От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Стратегія розвитку підприємств з виробництва курячого м'яса і яєць : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.В. Бербенець; Дніпропетр. держ. агр. ун-т. — Д., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Стратегія розвитку підприємств з виробництва курячого м'яса і яєць

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:47:07
Описание
         Наведено результати теоретичних і практичних досліджень стратегій розвитку підприємств з виробництва курячого м'яса та яєць. Розкрито конкурентоспроможніть як універсальну вимогу ринкового функціонування підприємств. Визначено роль маркетингу і його служб у діяльності підприємств на ринку продукції птахівництва. Окреслено політику держави щодо розвитку виробництва та захисту національних виробників у галузі птахівництва. Висвітлено досвід країн у сфері виробництва та продажу продукції птахівництва. Проаналізовано динаміку виробництва і реалізації яєць птиці національними сільгосптоваровиробниками, оцінено конкурентоспроможність м'ясної і яєчної продукції птахогосподарств. Розроблено пропозиції щодо удосконалення організаційно-технологічних та якісних параметрів виробництва продукції. Обгрунтовано напрями корпоратизації виробництва і формування системи просування продукції на ринку та мінімізації виробничих і ринкових ризиків як базового інструменту сталого розвитку підприємств.
См. также:
 • Стратегія розвитку виробництва старопромислового регіону

           Обгрунтовано концептуальні засади створення стратегії розвитку виробництва з урахуванням особливостей старопромислових регіонів із виснажуваними природними ресурсами. З використанням адміністративно-політичних і ринкових методів запропоновано теоретичні засоби узгодження економічних інтересів різних ієрархічних рівнів під час визначення межових значень економічного зростання, які базуються на розроблених і адаптованих до сучасних умов динамічних моделях стратегії розвитку виробництва. Розроблено моделі встановлення цін на контракт екологічного аудіювання, тарифів екологічного страхування. Доведено, що основними складовими стратегії розвитку виробництва є міжчасові зв'язки, капітал, людські та природні ресурси, інвестиції, які узгоджуються з принципами сталого розвитку. Встановлено характер поведінки еколого-економічної системи, який реалізовано під час розробки стратегії розвитку великих металургійних підприємств.

 • Стратегія розвитку підприємств у післяприватизаційний період

           Досліджено теоретичні засади формування стратегічної поведінки пострадянських підприємств у післяприватизаційному періоді. З застосуванням адекватного методологічного інструментарію для відображення процесів функціонування та відтворення підприємства за умов сучасних економічних трансформацій обгрунтовано інтегральну версію теорії підприємства як господарського феномену. Визначено взаємозв'язок між адаптаційною поведінкою підприємств та характером впровадження в Україні економіко-інституціальних перетворень. Виявлено причини реструктуризації прав власності в національних економіках, де процеси приватизації розглянуто як механізми їх розподілу. Досліджено взаємозв'язок між реалізованою в Україні технологією "сертифікатної" мікроприватизації та напрямами оптимізації стратегії розвитку підприємств у післяприватизаційному періоді. Доведено пріоритетність застосування за умов перехідного періоду положень теорії конкурентних переваг як основи стратегічного розвитку вітчизняних підприємств. Обгрунтовано напрями реалізації товарної стратегії підприємств, спрямовані на забезпечення їх конкурентоздатності.

 • Стратегія розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК України

           Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти механізму зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підпрємств АПК України. Досліджено теоретичні, методологічні, практичні аспекти стратегічного управління ЗЕД АПК регіону, підприємства АПК. Сформульовано методичні й організаційні проблеми формування стратегії даної ЗЕД. На підставі узагальнення світового та вітчизняного досвіду державного регулювання ЗЕД сформовано теоретичні та практичні аспекти державного регулювання ЗЕД в Україні. Виявлено тенденції розвитку та проблеми ЗЕД АПК за умов членства України в СОТ. Оцінено ЗЕД підприємств АПК Луганщини. Виявлено вплив чинників на неї. Розроблено й обгрунтовано стратегічні орієнтири ЗЕД АПК України та її регіонів. Запропоновано організаційно-економічний механізм стратегічного управління ЗЕД даних підприємств. Обгрунтовано новий за суттю підхід до механізму формування стратегії ЗЕД.

