От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по гуманитарным наукам

Название

Українська народна астрономія : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Н.В. Федорович; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнографії ім. М.Т.Рильського НАН України. — К., 2009. — 19 с. — укp.

Коротко

Українська народна астрономія

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 22:48:49
Описание
         Досліджено астрономічні знання та уявлення українського народу та їх відображення у фольклорі, обрядовості та матеріальній культурі. Висвітлено розвиток української народної астрономії з найдавніших часів до сьогодення. З'ясовано вплив раціональних астрономічних часів до сьогодення. З'ясовано вплив раціональних астрономічних знань українського народу на господарську діяльність. Розглянуто систему традиційних календарних уявлень українців. На підставі фольклорно-етнографічних джерел і матеріалів етнографічних, археологічних і мистецтвознавчих досліджень проаналізовано міфологічні космогонічні та космологічні уявлення українців. Розглянуто астральну символіку у народній творчості й обрядовості. Народні астрономічні знання й уявлення досліджено у їх проявах, а саме: господарській діяльності, міфології та символіці.
См. также:
 • Українська народна хореографічна культура XX століття

           На підставі аналізу наукових джерел обгрунтовано, що історико-культурний аналіз української народної хореографічної культури XX ст. може бути реалізовано у трьох напрямках: функціональному, лексико-семантичному та концептуально-теоретичному, - а аналіз розвитку здійснено також в аспектах: український народний танець у побуті; у контексті розвитку драматичного театру; як самостійний твір мистецтва; у контексті становлення та розвитку української хореографічної освіти. Розглянуто лексичні, жанрові, стилістичні інновації у процесі їх взаємодії з існуючими традиціями українського народного танцю на фоні його становлення та розвитку як культурно-мистецького феномену.

 • Українська народна гра та іграшка як засіб виховання в національному дошкільному закладі

  План
  Вступ 3
  I. Гра як провідна діяльність та засіб виховання дітей дошкільного віку. Традиції наукової педагогіки у використанні гри та іграшки 5
  II. Стан використання в дошкільному закладі народної
  іграшки та гри 11
  III. Методика використання народних ігор та іграшок як засобів національного виховання 20
  Висновки 26
  Література 28


 • Народна обрядовість в Незалежній Україні

  Народна обрядовість в Незалежній Україні: Автореф. дис... канд. іст. наук: 17.00.01 [Електронний ресурс] / Т.І. Гаєвська; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2006. — 19 с. — укp.
  Вперше проведено дослідження унікальної соціально-політичної, історико-культурної та духовної ситуації функціонування української обрядової культури за умов утвердження державної незалежності. Показано своєрідність ціннісного змісту обрядовості в історичній ретроспективі та за сучасних умов. Уточнено сутність поняття "обряд", проведено його смислову диференціацію щодо понять "ритуал", "церемонія", "свято", "звичай", "традиція". Висвітлено специфічний внесок традиційно-обрядової культури в процес формування етнокультурної ідентичності, що складає неповторність української національної культури. Показано місце і роль української обрядовості в широкому контексті політико-правових, ідеологічних, соціокультурних, світоглядних процесів, пов'язаних з утвердженням ідеї незалежності України. Встановлено позитивний вплив утвердження національної незалежності на активізацію наукового вивчення обрядовості. Відзначено, що справжня сутність обрядів, повнота їх соціокультурних функцій викривлювалась, применшувалась або перебільшувалась язичницькою, християнською та комуністичною (атеїстичною) ідеологіями. Показано, що православна церква та ідеологічні інституції радянської держави усвідомлювали величезний культурний потенціал народної обрядовості та використовували різні заходи з метою інтегрування її цінностей у власні ідеологічні доктрини та структури. З'ясовано, що адміністративне впровадження нових обрядів (запозичених з християнської Візантії, революційної Франції та новоутворених у радянські часи) є частиною природно-історичного спонтанного процесу еволюції народних обрядів, що змінювала їх форму, трансформувала сутність і призначення.

