От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років різних соматотипів : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / М.В. Зубаль; Львів. держ. ун-т фізичної культури. — Л., 2009. — 19 с. — укp.

Коротко

Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7-17 років різних соматотипів

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 00:44:11
Описание
          Вперше встановлено особливості прояву та приросту фізичних якостей у хлопців різних соматотипів від 7-ми до 17-ти років, що сприяє виокремленню сенситивних періодів, періодів із середнім, низьким темпом зміни та несприятливих в аспекті впливу на фізичні якості періодів. Вдосконалено фізичні якості та покращання здоров'я хлопців шкільного віку під час фізичного виховання на підставі диференційованого підходу. Доповнено знання про організаційно-методичні положення впливу на фізичні якості хлопців 7 - 17-ти років у процесі фізичного виховання та зміну фізичного стану хлопців стану 9 - 10-ти, 16 - 17-ти років найчисельніших соматотипів під впливом чинної та розробленної з урахуванням цих положень програм удосконалення фізичних якостей.
См. также:
 • Формування структури моторної сфери дівчат різних соматотипів у період від 11 до 14 років

           Досліджено динаміку факторної структури моторної сфери дівчат наявних соматотипів у період від 11-ти до 14-ти років. Встановлено, що формування структури моторної сфери досліджуваних відбувається на основі типологічних особливостей вікової динаміки головних компонентів моторики, які входять до складу факторів, що її утворюють.

 • Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків 17 - 19 років при застосуванні різних режимів фізичних навантажень

           На підставі вивчення фізичної працездатності, аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму, а також якісних параметрів рухової діяльності студентів встановлено, що заняття за існуючою "Базовою навчальною програмою для вищих навчальних закладів освіти України з фізичного виховання" є неефективними щодо підвищення рівня фізичного здоров'я молоді чоловічої статі віком 17 - 19 років. Шляхом вивчення ефективності впливу фізичних тренувань різного спрямування на аеробну й анаеробну (лактатну) продуктивність організму розроблено тренувальні програми з фізичного виховання, які підвищують рівень фізичного стану студентської молоді чоловічої статі. Досліджено кореляційний взаємозв'язок між рівнем аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності та проявом якісних параметрів рухової діяльності у представників чоловічої статі віком 17 - 19 років. Встановлено, що відносні показники максимального споживання кисню та максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв є більш об'єктивними для характеристики ефективності впливу занять з фізичного виховання на функціональний стан організму, ніж показники якісних параметрів рухової діяльності, які використовуються у вищих навчальних закладах для моніторингу соматичного здоров'я. Вперше обгрунтовано доцільність використання відносного показника максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв для оцінки ефективності впливу фізичних тренувань на рівень фізичного здоров'я.

 • Розвиток професійно важливих фізичних і психофізичних якостей підлітків з дитячим церебральним паралічем, які навчаються у вищому професійному училищі

           Проаналізовано розвиток професійно важливих фізичних і психофізичних якостей підлітків з ДЦП, які освоюють професію "обліковець, оператор ЕОМ". Проведено порівняльний аналіз відповідних показників у юнаків і дівчат.

 • Розвиток швидкісно-силових якостей школярів 12-14 років на уроках фізичної культури в умовах підвищеної радіації

           Наведено результати досліджень та обгрунтування методики розвитку швидкісно-силових якостей дітей середнього шкільного віку в умовах підвищеної радіації. Аспекти проблеми розглянуто в зв'язку з морфо-функціональними особливостями дітей, обмеженою руховою активністю, факторами, що визначають особливості розвитку швидкісно-силових якостей школярів 12-14 років.

