От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління цінністю авіатранспортної послуги : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / К.О. Калда; Нац. авіац. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Управління цінністю авіатранспортної послуги

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:48:09
Описание
         Удосконалено теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо формування й управління цінністю авіатранспортної послуги. Сформульовано концептуальні засади формування індивідуалізованих ланцюгів цінності та ланцюгів вартості авіатранспортних послуг, що дозволяє реалізувати партнерські відносини між авіакомпаніями та клієнтами, знайти економічний компроміс між ціною, цінністю та вартістю під час створення авіатранспотних послуг, а також збільшити економічну ефективність діяльності авіакомпаній за рахунок підвищення рівня лояльності пасажирів. Розроблено моделі підвищення ефективності функціонування авіакомпанії за рахунок правильно організованого процесу створення цінності та підвищення рівня лояльності клієнтів, зокрема, модель оцінювання рентабельності обслуговування пасажира шляхом врахування стажу лояльності й обсягу наданих послуг, що дозволяє визначити економічний ефект співпраці зі споживачами, а також модель оцінювання рентабельності клієнтської бази авіакомпанії відповідно до індивідуалізованих ланцюгів цінності та вартості, що дозволяє оптимізувати структуру клієнтів, перелік, якість і обсяг авітранспортних послуг.
См. также:
 • Синтез механізмів управління підприємством, що надає спортивно-оздоровчі послуги

           На базі сучасних методів менеджменту (логістичного підходу, економіко-математичного моделювання обслуговування клієнтів, проектного менеджменту) розроблено концепцію синтезу систем управління підприємствами, що надають спортивно-оздоровчі послуги. Удосконалено механізм проектного менеджменту та сформульовано комплекс вимог щодо створення та розвитку інформаційної системи підприємств спортивно-оздоровчої сфери. Встановлено, що реалізація запропонованої концепції забезпечить якісно новий рівень функціонування підриємств даного типу у сучасній українській економіці та сприятиме підвищенню здоров'я нації.

 • Моделювання перехідних процесів в економічних системах авіабудівної та авіатранспортної галузей

           Визначено закономірності розвитку економічних систем, досліджено теоретико-методологічні засади вивчення та моделювання перехідних процесів, що відбуваються в них. Проаналізовано сутність суспільного виробництва як процесу послідовного перетворення товарно-грошового потоку. На базі зазначеного підходу розроблено загальну модель динамічного стану виробництва та варіанти її практичної реалізації. З метою вирішення практичних завдань економіко-математичного моделювання запропоновано нові моделі, зокрема інвестиційних і циклічних процесів. Показано особливості співвідношення підходів теорії ігор та виявлених закономірностей розвитку економічних систем. Особливу увагу приділено моделюванню перехідних процесів в авіатранспортній та авіабудівній галузях економіки України.

 • Страхові послуги

  План
  1. Добровільне страхування від нещасних випадків і його різновиди 3
  2. Страхування кредитного портфелю банку 5
  3. Страхування вантажів на повітряному транспорті 8
  Література 11


 • Лізингові послуги

  Вступ 2
  1. Поняття та економічні основи лізингових послуг 4
  1.1. Сутність та види лізингових послуг 4
  1.2. Світовий дослід формування та регулювання лізингових відносин 16
  2. Організація і реалізація лізингових проектів в Україні 23
  2.1. Правова основа лізингу в Україні 23
  2.2. Загальна характеристика ринку лізингових послуг в Україні 28
  2.3. Організація та оцінка лізингових проектів 32
  2.4. Проектне фінансування лізингових угод комерційним банком 43
  3. Перспективні напрями розвитку лізингових послуг в Україні 47
  3.1. Шляхи розвитку лізингового бізнесу в Україні 47
  3.2. Напрямки активізації лізингової діяльності комерційних банків 54
  Висновки 61
  Література 65
  Додаток А. Порівняльна характеристика кредитного та лізингового механізмів 68
  Додаток Б. Порівняльний аналіз фінансового та оперативного лізингу 69
  Додаток В. Дані про обсяг ринку лізингових послуг в Україні в 2004 році 70
  Додаток Г. Схема реалізації великомасштабних лізингових проектів міжнародного характеру із залученням значної кількості кредиторів (банківського консорціуму) до фінансування 71


 • Лізингові послуги

  Вступ 2
  1. Поняття та економічні основи лізингових послуг 4
  1.1. Сутність та види лізингових послуг 4
  1.2. Світовий дослід формування та регулювання лізингових відносин 11
  2. Організація і реалізація лізингових проектів в Україні 19
  2.1. Правова основа лізингу в Україні 19
  2.2. Загальна характеристика ринку лізингових послуг в Україні 24
  2.3. Організація та оцінка лізингових проектів 28
  2.4. Проектне фінансування лізингових угод комерційним банком 38
  3. Перспективні напрями розвитку лізингових послуг в Україні 43
  3.1. Шляхи розвитку лізингового бізнесу в Україні 43
  3.2. Напрямки активізації лізингової діяльності комерційних банків 49
  Висновки 56
  Література 60
  Додаток А. Порівняльна характеристика кредитного та лізингового механізмів 63
  Додаток Б. Порівняльний аналіз фінансового та оперативного лізингу 64
  Додаток В. Дані про обсяг ринку лізингових послуг в Україні в 2004 році 65
  Додаток Г. Схема реалізації великомасштабних лізингових проектів міжнародного характеру із залученням значної кількості кредиторів (банківського консорціуму) до фінансування 66


