От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по энергетике

Название

Потужні випрямні комплекси з автотрансформаторними фазозсувними елементами гексагонального і квазігексагонального типів

Коротко

Потужні випрямні комплекси з автотрансформаторними фазозсувними елементами гексагонального і квазігексагонального типів

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 22:21:36
Описание
: автореф. дис... канд. техн. наук : 05.09.03 [Електронний ресурс] / Борис Борисович Ларченко; НАН України; Інститут електродинаміки. — К., 2009. — 20 с. : рис. — укp.
См. также:
 • Потужні мікросекундні пучки заряджених частинок і їх взаємодія з плазмою і конденсованими середовищами

           Експериментально показано, що збільшення параметрів іонних пучків можливе у ході формування та прискорення їх у плазмі індукційними електричними полями з використанням магнітного поля гострокутної геометрії - магнітного "каспу". Доведено, що в електронних прискорювачах прямої дії важливим є питання узгодження розряду генератора імпульсних напруг на нелінійне навантаження - вакуумний діод з холодним вибухово-емісійним катодом. Показано, що існує вузький діапазон параметрів джерела живлення та вакуумного діода, за яких можлива ефективна передача енергії від джерела в енергію пучка. Встановлено ряд нових ефектів і закономірностей у процесі взаємодії даних пучків з плазмою, твердим тілом і рідиною. Зазначено, що позитивно заряджені краплі можуть сприяти збудженню нових ектонів у сильнострумовому вакуумному розряді. Зареєстровано формування сильнострумового електронного мікросекундного пучка у каналі потужного дугового розряду атмосферного тиску у результаті впливу додаткового імпульсу високої напруги. Експериментально підтверджено основні положення теорії тривимірної релаксації електронних та іонних пучків у плазмі. Ідентифіковано типи коливань, які призводять до тривимірної релаксації - косі плазмові коливання. Здійснено збудження акустичних структур - резонаторів і хвилеводів пучками заряджених частинок, встановлено механізми їх збудження. Запропоновано новий спосіб генерування інтенсивних низькочастотних гідроакустичних імпульсів, які грунтуються на інжекції потужних потоків заряджених частинок у рідину.

 • Водорозчинні комплекси білків з похідними декстану та поліакрилової кислоти

           Досліджено кон'югації білків з модифікованими полісахаридами, їх комплексоутворення з поліаніонами за участю перехідних металів, їх фізико-хімічні властивості та імуногенність. З використанням розроблених нових сенсорних матриць вивчено кінетику утворення полімер-білкових кон'югатів за методом поверхневого плазмового резонансу. Показано залежність цієї реакції від хімічної структури матриці. Встановлено, що залежно від співвідношення гідрофільних і гідрофобних груп у полімері утворюється два типи комплексів - з відкритою поверхнею білкової глобули та з поверхнею, покритою полімерним ланцюгом.

 • Молекулярні комплекси одноланцюгових РНК з інтеркаляторами - індуктори інтерферонів І типу

           Дисертацію присвячено питанням індукції інтерферонів I типу. Розроблено новий напрямок штучної стимуляції інтерфероногенезу, який грунтується на концепції направленого конструювання сполук - інтерфероногенів на основі молекулярних комплексів одноланцюгової РНК із синтетичними лігандами. Встановлено, що відповідно до ряду структурних умов, деяким інтеркаляторам притаманна здатність за умов взаємодії з молекулами одноланцюгової РНК утворювати в складі останніх стабільні дволанцюгові ділянки; а також вивчено фізико-хімічні параметри даного процесу. На моделі комплексу дріжджова РНК - тилорон гідрохлорид оцінено інтерфероногенну, противірусну та імуномодулюючу активності, а також рівень токсичності створених індукторів. Запропоновано гіпотезу щодо універсального механізму інтерфероногенезу, ключовим моментом якого є локальна деформація клітинної мембрани.

