От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Рефлексивне управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.О. Градінарова; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Рефлексивне управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:46:22
Описание
         Обгрунтовано теоретико-методологічні положення з упроводження рефлексивного підходу в систему управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств. Проаналізовано сучасний стан туристичного ринку, визначено основні тенденції розвитку туризму в Україні та Донецькому регіоні. Доведено доцільність використання рефлексивного підходу до управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств. Обгрунтовано концепію рефлексивного управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств, яка дозволяє підвищити конкурентну позицію суб'єкта ринку з найменшими витратами. Розроблено комплекс моделей і методів, які реалізують рефлексивне управління конкурентоспроможністю. Створено метод оцінювання конкурентоспроможності на підставі використання рефлексивного підходу, динамічну модель прогнозування її рівня та метод вибору рефлексивних управлінських впливів. Розглянуто питання організаційного забезпечення рефлексивного управління конкурентоспроможністю туристичних підприємств. На підставі структурного аналізу бізнес-процеси туристичного підприємства формалізовано в інформаційну модель управління конкурентоспроможністю.
См. также:
 • Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України)

           Досліджено взаємозв'язок конкурентоспроможності підприємства та конкурентосмпроможності національної економіки, а також особливості енергетичного ринку України та зарубіжних країн, фактори управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств та основні напрями забезпечення конкурентних позицій підприємств атомної енергетики України. На підставі проведеного ситуаційного аналізу господарського портфеля підприємств атомної енергетики визначено рівень конкурентоспроможності атомних станцій України у порівнянні з тепловими. На базі запропонованого балансу та розрахунку фінансових коефіцієнтів здійснено комплексну оцінку конкурентоспроможності атомних станцій. Обгрунтовано економічну ефективність продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків, створення власної інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом, прийняття участі НАЕК "Енергоатом" у міжнародних програмах і проектах, розвиток міжрегіональної торгівлі, з використанням надлишку вітчизняних енергетичних потужностей, шляхи посилення експортного потенціалу, а також європейський вектор розвитку атомної енергетики України.

 • Управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування

           Розроблено науково-технічно обгрунтовану систему управління конкурентоспроможністю підприємств за умов розвитку ринкових відносин. Визначено суть конкурентоспроможності підприємств і факторів, що її зумовлюють. Узагальнено сучасні теоретичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємств і факторів, що її зумовлюють. Зведено сучасні теоретичні підходи до її оцінки на підставі аналізу досягнень українських і зарубіжних учених. Визначено вплив соціально-економічних чинників на стан конкурентоспроможності підприємств. Удосконалено оцінку системи управління конкурентоспроможністю підприємств, яка базується на використанні SWOT-аналізу. Обгрунтовано систему моніторингу її параметрів.

 • Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Олексій Олександрович Охтень; НАН України; Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

 • Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації

           Узагальнено основні підходи стосовно тлумачення ринкової конкуренції та визначено її особливості в торгівлі, надано визначення конкурентоспроможності підприємств за умов маркетингової орієнтації. Розглянуто поняття конкурентних переваг та ключових чинників успіху, з'ясовано суть, специфіку та проблеми управління конкурентоспроможнісю підприємств на сучасному етапі. Проведено маркетингові дослідження практики управління конкурентоспроможністю підприємств на сучасному етапі, а також моніторинг конкурентоспроможного середовища. Досліджено маркетингову конкурентну політику торговельних підприємств, проведено діагностику управління їх конкурентоспроможністю. Наведено рекомендації щодо вдосконалення управління конкурентоспроможністю за умов маркетингової орієнтації підприємств та розроблено комплексну систему управління. Обгрунтовано вибір конкурентних стратегій для досліджуваних підприємств та запропоновано ряд заходів щодо їх реалізації. Розроблено алгоритм управління конкурентним ризиком.

 • Формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств

           Досліджено теоретико-методологічні аспекти формування механізмів управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств. Розглянуто передумови використання методів стратегічного управління нею у контексті вдосконалення інституціональної структури у системі аграрного підприємництва. Серед найважливіших стратегій у сільському господарстві виділено методи стимулювання нагромадження доданої вартості, диверсифікації, орієнтації на глобальні ринкові проблеми та засоби інноваційного менеджменту. Розглянуто тенденції формування ринків органічного продовольства у контексті зростаючого занепокоєння споживачів якістю сільськогосподарської продукції та прагненням стимулювати розвиток екологічного підприємництва. Значну увагу приділено ефективним економічним механізмам мотивації забезпечення належних якісних характеристик продовольства в експортоорієнованих галузях. Визначено підходи до адаптації аграрних підприємств до умов глобального економічного середовища. Розглянуто шляхи розв'язання проблем управління агропромисловим комплексом та формування ефективної аграрної політики.

 • Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств

           Обгрунтовано теоретичну суть та необхідність урахування у процесі проектування системи керування маркетинговими комунікаціями специфічних цинників, які притаманні туристичним підприємствам. Запропоновано інтегровані моделі комунікаційного та маркетингового комунікаційного процесу, які дають змогу визначити принципи формування зазначеної системи. Розроблено модель керування інтегрованими комунікаціями туристичних підприємств з урахуванням стратегічного та інтегрованого підходу. Конкретизовано зміст основних етапів керування маркетинговими комунікаціями. Розроблено трирівневу модель організації комунікаційної діяльності туристичних організацій України та економіко-математичні моделі з метою оптимізації структури витрат на маркетингові комунікації та прогнозування обсягу доходів туристичних підприємств з урахуванням структури комунікаційних витрат.

