От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Оптимізація акцизного оподаткування в харчовій промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / В.І. Коротун; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2009. — 19 с. — укp.

Коротко

Оптимізація акцизного оподаткування в харчовій промисловості

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:45:13
Описание
         Досліджено теоретичні засади, світові та вітчизняні тенденції універсального та специфічного акцизного оподаткування в аспекті оптимізації його впливу на підприємства харчової промисловості. Проведено ретроспективний аналіз формування суті акцизного оподаткування. Розкрито зміст дефініції "оптимізація акцизного оподаткування" та запропоновано критерії такої оптимізації. Проведено емпіричний аналіз функціонування ПДВ і акцизного збору в Україні. Доведено потребу в індексації фіксованих ставок акцизного збору, встановлених у національній валюті. Розроблено й обгрунтовано економіко-математичну модель для визначення оптимального акцизного навантаження на суб'єктів господарювання, за якого сплата акцизів до бюджету є максимальною за мінімального акцизного навантаження. З використанням світового досвіду та сучасного стану акцизного оподаткування наведено пропозиції щодо його вдосконалення в Україні.
См. также:
 • Суть і роль акцизного оподаткування

  РОЗДІЛ 1. Суть і роль акцизного оподаткування.

  1.1.Місце акцизів в податковій системі держави.
  1.2.Акцизи: теоретичні аспекти обчислення і макроекономічного впливу.

  РОЗДІЛ 2. Механізм справляння акцизів.

  2.1. Система справляння акцизного збору.
  2.2.Порядок обчислення акцизного збору.
  2.3.Порядок і строки розрахунку з бюджетом по акцизному збору.

  РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи акцизного оподаткування в Україні.

  3.1. Проблемні аспекти акцизного оподаткування по окремим видам підакцизних товарів.
  3.2. Шляхи подолання негативних явищ в акцизному оподаткуванню.

 • Диверсифікація інновацій у харчовій промисловості

           Досліджено вплив диверсифікації інновацій на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості. Уточнено теоретичні та методологічні підходи щодо аналізу специфіки процесів диверсифікації як інструменту статегічного керування інноваційною діяльністю. Проведено комплексне дослідження інноваційної діяльності в харчовій промисловості, доведено актуальність диверсифікації як інструменту статегічного керування. Досліджено різні підходи щодо оцінки ефективності результатів розробки та впровадження інноваційних проектів у практику, виявлено фактори та стимули ініціювання інновацій, розкрито закономірності формування корпоративної стратегії диверсифікації. Обгрунтовано перспективні напрями диверсифікації інновацій у харчовій промисловості, до яких слід віднести вертикальну повну та часткову інтеграцію, квазіінтеграцію, споріднену горизонтальну диверсифікацію. Наведено пропозиції щодо удосконалення механізму регулювання інноваційних процесів у харчовій промисловості.

 • Удосконалення механізму управління оборотним капіталом в харчовій промисловості

           Розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо вдосконалення організаційно-економічного механізму оптимального управління оборотним капіталом (ОК) промислових підприємств. На підставі аналізу галузевої специфіки, особливостей ринків збуту та державного регулювання запропоновано класифікацію чинників, що впливають на ефективність, оборотність та ліквідність ОК, а також засоби управління його окремими елементами. Наведено методичні рекомендації щодо розрахунку та нормування оптимального розміру запасів, управління дебіторською заборгованістю, оцінки впливу ефективності використання ОК на ліквідність активів підприємств.

 • Гігієнічні аспекти застосування синтетичних барвників у харчовій промисловості

  : автореф. дис... канд. біол. наук: 14.02.01 [Електронний ресурс] / Тетяна Іванівна Мельниченко; Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України". — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Особливості фінансування підприємств малого бізнесу в харчовій та м'ясо- молочній промисловості

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 [Електронний ресурс] / С.М. Аржевітін; Український держ. ун-т харчових технологій. — К., 1998. — 16 с. — укp.

