От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по электронике и ЭВМ

Название

Вплив процесів каналоутворення на інформаційні можливості каналів електрозв'язку : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.12.02 / А.В. Мошинська; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2009. — 19 с. — укp.

Коротко

Вплив процесів каналоутворення на інформаційні можливості каналів електрозв'язку

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 22:25:13
Описание
         Установлено взаємозв'язок інформаційних і технічних властивостей каналів зв'язку, що враховує процеси каналоутворення. Розроблено кількісні співвідношення між інформаційними властивостями джерел повідомлень, об'ємами інформації, які необхідно передати до каналу зв'язку та потрібними для цього характеристиками систем передачі з урахуванням реальних процесів каналоутворення. Проведено дослідження стосовно дискретного, неперервного та цифрового каналів з'язку. Для кожного з каналів запропоновано модель системи передачі інформації відповідно до класу сигналів, який використовується, а саме: дискретного, неперервного, цифрового. На базі запропонованих моделей розроблено науково обгрунтовані методики оцінювання інформаційних параметрів дискретного, неперевного та цифрового каналів зв'язків з урахуванням впливу процесів каналоутворення. Наведено рекомендації щодо раціонального використання ресурсів каналів зв'язку для підвищення їх інформаційних можливостей.
См. также:
 • Оцінка конкурентоспроможності підприємства електрозв'язку

           Розроблено теоретичні підходи та методичні засади щодо оцінювання та забезпечення конкурентоспроможності підприємства телекомунікаційної сфери. Визначено суть і зміст даного оцінювання. Показано, що його доцільно здійснювати на стратегічному та тактичному рівні. Уточнено термінологічний апарат, а також теоретично обгрунтовано та розроблено метод оцінювання конкурентоспроможності підприємства, відповідно до якого рівень стратегічної конкурентоспроможності визначається на підставі окремих оцінок її досягнутого рівня (тактичної конкурентоспроможності) та конкурентостійкості підприємства. Визначено фактори, які впливають на тактичну та стратегічну конкурентоспроможність і конкурентостійкість підприємства телекомунікаційної сфери. Розроблено модель оцінювання конкурентоспроможності такого підприємства, яка базується на теорії нейронних мереж і нечітких множин, а також методичні засади щодо визначення відповідних управлінських рішень, що вдосконалює процес управління підприємством на стратегічному та тактичному рівнях. Запропоновано методичні засади стосовно оцінювання конкурентоспроможності підприємства сфери телекомунікацій та теоретичні й методичні засади з формування конкурентної стратегії за результатами проведеного оцінювання.

 • Механізм оцінки конкурентоспроможності послуг електрозв'язку

           Досліджено проблеми конкурентоспроможності послуг електрозв'язку. Визначено основні фактори маркетингового середовища, що впливають на діяльність підприємств галузі та здійснено їх класифікацію. Установлено критерії групування операторів зв'язку, що дає змогу вдосконалити процес управління конкурентоспроможністю фірми та зокрема конкурентного продукту, оскільки реалізація пріоритетних напрямків розвитку підприємств неможлива без визначення основних притаманних їм характеристик і властивостей. Запропоновано механізм оцінки конкурентоспроможності послуг; систему одиничних показників оцінки якості телекомунікаційного продукту, які дають змогу оцінити якість з точки зору споживача на відміну від існуючої системи, що оцінює дані щодо якості з точки зору виробника; схему так званого "одноденного кредиту", направлену на часткове зменшення розміру дебіторської заборгованості; заходи стосовно просування послуг на ринку, оптимальне використання яких сприятимуть досягненню конкурентних переваг навіть за однакових якісно-цінових чи інших споживчих характеристик продукту.

 • Розроблення процесу оптимальної модернізації телефонного електрозв'язку

           Розроблено процес оптимальної модернізації телефонного електрозв'язку. Запропоновано нейромережний метод оптимізації процесу модернізації телефонного електрозв'язку, суть якого полягає у відображенні компонентно-критеріальних і критеріально-компонентних структур і відповідних алгоритмів модернізації телефонного електрозв'язку моделями, побудованими на основі штучних нейронних мереж. Основна відмінність даного методу від відомих полягає в оптимізації вихідних цільових функцій процесу модернізації на базі штучних нейронних мереж. Запропонований метод дає можливість врахувати ступінь впливу компонентів модернізації телефонного електрозв'язку на його якість і спрощувати розв'язок задачі визначення якості телефонного електрозв'язку за кількістю складових компонентів модернізації та задачі, оберненої до зазначеної.

