От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Cтановлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991 - 2006 рр.): історичний аспект : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.В. Чернишевич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 16 с. — укp.

Коротко

Cтановлення та розвиток інституту президентства в Україні (1991 - 2006 рр.): історичний аспект

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 22:49:44
Описание
         Досліджено аспект стосовно інституту президентства в Україні у період 1991 - 1 січня 2006 рр. З використанням певних джерел вивчено передумови його виникнення та процес становлення. Висвітлено етапи розвитку даного інституту та їх характеристику. Проаналізовано зміни, які відбувалися у певні періоди, з'ясовано їх переваги та недоліки у контексті тогочасної політичної ситуації. Розглянуто протиріччя між гілками влади та їх вплив на еволюцію інституту президентства. Проаналізовано причини проведення політичної реформи у контексті функціонування інституту. З'ясовано дії Президента України у сфері внутрішньої політики держави та проведення ним реформ. Досліджено зовнішньополітичну діяльність керівника держави у контексті становлення України на міжнародній арені.
См. также:
 • Особливості інституту президентства в Україні та Азербайджанській Республіці: державно-управлінський аспект

           Уперше обгрунтовано актуальність та перспективні шляхи вивчення інституту президенства в Україні та Азейбарджанській Республіці з метою формування доцільних механізмів державного управління в обох країнах. Здійснено аналіз конституційно-правових норм, що визначають зміст, направленість, особливості статусів президентів та відповідних інститутів згідно зі специфікою їх державно-правових повноважень і прерогатив щодо поєднання організаційної компетенції з аналітичною та внесення виваженої раціональності у процеси розробки, реалізації, відслідковування наслідків ключових державно-управлінських рішень. За результатами вивчення історії питання та певних теоретичних розробок показано, що в обох країнах інститут президентства трактується різними вченими тільки у контексті державно-правових і соціально-історичних наук. Інститут президентства досліджено як цілісну систему, зміст та направленість діяльності якої полягає у забезпеченні прогресивного довгострокового розвитку розглянутих суверенних країн. Розкрито суть поняття державного управління, механізмів його реалізації за участю президентів України та Азейбарджанської Республіки. Наведено пропозиції щодо вдосконалення конституційних норм дослідженого інституту.

 • Розвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, проблеми та перспективи

           Зроблено спробу систематично дослідити історію правових і організаційних основ інституту іпотеки в Україні протягом X - XXI ст. Визначено найважливіші історичні передумови зародження інституту іпотеки, з'ясовано його природу, розкрито суть поняття, значення, специфіку формування інституту іпотеки в Україні. Розглянуто умови його розвитку й основні особливості застосування, а також наведено їх історико-правову оцінку. Досліджено організаційно-правові основи інституту іпотеки та проблеми його становлення у сучасній Україні. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства в сфері регулювання іпотечних відносин.

 • Теоретичні проблеми інституту президентства в Україні

           Розкрито суть поняття та розглянуто особливості інституту президентства у державі. Охарактеризовано правовий статус Президента України та сформульовано визначення інституту президентства в Україні. З використанням теоретичних підходів теорії держави та права, базуючись на засадах конституційного права у політології, розмежовано суть понять "інститут президентства" та "інститут президента". Визначено поняття "функції" та "повноваження" Президента України, а також чинники, що зумовлюють розвиток інституту президентства в Україні. Обгрунтовано положення про необхідність виділення президентської влади у самостійний вид державної влади.

 • Порівняльно-правовий аналіз інституту президентства в Україні та Франції

           Здійснено порівняльно-правове дослідження становлення й еволюції інституту президенства в Україні та Франції. Проаналізовано причини заснування поста президента у цих країнах, досліджено фактори, що сприяли формуванню специфічних рис українського та французького президентства. Визначено спільні та відмінні риси чинних конституцій України та Франції. Висвітлено подібні ознаки напівпрезидентської форми державного правління в цих країнах. Розглянуто роль президента стосовно інших органів державної влади, на підставі досвіду Франції запропоновано законодавчо закріпити за Президентом України статус арбітра. Порівняно процедуру виборів президента України та Франції, значну увагу приділено питанням строку президентських повноважень, здійснено аналіз окремих етапів виборчого процесу та дослідження виборчої системи щодо виборів президентів даних держав. Значну увагу приділено нормам конституційного законодавства щодо вступу на посаду й усунення з посади глав цих держав. Визначено особливості правового статусу президентів України та Франції. Досліджено компетенцію президентів в аспекті їх взаємовідносин з парламентами та урядами своїх країн. Сформульовано концептуальні положення, обгрунтовано нові пропозиції та висновки щодо досліджених питань.

 • Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект)

           Досліджено передумови, обставини, історичні форми та закономірності становлення та розвитку нотаріальної системи в Європі з епохи античності та до Нового та Новітнього часів. Виявлено передумови становлення та простежено еволюцію інституту нотаріату в Україні протягом X - XX ст. Уточнено особливості функціонування вітчизняного нотаріату за російським законодавством. Показано європейський вплив та специфіку розвитку нотаріату на західноукраїнських землях. Виявлено, що нотаріальна діяльність на території України у дорадянський період розвивалася у контексті європейських традицій, перерваних у Радянській Україні, де нотаріат перетворено в бюрократичний орган виконавчої влади. Визначено особливості організації нотаріальної справи в радянський період вітчизняної історії. Досліджено місце та роль інституту нотаріату у правовій системі сучасної України та сформульовано пропозиції щодо його удосконалення.

 • Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991- 2006 рр.)

  : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.02 [Електронний ресурс] / Оксана Олександрівна Усатенко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009. — 19 с. — укp.

 • Становлення та розбудова Прикордонних військ України в 1991 - 2003 рр.: історичний аспект

           Здійснено комплексний аналіз історії формування та розвитку Прикордонних військ України протягом 1991 - 2003 рр, зокрема, досліджено основні етапи процесу їх становлення. Розглянуто розвиток прикордонної служби як складову системи забезпечення національної безпеки. Встановлено особливості військової служби на різних ділянках державного кордону. Охарактеризовано діяльність військ щодо протидії порушенням законодавства з прикордонних питань. Простежено формування окремих напрямів їх оперативно-службової діяльності, розкрито різні аспекти міжнародної співпраці та взаємозв'язків з державними органами й організаціями та з громадскістю прикордонних регіонів. Узагальнено результати оперативно-службової діяльності Прикордонних військ України у 1991 - 2003 рр. З'ясовано, що у досліджуваний період українські прикордонники продемонстрували здатність до стійкості в скрутному політичному й економічному становищі, вірність Батьківщині та конституційному обов'язку, зуміли зберегти прикордонний інститут і розвинути його у дієздатну систему, спроможну виконувати усі державні завдання.

 • Соціальний захист військовослужбовців Збройних Сил України (1991 - 2005 рр.): історичний аспект

           Досліджено процес формування та розвитку системи соціального захисту військовослужбовців з урахуванням історичних умов становлення держави й основних етапів будівництва, реформування та розвитку Збройних Сил України. До наявної джерельно-історіографічної бази дослідження введено додаткові матеріали, які сприяють більш повному та об'єктивному висвітленню історії становлення та розвитку нормативно-правового забезпечення системи соціальних гарантій військовослужбовців. Здійснено порівняльний аналіз вітчизняної військово-соціальної сфери з соціальними стандартами збройних сил іноземних держав, зокрема, країн-членів НАТО. Досліджено основні державні процеси, за яких відбувалося становлення системи соціальних гарантій військовослужбовців у період будівництва Збройних Сил України. Проаналізовано розвиток соціального захисту військовослужбовців за умов їх реформування.

 • Культурно-виховна робота в Збройних Силах України (1991 - 2005 рр.): історичний аспект

           На підставі аналізу великої кількості різноманітних архівних матеріалів, чинних нормативно-правових документів і статистичних даних проведено комплексне дослідження культурно-виховної роботи (КВР) в Збройних Силах (ЗС) України у 1991 - 2005 рр. Розкрито основні фактори, які обумовили особливості становлення КВР у ЗС України, насамперед, - це соціально-політичні процеси, що відбувались в Україні у 1991 - 1992 рр. та відповідні їм політико-правові акти, наявні матеріально-технічні, організаційно-управлінські, кадрові та наукові чинники. Установлено об'єктивний взаємозв'язок між становленням і розвитком КВР у ЗС України та формуванням її нормативно-правової бази й управлінських структур, на підставі якого здійснено обгрунтування періодизації цього процесу. Висвітлено особливості організації КВР у ЗС України, а саме: практичну діяльність військових установ і підрозділів культури. З'ясовано напрями підготовки кадрів КВР, фінансування програми "Культурно-виховна робота з особовим складом і членами сімей військовослужбовців ЗС України, стан забезпечення технічними засобами пропаганди військ. Визначено чинники та шляхи підвищення ефективності КВР за умов застосування миротворчих контингентів ЗС України - застосування нових і збагачення традиційних форм і методів роботи на підготовчому етапі, оновлення матеріально-технічної бази, активізація роботи щодо задоволення релігійних запитів особового складу. Виявлено позитивні та негативні тенденції КВР у ЗС України у 1991 - 2005 рр. Визначено напрями вдосконалення КВР у ЗС України на сучасному етапі військового будівництва - управлінський, структурний, економічний та змістовий. Розвинуто науково-теоретичні засади КВР як системного процесу культурологічного впливу. Аргументовано визначення поняття "культурно-виховна робота в ЗС України". Виявлено нові функції, принципи, завдання, форми та методи цієї роботи та здійснено їх уточнення.

