От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті : автореф. дис... д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.04 / М.Г. Житарюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т журналістики. — К., 2009. — 36 с. — укp.

Коротко

Українська журналістика як соціокультурна модель: генезис, домінанти у світовому інформаційному контексті

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 00:47:10
Описание
         Проаналізовано сучасні проблеми теорії та практики журналістики, концептуальні детермінанти, соціокультурні фактори та типолого-дуальні домінанти української національної журналістики у аспекті генезису, сучасного досвіду функціонування та перспектив з метою визначення ролі національних засобів національного інформаційного простору, законодавчих конфліктогенів, девальвації морально-етичних принципів і професійних стандартів. Розуміння української журналістики як комплексу явищ і проблем, її продуктивно-генеруючих ідей, функціональних параметрів і значень у соціокультурному, геополітичному, національному аспектах детерміноване систематизацією та аналізом відомих моделей масової комунікації та журналістики, успішним пошуком основ універсальної соціокультурної моделі українських мас-медіа, поєднанням теорій когнітивної відповідності (баланс-дисбаланс, консонанс - дисонанс, інформація - дезінформація), субстанційної природи інформації, розширенням і уточненням соціокультурних типів моделей журналістики та їх домінантних аспектів-факторів.
См. также:
 • Політичний дискурс ЗМІ України у світовому інформаційному просторі

           Обгрунтовано концептуальні засади політичного дискурсу засобів масової інформації (ЗМІ) України та розглянуто політичні, економічні, соціальні, культурні, трансформаційні реалії сучасного українського політикуму з використанням постколоніальної методології. Виявлено нові сутнісні характеристики політичного дискурсу сучасних ЗМІ України. Проаналізовано негативний вплив тоталітарного (комуністично-радянського) та колоніального (російсько-імперського) дискурсів на розвиток сучасних мас-медіа. На підставі аналізу українських ЗМІ визначено параметри основних кодів політичного дискурсу - націо-державотвірний, інформаційно-комунікативний, міфотворчий, риторичний. Вперше зроблено спробу концептуального дослідження російсько-українських взаємин за матеріалами ЗМІ як боротьби двох дискурсів. Обгрунтовано тезу про подібність сучасного російсько-імперського дискурсу до експансіоністського дискурсу "класичних" колоніальних імперій. З'ясовано роль політичного дискурсу ЗМІ у процесі подолання стереотипів в українсько-польських відносинах. Визначено вплив вітчизняних мас-медіа на інтеграційні процеси України до Європи. Охарактеризовано політику провідних американських газет щодо політичної ситуації в Україні.

 • Українська спортивна періодика Галичини 20 - 30-х рр. ХХ ст.: історико-функціональний аспект і проблемно-тематичні домінанти

           Здійснено комплексне дослідження спортивної періодики українців Галичини. Досліджено історію її заснування та розвитку, умови фукціонування. У хронологічній послідовності відтворено процес становлення, вивчено завдання, структуру, архітектоніку, змістове наповнення, установлено коло засновників, видавців, редакторів і авторів цього типу преси. Проаналізовано різновекторну інформаційно-публіцистичну спадщину. Визначено її основні проблемно-тематичні аспекти, охарактеризовано роль і місце спортивних часописів Галичини у системі всеукраїнської журналістики.

 • Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті: політологічний аналіз

           Досліджено політологічні аспекти інформаційного розвитку сучасної України у світовому контексті. На підставі аналізу західних теорій та вітчизняних наукових здобутків щодо з'ясування проблеми інформаційного розвитку сформовано й уточнено понятійно-категоріальний апарат для політологічного розуміння ролі інформації як ефективного засобу модернізації українського суспільства. Розглянуто політологічні підходи щодо поняття та феномену інформаційного суспільства, розкрито характер та потреби розширення національного інформаційного поля у перехідний період. З'ясовано стан і визначено основні напрями інформаційного розвитку за умов політичної трансформації суспільства. Зазначена система є важливим чинником впливу на рівень національної безпеки, збереження інтелектуального потенціалу держави, демократизації українського суспільства. Здійснено аналіз інформаційної політики, розглянуто проблеми взаємодії суспільства і влади, визначено основні напрями забезпечення політичного процесу шляхом застосування нових інформаційних технологій. Встановлено вплив інформації на розширення ступеня відкритості суспільства та свободи особистості. Запропоновано новий підхід щодо розуміння процесу інформатизації як основи моделювання та прогнозування суспільно-політичної діяльності.

 • Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти)

           Досліджено розвиток дизайну України протягом XX ст. у зіставленні основних його складників з відповідниками у розвинених країнах світу. Розглянуто термінологію й основні параметри з дослідженого питання. Висвітлено двоїсту суть дизайну в контексті глобалізаційної та національної його складових. Проаналізовано основні особливості дизайну у різних країнах світу. Запропоновано підходи до творення національно орієнтованого українського дизайну.

 • Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана: світовий досвід та українська модель

           Уперше комплексно розглянуто правову природу конституційно-правового інституту омбудсмана, проаналізовано його характерні риси, елементи статусу, функції, місце в механізмі держави. Запропоновано авторські визначення омбудсмана, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, функцій омбудсмана, форм його діяльності. Висвітлено етапи становлення цього інституту у світі та надано його характеристику в країнах Східної Європи та СНД. Проаналізовано різноманітні моделі омбудсманів. Розкрито концептуальні засади правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наведено пропозиції щодо подальшого удосконалення нормативно-правової основи статусу українського омбудсмана з метою підвищення ефективності його контрольно-наглядової та правозахисної діяльності.

 • Становлення та розвиток зварювального виробництва в Україні у світовому контексті (70-ті роки XIX ст. - 50-ті роки XX ст.)

           На теренах СРСР зібрано матеріали з історії зварювального виробництва у провідних у технічному аспекті країнах, здійснено порівняльний історико-науковий аналіз розвитку зварювання в Україні. Визначено вплив на характер розвитку зварювальної науки та техніки матеріальних, соціальних та інших умов роботи особистих якостей винахідників і вчених, традицій наукових шкіл. Виявлено науково-технічні умови, виробничу необхідність і техніко-економічні переваги, які спричиняли виникнення нових способів зварювання. Установлено закономірності для певних суміжних і подібних технологій, що використовувалися у зазначений період. На відміну від існуючої періодизації в історії зварювання, заснованої на хронології політичних подій в історії СРСР, запропоновано періодизацію за станом промислового використання зварювання з розподілом на періоди освоєння нових джерел енергії та принципів їх використання. На підставі аналізу документального та статистичного матеріалу згідно з новою періодизацією зроблено висновок про загальний характер розвитку зварювання у промислово-розвинених країнах. Досліджено історію зварювання як історію комплексної технології, що складається з окремих наукових напрямків, а саме: фізичних особливостей джерел живлення та нагрівання, хіміко-металургійних процесів у матеріалах, що зварюються, проектування та виготовлення зварних конструкцій. Установлено дату першого в історії практично реалізованого винаходу в галузі дугового зварювання та доведено всесвітній пріоритет вітчизняного винахіника М.М. Бенардосом на рівні ЮНЕСКО. Встановлено нові точні дати певних подій в історії зварювання, створено хронологію розвитку основих видів зварювального виробництва. Створено метод дослідження виникнення нових технологічних процесів виробництва й обробки матеріалів, беззаперечного встановлення пріоритету. Розроблено методику дослідження історичної значущості відкриттів і винаходів і встановлення новизни технологічних процесів за аналізом динаміки розвитку суттєвих ознак.

 • Українська ментальність у контексті відродження національної духовності

           Вперше в соціально-філософському аспекті визначено змістові культуротворчі параметри української ментальності та її прояви в умовах сучасного відродження національної духовності. Подано якісно нову експлікацію понять "ментальність" та "українська ментальність". Запропоновано визначення української ментальності, виявлено її екзистенціальну сутність та амбівалентний характер. Приділено увагу формуванню модерної української ментальності, вихованню молоді в цьому напрямку. Розглянуто питання флуктуацій української ментальності в умовах сучасного державного відродження, зокрема відродження духовності. Досліджено феномен толерантності як нового способу мислення та реалізації гуманістичного світогляду та філософії соборності. В контексті толерантності висвітлено проблему гендера, звернення до якої обумовлюється українською ментальністю, яка пронизана ідеєю жіночності - з одного боку, а з іншого - найбільш активна до проявів гуманізму.

 • Українська музика 60-х років ХХ століття у контексті цілісності епохи

  : автореф. дис... канд. мистецтвознав.: 17.00.03 [Електронний ресурс] / Оксана Валентинівна Городецька; НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклориститки та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2009. — 19 с. — укp.

 • Українська історіографія та журнал "Основа" в контексті культурно-національного відродження України

           Досліджено вплив журналу "Основа" (1861 - 1862 рр.) на розвиток української національної свідомості. На підставі аналізу широкого кола джерел з'ясовано витоки створення "Основи", моделі авторського складу, його світобачення, світогляд та культурно-громадські погляди, показано дослідження "Основи" на базі українських історичної та українознавчих дисциплін. Визначено місце українського часопису в загальноєвропейському інтелектуальному контексті.