 • Правове регулювання господарських договорів, що вчиняються через мережі електрозв'язку

           Комплексно досліджено питання правового регулювання вчинення господарських договорів через мережі електрозв'язку, зокрема мережу Інтернет. На підставі чинного законодавства України, нормативних актів міжнародних організацій та окремих держав світу проаналізовано нове правове поняття "електронна комерція", визначено правовідносини, які складають це поняття та принципи її правового регулювання. Досліджено вчинення правочинців через мережі електрозв'язку, а також поняття та використання електронних документів й електронних підписів, поняття форми господарського договору з врахуванням сучасних електронних носіїв інформації, особливі додаткові істотні умови таких господарських договорів. Висвітлено правовий статус провайдерів сертифікаційних послуг як одного з головних суб'єктів правовідносин у сфері електронної комерції. Наведено пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства України, зокрема, запровадження нової системи провайдерів сертифікаційних послуг; визначення форм господарсько-правової відповідальності цих суб'єктів, меж та підстав такої відповідальності; застосування ефективно діючого механізму державного регулювання діяльності даного суб'єкта. Обгрунтовано доцільність введення режиму ліцензування діяльності провайдерів сертифікаційних послуг.

 • Комбінування корпоративних та функціональних стратегій в управлінні розвитком операторів електрозв'язку

           Розглянуто методологічні та прикладні проблеми взаємодії та комбінування корпоративних і функціональних стратегій операторів електрозв'язку як важливого чинника управління їх розвитком за умов транзитивного стану економіки. Розкрито сутність приватизаційно-корпоративних процесів в Україні та в інших країнах з перехідною економікою. Запропоновано уточнену бізнес-модель управління корпораціями електрозв'язку. Досліджено проблему стандартизації їх бізнес-процесів і запропоновано сучасні варіанти її вирішення. Наведено оцінку процесу створення вартості корпораціями електрозв'язку. Сформульовано визначення понять віртуального оператора та віртуальної корпорації електрозв'язку, наведено схему їх діяльності. Здійснено інноваційну класифікацію вітчизняних операторів в аспекті концепції віртуалізації. Досліджено комбінації корпоративних і функціональних стратегій розвитку операторів електрозв'язку та їх використання. Розроблено, перевірено й адаптовано до умов українського ринку багатофакторну методику комбінування корпоративних і функціональних стратегій розвитку операторів електрозв'язку на підставі їх порівняльного позиціонування. Здійснено практичне впровадження основних результатів наукового дослідження.

 • Картографування території Києва та інформаційні можливості карт і планів міста ХVІІ - ХІХ ст.

           Комплексно досліджено картографічні джерела Києва XVII - XIX ст., висвітлено основні етапи формування системи картографування території міста, з'ясовано закономірності розвитку цього процесу, представлено історіографію теми та оглянуто систему фондування, зберігання та використання картографічних пам'яток. Проведено евристичний та археографічний аналіз карт і планів та висвітлено закономірності процесу створення цих джерел, його історичних передумов та розвитку впродовж чотирьохсот років. Досліджено різновиди картографічних пам'яток від окомірних планів до точних інструментальних карт міста кінця XIX ст., виокремлено різноманітні процеси розвитку міста за видами будівництва, проектування, заселення. Доведено функціонування інструментальної картографічної зйомки в Україні у вигляді київської школи картографування, утвореної на початку XVII ст. у Києво-Печерському монастирі.