 • Інститут президентства в Україні: конституційно-правовий аспект

           Розглядається інститут президентства в Україні як сукупність конституційно-правових норм, досліджується його зміст, юридична природа та перспективи розвитку. Аналізується історичний аспект та теоретичні підходи до поняття інституту президенства. Визначено його основні риси та місце у системі інститутів конституційного права. Виділено елементи інституту президентства та здійснено їх аналіз на підставі чинного законодавства. Детально розглянуто повноваження Президента України, як основного елементу інституту у сфері внутрішнього життя і зовнішньої політики держави. Обгрунтовано необхідність наділення глави Української держави функцією узгодження діяльності органів державної влади (функцією арбітражу). Розроблено пропозиції по удосконаленню норм чинного законодавства та прийняттю нових законодавчих актів, які б у сукупності з чинними нормами інституту президентства, становили цілісну систему, що найбільш повно охоплює сферу правовідносин за участю Президента України як органу держави.

 • Екологічний рух в Україні (історичний аспект)

           Дисертація присвячена дослідженню історико-географічних передумов, національних природоохоронних традицій виникнення та розвитку екологічного руху в Україні. У праці аналізуються його тенденції та особливості в контексті сучасного національно-державного відродження, а також розглядаються перспективи екоруху та посилення його ролі у природоохоронній справі. Матеріали дослідження можуть бути використані при вивченні історії України, соціоекології, у практичній діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів, студентів, природознавців.

 • Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно-правовий аспект)

           Розглянуто найбільш актуальні та проблемні аспекти організації та здійснення підприємницької діяльності, що здійснюється згідно з умовами комерційної концесії (франчайзингу). Досліджено стимологію та генезу франчайзингу, з'ясовано економіко-правові підстави його виникнення. Систематизовано й узагальнено зарубіжний досвід організації та здійснення діяльності на основі системи франчайзингу, визначено основні пріоритети його запозичення. Здійснено класифікацію, висвітлено види (форми), моделі, а також досліджено особливості нормативного закріплення та регулювання франчайзингу в зарубіжних країнах й Україні. Доведено, що франчайзинг на сучасному етапі розвитку економічної системи Украни є найбільш пріоритетною формою пільгового підприємництва, здатною залучити в економіку країни значні іноземні інвестиції. Запропоновано основні напрямки і перспективи подальшого розвитку системи франчайзингу в Україні. Наведено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення вітчизняного законодавства у сфері регулювання підприємницької діяльності, що базується на системі франчайзингу.

 • До питання про розвиток концептуальних засад дослідження національного характеру: історичний аспект

  [Електронний ресурс] / А.В. Швецова // Культура народов Причерноморья. — 1997. — N1. — С. 74-83 — Библиогр.: 6назв. — укp.

 • Ринкові відносини періоду НЕПу в Україні: історичний аспект

           На підставі аналізу даних різноманітнх джерел показано, що економічний колапс та політична криза початку 20-х рр. змусили правлячу партію відступити від комуністичної доктрини й запровадити ринкові відносини до радянського господарства. Доведено, що заздалегідь розробленої програми реформування економіки більшовики не мали, нова економічна політика була політикою імпровізації. РКП(б) використала історично вивірені форми організації економіки. З'ясовано внесок учених-ринковиків дожовтневої школи у відновлення ринкового господарства. Висвітлено процес запровадження ринкових відносин у сільське господарство, промисловість, кредитно-банківську сферу, торгівлю. Розкрито зв'язок радянської економіки зі світовим господарством, зокрема, з європейським ринком. Доведено, що генезис ринкових відносин відбувався паралельно з процесом становлення та зміцнення системи планування, яка розглядалася більшовиками як перспективна форма господарювання. Розкрито суперечності та особливості реалізації нової економічної політики в Україні. Обгрунтовано, що ринкові відносини використовувалися у господарстві для збереженя більшовиками влади. Показано домінування комуністичної ідеології, політики над економічною доцільністю.

© 2007-2019 vbs.com.ua