От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

Название

Вплив характеристик абоненського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 / Р.А. Ганіфаєв; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Вплив характеристик абоненського доступу та трафіка на пропускну спроможність мультисервісних мереж

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 22:25:15
Описание
         Досліджено характеристики цифрових абоненстьких ліній широкосмугового доступу ADSL2+, VDSL та VDSL2 за умов паралельної роботи по багатопарних кабелях міської телефонної мережі, що дозволяє ефективно вирішувати задачі проектування, будівництва й експлуатації мережі абонентського доступу. Удосконалено методику моделювання характеристик цифрових абоненських ліній xDSL, яка дозволяє розраховувати характеристики цифрових абонентських ліній ADSL2+, VDSL та VDSL2 за умов паралельної роботи по багатопарних кабелях. З'ясовано, що для оцінювання параметрів якості обслуговування самоподібного трафіка в одноканальній системі з накопичувальним буфером можна використовувати методи розрахунку відомих розподілів, ентропія яких співпадає або найбільш близька до ентропії розподілу станів системи з самоподібним трафіком. Досліджено вплив законів розподілу тривалості обслуговування на параметри QoS за умов самоподібного трафіка та встановлено залежність параметрів якості обслуговування від коефіцієнта варіації тривалості обслуговування.
См. также:
 • Дослідження поляризаційної модової дисперсії і її вплив на пропускну здатність та структуру оптичних транспортних мереж

           Досліджено оптичні транспортні мережі, поляризаційно-модову дисперсію (ПМД) оптичних волокон систем передавання зі спектральним ущільненням каналів. Розроблено модель поляризаційної модової дисперсії оптичного волокна як послідовність двозаломлювальних сегментів з випадковим значенням затримки й азимута, модифіковано метод Джонса для обчислення диференціальної групової затримки сигналу оптичного волокна. За допомогою розробленої моделі одержано залежності диференціальної групової затримки сигналу DWDM-системи від довжини хвилі оптичної несучої, еліпса поляризації вхідного випромінення, ширини смуги випромінювання лазера. Проведено вимірювання цієї затримки сигналу в оптичних світловодах волоконно-оптичних систем передавання. На підставі цих даних проведено оцінку адекватності розробленої моделі. Досліджено динаміку зміни двозаломлювальних характеристик оптичного волокна й обчислено ефективність запропонованого методу компенсації ПМД. Запропоновано математичний апарат і схему експериментального визначення матриці Джонса сегмента оптичного волокна. Досліджено розподіл ДГЗ сигналу систем передавання зі спектральним ущільненням каналів. Розроблено метод поканальної компенсації ПМД з використанням модулятора і зворотного каналу, який дозволяє зменшити досліджене явище до 7-ми разів. Запропоновано структуру оптичного лінійного тракту з використанням даної схеми.

 • Моделі та методи аналізу характеристик комунікаційних систем глобальних ком'ютерних мереж

  : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.13 [Електронний ресурс] / Ехсан Асл Руста; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 1998. — 16 с. — укp.

 • Поліпшення характеристик якості мережі спільноканальної сигналізації № 7 в умовах конвергенції телекомунікаційних мереж

           Проаналізовано показники якості роботи мережі спільно-канальної сигналізації N 7 (СКС7), досліджено питання їх поліпшення за умов конвергенції телекомунікаційних мереж. Розглянуто й узагальнено фактори, які впливають на ці показники у разі взаємодії стаціонарної телефонної мережі з мобільною та пакетною мережами. Удосконалено методику визначення інтенсивності сигнального навантаження з урахуванням коефіцієнта ефективності спроб встановлення з'єднань, середньої кількості та довжини сигнальних повідомлень, середньої тривалості зайняття розмовного каналу за різних типів з'єднань між абонентами стаціонарної телефонної мережі, а саме: для міжнародних, міжміських і місцевих. Розвинуто методику визначення інтенсивності сигнального навантаження з урахуванням особливостей взаємодії стаціонарної телефонної мережі з мобільною та пакетною мережами. За методом теоретичних розрахунків визначено умови оптимальності розподілу сигнального навантаження у мережі СКС7. Проведено експериментальні дослідження інтенсивності сигнального навантаження. Результати теоретичних розрахунків підтверджено експериментальними даними.