 • Стратегія розвитку підприємств ресторанного господарства при вищих навчальних закладах

           Обгрунтовано теоретичну сутність та значення стратегії розвитку, досліжено соціально-економічні та нормативно-правові засади функціонування підприємств ресторанного господарства при вищих навчальних закладах, досліджено фактори впливу на формування попиту на їх продукцію та послуги. Надано оцінку ефективності роботи підсистем та використання ресурсного потенціалу підприємствами ресторанного господарства при вищих навчальних закладах. Розроблено рекомендації щодо проведення моніторингу забезпеченості послугами харчування за місцем навчання студентів, запропоновано модель удосконалення організаційно-обслуговуючої підсистеми. Запропоновано новий підхід до визначення частки ринку підприємства ресторанного господарства при вищому навчальному закладі. Обгрунтовано підходи щодо генерації пріоритетних стратегічних альтернатив на основі позиціонування підприємства залежно від частки ринку та його зростання, динаміки зміни товарообороту та витрат, диференціації продукції та рентабельності діяльності. Запропоновано модель реструктуризації підсистеми управління підприємств з урахуванням галузевої специфіки.

 • Удосконалення технологічних прийомів виробництва та підготовки до інкубації яєць курей, качок і страусів

           Досліджено два напрями подальшого підвищення ефективності розведення курей яєчних кросів, качок і страусів в племптахопідприємствах України, якими є застосування енергозберігальних технологічних прийомів вирощування курей і виробництва інкубаційних яєць, підвищення плодючості качок і страусів; використання нових дезінфекційних засобів у процесі підготовки яєць курей, качок і страусів до інкубації. Експериментально встановлено, що курей батьківського стада найбільш ефективно вирощувати за переривчастими режимами щодо тривалості й інтенсивності освітлення пташників з застосуванням ламп розжарювання, а утримувати для виробництва інкубаційних яєць до досягнення 72 - 85-тижневого віку в кліткових батареях за нормативним світловим режимом з застосуванням компактних люмінесцентних ламп. Розроблено пропозиції щодо підвищення плодючості качок і страусів шляхом створення більш комфортних умов їх утримання під час відтворювального сезону. Встановлено ефективність застосування препарату йодезоль для передінкубаційної дезінфекції яєць курей і качок, обгрунтовано можливість заміни даним препаратом формаліну, який має канцерогенні властивості. Доведено, що застосування йодезолю для дезінфекції яєць курей і качок забезпечує збільшення до семи діб терміну їх гарантованого зберігання у яйцесховищах.

 • Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України)

           Здійснено ретроспективний аналіз розвитку теорії інновації. Надано визначення інноваційного потенціалу підприємства (ІПП), ідентифіковано його склад, з'ясовано основні характеристики та здійснено обгрунтування методологічних підходів до його оцінки. Досліджено сучасну методологічну платформу фінансово-інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності та розвитку ІПП за ринкових умов господарювання. Розроблено методику оцінки ІПП з урахуванням ступеня залученості підприємства до інноваційного процесу, яка базується на проблемно-орієнтованому підході до розв'язання поставлених завдань. Обгрунтовано управлінські рішення щодо фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку ІПП, запропоновано заходи з удосконалення на національному рівні системи фінансово-кредитної підтримки інноваційної сфери.

 • Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва і стратегія її підвищення

           Досліджено економічні та організаційні проблеми формування конкурентоспроможності продукції цукрового виробництва та стратегії її підвищення на основі комплексного аналізу сучасного стану розвитку галузі. Визначено зміст даного поняття, розглянуто сучасні методики оцінки конкурентоспроможності продукції, підтверджено її залежність від конкурентного потенціалу. Встановлено структуроформувальну роль цукробурякового підкомплексу в розвитку АПК. Узагальнено основні причини катастрофічного становища галузі та низького рівня її конкурентоспроможності, виявлено пряму залежність між техніко-технологічним забезпеченням та рівнем конкурентоздатності виробленої продукції. Обгрунтовано доцільність залучення інвестицій у цукробурякове виробництво, уточнено їх основні шляхи та напрями. Запропоновано удосконалення економічних відносин у цукробуряковому підкомплексі на основі інтеграційних процесів і утворення агропромислових об'єднань як найбільш раціональної виробничо-підприємницької структури. Розроблено економіко-математичну модель оцінки функціонування основних складових забезпечення конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва.

 • Стратегія інвестування виробництва (на прикладі харчової промисловості)

           З'ясовано теоретичні засади стратегії інвестування виробництва, проаналізовано економічний стан харчової промисловості України, відтворення її виробничого капіталу. Визначено головні чинники підвищення ефективності стратегічних інвестицій, умови й джерела інвестиційного забезпечення технологічного оновлення, реструктуризації та підвищення конкурентоздатності галузі. Розроблено рекомендацї щодо удосконалення державної промислової політики з метою сприяння збільшенню обсягу й підвищенню ефективності інвестицій. Запропоновано й обгрунтовано підхід до стратегічного керування інвестуванням виробництва на базі споживчої орієнтації та комплексної оцінки об'єктів інвестування.