 • Православні монастирські комплекси України (Принципи функціональної і естетичної реабілітації)

           Дисертацію присвячено духовній, архітектурно-естетичній та функціональній реабілітації православних монастирських комплексів в Україні. Виявлено фактори історико-соціального плану, які зумовили еволюцію характеру будівництва монастирських комплексів, містобудівне значення ансамблів у формуванні планувальної структури населених пунктів, композиційні закономірності побудови монастирів, стилістичну своєрідність їхніх основних елементів. Методика дослідження базується на історико-архітектурному аналізі першоджерел, натурному обстеженні збережених пам'яток монастирської архітектури. При цьому застосовано порівняльно-історичний, типологічний методи та метод графічних реконструкцій. Перший розділ - "Аналіз історичного процесу зародження і розвитку монастирських комплексів" - присвячено узагальненню попередніх досліджень з теми дисертації, проаналізовано історичні основи формування монастирських комплексів та їх роль у суспільстві. Виявлено основні етапи розвитку архітектурно-планувальної системи монастирів в історичному контексті. Обстежено основні групи будівель на території комплексів. Проведено аналіз візуального сприйняття об'ємно-просторової та планувальної структури монастирів. На основі цього узагальнено архітектурно-мистецьку роль монастирських комплексів в історичному середовищі. У другому розділі - "Дослідження монастирських комплексів України з метою їх реставрації та реабілітації" - здійснено аналіз технічного стану монастирів, починаючи з 1917 року і до нашого часу. Розглянуто чинники деформацій та руйнацій споруд. Виявлено історико-культурну значущість архітектурних пам'яток у комплексі та визначено прямованість пам'яткоохоронних заходів. Досліджено фактори, що сприяють реабілітації значущості монастирів у системі поселень. Третій розділ - "Методичні заходи реабілітації монастирських комплексів у сучасних умовах" - присвячено виявленню методики реабілітації, регенерації та реставрації монастирів і їх окремих споруд з метою їх функціонування. Виділено основні принципи включення сучасних споруд у монастирський комплекс з метою надання комплексу втраченої містобудівної значущості. Вперше простежено процес формування монастирських комплексів України як просторово-підпорядкованої системи, що винникла внаслідок дії факторів суспільно-економічного і естетико-культурного плану. Монастирі були організаційним чинником "історичного ландшафту" українських міст та поселень, виконували роль своєрідного каталізатора просторового розвитку урбаністичних утворень, надаючи останнім неповторного архітектурного обличчя.

 • Малопоширені лісові природні комплекси карпатської частини басейну Дністра

           Розроблено кількісні критерії оцінки поширення лісових угруповань, на підставі яких виділено малопоширені, рідкісні та унікальні деревостани та популяції деревних рослин, типи едатопів і типи лісу в межах карпатської частини верхів'я басейну Дністра. Узагальнено особливості генези, стану, тенденцій розвитку та перспективи збереження малопоширених і рідкісних лісових природних угруповань. У межах основних типів лісу виділено їх ценотичні варіанти лісових угруповань, які можуть бути використані для вдосконалення номенклатури типів лісу та бути прототипами для їх практичного відтворення. Наведено шляхи збереження та розширення рідкісних лісових природних комплексів регіону, які можуть бути використані в природоохоронній діяльності та в процесі ведення захисного лісового господарства. Зазначено, що одержані кількісні критерії оцінки поширення лісових угруповань і популяцій можуть бути базою для розбудови та вдосконалення національної екологічної мережі.