 • Посередницькі послуги


  Вступ 3
  1. Роль послуг як структури, та значення для населення. 4
  2. Основні нормативно-технічні документи, що регламентують надання послуг. 8
  3. Характеристика основних видів послуг. 18
  4. Контроль якості та повноти надання послуг 25
  5. Експертиза послуг та їх особливості. 27
  Висновки та пропозиції 29
  Список літератури. 31


 • Ціноутворення та туристично-екскурсійні послуги

  ПЛАН
  1. Основні завдання цінової стратегії фірми 3
  2. Особливості ціноутворення в туризмі 6
  Задача № 12 9
  Список використаної літератури 10

 • Ціноутворення та туристично-екскурсійні послуги


  1. Поняття та сутність ціни в ринковій економіці. Функції ціни. 3
  2. Методи державного регулювання цін 5
  Задача № 19 9
  Розв’язання 9
  Список використаної літератури 10


 • Сутність послуги в сучасних ринкових умовах


  Вступ 3
  1. Сутність послуги в сучасних ринкових умовах 5
  1.1. Визначення поняття послуга 5
  1.2. Типи послуг 6
  2. Характеристики послуг 7
  2.1. Невідчутність 7
  2.2. Невіддільність 9
  2.3. Мінливість якості 10
  2.4. Недовговічність 12
  2.5. Відсутність володіння 13
  3. Маркетингові стратегії для організацій сфери послуг 15
  3.1. Керування диференціацією 18
  3.2. Контроль якості обслуговування 20
  3.3. Контроль продуктивності 26
  4. Маркетинг міжнародних послуг 29
  Висновок 32
  Список використаної літератури 34


 • Види цін на продукцію, роботи, послуги. Структура ціни

  ПЛАН
  1. Види цін на продукцію, роботи, послуги. Структура ціни. 3
  2. Зміст і порядок укладання кредитного договору 7
  Список використаної літератури 9


 • Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя

  1. Зміст і особливості страхової послуги з страхування життя 2
  2. Необхідність і призначення страхування технічних ризиків 4
  3. Майнове страхування морських суден (Морське КАСКО) 7
  Література 9


 • Послуги та їх місце у зовнішньоекономічній діяльності країн світу

  План
  Вступ 3
  1. Класифікація послуг на ринку послуг 4
  2. Послуги у зовнішньоекономічній діяльності країн 6
  Література 9


 • Депозитарні послуги на ринку цінних паперів України

           Досліджено теоретичні та практичні питання функціонування депозитарної системи в інфраструктурі ринку цінних паперів. Проведено її диференціацію за двома основними блоками - депозитарним та інвестиційно-торговельним. Показано й обгрунтовано модель взаємодії депозитарних та інших фінансових інститутів за умов формування експериментального фондового ринку. Розкрито суть поняття "депозитарна послуга", модифіковано їх класифікацію за різними ознаками. Проведено порівняльний аналіз функціонування депозитарних моделей у різних країнах світу. Визначено особливості сучасного стану депозитарної інфраструктури та проблеми розвитку ринку даних послуг в Україні. Проаналізовано ризики депозитарної діяльності. Обгрунтовано можливості їх мінімізації з використанням триелементної системи ризик-менеджменту. Розроблено варіанти реорганізації Національної депозитарної системи та визначено можливості вдосконалення депозитарного обслуговування учасників ринку цінних паперів, а саме: використання CASE-технологій, впровадження прямих розрахункових міждепозитарних відносин; поєднання функцій зберігача та реєстратора. Удосконалено інституційну базу функціонування банку-зберігача на ринку депозитарних послуг завдяки розвитку його сервісної спеціалізації.

 • Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти

           Досліжено проблеми організаційних і правових аспектів адміністративних послуг в Україні як одного з інститутів адміністративного права. Сформульовано визначення адміністративних послуг як правовідносин, що виникають за умов реалізації суб'єктивних прав фізичної або юридичної особи (за їх заявою) у процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для одержання певного результату. Здійснено аналіз загальнотеоретичних проблем і теоретико-правових засад адміністративних послуг в Україні. Визначено ознаки та наведено підстави для класифікації їх видів. Обгрунтовано критерії оцінення якості та висвітлено питання якості адміністративних послуг. Розглянуто поняття та стадії провадження щодо їх надання.

© 2007-2019 vbs.com.ua