 • Народна педагогіка як етноформуючий чинник

           Систематизовано й узагальнено народно-педагогічний досвід українців як важливого компонента етнокультури. Це дало змогу з використанням методологічних засад сучасної етнологічної науки дослідити еволюцію етнопедагогіки та її роль у процесах етно- та культуротворення. Розкрито механізм творення національного виховання ідеалу на підставі аналізу основних ментальних структур, розроблених у процесі взаємодії родини та громадських соціальних інститутів. До наукового обігу вперше залучено різноманітну джерельну інформацію: матеріали Рукописного архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики й етнології ім. М. Рильського НАН України, Рукописного фонду Народознавчого центру Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського та матеріали, одержані внаслідок проведених польових досліджень, які забезпечують всебічне вивчення ролі народної педагогіки (сім'ї, громади та інших соціальних інститутів як об'єктів і суб'єктів звичаєвого права, компонентів народної педагогіки) в етноформувальних і етноконсолідувальних процесах.

 • Народна культура в житті сучасного українського суспільства

           Досліджено соціальний статус та роль народної культури в сучасному українському суспільстві та розроблено концепції, спрямовані на підвищення її потенційних можливостей. Проаналізовано існуючі в соціології версії культури. Розглянуто соціокультурний аспект етнонаціональних процесів, визначено соціальний статус народної культури в українському сучасному суспільстві. Сформульовано пріоритетну для нього модель взаємовідносин культури і держави. Запропоновано варіанти використання соціорегулятивних властивостей народного мистецтва. Досліджено роль мистецької освіти в процесах відтворення народної культури. Окреслено концептуальне поле гіпотетичної програми підтримки соціальним інститутом держави народної культури в Україні.

 • Народна мудрість як фактор духовної єдності суспільства

           Обгрунтовано понятійно-смислове визначення мудрості як органічної єдності суб'єкт-об'єктних відносин у соціумі індивідуальної душі та в духовно-культурному соціумі народної душі, чим пояснюється природне тяжіння до мудреця. Розвинуто структурування специфічних характерологічних ознак українського народу (за атрибутами Е.Д. Сміта), які пов'язуються з духовними спрямуваннями, сформованими в межах міфопоетичної світоглядно-мотиваційної парадигми, що зумовлює пісенно-романтичну драматургію його історичної вдачі та долі. Поглиблено положення щодо несприйняття українською духовністю у своїх релігійно-філософських формулюваннях абстрактно-логічних схем мислення й апелювання до сердечної мудрості, до поєднання емпірико-сенсуалістичних концепцій пізнання та суспільно-практичної діяльності. Обгрунтовано ствердження українською народною мудрістю свого духовно-діяльного потенціалу на шляху від душевного соціуму окремого індивіда до суспільного соціуму, що породжує розвинене почуття індивідуальності, а також надмірну внутрішню самокритичність, оскільки суспільна злагода в такому разі виявляється бажаною, але малодосяжною метою. Визначено властиві українській народній свідомості потужні загальнолюдські та загальноцивізаційні духовні домінанти, зумовлені об'єктивністю їх формулювань, можливих завдяки інтровертній самокритичності народної вдачі, озвученій у значній кількості різножанрових мудрих максим, і фактичній відсутності почуття етнічної замкненості.

 • Українська радикальна партія - Українська соціалістично-радикальна партія: ідеологія, організація, політика (1918 - 1939 рр.)

           Зроблено спробу здійснити аналіз теоретичних, ідеологічних, організаційних засад і практичної діяльності Української радикальної партії (УРП) - Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР), однієї з найвпливовіших політичних сил у суспільно-політичному житті Західної України в 1918 - 1939 рр. Базуючись на архівних документах і мемуарах, публіцистиці та наукових публікаціях, досліджено роль радикальної партії у розбудові державних структур Західної Української Народної Республіки у реалізації ідеї соборності України, захисті незалежності та її суспільно-політичну діяльність за умов польського окупаційного режиму. Висвітлено місце УРП - УСРП у політичному житті Західної України. Висвітлено політичну еволюцію партії, розкрито суть її політичних концепцій. Розглянуто взаємовпливи та відносини УРП - УСРП з іншими політичними партіями й організаціями краю.

 • Народна метеорологія українців Центрального Полісся кінця XIX - початку XXI ст.

