От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.С. Федина; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менедж. освіти" АПН України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 00:49:16
Описание
         Досліджено проблему формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців. Висвітлено історико-методологічні аспекти зазначеної проблеми, проаналізовано її сучасний стан. Розкрито суть понять "компетенції", "компетентність", "професійна компетентність". Визначено структуру професійної компетентності, рівні її сформованості. Виокремлено сучасні підходи до підвищення ефективності організації навчального процесу. З'ясовано основні критерії, умови, зміст і методи діагностування рівнів сформованості професійної компетентності у студентів. Запропоновано модель, складовими якої є мета, компоненти, рівні й умови формування професійної компетентності у майбутніх фахівців-сходознавців. На підставі кількісних і якісних результатів проведених експериментальних досліджень показано ефективність застосування запропонованих умов, а також покращання рівнів сформованості професійної компетентності у студентів.
См. также:
 • Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій

           Розкрито суть, зміст і структуру професійної компетентності фахівця БЖД, з'ясовано сучасний стан і тенденції застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання у ВНЗ МНС. Проведено аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури, а також дисертаційних робіт з питання проблеми формування професійної компетентності фахівців цивільного захисту у ВНЗ МНС. Визначено та теоретично обгрунтовано організаційно-педагогічні умови ефективності використання інформаційних технологій для формування професійної компетентності курсантів ВНЗ МНС України засобами ІКТ. Експериментально перевірено педагогічну ефективність запропонованої методики застосування засобів ІКТ у фаховій (професійно орієнтованій) і практичній підготовці. Розроблено методичні організації для викладачів навчальних закладів МНС України щодо формування професійної компетентності майбутніх фахівців БЖД із застосуванням засобів ІКТ.

 • Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін

           Висвітлено проблему формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін. Визначено структуру професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації, обгрунтовано критерії, показники та рівні її сформованості. Побудовано інтегративну модель формування професійної компетентності студентів. Розкрито місце та роль медико-біологічних дисциплін у процесі підготовки даних фахівців. Розроблено технологію формування професійної компетентності студентів у процесі вивчення медико-біологічних дисциплін, а саме: розкрито її сутність, структуру, класифікаційні якісні ознаки. Доведено, що педагогічними умовами її реалізації є: пролонговане застосування у процесі медико-біологічної підготовки групової навчальної діяльності студентів, їх спрямування на самооцінку досягнутого рівня професійної компетентності, подолання монодисциплінарного характеру професійної підготовки завдяки реалізації інтегративно-диференційованого підходу до вивчення медико-біологічних дисциплін.

 • Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов

           Досліджено та обгрунтовано необхідність формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов, визначено її суть і структуру. Теретично обгрунтовано модель процесу формування професійної компетентності, засоби її реалізації та компоненти (когнітивно-технологічний, соціальний, полікультурний, аутопсихологічний, персональний). Наведено критерії й охарактеризовано рівні даної компетентності, а також розроблено методику діагностики. Експериментально апробовано ефективність запропонованих педагогічних умов формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов.

 • Формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

           Здійснено теоретико-експериментальне дослідження процесу формування мовленнєвої компетентності майбутніх психологів на етапі їх професійної підготовки. Визначено основні підходи до дослідження мовленнєвої компетентності у зарубіжній і вітчизняній психологічній науці. Розроблено структурно-функціональну модель мовленнєвої компетентності психологів. Обгрунтовано діалогічний підхід як метод організації психолого-педагогічного процесу з їх мовленнєвої підготовки. Експериментально доведено перспективність і доцільність використання професійного навчання як практикуму з основ мовленнєвої компетентності психолога. Обгрунтовано психологічні умови ефективності її формування.

 • Психологічні особливості формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови

           Досліджено проблему вивчення психологічних особливостей формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови. Проаналізовано стан розробленості даної проблеми. Визначено, теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено психолого-педагогічні умови ефективного формування професійної компетентності майбутнього фахівця засобами іноземної мови, а також розроблено й експериментально перевірено його практичну модель. За результатами теоретичного й експериментального дослідження запропоновано практичні рекомендації викладачам вищих навчальних закладів щодо оптимізації зазначеного процесу.

 • Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників в умовах педагогічного університету

           Досліджено проблему формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників за умов педагогічного університету. Уточнено зміст поняття "професійна комунікативна компетентність". Окреслено взаємозв'язок між особливостями соціальної роботи та якістю володіння комунікативними уміннями, що лежать в основі формування професійної комунікативної компетентності, встановлено її основні критерії (інтелектуальний, емоційний і діяльнісний) та визначено рівні (високий, середній, низький). Розроблено модель професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників. Показано, що підвищення ефективності формування професійної комунікативної компетентності майбутніх соціальних працівників за умов педагогічного університету забезпечується завдяки додержання таких соціально-педагогічних умов: впровадження розробленої моделі з урахуванням методологічних вимог до категорії "компетентність"; використання особистісного підходу як базової ціннісної орієнтації; координації методів та технологій формування професійної комунікативної компетентності, які відповідають вимогам майбутньої спеціальності. Визначено основні напрями оптимізації процесу формування професійної компетентності, якими є: організація навчально-методичної діяльності, тренінги у мікрогрупах, робота за інтересами у позанавчальній діяльності.

 • Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки

           Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено модель і технологію формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Проведено науково-педагогічний аналіз дослідженої проблеми. З'ясовано суть і визначено структуру іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Розроблено структурно-функціональну модель сучасного журналіста-фахівця як комплекс особистісних і діяльнісних характеристик. Доведено доцільність використання засобів медіаосвіти для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. З'ясовано особливості та дидактичний потенціал аудіальних, аудіовізуальних, друкованих і електронних засобів масової комунікації у формуванні кожного компонента даної компетентності.

