От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Управління державно-приватним партнерством на ринку авіаційних перевезень

Коротко

Управління державно-приватним партнерством на ринку авіаційних перевезень

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:47:41
Описание
: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Ніна Олександрівна Полянська; Національний авіаційний ун-т. — К., 2009. — 20 с. — укp.
См. также:
 • Організація управління партнерськими відносинами підприємств в логістичних ланцюгах авіаційних перевезень

           Розроблено теоретичні, методичні та практичні рекомендації щодо формування партнерських відносин у логістичних ланцюгах авіаційних перевезень. Досліджено науково-методичні засади формування даних ланцюгів. Розкрито економічну суть і форми партнерських відносин підприємств. Оцінено ефективність управління взаємодією цих підприємств у логістичних ланцюгах. Розроблено концептуальні засади синергізму партнерських відносин у логістичному ланцюзі авіаперевезень для стратегічного та тактичного рівнів управління. Запропоновано механізм управління внутрішніми та зовнішніми партнерськими відносинами й економіко-математичну модель, що дозволяють обирати стратегії побудови та розвитку взаємодії ланок логістичного ланцюга авіаперевезень для максимізації сукупного синергетичного ефекту.

 • Особливості державно-громадського управління освітою в Польщі

  : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 [Електронний ресурс] / Яна Романівна Гречка; Академія муніципального управління. — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Державно-громадське управління загальною середньою освітою на районному рівні

           Визначено особливості діяльності районного управління освітою (РУО). На базі антропосоціального, синергетичного, кваліметричного наукових підходів та концепції демократизації даного державного управління визначено суть, специфіку функцій і структури, основні характеристики державно-громадського управління районними управліннями освітою та загальноосвітніми навчальними закладами району. Теоретично обгрунтовано та розроблено базову модель державно-громадського управління загальною середньою освітою у районі. Доведено, що практичне використання елементів цього управління освітою району сприяє забезпеченню його демократичної основи, саморозвитку й самореалізації його учасників. Розкрито технологію реалізації запропонованої моделі на основі базового стандарту діяльності районного управління освітою на державно-громадських засадах. Наведено рекомендації для державних органів управління освітою та закладів загальної середньої освіти щодо впровадження до практики даної моделі з метою забезпечення державно-громадської основи управління й задоволення освітніх потреб громадян, що мешкають на території району.

 • Державно-громадське управління системою професійно-технічної освіти в Україні (регіональний аспект)

           Досліджено теоретичні засади державно-громадського управління у контексті реформування системи освіти України, уточнено критерії його ефективності. Проведено оцінювання рівня державно-громадського управління системою професійно-технічної освіти в Україні у регіональному аспекті, наведено характеристику його складових. Визначено роль держави, органів місцевого самоврядування, громадськості, соціальних партнерів, роботодавців у функціонуванні та розвитку системи професійно-технічної освіти, а також фактори підвищення її ефективності. Розроблено модель державно-громадського управління системою професійно-технічної освіти регіону, визначено її основні завдання та запропоновано механізми реалізації. Обгрунтовано визначення державно-громадського управління системою професійно-технічної освіти як процесу урегулювання співвідношення владних повноважень, компетенцій, впливу державних структур та органів громадського самоуправління, соціальних партнерів у механізмах управління системою професійно-технічної освіти. Розроблено механізми делегування повноважень з управління системою професійно-технічною освітою на відомчий, регіональний, місцевий і локальний рівні. Доведено, що модель державно-громадського управління системою професійно-технічної освіти в Україні на регіональному рівні є перспективною для розвитку реформування системи освіти, реалізація якої сприяє соціально-економічному розвитку регіонів, підвищенню якості освітніх послуг і конкурентоспроможності працівників робітничих спеціальностей на ринку праці.

 • Автоматизована система визначення працездатності авіаційних операторів

           Розроблено векторну модель визначення рівнів працездатності авіаційних операторів, яка дозволяє оцінювати результати їх обстежень з урахуванням психофізіологічного (ПФС) стану, прогнозувати динаміку працездатності та ступінь адаптації організму до умов навколишнього середовища. Запропоновано критерії й алгоритм визначення рівнів працездатності з застосуванням методу ергографії. Наведено метод оцінювання даних рівнів авіаційних операторів на підставі аналізу показників ергографії. Виявлено та досліджено залежність між психофізіологічними показниками, що дає змогу використовувати бінарні ознаки для класифікації станів високої та низької працездатності. Розроблено метод оцінювання динаміки ПФС з застосуванням відносних різниць психофізіологічних показників, теорії імовірностей та математичної статистики.