 • Розробка і дослідження автоматизованих методів контролю каналів зв'язку

           Дисертацію присвячено питанням підвищення ефективності використання трактів багатоканальних систем передавання інформації шляхом автоматичного контролю їхніх параметрів у динамічному режимі. Проведено аналітичні дослідження, розрахунки на ЕОМ і макетування пристроїв контролю багатоканальних систем передавання інформації (БКСПІ) з метою підвищення ефективності використання трактів БКСПІ шляхом контролю їхніх параметрів у динамічному режимі. Визначено вплив лінійних спотворень, флуктуаційних завад і додатково передаваних вимірювальних сигналів на завадостійкість інформаційних фазоманіпульованих сигналів. Розглянуті енергетичні співвідношення між вимірювальними та інформаційними сигналами в тракті, одержані припустимі значення потужностей вимірювального сигналу і вимірювальної завади в каналі ТЧ при телефонному зв'язку для гармонійного і широкосмугового вимірювальних сигналів. Розроблено методику розрахунків показників завадостійкості приймання інформаційних і вимірювальних сигналів. Досліджено зміну кореляційної функції ФМ сигналу на виході реальних трактів із фазочастотними характеристиками, що змінюються. Визначено ймовірність помилки некогерентного приймання двійкових сигналів за наявності завад і лінійних спотворень у каналі. Проведено оцінку впливу лінійних спотворень на завадостійкість ФМ сигналів. Обгрунтовано кількісні співвідношення між потужностями вимірювального й інформаційних сигналів. Запропоновано метод оцінки перевантаження групових трактів БКСПІ за параметрами викидів випадкового процесу. Обгрунтовано граничні значення середнього числа викидів за одиницю часу в залежності від припустимої середньохвилинної потужності сигналу.

 • Зняття інформації з каналів зв'язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади

           Здійснено комплексне кримінально-процесуальне та криміналістичне дослідження наявних проблем зняття інформації з каналів зв'язку як слідчої дії. На підставі аналізу норм кримінально-процесуального законодавства, теоретичного матеріалу, даних анкетування слідчих, проведено дослідження кримінально-процесуального, криміналістичного, організаційно-тактичного, морально-етичного аспектів даної слідчої дії. Визначено та розкрито суть поняття, мету та завдання стосовно зняття інформації з каналів зв'язку як слідчої дії. Проаналізовано правове підгрунтя, а також фактичні й юридичні підстави її проведення. Установлено етапи у структурі технології проведення даної слідчої дії, елементи підготовчого етапу, положення щодо доцільності проведення зняття інформації в автоматичному режимі безперервно шляхом функціонування спеціального пристрою. Визначено й обгрунтовано процесуальні та криміналістичні заходи, дотримання та подальша розробка який має сприяти забезпеченню прав особи під час зняття інформації з каналів зв'язку. Розроблено науково обгрунтовані пропозиції з метою вдосконалення кримінально-процесуального законодавства, що регламентує проведення зазначеної слідчої дї. Сформульовано практичні рекомендації щодо ефективного провадження зняття інформації з каналів зв'язку.

 • Математичне моделювання каналів, сигналів і систем зв'язку з використанням тензорних методів

           Узагальнено відому математичну модель телекомунікаційної мережі - матрицю інциденцій за допомогою поняття тензора. З використанням методів теорії моделей показано, що метричний тензор ріманового простору - обгрунтована математична модель телекомунікаційних систем. Показано адекватність і досконалість тензорної моделі. Розроблено принципово нову процедуру перетворення нелінійного сигналу до виду лінійного диференціального рівняння в коваріантних похідних у рімановому просторі в спеціальній системі координат, тобто побудовано взаємно однозначне перетворення, що переводить дані нелінійні функціональні об'єкти за допомогою поняття коваріантної похідної у ріманів простір, де вони вже мають лінійну форму. Запропоновано схему використання даного методу лінеаризації для різних процесів: у разі просторово-часової обробки сигналів, в адаптивних антенних решітках. Показано можливість представлення сигналів зв'язку та багатопроменевого каналу зв'язку в термінах тензорних операторів. У випадку відновлення дискретизованих полів запропоновано узагальнити поняття сплайн-функції за допомогою поняття тензора, компонентами якого є сплайн-функції. Представлено адаптації задачі багатошляхової маршрутизації до дейтаграмних мереж з застосуванням тензорних методів дослідження.

 • Підвищення точності систем фазового автопідстроювання за допомогою розімкненнених компенсаційних каналів пристроїв зв'язку

           Розроблено та досліджено системи фазового автопідстроювання (ФАП) високої точності та швидкодії за умов детермінованих та випадкових діянь і врахування параметричних збурень. Запропоновано методику синтезу параметрів масштабуючого коригуючого пристрою (МКП) за умов підвищення порядку астатизму, з врахованням фізичної реалізації МКП. Показано, що за допомогою МКП можна досягти будь-якого потрібного порядку астатизму, який забезпечує підвищення точності до потрібного значення. Аропбовано нові структури оптимальних за швидкодією комбінованих систем ФАП з МКП. Роглянуто особливості побудови цифрових коригуючих пристроїв систем ФАП і алгоритмів управління.