 • Розвиток і ефективність агротекстильного виробництва в Україні: теорія, методологія, стратегія

           Розглянуто теоретико-методологічні та практичні засади формування та реалізації стратегії забезпечення ефективного розвитку виробництва та переробки текстильної сировини. Здійснено теоретичне узагальнення поняття розвитку. Обгрунтовано теоретичну базу формування стратегії розвитку виробництва та переробки текстильної сировини. Визначено чинники та передумови розвитку. Розроблено методику узагальненої оцінки щодо виробничих систем і ефективності стратегії. Запропоновано модель оцінки стану виробництва на основі показника витрат. Обгрунтовано значення та досліджено закономірності розвитку текстильної промисловості та виробництва сировини. Розроблено стратегію розвитку на основні інтеграції підприємств сировинної бази і текстильної промисловості, механізм реалізації стратегії розвитку й управління процесом розвитку.

 • Стратегія трансформації виробництва зерна в Криму й основні напрямки підвищення його економічної ефективності

           Розроблено науково обгрунтовану концепцію трансформації галузі виробництва зерна за умов ринкових відносин. Розвинуто теорію та проведено розрахунки грошової оцінки землі, зайнятої сортами озимої пшениці. Удосконалено теорію стратегії трансформації сільського господарства та галузі виробництва зерна в ринкову економіку та стабілізації цієї галузі на ринку. На підставі багаторічного аналізу уточнено й описано тенденції розвитку виробництва зерна (площ і валових зборів) й аналітично описано кількісні аспекти впливу певних чинників на процес виробництва зерна. Уточнено всі елементи системи адаптивної технології обробітку зернових культур.

 • Моделювання процесу формування планових завдань виробництва готової продукції в умовах розвитку ринкових відносин (на прикладі металургійного виробництва)

           Запропоновано новий концептуальний підхід до процесу формування планових завдань ввиробництва готової продукції, на базі якого розроблено систему взаємопов'язаних коефіцієнтів узгодженості пропозицій з попитом, перехідного резерву готової продукції та інтенсивного використання виробничого обладнання, що сприяє високому рівню адаптації підприємства до динамічних змін ринкового середовища. Запропоновано методику проведення аналізу планів на наявність "вузьких місць" щодо задоволення попиту споживачів з наступним наданням рекомендацій стосовно послідовності їх усунення ще до впровадження у виробництво на основі застосування коефіцієнтів надійності та інтенсивного використання виробничого обладнання. За допомогою концепції еластичності вперше обгрунтовано і розроблено рекомендації щодо знаходження межі показника надійності задоволення попиту.

 • Стратегія маркетингу молокопереробних підприємств АПК

           Висвітлено теоретико-практичні та методичні аспекти розробки стратегії маркетингу молокопереробних підприємств АПК. Розглянуто суть стратегії, зокрема маркетингової. Обгрунтовано методи та прийоми дослідження, які визначають використання стратегії для розвитку даних підприємств. Визначено обмеженість ринку молока та молокопродукції, а також фактори, які впливають на них. Проведено маркетинговий аналіз молокопереробної галузі з використанням методів стратегічного аналізу та виявлено залежність обсягу продажу продукції підприємства та її ринковою часткою. Запропоновано методику визначення конкурентоспроможності молочної продукції. Сформовано маркетингову стратегію за допомогою розроблених концептуальних підходів і основних напрямків щодо стимулювання підприємств молочної промисловості.

 • Маркетингова стратегія підприємств в галузі ресурсозбереження

           Дисертацію присвячено пошуку шляхів ефективного використання маркетингових принципів управління матеріальними ресурсами. Визначено суть маркетингової стратегії управління матеріальними ресурсами підприємства. Запропоновано методику вибору постачальника матеріальних ресурсів, який найбільш повно задовольняє вимоги замовника щодо якісних характеристик, ціни матеріалу та умов його поставки й оплати. Розроблено рекомендації щодо використання граничних нормативів витрачання матеріалів, які дозволяють пов'язати нормування з маркетиноговою стратегією підприємства. Запропоновано методичний підхід до мотивації економії матеріальних ресурсів.

 • Стратегія управління доходами торговельних підприємств

           Визначено теоретичні засади та запропоновано методологічні підходи і методичні прийоми щодо побудови системи стратегічного управління доходами торговельних підприємств. З позицій сучасної економічної парадигми розглянуто сутність доходу та його роль у забезпеченні ефективного розвитку підприємств. Розроблено класифікацію доходів торговельного підприємства. Обгрунтовано концепцію стратегічного управління доходами підприємств торговельної галузі. Проаналізовано систему показників оцінки ефективності зазначеного управління. Охарактеризовано сучасні методи планування доходів і визначено умови їх застосування на торговельних підприємствах. Наведено рекомендації щодо вдосконалення цінової політики торговельних підприємств.

© 2007-2019 vbs.com.ua