           Зроблено спробу цілісного дослідження традиційних народних знань і вірувань поліщуків Центрального Полісся України у галузі метеорології з використанням картографічного методу. Висвітлено матеріал стосовно етнометеорології краю у історико-культурному контексті. Розглянуто етнокультуру як систему з урахуванням її основних компонентів. Наведено нові фактологічні дані - матеріали польових етнографічних досліджень, здійснено їх аналіз і узагальнення, що дозволило здійснити наукову класифікацію метеорологічних знань, та картографування певних народних погодних прикмет, внести новий елемент у розуміння й оцінку значення традиційних народних знань у структурі традиційної культури українського етносу.

 • Народна ікона на склі другої половини XVIII-XIX століття: європейський контекст

           Розглянуто народні ікони на склі як мистецький феномен, цілісне художнє явище, характерне для країн Центральної Європи. Вперше в мистецтвознавстві український іконопис на склі представлений рівноцінною складовою частиною європейської спадщини. Комплексно висвітлено генезис цього виду творчості в Центральній Європі, визначено типологію артефактів за основними тематичними характеристиками, встановлено, що в народному малярстві на склі найбільш поширеними були ікони. Виділено тематичні пріорітети різних осередків та основні композиційні типи творів. Конкретизовано час створення, авторство певних груп українських ікон на склі, здійснено їх поділ на стилістичні групи, проведено порівняльний аналіз зі зразками сусідніх етносів.

 • Народна художня творчість: проблематика, ретроспекція наукового осмислення, концептуальні основи

           Розглянуто комплекс теоретичних уявлень про феномени фольклору, народної художньої творчості, народного мистецтва та примітива. Висвітлено формування й еволюцію фундаментальної когнітивної структури, яка їх продукує, взаємозв'язки та взаємні кореляції концептів. Визначено генетичні витоки концептуального топоса примітива. Обгрунтовано міждисциплінарний статус досліджень народної художньої творчості та примітива, необхідність метанаукового коректування теоретичних уявлень про них, що склалися в межах різних гуманітарних наук.

 • Німецька народна побутова казка: тематичні, структурно-композиційні та лінгвокультурні характеристики

           Запропоновано комплексний підхід до вивчення німецької народної побутової казки як продукту національної лінгвокультури. Розкрито тематичні ознаки німецької народної побутової казки, побудовано її інваріантну структурну модель, встановлено та розкрито жанрово-композиційні особливості незмінних і перемінних структурних компонентів побутової казки - заголовка, експозиції, зав'язки, кульмінації, фіналу та традиційних формул, способів і засобів вербалізації прагматичних інтенцій казкаря. Розроблено типологію героїв німецьких народних побутових казок і загальні принципи класифікацї їх архетипів. Встановлено лінгвокультурні символи німецьких народних побутових казок, визначено національну своєрідність їх змісту.

 • Народна освіта України в добу національно-демократичної революції 1917 - 1920 рр.

           Вперше висвітлено особливості національно-духовного визволення й відродження України. Виявлено специфічні риси шкільної справи за часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР, частково радянської України. На підставі аналізу недоступних раніше архівних матеріалів досліджено концептуальні засади розвитку народної освіти та формування освітянської політики, питання підготовки вчительських кадрів для української школи, проаналізовано функціонування мережі навчальних закладів. Значну увагу приділено проблемі підготовки нової навчальної літератури й заходам щодо матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів. Обговорено діяльність системи органів управління зазначеного періоду.

 • Народна хореографічна культура кримських татар XIX - першої половини XX століття (до 1941 р.) у Криму

           Проаналізовано аспекти зародження та розвитку хореографічного мистецтва кримських татар у ХІХ - першій половині ХХ ст. Виявлено особливості та національні стилістичні ознаки кримськотатарського народного танцю, запропоновано його класифікацію за жанрами. Визначено специфічні ознаки кримськотатарського народносценічного танцю та діяльності професійних колективів, що працювали в цьому виді хореографії. Введено до наукового обігу нові матеріали та архівні джерела, що суттєво збагачують історію розвитку танцювальної культури краю.

 • Традиційна народна одягова вишивка в творчості народних майстрів і художників-модельєрів України

           Обгрунтовано значення традиційної української народної вишивки в композиційно-творчому аспекті народних майстрів, художників-професіоналів. Запропоновано класифікацію предметних факторів творення вишивки за відповідними композиційно-виражальними ознаками, технічними прийомами виконання, що має важливе значення для професійної творчості сучасних модельєрів.

© 2007-2019 vbs.com.ua