От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Оцінка стану агросфери сільських населенних пунктів за показниками стійкого розвитку : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 03.00.16 / Л.В. Клименко; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2009. — 18 с. — укp.

Коротко

Оцінка стану агросфери сільських населенних пунктів за показниками стійкого розвитку

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:45:49
Описание
         З використанням фондових і статистичних матеріалів оцінено соціо-екологічний стан сільських населених пунктів (СНП). Обгрунтовано методику кількісного та якісного оцінювання показників, що характеризують стан і рівень розвитку соціо-економіко-екологічних систем (СЕЕ) району та СНП. Визначено їх роль у формуванні збалансованого розвитку цих адміністративних одиниць. За інтегрованими показниками соціального, економічного й екологічного розвитку територій СНП визначено їх стан за шкалою від критичного (0 - 0,2), загрозливого (0,2 - 0,4), задовільного (0,4 - 0,6), сприятливого (0,6 - 0,8), еталонного (0,8 - 1,0) стану. На підставі інтегрованих показників розраховано індекси СЕЕ розвитку СНП та встановлено, що найвищий рівень розвитку має Карпилівська сільська рада (0,42), що відповідає задовільному стану. Індекс (0,2 - 0,36) (загрозливий стан) мають 9 СНП, а критичний стан (0,11-0,16) - 3 СНП. Проведено типологію ВНП за трьома показниками, а саме: рівнем соціального, економічного й екологічного розвитку, що дозволило визначити пріоритети їх розвитку й обгрунтувати стратегії подальшого стабільного функціонування та розвитку цих СНП.
См. также:
 • Медико-соціальні основи збереження здоров'я сільських мешканців (наукова розробка соціометричних моделей для основних типів сільських населених пунктів)

           Розглянуто питання наукового обгрунтування медико-соціальних заходів збереження здоров'я сільських мешканців у різних типах сіл як комплексну проблему соціального розвитку сільської поселенської мережі. Доведено необхідність диференціації заходів щодо збереження здоров'я мешканців різних за розміром сіл з огляду на особливості розвитку соціальної, транспортної, інженерної, виробничої інфраструктур, демографічної ситуації, стану здоров'я, потреб у медико-соціальній допомозі. Науково обгрунтовано перспективні напрямки збереження здоров'я селян в основних медико-соціальних типах сіл.

 • Оцінювання стану агросфери за індикаторами соціоекологічного розвитку (на прикладі Рівненської області)

           Вперше досліджено стан соціоекологічного розвитку агросфери Рівненщини на основі індикаторів сталого розвитку. Формалізовано підходи до розрахунку інтегральних показників соціоекологічного розвитку районів і регіону методом багаторівневого агрегування базових позитивних і негативних індикаторів у показники вищого ієрархічного рівня. Удосконалено методологію розрахунку індексів розвитку соціальної й екологічної підсистем району та регіону з застосуванням як орієнтирів сталості розвитку максимальних і мінімальних величин відповідних індикаторів регіонального рівня та нормативних величин. Вперше розроблено систему вивчення динаміки та прогнозування інтегрального індексу сталого розвиту агросфери районів і регіону з використанням принципів статистичного аналізу. Удосконалено наукові основи розробки картосхем за інтегральними показниками, які використовуються для візуального визначення соціального й екологічного стану, а також для показника сталості розвитку будь-якого району та області в цілому, прийняття необхідних управлінських рішень з метою покращання ситуації.

 • Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини хребта за рентгенморфометричними показниками в людей різного віку та статі

           Удосконалено способи діагностики та лікування системного остеопорозу та його ускладнень (деформацій і переломів тіл хребців) у осіб різного віку та статі з використанням методу рентгеноморфометричного аналізу. На підставі вивчення результатів проведених досліджень запропоновано новий спосіб оцінки структурно-функціонального стану кісткової тканини хребта для її скринінгу та моніторингу в осіб різного віку та статі. Створено референтну базу щодо нормативних рентгенморфометричних показників для жителів України. Визначено фактори, від яких залежить стуктурно-функціональний стан кісткової тканини хребта. Запропоновано діагностичний алгоритм оцінки стану кісткової тканини хребта та виділення груп ризику щодо розвитку системного остеопорозу та його ускладнень з використанням методу рентгенморфометричного аналізу як одного з альтернативних варіантів діагностики порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини хребта, прогнозування ризику виникнення остеопоротичних переломів і деформацій тіл хребців.

 • Соціально-екологічні фактори та їх роль у формуванні збалансованого розвитку агросфери (на прикладі Житомирської області)

           Науково обгрунтовано необхідність проведення соціально-екологічних досліджень у сфері АПК України як важливого фактора його гармонійного розвитку, встановлено доцільність включення підсистеми соціально-економічного моніторингу до системи комплексного державного екологічного моніторингу. Проведено аналіз рівня екологічноі освіти та культури сільського населення у Житомирській області, визначено нові підходи та шляхи його підвищення з урахуванням регіональних умов. Розроблено схему та методику проведення соціально-екологічного моніторингу агросфери. Запропоновано методи та засоби удосконалення процесу екологізації сільськогосподарської діяльності та підвищення ефективності аграрної екологічної політики на Житомирщині.

