От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Я.М. Бугерко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Психологічна динаміка розгортання рефлексивних процесів у модульно-розвивальному освітньому циклі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-07 00:41:48
Описание
         Теоретично обгрунтовано й експериментально вивчено психологічні особливості функціонування рефлексивних процесів у школярів за умов модульно-розвивального освітнього циклу. Висвітлено наукові теорії щодо суті рефлексії як інтегрально-синергійного явища психіки. Розглянуто основні особливості базових компонентів психіки, зокрема, здатності, процесу, стану, властивості. Теоретично визначено й експериментально виявлено особливості рефлексивної діяльності учнів на різних періодах інноваційного модульно-розвивального освітнього циклу. Висвітлено циклічну домінантність функціонування інтелектуальної, особистісної, смислової рефлексій. Виявлено динаміку нарощування й ускладнення рефлексивних процесів у загальній структурі навчального модуля, починаючи від інформаційно-пізнавального та завершуючи духовно-креативним періодом інноваційного навчання. На підставі одержаних експериментальних результатів показано наявність кількісних і якісних відмінностей у розвитку рефлексивності школярів віком 13 - 18-ти років інноваційної та традиційної форм навчання, що зумовлено особливостями організації навчального процесу, а саме: цілями, змістом, формами, технологіями, методами та засобами.
См. также:
 • Динаміка нелінійних процесів скорочення волокна поперечносмугастого м'яза

           Представлено результати вивчення динаміки скорочення поодинокого волокна м'язу m.tibialis у відповідь на частотно-модульований стимулювальний сигнал. З'ясовано, що перед переходом волокна у стан тетанічного напруження, має місце явище генерації додаткової м'язової сили. Встановлено, що даний феномен залежить від характеристик ситмуляції. Визначено частотно-амплітудні межі даного явища. Показано, що характер наростання стимульованої сили скорочення залежить від попереднього стану волокна. Виявлено вплив форми стимулювального сигналу на часові характеристики змін сили скорочення. Розроблено та апробовано математичну модель залежності "швидкість - сила ізотонічного скорочення волокна", яка адекватно описує експериментальний аналог.

 • Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв'язання професійно-психологічних завдань

           Розкрито специфіку утворення професійних цілей у процесі розв'язання фахових завдань практичним психологом. Уточнено поняття "рефлексивні механізми цілеутворення", визначено їх роль у процесі утворення професійних цілей психолога. Визначено види, основні критерії та рівні сформованості цілеутворення та його рефлексивних механізмів. Експериментально перевірено вплив рефлексивних механізмів на ефективність утворення цілей у процесі розв'язання професійно-психологічних завдань. Розроблено й апробовано програму формування та корекції рефлексивних механізмів цілеутворення на підставі застосування активних методів навчання.

 • Динаміка турбулентно-циркуляційних та дифузійних процесів у нижньому шарі атмосфери над Україною

           Дисертація присвячена питанням математичного моделювання внутрішньої структури атмосферного примежового шару (АПШ) і процесів поширення і розсіяння забруднюючих речовин в нижньому шарі атмосфери на основі стандартної метеорологічної інформації. Розроблено атмосферну турбулентно-циркуляційну і дифузійну модель діагнозу і прогнозу динаміки нижнього шару атмосфери і його екологічного стану з урахуванням основних фізичних механізмів формування закономірностей просторово-часового розподілу метеорологічних величин, характеристик турбулентного обміну і перенесення забруднюючих речовин над територією України. Запропоновано методики параметризації ефектів орографії в задачі відновлення внутрішньої структури АПШ і екологічного стану нижнього шару атмосфери, класифікації умов формування внутрішньої структури АПШ, регіонального перенесення і дифузії забруднюючих речовин і її використання в задачах екологічного моніторингу. Встановлені основні закономірності розподілу характеристик турбулентно-циркуляційного режиму і екологічного стану нижнього шару атмосфери при характерних для України атмосферних процесах.

 • Передконтрактна фаза в життєвому циклі контракту  Вступ
  1. Передконтрактна фаза в життєвому циклі контракту
  1.1.Життевий цикл зовнішньо економічної угоди та його фази
  1.2.Структура процедур передконтрактної фази
  2. Організація вибору ринків
  2.1. Аналіз зовнішніх ринків
  2.2. Фактори, які впливають на вибір ринку
  3. Методика вибору та оцінки партнеру, форми встановлення з ним зв’язків
  Висновок
  Література