 • Ефективність використання робочої сили в харчовій промисловості України: оцінка та напрями підвищення

           Розроблено теоретико-методологічні та методичні засади оцінки ефективності використання робочої сили та механізму управління підвищенням ефективності праці у харчовій промисловості України на базі системи показників і критеріїв, яка відображає різні аспекти використання праці, а саме: соціально-економічну, матеріально-технічну, організаційно-економічну. Запропоновано моделі розрахунку ефективності використання робочої сили на мікро-, мезо- та макрорівнях. Виявлено структурно-динамічні зрушення у використанні робочої сили. Обгрунтовано алгоритм прогнозування розвитку харчової промисловості України на основі ефективності зайнятості. Доведено, що концепція механізму управління підвищенням ефективності використання робочої сили базується на стратегії та тактиці розвитку за умов конкуренції, а основним напрямом його вдосконалення є розвиток соціально-трудових відносин на принципах партнерства, підвищення якості людського капіталу, мотивація праці та соціальний розвиток, впровадження інновацій.

 • Оподаткування прибутку підприємств та його оптимізація в умовах перехідної економіки

           Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання здійснення оподаткування прибутку підприємств. Розглянуто особливості становлення та розвитку податку на прибуток, здійснено ретроспективний аналіз його нормативно-законодавчого регламентування та механізму дії окремих складових процесу оподаткування за умов реформування податкової системи України. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення методики оподаткування прибутку підприємств гірничо-металургійного комплексу шляхом зміни об'єкта стягнення податку (витрати) за збереження джерела його сплати (прибутку). Обгрунтовано доцільність застосування нової базової ставки оподаткування. Розроблено механізм оптимізації методики оподаткування прибутку підприємств. Систематизовано результати економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу, основним інструментом якого було надання податкових пільг. Сформульовано пропозиції щодо зміни методики оподаткування прибутку підприємств гірничо-металургійного комплексу України.

 • ОСОБЛИВОСТІ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  1. Збірник нормативних документів по акцизному збору. // Електронна комп`ютерна газета “Все-всім”. Інститут проблем реєстрації інформації НАН України. 1996.
  2. Иванов П.П. “Налоги и экономика”, М., 1994.
  3. Катаева Л.Ф. “Основы налоговой системы”, Ульяновск, 1996.
  4. Крижановський Б.І. “Практика оподаткування в Україні і на Заході” //Вісник національної АН України - 1995 - №6, №7-8.
  5. Налоги в механизме хозяйствования /А.В. Сигиневич/, М., 1991.
  6. Налоги в развитых капиталистических странах: теория, практика, проблемы., М.: НИФИ, 1990.
  7. Омельченко А. “Податкова політика в Україні: перспективи розвитку” //Юридичний вісник України - 1996 - №43.
  8. Перманчук П. “Про податок на добавлену вартість та акцизний збір на імпортні товари” //Галицькі контракти - 1994 - №11.
  9. Скворцов Н.Н. “Все о налогах в Украине”, К., 1995.
  10. Соколов А.А. “О влиянии налогов на общий уровень цен”, М., 1987.
  11. Суторміна В., Федосов В. “Держава, податки, бізнес”, К.,1992.
  12. Яснопольский Л.М. “До питання про основні принципи оподаткування на Україні” //Ювілейний збірник, К.: ВУАН, 1988.


 • Економічний зміст акцизного збору

  Економічний зміст акцизного збору

 • Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка

           Розкрито суть загального поняття адміністративної відповідальності, а також поняття адміністративної відповідальності за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акциозного збору встановленого зразка. Проаналізовано суть, зміст і підстави цих адміністративних відповідальностей. Досліджено елементи й ознаки складу адміністративного правопорушення, здійснено аналіз системи податкових правил, розглянуто її недоліки, які не дозволяють здійснити належну систематизацію адміністративних правопорушень. Значну увагу приділено проблемам побудови чіткої взаємообумовленої системи адміністративно-правових норм у податковій сфері. Розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства України у цій частині. Розглянуто класифікації адміністративних порушень, запропонованих різними вченими. З урахуванням виявлених недоліків та практики діяльності податкових органів наведено пропозиції щодо удосконалення процесу та порядку взаємодії між податковою міліцією та іншими правоохоронними органами, зокрема між податковою міліцією та Національним центральним бюро Інтерполу в Україні. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства й адміністративно-юрисдикційної діяльності податкових органів України.