 • Експериментальне обгрунтування підходів до вибору ефективних психофармакологічних засобів для лікування стійкого патологічного стану мозку

           За результатами дослідження уперше експериментально визначено зрушення умовно-рефлекторної пам'яті та зміни поведінки тварин і концентрації нервоспецифічних білків S-100 за умов стійкого патологічного стану головного мозку, спричиненого підгострим застосуванням сиднокарбу. Установлено закономірності дії психотропних лікарських засобів (ЛЗ) (нейролептиків, антидепресантів), а також ноотропних засобів) на поведінку, агресивність і відтворення енграм умовно-рефлекторної пам'яті у щурів за умов стійкого патологічного стану головного мозку. Уперше показано, що психофармакологічні засоби (аміназин, галоперідол, дроперідол, амінтриптілін), які порушують активність матриці довгострокової пам'яті, що є чинником стійкого патологічного стану мозку, поліпшують поведінку та пам'ять у щурів. За умов цього стану ноотропні лікарські речовини, навпаки, підсилюють розлади поведінки та погіршують показники умовно-рефлекторної пам'яті. Визначено дію психофармакологічних ЛЗ на концентрацію адреналіна, норадреналіна та білка S-100 у сироватці крові та структурах центральної нервової системи, які регулюють поведінкові та мнестичні реакції, за наявності стійкого патологічного стану мозку, спричиненого підгострим застосуванням сиднокарба.

 • Оцінювання стану цифрових трактів за показниками фазових спотворень

           Виявлено і науково обгрунтовано принципи контролю якості передачі в цифрових трактах за показниками фазових спотворень. Встановлено граничні співвідношення для несистематичного джитеру, зумовленого стаціонарними випадковими процесами. Розроблено математичні моделі фазових спотворень на основі теорії модуляції та теорії випадкових процесів. Фазові спотворення в елементах трактів цифрових систем передачі вперше представлено у вигляді зваженої суми випадкових величин. На основі аналізу причин фазових спотворень та методів їх оцінки в частотній і часовій областях запропоновано використовувати в якості діагностичного параметру для оцінювання стану цифрових трактів функцію максимальної помилки часового інтервалу (МТІЕ). Цей результат підтверджено шляхом імітаційного моделювання на ЕОМ. Розроблено числові методи розрахунку параметра МТІЕ, а також методи статистичної обробки результатів вимірювань фазових спотворень. Достовірність отриманих результатів та адекватність обраних моделей підтверджено узгодженістю результатів теоретичних досліджень, імітаційного моделювання та експериментальних випробувань.

 • Еколого-економічна оцінка стану регіону в контексті екологічно сталого розвитку

           Досліджено питання еколого-економічного оцінювання стану регіону у аспекті досягнення сталого розвитку. Обгрунтовано критерії вибору показників, формування стандартів і виявлення факторів впливу на розвиток регіону як однієї з основних передумов формування ефективного механізму забезпечення екологічно сталого розвитку. Сформульовано систему показників, яка комплексно відображає основні процеси в регіоні, грунтується на існуючій системі статистичної інформації та дозволяє визначити інтегральний показник екологічно сталого розвитку регіону. Запропоновано оцінювати зміни динаміки індексу цього розвитку відповідно до визначених тенденцій. Розроблено класифікацію напрямів стандартизації економічних, екологічних і соціальних процесів, яка, на відміну від інших підходів, враховує фактор часу та реакцію систем на вплив стандартів. Удосконалено шляхи управління розвитком регіону за допомогою екологічного паспорта. Формування та ведення такого документа є підсумковим результатом комплексного оцінювання стану регіону, а паспорт є інструментом аналізу й управління станом навколишнього середовища. Грунтуючись на методі адаптивного балансу впливів, запропоновано підходи до прогнозування процесів розвитку регіону з урахуванням комплексу факторів зовнішнього середовища.

 • Екотоксикологічна оцінка мінеральних добрив за показниками поведінки миш'яку в агроекосистемах

           Запропоновано систему екотоксикологічної оцінки миш'яку (As) у компонентах агроекосистеми за результатами дослідження процесів його кумуляції, міграції та транслокації під впливом природних і антропогенних чинників. Вивчено поведінку валового та рухомих форм миш'яку у компонентах агроекосистеми. Установлено фоновий вміст миш'яку у верхніх шарах грунту та вивчено особливості розподілу його у профілі грунтів, характерних для різних грунтово-кліматичних зон України. Досліджено вплив тривалого внесення добрив за умов зрошення на процеси вилуговування та вертикальної міграції миш'яку, також значущість добрив стосовно процесів його транслокації в органи різних сільськогосподарських культур (пшениці, ріпаку, сої). Запропоновано екологічне нормування миш'яку у грунті за допомогою різних біологічних тест-систем для встановлення допустимої для екосистеми концентрації. Розроблено систему екотоксикологічної оцінки потенційної небезпечності миш'яку за умов застосування агрохімікатів з метою запобігання негативному впливу на екосистему. Здійснено екотоксикологічну оцінку фосфоритів місцевих родовищ України за вмістом миш'яку. Розроблено регламенти стосовно його допустимих значень у фосфоритах за використання їх як добрив.