 • Оптимізація роботи малих ГЕС з асинхронними генераторами та їх вплив на режими електричних мереж

           Досліджено проблему підвищення ефективності роботи малих ГЕС за рахунок використання асинхронних генераторів, а також автоматизації частини функцій керування. Розглянуто питання оптимального керування нормальними режимами каскадів малих ГЕС з урахуванням гідравлічних та електричних зв'язків. На підставі результатів техніко-економічного порівняльного дослідження статистичних даних, а також досвіду відновлення й експлуатації малих ГЕС обгрунтовано доцільність використання асинхронних генераторів і встановлено діапазон потужності їх ефективного застосування. Визначено умови забезпечення оптимальної роботи малих ГЕС у каскаді. Запропоновано схему автоматизованої системи керування каскадом малих ГЕС і визначено послідовність її впровадження. Удосконалено метод аналізу втрат потужності в електричних мережах від адресних перетоків. Розроблено метод аналізу чутливості втрат потужності у мережі до змін потужності ГЕС.

 • Проектування мультисервісних телекомунікаційних систем при самоподібних вхідних потоках

           Удосконалено методи параметричного синтезу телекомунікаційних систем, які завдяки використанню математичної моделі інформаційних потоків як самоподібних процесів, враховують властивості інформаційних потоків: високу пачечність, наявність довгочасових залежностей, розподілу з важкими хвостами, повільно спадаючу дисперсію у разі збільшення масштабу часу спостереження. Установлено, що застосування запропонованих методів дозволяє забезпечити ефективний розподіл мережевого ресурсу, що призводить до зменшення середньої затримки повідомлення у мережі. Виявлено, що інформаційні потоки, які передаються у мережі доступу з використанням технологій стільникових систем зв'язку GSM і 3G EVDO мають властивості самоподібних процесів за параметрами інтенсивності потоку, інтервалу часу надходження та довжини повідомлення, які надходять, що визначає доцільність використання запропонованих методів параметричного синтезу під час проектування цих систем.

 • Вплив характеристик розплаву на умови кристалізації та властивості вирощуваних кристалів кремнію

           Встановлено закономірності впливу властивостей і характеристик розплаву на кристалізацію монокристалів і розподіл домішок. Проаналізовано вплив електромагнітного поля плавильного індуктора на процеси, які протікають у розплаві. Описано переважні механізми перемішування розплаву в рідкій зоні в процесі вирощування монокристалів кремнію методом безтигельної зонної плавки.

 • Пропускна спроможність широких відкритих водотоків з гнучкою рослинністю

           Одержано формули вертикальних профілів осереднених швидкостей за глибиною потоку, що заріс гнучкою водною рослинністю. Розроблено двошарову модель для розрахунку пропускної спроможності широких відкритих водотоків (каналів та малих рік), в якій враховано вплив гнучкої рослинності на гідравлічні та динамічні характеристики водотоку. Запропоновано метод інженерного розрахунку роботи зарослих водотоків. Достовірність теоретичних досліджень перевірено шляхом зіставлення їх з натурними даними.

 • Моделі забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіку у мультисервісних телекомунікаційних мережах

           Уперше розроблено модель забезпечення гарантованої якості обслуговування інформаційного трафіку одночасно за декількома показниками на підставі погодженого розв'язання задач багатошляхової маршрутизації та динамічного розподілу пропускної здатності трактів передачі, що дозволило знизити обсяг використаних для цього мережних ресурсів у мультисервісних телекомунікаційних мережах (ТКМ). Розвинуто потокову модель багатошляхової маршрутизації, яка забезпечує гарантії якості обслуговування інформаційного трафіку одночасно за швидкісними й імовірнісно-часовими показниками з підвищенням загальної продуктивності ТКМ. Удосконалено метод забезпечення гарантованої якості обслуговування даного трафіку у територіально-розподілених мультисервісних ТКМ, який передбачає здійснення адаптивного розрахунку структури оверлейної мережі для обслуговування трафіків між заданою парою мережних вузлів, що дозволило підвищити масштабованість одержаних рішень під час реалізації динамічних стратегій багатошляхової маршрутизації та розподілу канальних ресурсів.

 • Вплив характеристик зв'язку однотипних елементів на коливання систем з порушеною поворотною симетрією

           Розглянуто узагальнену дискретну модель лопаткового вінця робочого колеса турбомашини як характерного прикладу об'єкта дослідження, яка дозволяє враховувати можливі зв'язки лопаток і порушення симетрії вінця, обгрунтовано вибір їх параметрів. Для визначення параметрів аеродинамічного зв'язку обгрунтовано використання плоскої решітки лопаткових профілів. На основі методу збурень розроблено алгоритм визначення спектра частот та форм коливань системи, що розглядається, визначено особливості його застосування та межі придатності. Встановлено закономірності впливу аеродинамічного зв'язку підсистем на формування характеристик власних та резонансних коливань системи з поворотною симетрією та за її порушення.