 • Механізм організації перестрахування авіаційних ризиків у страхових компаніях

           Обгрунтовано теоретичні та науково-методичні засади механізму організації престрахування авіаційних ризиків в страхових компаніях з урахуванням чинників впливу внутрішнього та зовнішнього середовища страхування. Уточнено зміст дефініцій "ризик", "страховий ризик", "страхова послуга", "механізм організації перестрахування ризиків". Досліджено характерні риси авіаційних ризиків та особливості їх опрацювання. Проаналізовано доцільність перестрахування як самостійної галузі страхування. Досліджено практичне використання облігаторної та факультативної форм перестрахування авіаційних ризиків. Визначено позитивні та негативні тенденції на страховому ринку України, особливу увагу приділено вивченню вітчиняного досвіду перестрахування. Здійснено оцінку страхових послуг з позиції української авіакомпанії. Досліджено ємність внутрішнього страхового ринку України. Запропоновано механізм організації перестрахування авіаційних ризиків для страхових компаній з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на роботу страховика. Розроблено варіант організаційного забезпечення системи управління ефктивністю впровадження механізму перестрахування в страховій компанії. Наведено рекомендації для досягнення гармонізації інтересів учасників страхового ринку.

 • Метод керованої об'єктом реінженерії програмного забезпечення авіаційних тренажерів

           Розроблено метод і засоби керованої об'єктом реінженерії програмного забезпечення (ПЗ) авіаційних тренажерів. Відзначено, що реінженерія застосовується для супроводження ПЗ як методу підтримки його придатності. Запропоновано метод реінженерії ПЗ, який предбачає повну або часткову заміну технічних засобів тренажерних комплексів та використання характеристик реального об'єкта для обгрунтування адекватності функціонування переробленого ПЗ, враховує функціонування реального об'єкта, що забезпечує реінженерію ПЗ авіаційних тренажерів. Метод реалізовано з застосуванням зворотної та прямої інженерії ПЗ. На підставі аналізу процесів реінженерії виявлено схеми реінженерії ПЗ авіаційних тренажерів. Запропоновано та реалізовано інструменти реінженерії, а також об'єктно-орієнтований шаблон на середовище програмування для створення ПЗ, що розробляється під час реінженерії, а саме: ПЗ пристрою зв'язку з об'єктом і пульту інструктора. Проведено експериментальні дослідження, на підставі результатів якого показано адекватність функціонування переробленого ПЗ функціонуванню реального об'єкта.

 • Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном громадян

           Розглянуто комплекс питань теоретичного та прикладного характеру, присвячених початковому етапу розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном громадян. На підставі використання сучасного наукового доробку учених-криміналістів, узагальнення слідчої практики та статистичних даних МВС України наведено криміналістичну характеристику даного виду злочинів, виділено її основні елементи, досліджено кореляційні зв'язки між ними. З'ясовано зміст і структуру початкового етапу розслідування розбоїв, проаналізовано слідчі помилки та розроблено рекомендації щодо їх усунення. Розкрито зміст поняття, сутність і структуру слідчої ситуації, досліджено її типові варіанти, які виникають на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним майном громадян. Наведено практичні рекомендації щодо вирішення розглянутих варіантів слідчої ситуації та підвищення ефективності розкриття та розслідування даного виду розбійних нападів.

 • Представництво за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному праві України

           Визначено суть та значення представництва за римським приватним правом, а також з'ясовано наявність і характер впливу римсько-правових ідей у цій галузі для формування доктрини цивільного права. Розглянуто перспективи розвитку вдосконалення правового регулювання відповідних відносин в Україні. Дослідження представництва здійснено, зважаючи на історичний розвиток та у порівнянні підходів до його визначення. Наведено класифікацію представництва в різних системах права. Висвітлено генезис інституту представництва, його цивільно-правову характеристику, співвідношення з іншими правовими явищами. Проаналізовано особливості виникнення, здійсненння та припинення представництва. Наведено пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України.