 • До формування транспортної складової дорожньо-транспортних витрат як функції стану проїжджої в специфічних умовах міських населених пунктів

  [Електронний ресурс] / С.С. Кизима, С.В. Роман // Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 21. — С. 131-139. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

 • Стратегічне регулювання стійкого функціонування і розвитку економічних систем

           Проаналізовано за десятирічний період та зроблено прогноз показників ринкових трансформаційних процесів на 2003 - 2004 рр. Теоретично обгрунтовано та розроблено концептуальну модель державного регулювання економічних систем. Запропоновано основні принципи стратегії виживання, стабілізації та сталого зростання економіки, а також концептуальну модель забезпечення економічної безпеки. Розглянуто умови, які передбачають регулювання економічної безпеки на макро-, мезо- та мікрорівнях державного впливу. Сформульовано основні підходи економічної стратегії розвитку, яка передбачає комплекс заходів щодо оптимізації пропорцій економічних систем. Важливу увагу приділено стратегії регулювання інвестиційних процесів та потоків. Зроблено оцінку чинників підвищення ефективності використання ресурсів. Ступінь впливу досліджено на фактичному матеріалі діяльності економіки в цілому, промисловості та регіоні. Обгрунтовано пріоритетні критерії для обліку, оцінки рівня ризику в аналізі ефективності реальних інвестиційних проектів за сучасних умов вітчизняної економіки. Сформульовано основні принципи інноваційної стратегії, розроблено моделі інноваційного розвитку, ринкові механізми активізації підприємства та інноваційної діяльності. Розроблено правові механізми та важелі стосовно забезпечення державного регулювання економічного розвитку. Сформульовано засади до проекту Закону України "Про державне регулювання соціально-економічного розвитку".

 • Управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства

           Досліджено актуальні проблеми теоретичних, методичних і прикладних аспектів управління фінансовою складовою промислового підприємства. Висвітлено підходи до з'ясування економічного змісту основних категорій і понять стосовно процесу управління фінансовими ресурсами. Обгрунтовано необхідність комплексного оцінювання фінансових потоків промислових підприємств з використанням коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, ділової активності та рентабельності. Доведено важливість вивчення питань вдосконалення управління грошовими потоками, які є основними параметрами оцінювання ринкової вартості промислового підприємства. Відзначено, що підходи та методи визначення фінансової стратегії розвитку промислового підприємства за умов невизначеності ринкового середовища припускають їх постійне коригування для регулювання відтворювальних процесів і збільшення вартості підприємства.

 • Визначення кореляційних взаємозв'язків між показниками фізичного стану та рівнем тироксину студентів з різних біогеохімічних зон Закарпаття

           Зазначено, що питання про йодне забезпечення людини зберігає свою актуальність, зважаючи на широку розповсюдженість регіонів з природним йодним дефіцитом в навколишньому середовищі. Подано результати кореляційного аналізу, які показують достовірний взаємозв'язок і взаємозалежність тироксину з будовою тіла, фізичним розвитком і фізичною працездатністю.

 • Оцінка і добір бугаїв чорно-рябої породи за показниками відтворної здатності

  : Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.02.01 [Електронний ресурс] / М.В. Буштрук; УААН, Інститут розведення і генетики тварин. — с. Чубинське (Київська обл.), 1998. — 16 с. — укp.

 • Оцінка дисфункції міокарда за показниками наповнення шлуночків у хворих на ішемічну хворобу серця

           Вперше встановлено вплив післяінфарктних рубцевих змін міокарда, легеневої гіпертензії та міжшлуночкової взаємодії на зв'язок між показниками наповнення лівого і правого шлуночків серця у пацієнтів з післяінфарктними кардіосклерозом і стабільною стенокардією напруги. Істотно поглиблено розуміння механізмів формування дисфункції міокарда та серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця. Доведено, що легенева гіпертнезія є незалежним предиктором формування діастолічної дисфункції правого шлуночка, виникнення якої у пацієнтів з післяінфарктним кардіосклерозом залежить від скоротливої функції лівого шлуночка та показників трансмітрального потоку. Уточнено фактори, що визначають показники наповнення правого шлуночка у хворих з післяінфарктним кардіосклерозом і стабільною стенокардією напруги, якими є величина тиску у легеневій артерії, ступінь гіпокінезу міжшлуночкової перетинки, систолічна та діастолічна функції лівого шлуночка. Розроблено індекси діагностики систолічної дисфункції міокарда та легеневої гіпертензії, які грунтуються на найбільш інформативних показниках наповнення лівого та правого шлуночків серця. Наведено оцінку інформативності індексу функціональної спроможності міокарда і швидкості поширення потоку наповнення лівого шлуночка для діагностики дисфункції міокарда у порівнянні з традиційними показниками трансмітрального потоку.

© 2007-2019 vbs.com.ua