 • Вплив термопружних характеристик компонентів товстих плівок на основі SnO2- Sb на їх електрофізичні властивості

  : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 [Електронний ресурс] / Артур Григорович Гончар; НАН України; Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2009. — 23 с. — укp.

 • Антропогенні грунти Розточчя - Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій

           На прикладі урбанізованих і техногенних ландшафтів Розточчя - Опілля вивчено особливості формування та функціонування антропогенних і природно-антропогенних грунтів, установлено їх здатність виконувати екологічні функції. Наведено схему структурної організації грунтового покриву даних антропогенних ландшафтів. Зазначено, що в грунтовому покриві кар'єрно-промислових ландшафтів переважають техногрупи, а в міських - урбаногрупи та урбаноземи. Досліджено фізико-хімічні та водно-фізичні властивості грунтів, утворених за домінуванням техно- або урбаногенних (селітебних і рекреаційних) факторів грунтоутворення. З'ясовано, що активність мікробіотичного компонента порушених грунтів значною мірою визначається їх еколого-функціональним станом. На підставі аналізу функціональних параметрів мікробіоти виявлено спірально-флуктуаційний перебіг розвитку біокомплексів. Запропоновано напрямки оптимізації та відновлення екологічних функцій антропогенних грунтів, які утворюють два вектори направлених або на самовідновлення, або на відновлення функцій шляхом додаткового втручання людини.

 • Вплив просторових характеристик синапсів та постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів. Модельні дослідження

           З використанням теоретичних методів та експериментальних підходів вивчено вплив геометричної організації синапсів і постсинаптичних структур на процеси збудження нейронів, динаміку внутрішньоклітинного кальцію й синаптичну ефективність. Показано, що генерація стохастичних потенціалів дії визначається структурними стохастичними конформаційними переходами потенціал-залежних каналів. Варіабельність латентності потенціалів дії залежить від просторової щільності натрієвих каналів і швидкості допорогової деполяризації. Кластеризація каналів або зменшення їх числа збільшує цю варіабельність. Латеральна електродифузія каналів може бути одним з механізмів, що призводить до кластеризації іонних каналів. Відзначено, що кластери каналів разом з геометрією синаптичної щілини впливають так само на синаптичну ефективність. Хоча більші синапси мають високу ймовірність вивільнення нейромедіатора, вони зазнають більших втрат синаптичного струму всередині щілини. Доведено, що збільшення ймовірності вивільнення нейромедіатора може відбутися або у результаті збільшення везикул у пресинаптичному депо, або у результаті посилення позитивного електричного зворотного зв'язку між пресинаптичною й постсинаптичною клітинами.

 • Про спроможність та доцільність використання синхронних двигунів у якості автоматизованих джерел реактивної електроенергії

           Наведено результати визначення реактивної потужності синхронних двигунів, яку технічно можливо і економічно доцільно одержувати від них за умов їх використання за прямим призначенням у нормальному режимі роботи.

 • Вплив діелектричних характеристик середовища та зовнішніх факторів на параметри фізичних та біологічних сенсорів на основі поверхневого плазмонного резонансу

           Вивчено можливість застосування явища поверхневого плазмон-поляритонного резонансу (ППР) в тонких шарах золота та срібла для створення фізичних та біологічних сенсорів. Визначено оптимальну оптичну схему лазерного збудження та реєстрації резонансних плазмонних коливань. Розроблено комп'ютерну модель залежності інтенсивності відбитого потоку лазерного випромінювання від кута падіння за умов ППР. Встановлено, що кутове положення мінімуму та форми кривої ППР сенсорів залежать від зовнішнього електричного потенціалу. Розглянуто можливість визначення комплексного коефіцієнта рефракції та геометричних параметрів досліджуваної структури. Проаналізовано вплив оптичних параметрів шаруватої структури на чутливість сенсора. Розроблено ППР-прилад "ПЛАЗМОН-4м" з автоматизованою системою калібрування в розширеному діапазоні кутів падіння лазерного променя, що дозволяє отримувати кількісні характеристики діелектричних констант та товщини середовища для широкого спектра досліджуваних матеріалів.

© 2007-2019 vbs.com.ua