 • Джерела поповнення та ефективність використання оборотних коштів промисловості (на прикладі легкої промисловості України)

           Розглянуто питання вдосконалення теоретичних і методичних основ функціонування оборотних коштів промисловості. Досліджено природу та сутність оборотних коштів, визначено основні чинники, які впливають на їх склад і структуру, з'ясовано особливості формування коштів. Обгрунтовано напрями удосконалення й ефективного управління оборотними коштами за умов трансформації економічної системи через вдосконалення організаційних і методичних основ формування оборотних коштів. Запропоновано методику організації контролю за їх використанням. Доведено, що за умов ринкової економіки для більшості підприємств важливим є здатність своєчасно поповнювати оборотні кошти. Особливу увагу приділено їх фінансуванню за рахунок власних ресурсів.

 • Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості на регіональному рівні (на прикладі м'ясної промисловості)

           Визначено зміст поняття моніторингу фінансової конкурентоспроможності як спеціально організованого систематичного спостереження за зміною кількісних та якісних параметрів фінансової діяльності, які характеризують конкурентні переваги та відставання за умов постійної зміни кон'юнктури та поглибленого вивчення тенденцій економічного розвитку підприємств. Розроблено методичні засади організації системи моніторингу фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості з метою формування необхідного інструментарного та інформаційного забезпечення та обгрунтування послідовності етапів його проведення. Удосконалено класифікацію внутрішніх факторів впливу на рівень фінансової конкурентоспроможності підприємств. Запропоновано нові методичні підходи щодо використання кластерного аналізу для оцінки рівня фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості Полтавської області. Обгрунтовано класифікаційні підходи щодо визначення основних типів фінансової рівноваги. На підставі використання методу Ж.Франшона та І.Романе удосконалено методику проведення моніторингу фінансової стабілізації підприємств. Обгрунтовано основні принципи формування стратегії підвищення фінансової конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості, використання яких сприяє стабілізації їх економічного розвитку та забезпечує конкурентні переваги на тривалий період.

 • Методичне забезпечення регулювання процесів відтворення основних засобів харчової промисловості (на прикладі плодоовочевої консервної промисловості України)

           Висвітлено проблеми розробки ефективного механізму регулювання процесів відтворення основних засобів підприємств харчової промисловості. Проаналізовано питання відтворення основних засобів, розкрито сутність процесів спрацювання, зношення та амортизації, встановлено їх взаємообумовленість. Визначено поняття якості відтворення основних засобів. Охарактеризовано фактори, що визначають якість відтворення та їх вплив на процес відтворення основних засобів. Розглянуто особливості ролі державних органів у сфері регулювання процесів відтворення основних засобів. Розроблено методику регулювання процесів відтворення основних засобів, яка базується на визначенні єдиної норми амортизації, що забезпечує можливість здійснення розширеного відтворення одиниці корисності основних засобів за рахунок власних коштів підприємств. Удосконалено підхід до визначення відновлювальної вартості активної частини основних засобів відповідно до економічного значення змін їх технічних параметрів, а також підхід до виміру стану та оцінки якості відтворення основних засобів, який дозволяє визначати резерви підвищення якості цього процесу.

 • Оподаткування підприємств

  Задача 2

  Визначити податок на прибуток, податок на додану вартість, акцизний збір, податок на землю, плату за воду , податок з власників транспортних засобів, комунальний податок якщо в звітному періоді такі дані:
  1) загальний доход від продажу 40000 пляшок горілки складає 1800000 грн. (в т. ч. ПДВ та Аз, ставка Аз 3 Євро за 1 літр 100% спирту, пляшка вміщує 0,5 л 40%);
  2) на рахунок підприємства надійшли кошти за товари, вартість яких раніше була виключена із валових доходів у зв’язку із затримкою їх сплати – 1200000 грн. (в т.ч. ПДВ).
  3) придбано сировини і матеріалів - 600000 грн. (в т.ч. ПДВ);
  4) балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду:
  а) автотранспорт(об’єм двигуна 1-1100 см3 , 2- 15000 см3) – 900000 грн.;
  б) будівлі і споруди – 500000 грн.
  5) використовує воду на виробничі потреби (затверджений ліміт 100000 м3, фактично використано 110000 м3);
  6) витрати пов’язані з оплатою праці склали – 9000 грн.
  7)дане підприємство розташовано в м. Харкові і займає площу 7 га;
  8)середньоспискова чисельність працюючих – 112 чол.;
  9) доходи у вигляді прямих інвестицій на суму – 30000 грн.
  Література

© 2007-2019 vbs.com.ua