 • Циркулюючі імунні комплекси і дослідження антигенного впливу при алергодерматозах, псоріазі і хламідіозах

           Вивчено циркулюючі імунні комплекси (ЦІК) та антигенного навантаження у разі алергодерматозів, псоріазі, хламідіозів. Надано пояснення підвищеної спорідненості ІК з твердофазними C1q, показано її участь у механізмах плазмаферезу, вивчено процеси звільнення пов'язаних з клітинами крові ІК та їх вплив на результати визначення ІК. Показано високу інформативність визначення фракцій ІК, що різняться за пол.масою. У хворих на екзему та псоріаз установлено зв'язок підвищеного антигенного навантаження з бактеріальною флорою шкіри. Розроблено тест-систему для визначення антихламідійних антитіл, показано діагностичне значення визначення їх у складі ІК у хворих на урогенітальні хламідіози та інфаркт міокарду. У значної частини хворих на псоріаз, екзему, атопічний дерматит і крогенітальні хламідіози виявлено високі концентрації антитіл до гліадину. Виявлено асоціацію високих титрів антигліадинових антитіл з важким перебігом псоріазу, що свідчить про патогенетичне значення реакції на гліадин за цього захворювання. Показано прискорення елімінації ЦІК у разі введення лактонізованого білка А, вільних або навантажених C1q ліпосом. Розроблено метод скринінгу сполук, що пригнічує вивільнення біологічно активних речовин з опасистих клітин.

 • Комплекси Acaroidea антропогенних та напівприродних біотопів Правобережного Центрального Лісостепу України

  : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.08 [Електронний ресурс] / Світлана Петрівна Ковалишина; НАН України; Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. — К., 2006. — 21 с. — укp.

 • Парагенетичні ландшафтні комплекси берегової зони моря (на прикладі чорноморського узбережжя Криму)

           Запропоновано визначення парагенетичного ландшафтного комплексу (ПГЛК) берегової зони моря та встановлено його ландшафтні межі. Охарактеризовано основні особливості даної зони моря як ПГЛК. Розроблено методику вивчення ПГЛК берегової зони моря, з використанням якої у береговій зоні чорноморського узбережжя Криму виділено п'ять типів ПГЛК, що відрізняються переважальною спрямованістю й інтенсивністю речовинних потоків між сполучуваними сушею та морем, подано їх фізико-географічну характеристику. Відповідно до виділених типів ПГЛК запропоновано заходи щодо раціонального природокористування у береговій зоні чорноморського узбережжя Криму.

 • Комплекси фітонематод в агроценозах озимої пшениці різних грунтово-кліматичних зон та заходи з регуляції їх чисельності

           Вивчено нематодофауни агроценозів озимої пшениці, проаналізовано таксономічну належність виявлених видів та їх екологічний статус. Доведено існування в агроценозах озимої пшениці в різних зонах її вирощування стабільного комплексу фітонематод. Досліджено основні чинники динаміки чисельності популяцій різних видів та екологічних груп нематод, до яких віднесено фази вегетації та стан рослини-хазяїна, погодні умови та особливості грунту. За результатами кореляційного та регресійного аналізу виявлено залежність між чисельністю популяцій комплексу паразитичних видів і біомасою та продуктивністю рослин озимої пшениці на рівні від -0,52 до -0,76, розраховано пороги шкодочинності. Встановлено високу протинематодну ефективність протруйників озимої пшениці з фунгіцидними властивостями - дивідент-стар (62 %) та максим-стар (58 %), а також з інсектицидними властивостями - промет 400 (58 %), що дозволяє контролювати чисельність фітогельмінтів без застосування додаткових заходів. На підставі проведеної оцінки виділено стійкі до фітогельмінтів сорти озимої пшениці (Миронівська 27, Крижинка, Дон 85), які рекомендовано для використання в селекційному процесі з метою створення нематодостійких сортів.

 • Замкові комплекси XII-XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання

           Досліджено сучасний стан збереження та використання замкових комплексів XII - XVII ст., що збереглися на території Хмельницької області. Доведено, що незадовільний стан пам'яток переконливо свідчить про необхідність вирішення питань їх охорони, що, перш за все, залежить від наукового обгрунтування історико-культурної цінності замкових комплексів. Показано, що для об'єктів фортифікаційної спадщини Хмельниччини, рівень збереженності яких дуже низький, найефективнішим засобом збереження є музеїфікація та створення умов для екскурсійного відвідування, що сприяє перетворенню пам'яток на туристичний продукт. Обгрунтовано необхідність створення екскурсійних і туристичних маршрутів, які б охоплювали всі замкові комплекси області.

 • ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ

  ЗМІСТ
  ВСТУП 2
  1. ОБЛІК ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 3
  1.1 КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ 3
  1.2. ОБЛІК ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РАХУНКАХ КЛАСУ 8 5
  1.2.1. Облік матеріальних витрат. 5
  1.2.2 Облік витрат на оплату праці. 7
  1.2.3. Облік відрахувань на соціальні заходи. 8
  1.2.4. Облік амортизації. 10
  1.2.5 Облік інших операційних витрат. 11
  1.2.6. Особливості обліку інших витрат. 12
  2. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ 14
  2.1 ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. 14
  2.1.1. Класифікація витрат 14
  2.1.2. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 16
  2.1.3. Облік загальновиробничих витрат 16
  2.2 ОБЛІК ВИТРАТ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ 19
  2.2.1 Облік адміністративних витрат 19
  2.2.2. Облік витрат на збут 20
  2.2.3. Облік інших операційних витрат 22
  2.3. ОБЛІК ВИТРАТ ІНШОЇ ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ ВИТРАТ. 25
  2.3.1 Облік фінансових витрат 25
  2.3.2. Облік, витрат, що виникають в ході інвестиційної діяльності. 27
  2.3.3. Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків. 29
  2.3.4. Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій 30
  ЗАКЛЮЧЕННЯ 33
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 34


 • АНАЛІЗ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ТА СТАТТЯМИ

  1. АНАЛІЗ ВИТРАТ ЗА ЕЛЕМЕНТАМИ ТА СТАТТЯМИ. 3
  2. ЗАГАЛЬНИЙ ТА ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ) ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. 7
  ЗАДАЧА. 12
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 13

 • Системи вентиляції зі струминними елементами регулювання

           Розроблено засоби удосконалення аеродинамічних характеристик складних вентиляційних систем. Запропоновано оригінальні схеми вентиляційних установок, які передбачають використання струминних дефлекторних елементів як регулювальних органів. Наведено математичну модель розрахунку аеродинамічних характеристик цих елементів. З використанням методу статичної декомпозиції одержано узагальнену математичну моодель аеродинамічних характеристик складної вентиляційної системи. Розроблено прикладну ("VENT-OPTIMA") для визначення її оптимальних параметрів. Завдяки ортогональному плануванню експериментів визначено зв'язок між коефіцієнтом гідравлічного опору струминного регулювального елемента та його геометричними параметрами. Розглянуто способи регулювання продуктивності вентиляційних установок. Визначено область ефективного використання байпасного способу регулювання. Розглянуто питання використання ежекційних пристроїв з метою поліпшення економічних характеристик вентиляційних систем. Запропоновано критерій оптимізації економічних характеристик складних систем вентиляції, який враховує аеродинамічні та вартісні характеристики системи.

 • Енергетичні процеси в електричних колах з ключовими елементами

           Проаналізовано закономірності миттєвих та інтегральних характеристик енергетичних процесів у колах несинусоїдального струму, складових додаткових втрат електроенергії в одно- та багатофазних колах з ключовими елементами, процесів енергообміну між генераторами та навантаженнями в усталених і перехідних режимах. Запропоновано алгоритми підведення балансу складових електроенергії, що відображають реальні фізичні процеси енергообміну електромагнітних процесів на підставі числово-різницевої апроксимації для розрахунку усталених і перехідних режимів. Створено нові способи розрахунку енергетичних характеристик та управління енергетичним процесами і здійснено їх реалізацію в системах управління енергетичними процесами, компенсації та обліку. Розроблено теоретичні положення для нормативно-методичного забезпечення енерготехнологічного обстеження, програмно-алгоритмічного забезпечення та підвищення енергоефективності процесів у колах з ключовими елементами.

© 2007-2019 vbs.com.ua