 • Підвищення ефективності управління валютними ризиками туристичних підприємств

           Розвинуто теоретико-методичні питання й організаційно-економічний механізм підвищення ефективності управління валютними ризиками підприємств індустрії туризму з урахуванням її особливостей. Розкрито суть дефініцій "валютний ризик" і "управління валютними ризиками підприємства". Визначено специфіку формування ефективної системи управління даними ризиками. Запропоновано функціонально-цільовий підхід до визначення ефективності підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність в індустрії туризму. Обгрунтовано модель формування стратегії та розроблено варіанти стратегій управління валютними ризиками туристичних підприємств з застосуванням апарата нечітких множин.

 • Методичні основи управління обсягами комерційної діяльності туристичних підприємств

           Метою даної статті є висвітлення методичних підходів до управління комерційною діяльністю туристичних підприємств на основі загальних методичних прийомів і принципів, специфіки господарсько-фінансової діяльності підприємств туристичної галузі, кваліфікаційних вимог до персоналу в ній.

 • Формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств електротехнічної промисловості України

           Здійснено теоретичні дослідження та вивчено практичні аспекти формування механізму управління конкурентоспроможністю підприємств електротехнічної промисловості України. Розглянуто сучасні теорії конкуренції та конкурентних переваг. Виявлено вплив, який має державна політика на створення конкурентного середовища та формування конкурентних відносин за умов довгострокової економічної політики євроінтеграції. Розроблено економетричні моделі оцінки конкурентоспроможності підприємств і галузі електротехнічного машинобудування України з метою ефективного управління нею на вітчизняному та світовому ринках. Запропоновано заходи, які мають здійснювати керівники підприємств та уряд для підвищення рівня конкурентоспроможності даної галузі.

 • Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств (на прикладі взуттєвого виробництва)

           Визначено та систематизовано чинники та умови формування конкурентоспроможності продукції підприємств взуттєвої промисловості, зокрема, якість, ціна виробу, асортимент продукції, відповідність напрямам моди, сезонність, репутація виробника, ресурсне, інформаційне, правове забезпечення підприємства, потенціал керівництва, організаційна структура управління тощо. Розроблено нові показники задоволеності споживача виробом та методики їх оцінки, а саме: привабливість виробу, соціально-економічна ефективність, коефіцієнт задоволеності споживача, які дають змогу оцінити конкурентоспроможність виробу у порівнянні з потребою споживачів. Запропоновано методичні підходи до визначення конкурентоспроможності взуттєвих підприємств на основі використання теорії ефективної конкуренції за трьома групами показників: конкурентоспроможність товарної маси, фінансові, техніко-економічні показники. Розроблено та впроваджено систему рейтингового управління конкурентоспроможністю продукції взуттєвого підприємства, яка грунтується на змаганні підрозділів за кращі техніко-економічні показники та вищий рівень конкурентоспроможності продукції на ринку. Запропоновано рекомендації щодо удосконалення асортиментної політики на взуттєвому підприємстві, які сприяють виробництву взуття з врахуванням рівня його конкурентоспроможності, задоволеності споживача, рейтингу на ринку та прибутковості для виробника. Запропоновано методичні підходи до визначення частки ринку, обсягу реалізації та рентабельності капіталовкладень у виробництво взуття з урахуванням рівня його конкурентоспроможності.

 • Господарська діяльність туристичних підприємств


 • Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України

           Проаналізовано стан наукових досліджень зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) у сфері туризму. Розглянуто сутність, тенденції, структуру міжнародного туризму та світового ринку туристичних послуг. Розкрито причини та чинники ЗЕД підприємств за умов глобалізації, запропоновано методику оцінки організаційно-правових умов ЗЕД туристичних підприємств країни, проведено порівняльно-економічний аналіз їх конкурентних переваг у межах міжнародного регіону. Обгрунтовано макроекономічну стратегію виходу української держави на зовнішні ринки туристичних послуг і доцільність впровадження кластерної моделі організації туристичної діяльності національних підприємств.

 • Конкурентоспроможність підприємств на ринку туристичних послуг

           Досліджено теоретичні, методологічні та організаційні аспекти визначення конкурентоспроможності підприємств на ринку туристичних послуг. Вперше обгрунтовано роль й особливості конкурентоспроможності підприємств-посередників, визначено їх конкурентні переваги. Наведено основні зовнішні та внутрішні фактори впливу на конкурентоспроможність туристських підприємств на внутрішньому і світовому ринках. Проаналізовано інтенсивність конкуренції у різні сегментах ринку туристичних послуг. Охарактеризовано методи оцінки конкурентоспроможності туристських підприємств, визначено їх переваги і недоліки з одночасним висвітленням умов застосування групи методів, необхідних для розробки певних типів стратегічної поведінки суб'єктів на ринку. Викладено рекомендації щодо моделювання базових конкурентних стратегій за певних кон'юнктурних умов. Розроблено методику визначення конкурентоспроможності туристських підприємств та їх складових, туристичних продуктів і персоналу.

 • Економічний аналіз діяльності туристичних підприємств

  План
  1. Оцінка виконання плану собівартості продукції (послуг) 3
  2. Класифікація та характеристика резервів підвищення ефективності праці робітників туристичних підприємств 9
  Використана література 13


© 2007-2019 vbs.com.ua