 • Суб'єкт в освітньому просторі: соціально-філософський аналіз

           Виділено типи суб'єктів освіти (учень і вчитель) і проаналізовано їх сутнісні характеристики у класичній, некласичній і постнекласичній освітніх парадигмах. Досліджено історико-генетичні та структурно-функціональні зв'язки між хронотипом освітнього простору та соціально-філософськими характеристиками суб'єкта, показано історичну мінливість категорій "освіта" та "суб'єкт освіти". Побудовано філософсько-теоретичну модель сучасної освіти. Досліджено суттєві особливості й нові виміри сучасного (постнекласичного/постмодерного) освітнього простору (віртуальність і мультикультурність), проаналізовано аксіологічні засади сучасної освіти (свободу і творчість). Показано нові характеристики таких суб'єктів у сучасному освітньому просторі, як учень і вчитель (тьютор), описано соціально-філософський контекст процесів взаємодії вказаних суб'єктів.

 • Динаміка патогенетичних показників і терапія запальних процесів дистальної ділянки кінцівок у великої рогатої худоби (клініко-експериментальні дослідження)

           На підставі результатів експериментальних клініко-гематологічних, біохімічних і бактеріологічних досліджень з'ясовано інформативність динаміки патогенетичних показників у разі асептичного запального процесу в дистальній ділянці тазової кінцівки великої рогатої худоби. Встановлено артеріо-венозну різницю вмісту в крові окремих органічних і мінеральних речовин і запропоновано раціональні терапевтичні засоби, спрямовані на відновлення її мікроциркуляції в зоні запального процесу. На підставі біохімічних досліджень крові з артерії та вени сафена встановлено, що у крові, яка відтікає від тканини дистального відділу кінцівки за асептичного запального процесу змінюється співвідношення між альбуміновою та глобуліновою фракціями. Виявлено, що уражені тканини посилено використовують цукри, затримують іони магнію, фосфору, кальцію, хлору і виділяють у кров іони калію. За даних умов виявлено зміну морфологічного складу крові: кількість еозинофілів зростає, а нейтрофілів - зменшується. Доведено, що загальностимулювальні препарати (екстракти алое та прополісу, АСД-ф2) у разі їх парентерального застосування діють на різні ланки імунної системи організму.

 • Репрезентація знань в освітньому просторі (філософський аспект)

           Обгрунтовано суть поняття репрезентації знань як міждисциплінарний концепт конструктивно-реалістичного осмислення формування та структуризації освітнього простору знань суспільства. Розроблено концепцію освітньої культурної епістемології з метою зняття конфронтації поліморфізму знань з необхідністю обмеження обсягів трансляції освітнього знання. Наведено адекватну сучасним викликам технологічності єдності світу голографічну модель репрезентації знань в освіті як регуляцію відношень суб'єкта зі світом, універсумом знань і полем комунікації. Розглянуто модель компетентності як форми використання часу та компетентнісну стратегію репрезентації знань та її альтернативи на підставі понять майстерності, культури, технологій і метапрограм як універсальних форм життєдіяльності. Визначено концептуальні засади розвантаження змісту освіти та роль курикулуму як репрезентації знань. Установлено доповнювальність картезіанської та некартезіанської парадигм освіти. Запропоновано переосмислення концептів "модель", "політика", "філософія", "стратегія" освіти згідно з принципами мінімізації знань і ексцентричної стратегії в освіті як навчання свободи знання.

 • Відтворення вищої освіти України у європейському освітньому просторі

           Досліджено механізми та шляхи відтворення вищої освіти України у процесі її євроінтеграції. Висвітлено системні реформування та розкрито теоретичні засади розвитку вищої освіти України у XXI ст. Визначено економічні складові, напрямок і порядок проведення системних реформ. Обгрунтовано необхідність інтеграції даної освіти до європейського освітнього простору. Проведено аналіз використання народногосподарського потенціалу освіти, здійснено систематизацію показників економічної та соціально-економічної ефективності освіти, а також досліджено тенденції стосовно потенціалу вищої освіти України. Установлено, що якість є його невід'ємною складовою, має міжнародне визнання та є основою визнаних стратегій розвитку вищої освіти як філософська та політична категорія. З'ясовано керівну роль держави у забезпеченні якості даної освіти. Зроблено висновок, що обгрунтування й актуалізація поняття якості вищої освіти зумовлене створенням державних стандартів і визначенням процедур розрахунків індикаторів якості, що відповідають вимогам Болонського процесу.

 • Сучасні проблеми підготовки багатоборців військово-спортивного комплексу в річному циклі

           Проаналізовано сучасні проблеми підготовки багатоборців військово-спортивного комплексу. Виявлено суттєві розбіжності в науково-методичній літературі та ставленні тренерів до побудови тренувального процесу в річному циклі підготовки багатоборців.

