генітальним герпесом. Вперше запропоновано систему оцінки стану плода у вагітних з невиношуванням за наявності ВГЗ 2-го типу на підставі виразності показників активності ГВІ, концентрації прогестерону в крові та морфологічних змін фетоплацентарного комплексу. Удосконалено схему лікування ВГЗ 2-го типу з застосуванням специфічного імуноглобуліну людини рідкого проти вірусу герпесу 2-го типу у вагітних з невиношуванням, доведено її ефективність і розроблено рекомендації щодо застосування.

 • Лікування вагітних з невиношуванням за наявності цитомегаловірусної інфекції

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.01 [Електронний ресурс] / Ігор Михайлович Неділько; Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

 • Стан фетоплацентарної системи у вагітних при наявності урогенітальних інфекцій

           Вивчено особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з урогенітальними інфекціями. Проведено дослідження стану фетоплацентарного комплексу, зокрема вивчено зміни кількісного й якісного складу фосфоліпідів і проникливості плазматичних мембран епітеліальних клітин ворсинкового хоріону плаценти. Досліджено вплив запропонованих лікувальних заходів на стан місцевого імунітету, розвиток фетоплацентарної недостатності, зміни у кількісному й якісному складі фосфоліпідів, зміни проникливості плазматичних мембран епітеліальних клітин, морфологічні зміни у посліді. Розроблено та клінічно апробовано систему профілактики акушерських і перинатальних ускладнень, визначено принципи лікування вагітних з урогенітальними інфекціями. Показано, що впровадження нових лікувально-діагностичних і профілактичних заходів сприяє зниженню частоти виникнення акушерської та перинатальної патології.

 • Облік, аналіз та аудит наявності і руху товарів у торгівлі

  ВСТУП 6
  Розділ 1. Теоретичні та методичні основи обліку, аналізу та аудиту наявності і руху товарів у торгівлі 10
  1.1. Економічна сутність товарних ресурсів 10
  1.2. Методичні основи обліку наявності і руху товарів у торгівлі 20
  1.3. Аудит та аналіз наявності і руху товарів в системі управління торгівельним підприємством 29
  Розділ 2. Організація і методика обліку наявності і руху товарів у торгівлі (на базі ТОВ «...») 34
  2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 34
  2.2. Організація обліку наявності і руху товарів на підприємстві 39
  2.3. Методика обліку наявності і руху товарів на підприємстві 47
  Розділ 3. Економічний аналіз і аудит наявності і руху товарів на підприємстві 77
  3.1 Інформаційна база та методика аналізу наявності і руху товарів на підприємстві 77
  3.2. Загальний та факторний аналіз наявності і руху товарів на підприємстві 81
  3.3. Методика аудиту наявності і руху товарів на підприємстві 92
  3.4. Напрямки удосконалення методики обліку, аналізу та аудиту наявності і руху товарів в торгівлі в умовах застосування сучасних комп’ютерних технологій 101
  ВИСНОВКИ 109
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 114
  ДОДАТКИ 121
  Додаток А 121
  Додаток Б 123
  Додаток В 126
  Додаток Г 128
  Додаток Д 129
  Додаток Ж 130
  Додаток З 132
  Додаток І 135
  Додаток К 136
  Додаток Л 139
  Додаток М 141
  Додаток Н 142
  Додаток О 144


 • Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів


  Облік наявності та руху інших необоротних матеріальних активів 3
  Практичне завдання 7
  Задача №1 7
  Задача №2 9
  Задача №3 9
  Задача №4 10
  Задача №5 10
  Здача №6 10
  Література 11


 • Граничний стан сталевих колон і балок при наявності залишкових напружень

           Обгрунтовано рішення проблеми визначення залишкового напружено-деформованого стану, що виникає після виготовлення конструкцій, та його впливу на несучу здатність і деформативність сталевих колон і балок. Розроблено методи розрахунку залишкового стану та його впливу на несучу здатність і деформативність конструкцій. За допомогою запропонованих методів визначено область раціонального застосування. Розроблено методики та проведено експериментальні дослідження стискуваних і згинних елементів різної форми перерізу, що дозволили перевірити основні положення методів розрахунку. Запропоновано методологію проектування та виготовлення конструкцій з регульованим залишковим напруженим станом для підвищення стійкості стискуваних елементів на етапах їх проектування та експлуатації.

 • Дослідження електронного переносу крізь молекулярні ланцюжки при наявності сильної дисипації

           Досліджено вплив динамічних і релаксаційних факторів на формування непружного міжелектродного струму крізь короткі молекулярні проводи у межах стрибкової моделі з сильним кулонівським відштовхуванням між електронами, що переносяться. Знайдено аналітичний вираз для стаціонарного міжелектродного струму крізь молекулярний провід з довільним числом центрів електронної локалізації, досліджено основну поведінку струму від різниці потенціалів і довжини проводу. Виявлено ефект блокування міжелектродного струму у випадку значних напруг, який обумовлений впливом сильної електрон-електронної кореляції у коротких проводах. Одержано аналітичний вираз для комбінованого термічно-активованого непружного та пружного міжелектродних струмів крізь молекулярний провід, в якому заключні центри відіграють роль донора та акцептора електронів і проаналізовано основну поведінку струму від довжини проводу.

© 2007-2019 vbs.com.ua