 • Статистичний контроль стану дискретних каналів зв'язку в системах передавання інформації з адаптивним кодуванням

           Вирішуються проблеми, пов'язані із застосуванням адаптивного завадостійкого кодування каналу - від методики вибору параметрів блокових кодів, оптимальних за критерієм мінімуму ймовірності невиправленої помилки, до методик розрахунку завадостійкості декодування та енергетичного виграшу від кодування блокових кодів та створення алгоритму функціонування системи передавання інформації з адаптивним кодуванням, що основана на розробленій в цій роботі процедурі статистичного контролю стану дискретного каналу зв'язку. Вказані методики базуються на аналізі статистичними методами, вільними від розподілу, потоку помилок на виході реального каналу зв'язку з невідомим апріорним розподілом. В основу процедури статистичного контролю покладено дискретну пуасонівську модель потоку помилок на виході дискретного каналу зв'язку, за допомогою якої проведено аналітичне дослідження усіх перелічених вище методик. Результати аналітичних розрахунків підтверджені за допомогою імітаційного моделювання.

 • Обчислювальний метод побудови базисів ортогональних бінарних функцій для систем багатоканального зв'язку з кодовим розділенням каналів

           Розроблено нові базиси ортогональних бінарних функцій для розв'язання задачі зменшення рівня помилок у системах багатоканального зв'язку з кодовим розділенням каналів. Обгрунтовано обчислювальний метод формування сімейства восьми нових базисів ортогональних бінарних функцій, які відрізняються від базису функцій Уолша. Досліджено статистичні параметри кореляційних характеристик послідовностей новоутворених базисів у порівнянні з послідовностями Уолша. Розраховано теоретичні імовірності помилки для систем багатоканальної передачі даних з кодовим розділенням каналів з використанням значень ексцесу взаємокореляційних характеристик послідовностей нових ортогональних базисів. На підставі використання кореляційних матриць ортогональних базисів розроблено методику оцінки рівня помилкових бітів у системах багатоканальної передачі даних з кодовим розділенням каналів. Аналітично розроблено та на базі пакету програм середовища MATLAB 6.1 впроваджено модель процесу декодування у таких системах за умов використання новоутворених базисних послідовностей і послідовностей Уолша. Представлено дані порівняльної візуаліазції залежності рівня помилок для цих базисів, що свідчать про практичну значущість одержаних результатів наукового дослідження, застосування яких суттєво підвищує техніко-економічний ефект.

 • Методи формування ансамблів складних сигналів із покращеними взаємокореляційними властивостями для систем радіозв'язку з кодовим розділенням каналів

           Розроблено методи формування ансамблів складних сигналів з покращеними взаємокореляційними властивостями, які застосовуються в системах радіозв'язку з кодовим розділенням каналів з метою зменшення внутрішньосистемних завад. Ансамблі складних сигналів з покращеними взаємокореляційними властивостями формуються на базі розроблених ансамблів кодових послідовностей з мінімальною енергетичною взаємодією. Мінімальна енергетична взаємодія досягається шляхом відповідного розташування імпульсів у кодових послідовностях за часовою віссю.

 • Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів

           Досліджено проблему побудови систем підтримки прийняття рішень (СППР) за умов моделювання та прогнозування нестаціонарних процесів, що описуються часовими рядами. Досліджено різні підходи до автоматизації вибору класу та структури моделей, які описують часові ряди. Запропоновано технологію виділення, моделювання та прогнозування детермінованих і стохастичних трендів, а також нові моделі для опису стохастичних трендів й умови вибору кращої моделі за множиною статистичних параметрів. Створено порогову модель стохастичної волатильності для моделювання та прогнозування змінної у часі дисперсії. Розроблено технологію оцінки параметрів зазначеної моделі. Наведено конкретні приклади й умови ефективного застосування запропонованих моделей. Розроблено архітектуру та створено прототип СППР за умов моделювання та прогнозування нестаціонарних процесів.

© 2007-2018 vbs.com.ua