 • Аналіз змін в процесах фізичного розвитку дітей та молоді в 15-літньому циклі

           Досліджено морфологічні, цефалометричні та біомеханічні особливості будови тіла хлопчиків і дівчаток Польщі протягом 15-річного циклу. Встановлено, що основні антропометричні показники зазнають закономірних змін у ході онтогенетичного розвитку. Збільшення маси тіла і зросту людини та зміна основних цефалометричних показників у постнатальний період відбувається за експоненційним законом, що проявляється в нерівномірності зміни цих показників у різні часові відрізки. Виявлено суттєвий вплив змін у соціально-економічному становищі на розвиток базових антропометричних показників. На підставі результатів дослідження зроблено висновок, що розвиток людини визначає цілий комплекс біологічних і соціальних факторів, наслідки впливу яких суттєво змінюють загальнобіологічний розвиток людини.

 • Розгортання примусової колективізації в Україні. Органи державної влади і управління в боротьбі проти куркульства


  1. Розгортання примусової колективізації в Україні 3
  2. Боротьба держави проти куркульства 5
  Література 8 • Розгортання примусової колективізації в Україні. Органи державної влади і управління в боротьбі проти куркульства

  1. Розгортання примусової колективізації в Україні 3
  2. Боротьба держави проти куркульства 5
  Література 8

  1. І. Лисяк-Рудницький. Радянська Україна з історичної перспективи // Історичні есе. Т. 2. С. 457.
  2. Васильєв В., Віола Л. Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1929 – березень 1930 рр.). Вінниця, 1997. С. 92.
  3. Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 1920-30 років. Київ, 1999.
  4. Krawchenko B. Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine. London, 1985. P. 152.
  5. Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х – 30-х рр. // Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. Київ, 1993. С. 78-88.
  6. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективізація і голодомор. Київ, 1993;
  7. Касьянов Г. Становлення політичного тоталітаризму в Україні у 1920-і–30-і рр.: соціально-психологічний фон // Другий Міжнародний конгрес україністів. Львів, 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення. Історія. Ч. II. Львів, 1994. С. 48.
  8. М.Котляр, С.Кульчицький. Шляхами віків: довідник з історії України, К: Видавництво ”Україна” – 1993 р., С.69

 • Фізико-хімічні фактори кріопошкоджень і кріозахисту сперматозоїдів півнів у циклі низькотемпературного консервування

           Досліджено вплив фізико-хімічних чинників на структурно-функціональний стан сперматозоїдів півнів на етапах їх кріоконсерування та розроблено науково-обгрунтовані підходи до створення ефективних способів кріозахисту клітин. Одержано порівняльні дані цитотоксичної дії на сперматозоїди півнів і кріозахисної ефективності двох гомологічних рядів хімічних сполук амідів і діолів (16 речовин). Виявлено ефективніші кріопротектори в кожному з вивчених класів сполук стосовно даного об'єкта. Запропоновано та вивчено способи зниження їх цитотоксичності, а також обговорено аспект механізмів пошкоджуючої дії діолів і амідів та кріопротекторної активності. Досліджено вплив осмолярності та іонної сили кріозахисного середовища на життєздатність сперматозоїдів. Визначено діапазон фізико-хімічних властивостей кріозахичного середовища, в якому клітини максимально зберігаються до та після кріоконсервування. Вивчено вплив режимних параметрів та кінцевої температури охолодження на життєздатність сперматозоїдів. На підставі результатів проведених досліджень розроблено метод кріоконсервування сперми півнів та перевірено його ефективність за умов низькотемпературного зберігання сперми півнів різних порід протягом 9 - 10 років.

 • Олександр Кониський у громадсько-політичному і культурно-освітньому житті України (друга половина XIX ст.)

           Досліджено життя і творчу діяльність видатного українського просвітителя О.Я.Кониського у контексті вивчення українського національного відродження другої половини XIX ст. Визначено чинники, що впливали на формування світогляду та громадських переконань О.Я.Кониського, висвітлено його наукову, громадсько-політичну та культурно-просвітницьку діяльність. До наукового обігу залучено раніше відомі, але не опубліковані особисті документи, на підставі яких комплексно досліджено громадівську, шевченкознавчу, видавничу діяльність,а також участь О.Я.Кониського у створенні Наукового товариства ім. Т.Шевченка та об'єднанні розмежованих українських земель. Висвітлено значний внесок громадського діяча у розвиток наукового та суспільно-політичного життя України. Досліджено творчі зв'язки О.Я.Кониського з західноукраїнською інтелігенцією та доповнено бібліографію наукових праць ученого.

© 2007-2018 vbs.com.ua