 • Українська пісня в контексті художнього життя Галичини другої половини ХIX - початку ХХ століття

           На підставі аналізу мистецтвознавчо-культурологічних видань і літературно-мистецьких творів другої половини XIX - початку XX ст. досліджено взаємозв'язки народопісенної та професійної творчості митців Галичини. З'ясовано, що професійне мистецтво живилося темами, сюжетами, мотивами народної творчості, що сприяло появі нових художніх методів, жанрів і стилів. Саме у другій половині XIX ст. естетика була повністю спрямована на фольклор. Встановлено, що посилене переосмислення народного мистецтва сформувало українську національну літературу, національну художню школу. Були створені професійні театралізовані вистави, сюжетну основу яких складала народна пісня. Розглянуто регіональні особливості української пісні та її переосмислення у літературі, живописі, графіці, театрі. Систематизовано літературно-мистецькі твори, в яких простежуються взаємовпливи народної та професійної творчості, порівнюється їх поетика, що розкриває національну своєрідність художнього життя та мистецького процесу в Галичині. Детально охарактеризовано творчість письменників, художників, драматургів, які визначили характерні особливості розвитку художнього процесу в даному регіоні.

 • Реструктуризація власності в умовах ринкової трансформації (українська практика в контексті міжнародного досвіду)

           Проаналізовано міжнародні аспекти реструктуризації власності за умов ринкової економіки. Розглянуто особливості української практики в контексті міжднародного досвіду. Запропоновано й обгрунтовано концептуальні підходи до перспективного розвитку системи власності в Україні в контексті міжнародного співробітництва.

 • Жанрова модель камерного безсюжетного балету в контексті теорії гри (на матеріалі музики Д.Поліщука)

           Уперше розроблено жанрову теорію камерного безсюжетного балету. Висвітлено взаємозв'язок генезису даного жанру з ігровими інтенціями музичного стилю XX ст. На підставі історичного огляду еволюції жанрово-стильових ознак балетного жанру встановлено історичні передумови виникнення камерного безсюжетного балету та визначено його провідні жанрові складові й ознаки. Доведено, що у даному жанрі, починаючи з перших його зразків, на музично-мовному рівні нормативним є принцип стильової гри. У межах балетного жанру розглянуто проблему реалізації ігрових факторів композиторської поетики. На підставі аналізу балетної музики сучасного композитора українського походження Д.Поліщука зроблено висновки, що ігровий підхід на різних рівнях обумовлює своєрідну стилістику музичної мови камерних безсюжетних балетів кінця XX - початку XXI ст. Провідна роль ігрового фактора композиторської поетики на музично-мовому рівні зумовлює відповідність стилістичного змісту музичної мови камерного безсюжетного балету загальній ігровій спрямованості культури XX ст.

 • Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. (Історичні аспекти проблеми)

           В дисертації досліджується державно-політичний статус України в 1918-1929 роки залежно від втілення в життя централістичної політики московського керівництва. При цьому розкриваються тенденції українсько-російських стосунків, тактика московського керівництва стосовно УСРР, протиріччя між правовим та фактичним статусом України, розглядаються спроби альтернативного розв'язання проблем стосунків між УСРР та РСФРР українськими політичними діячами, вплив політики українізації на державне життя УСРР.

 • Категорія "стиль життя" та її соціокультурна експлікація

           Досліджено в соціальній філософії проблему - стиль життя, яку проаналізовано в широкому соціально-історичному та культурологічному контексті. Зазначена проблема є однією з істотних для розуміння специфіки здійснення процесів самоідентифікації та самореалізації людини. Значну увагу приділено соціально-психологічному аспекту означеної проблеми, що дозволяє визначити стиль як індивідуально-своєрідну цілісну систему стійких засобів та форм опосередкування особистістю об'єктивних умов її життєдіяльності. Показано зв'язок стильової проблематики з морально-естетичними вимірами людського буття та досліджено такий їх вияв, як стилізація, що осмислюється насамперед як форма особистісної самореалізації людини в соціокультурній ситуації постмодерну. За умов соціальних трансформацій, що супроводжуються руйнуванням усталених світоглядних та ціннісних орієнтацій, найбільш поширеними формами стилізації життя запропоновано вважати соціальну мімікрію, соціальний міметизм, інсценування тощо.

© 2007-2019 vbs.com.ua