 • Комплексна оцінка впливу занять футболом в умовах різних рухових режимів на морфофункціональний розвиток школярів 11-17 років

           Вперше проведено комплексну порівняльну оцінку морфофункціонального розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності юних футболістів і нетренованих школярів 11 - 17 років. Встановлено особливості кореляційних взаємозв'язків між їх морфофункціональним розвитком, фізичною підготовленістю та фізичною працездатністю. Визначено основні сенситивні періоди розвитку рухових якостей юних футболістів 11 - 17 років. Розроблено методику комплексної оцінки їх морфофункціонального розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності, яку можна використовувати з метою діагностики та відбору школярів до занять футболом. Розроблено й експериментально перевірено методичні підходи проведення уроків футболу, які спрямовані на покращання функціонального розвитку, фізичної підготовленості та фізичної працездатності школярів. Визначено комплекс морфофункціональних змін в організмі школярів за умов третього уроку фізичної культури - уроку футболу. Доповнено дані про вікові зміни розвитку рухових якостей, морфологічного та функціонального розвитку юних футболістів 11 - 17 років.

 • Фізичний і статевий розвиток хлопців, народжених від батьків-ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

  : Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.14 [Електронний ресурс] / Тетяна Павлівна Костенко; Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

 • Вдосконалення прийомів оцінки племінних і продуктивних якостей універсальних і спеціалізованих порід свиней

           Дисертація присвячена вивченню генотипових особливостей порід свиней різного напряму продуктивності за репродуктивними, відгодівельними і м'ясними якостями. Для розробки прийомів оцінки продуктивності якостей свиней використані інтер'єрні показники сироватки крові та моделювання кривих росту з використанням моделі Річардса. Визначено зв'язок активності ферментів з репродуктивними якостями свиней. Встановлено доцільність відбору ремонтного молодняку свиней за параметрами напруги і рівномірності росту. Виявлено вплив генотипових і паратипових факторів на мінливість інтер'єрних показників. За допомогою кластерного аналізу встановлені відмінності досліджуваних порід за основними господарсько-корисними ознаками.

 • Взаємозв'язок деяких нормативів бойової підготовки з рівнем розвитку фізичних якостей військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ

           Розглянуто взаємозв'язок показників фізичної, тактичної, ЗЗМУ, вогневої підготовки військовослужбовців механізованих підрозділів сухопутних військ.

 • Теоретико-методичні аспекти організації формування фізичних якостей в процесі спеціальної підготовки курсантів навчальних закладів силових структур

           Наголошено на необхідності наукового опрацювання проблем фізичної підготовки курсантів навчальних закладів силових структур. Обгрунтовано доцільність перегляду та удосконалення існуючої системи фізичної та бойової підготовки і процесу військово-професійного навчання.

 • Банківське обслуговування фізичних осіб та напрямки його вдосконалення

  Вступ 3
  Розділ 1. Основи організації та механізм банківського обслуговування фізичних осіб 6
  1.1 Сутність та напрямки банківського обслуговування фізичних осіб 6
  1.2 Класифікація послуг які надаються населенню банками 8
  1.3 Правове регулювання та механізм здійснення основних банківських операцій які надаються фізичним особам в Україні 14
  1.3.1 Відкриття рахунків фізичним особам 22
  1.3.2 Оформлення, видача та обслуговування платіжних карток фізичних осіб 27
  1.3.3 Касові операції 33
  1.3.4 Валюто-обмінні операції 36
  1.3.5 Переказ грошових коштів 44
  1.3.6 Прийом депозитів та надання кредитів фізичним особам 47
  1.3.7 Прийом платежів 53
  Розділ 2. Аналіз банківського обслуговування фізичних осіб на прикладі ВАТ „...” 55
  2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика банку 55
  2.2 Характеристика послуг, які надаються банком фізичним особам 72
  2.2.1 Депозити 76
  2.2.2 Відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб 81
  2.2.3 Емісія та обслуговування платіжних карток 82
  2.2.4 Прискорені грошові перекази "Маніграм" 84
  2.2.5 Подорожні чеки 88
  2.2.6 Банківські метали 91
  2.2.7 Послуги депозитного сховища 91
  2.2.8 Валюто-обмінні операції 93
  2.2.9 Лізинг автомобілів 93
  2.2.10 Обслуговування кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті, залучених резидентами від нерезидентів 95
  2.2.11 Касові операції 98
  Розділ 3. Напрямки вдосконалення банківського обслуговування населення та впровадження нових банківських продуктів 99
  3.1 Розвиток ринку банківських послуг на сучасному етапі 99
  3.2. Вдосконалення якості банківського обслуговування населення у ВАТ “...” 104
  Висновки 111
  Список використаних джерел 113
  Додаток А. Порядок визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток і присвоєння ідентифікаційних номерів емітента внутрішньодержавних платіжних систем 120
  Додаток Б. Процентні ставки за зовнішніми запозиченнями резидентів 121
  Додаток В. Заява на видачу готівки 122
  Додаток Г. Заява на переказ готівки 123