 • Вивчення першооснов української музичної культури як умова формування професійної компетентності майбутніх педагогів

           Зазначено, що формування професійної компетентності майбутніх педагогів передбачає вивчення першооснов української музичної культури. Включення інформації про своєрідне музичне мистецтво Галицько-Волинського князівства сприяє вдосконаленню змістового компонента виховного процесу й поєднанню сучасної педагогічної теорії та народно-педагогічної практики.

 • Педагогічні засади розвитку професійної компетентності фахівців митної справи у процесі підвищення кваліфікації

           Розглянуто теоретичні та практичні аспекти розвитку професійної компетентності фахівців митної справи (спеціалістів з товарознавства та експертизи) у процесі підвищення кваліфікації. Уточнено зміст і структуру професійної компетентності фахівця з означених спеціальностей, яку розглянуто як багатокомпонентне утворення. Наведено характеристику його структури, до складу якої входять загальні та професійні знання, практичні уміння та професійно важливі якості, сформовані на основі професійних здібностей, спрямованості, мотивації саморозвитк та досвіду фахівця. Розроблено модель професійної компетентності фахівців з товарознавства та експертизи у митній справі, встановлено критерії та показники її сформованості, з урахуванням яких створено педагогічну технологію розвитку професіоналізму спеціалістів з даного напряму у процесі підвищення кваліфікації. Сформульовано методичні рекомендації щодо розвитку професійної компентентності фахівців спеціальності "Товарознавсто та експертиза у митній справі" у процесі підвищення кваліфікації.

 • Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів

           Вперше теоретично й експериментально визначено психолого-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх економістів, які полягають у врахуванні у навчальній діяльності індивідуальних особливостей студентів і впливають на успішність навчання та їх особистісний розвиток. Доведено наявність залежності між розвитком особистісних якостей студентів (рівня мотивації, самооцінки та суб'єктивного локусу контролю) та успішністю їх у навчальній діяльності. Розроблено й експериментально обгрунтовано технологію реалізації форм і методів індивідуального підходу, яка сприяє підвищенню ефективності формування професійної компетентності майбутніх економістів. Доповнено теорію та методику професійної освіти положенням про доцільність урахування у навчальному процесі таких особистісних якостей студентів, як мотивація, самооцінка, суб'єктивний локус контролю.

 • Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності

  : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / Світлана Богданівна Мальона; Львівський держ. ун-т фізичної культури. — Л., 2009. — 20 с. — укp.

 • Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах

           Розроблено концепцію професійної підготовки студентів факультету фізичного виховання університету за спеціальністю "спортивно-оздоровчий туризм", яка передбачає за умов інтеграції України до єдиного європейського простору впровадження європейських норм і стандартів в освіті даних студентів, висвітлення культурних і науково-технічних здобутків у європейському товаристві. Професійна підготовка здійснюється за базі інтегративно-синергетичного підходу, визначає розвиток у студентів емоційно-почуттєвої сфери, національної свідомості, розуміння потреб особистості, співтовариства держави та світової цивілізації, здатність доброзичливо сприймати інші культури, системно та позитивно мислити, творчо та відповідально діяти. Характерними рисами спортивно-оздоровчої туристської освіти є: врахування інтересів і потреб суспільства у процесі високоякісної підготовки фахівців, спрямовані на формування здоров'я молодого покоління; орієнтація освітніх програм на глибоку, різнобічну підготовку; гуманітарно-спрямований особистісно орієнтований освітній процес; відкритість освіти. Розроблено теоретико-методичні засади. Здійснено комплексний аналіз змісту професійної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах України. Теоретично обгрунтовано модель професійної підготовки майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму у Запорізькому національному університеті на факультеті фізичного виховання.

 • Психологічні особливості формування професійної компетентності працівників ОВС

           Вивчено психологічні особливості формування професійної компетентності працівників органів внутрішніх справ (ОВС). Розглянуто існуючі підходи щодо даного питання. Подано психологічний аналіз сучасного стану проблеми формування належного рівня професійної компетентності. На підставі системного підходу виділено й обгрунтовано комплекс вимог до зазначеної компетентності та професіоналізму працівників. Побудовано психограму, яка містить характеристику якостей, що відповідають багаторівневій ієрархічній структурі психіки. Під час проведення дослідження застосовано комплекс методів професійного відбору, який відповідає структурі створеної професіограми та дозволяє визначати основні професійно важливі психологічні якості персоналу, а саме: мотиваційно-цільові, інтелектуальні, комунікативні, регуляторні, характерологічні. Створено модель діяльності керівника підрозділу ОВС.

 • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в процесі навчання історії

           Досліджено питання формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами навчальної дисципліни "Історія України" у процесі навчання у ВНЗ. Проведено теоретичний аналіз проблеми професійної компетентності вчителя. Висвітлено сучасні шляхи її набуття студентами професійної компетентності даних студентів, а також її особливості та стан формування за умов навчання. Визначено основні дидактичні умови ефективного формування професійної компетентності майбутніх вчителів. Наведено теоретично обгрунтовану й експериментально перевірену методику її формування у процесі вивчення історії України, яка передбачає внесення певних змін у зміст навчання, запровадження інноваційних форм і методів проведення занять з одночасною організацією творчої діяльності студентів і продуктивної взаємодії викладачів і студентів.

© 2007-2018 vbs.com.ua