 • Підстави виникнення зобов'язань за римським приватним правом і сучасним цивільним законодавством України

           Розглянуто історичні умови формування та характерні риси підстав виникнення зобов'язань за римським правом. Висвітлено концептуальні засади визначення системи підстав виникнення зобов'язань за цивільним законодавством України. Проаналізовано вплив відповідних положень римського приватного права на сучасну систему. Наведено порівняльну характеристику системи підстав виникнення зобов'язання в сучасному цивільному законодавстві України з відповідними положеннями римського права, відзначено структурованість римської системи та виокремленість одного з видів підстав виникнення зобов'язань у вітчизняному цивільному законодавстві - договорів.

 • Опір руйнуванню елементів конструкцій авіаційних газотурбінних двигунів та енергоустановок при екстремальних умовах навантаження

           Запропоновано метод прогнозування критичних станів основних елементів конструкцій газотурбінних двигунів (ГТД) і енергоустановок у випадку розвитку в них тріщин, здатних привести до руйнування деталей і сприяють виникненню або збільшенню аварійних ситуацій. Обгрунтовано застосування силового критерію за умовами ініціювання тріщин як критерію руйнування, прийнятного для розв'язання подібних задач в інженерній практиці. Для визначення коефіцієнтів інтенсивності напружень у поле нерівномірних навантажень розроблено метод підбору еквівалентної задачі, яка має відомі рішення, а також одержано ряд рішень методом скінчених елементів. На прикладах аналізу тріщин у корпусі реактора ядерної енергоустановки, у дисках компресорів і турбін авіаційних ГТД, у валі гвинта встановлено збіг розрахункових результатів і реальних критичних розмірів тріщин. Доведено, що за умов збільшення в матеріалі проявів крихкості, не найглибша тріщина може стати критичною.

 • Договір позички за римським приватним правом та його рецепція у сучасному цивільному законодавстві України

           Здійснено комплексне дослідження проблем рецепції положень про договір позички за римським приватним правом сучасним цивільним законодавством України. Проаналізовано формування та характерні риси договору позички (commodatum) за римським приватним правом та визначено особливості сприйняття положень римського права щодо договору позички західноєвропейськими системами приватного права. Охарактеризовано регулювання відносин з безоплатної передачі речей у користування за договором позички у сучасному цивільному законодавстві України та встановлено наявність рецепції у ньому положень римського приватного права щодо цього договору. Обгрунтовано висновок, що рецепція римського права щодо договору позички у цивільному законодавстві України відбувалася безпосередньо, а також опосередковано на основі законодавства західноєвропейських країн (Французького та Німецького цивільних кодексів). Сформульовано пропозиції щодо удосконалення певних норм ЦК України, які регулюють договір позички.

 • Зобов'язання, що виникають внаслідок безпідставного набуття або збереження майна за римським приватним правом, та їх рецепція у цивільному законодавстві України

           Досліджено й обгрунтовано теоретичні та практичні питання правового регулювання зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, за римським приватним правом та їх рецепції у цивільному праві України. Проаналізовано процес виникнення та формування інституту безпідставного збагачення, його головні риси за римським приватним правом, а також чинники та характер його рецепції у цивільному праві України. Висвітлено концепцію зобов'язань, що виникають внаслідок безпідставного збагачення, у сучасній українській цивілізації, а також суть і зміст відповідних норм Цивільного кодексу України. Розроблено пропозиції для вдосконалення редакції його окремих положень, які стосуються даного інституту.

 • Управління розвитком ринку цукру України

           Розвинуто концепцію експортно-орієнтованого спрямування цукрово-бурякової галузі. Запропоновано методологічний підхід до оцінки господарсько-економічної діяльності даної галузі як інтегрованої системи. Доведено доцільність внесення змін до механізму регулювання ринку цукру України. Основним напрямком зміни визначено перехід до застосування бюджетного субсидування виробництва у квотованому обсязі. Обгрунтовано необхідність проведення реструктуризації цукрово-бурякової галузі у напрямку укрупнення її суб'єктів шляхом інтеграції. Розроблено стратегію розвитку цукрової галузі України, зорієнтовану на збалансоване поєднання забезпечення потреб внутрішнього ринку та експортних можливостей.

© 2007-2018 vbs.com.ua