 • Особливості морфофункціонального розвитку та адаптації до фізичних навантажень юнаків 15 - 17 років

           Розглянуто особливості адаптації юнаків віком 15 - 17 років до фізичних навантажень різної спрямованості на основі комплексної оцінки їх морфофункціонального розвитку з використанням рівнів фізичного розвитку, темпів статевого дозрівання та соматотипу, а також врахуванням показників зовнішнього дихання та серцевої діяльності. Встановлено можливість комплексної оцінки темпів морфофункціонального розвитку хлопців на основі високих кореляційних зв'язків показників фізичного розвитку (інтегральний показник у відношенні до наступних), статевого дозрівання та соматотипу. На цій основі проведено диференціацію досліджуваного контингенту хлопців. Встановлено три основні типологічні групи юнаків : I - прискорений тип розвитку; II - нормальний тип розвитку; III - уповільнений тип розвитку. Встановлено, що дані віково-типологічні групи значно відрізнялися між собою за вищевказаними показниками та даними зовнішнього дихання, серцевої діяльності, проявами рухових здібностей, вихідними параметрами фізичних навантажень, спрямованих на розвиток витривалості, сили, швидкості, швидкісно-силових якостей. На основі вихідних параметрів фізичних навантажень проведено серію з дванадцяти занять, головною метою яких було виявлення процесів адаптації. За результатами дослідження встановлено, що юнаки з різних типологічних груп до дозованих фізичних навантажень, спрямованих на розвиток витривалості, сили, швидкості та швидкісно-силових якостей звикали неоднаково й відрізнялися одна від одної величиною та кількістю періодів стійкості адаптації, її динамікою у віковому аспекті та характером пристосувальних змін, що відбулися в організмах досліджуваних.

 • Фізіологічні критерії диференційованого підходу до виховання фізичних здібностей дівчаток 12 - 13 років

            Найбільші величини фізичної працездатності відмічено у дітей з прискореним рівнем біологічного розвитку. У дівчаток-акселератів спостережено більше напруження адаптаційних механізмів серцево-судинної системи.

 • Оцінка м'ясних і забійних якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів

           Наведено результати досліджень з питань вивчення господарсько-корисних особливостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів, вирощених за технологією м'ясного скотарства в умовах північно-східного регіону України. Помісний молодняк за весь період вирощування показав високу інтенсивність росту. За результатом контрольних забоїв виявлено: помісі відзначались кращими забійними показниками, ніж лебединські ровесники. Порівняння передзабійної живої маси, а також маси і виходу туші та внутрішнього сала у піддослідних бичків вказує на користь помісних. Вищі забійні показники у 17-місячному віці були у помісних тварин з українською м'ясною. Морфологічний склад туші також виявив їх перевагу за виходом м'якоті. Різниця в інтенсивності росту і живої маси піддослідного молодняка різних сполучень обумовили собівартість, прибуток та рівень рентабельності. Сума виробничих витрат, виручка від реалізації, собівартість і рівень рентабельності забезпечує значну перевагу помісей над лебединськими аналогами.

 • Формування продуктивних якостей у свиней різних екстер'єрних типів в процесі онтогенезу

           Вивчено особливості формування продуктивних якостей у свиней великої білої породи різних екстер'єрних типів будови тіла в процесі онтогенезу. Подано селекційно-генетичну оцінку відгодівельним, забійним, м'ясним і репродуктивним якостям свиней, залежно від типу будови їх тіла. Визначено економічну ефективність використання тварин різних типів будови тіла. Запропоновано напрямки щодо використання в товарних господарствах і промислових комплексах свиней розтягнутого типу будови тіла.

© 2007-2018 vbs.com.ua