От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / І.Я. Назарова; Терноп. нац. екон. ун-т. — Т., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:45:10
Описание
         Досліджено теоретичні та методичні засади обліку. Висвітлено особливості розкриття інформації за умов реорганізації підприємств. Визначено зміст поняття реорганізації, її суть і загальні підходи до інформаційного забезпечення. Розглянуто форми реорганізаційних перетворень і вдосконалено систему їх класифікації. Наведено методи оцінювання активів і зобов'язань, елементи облікової політики, методи консолідації капіталів під час об'єднання. Обгрунтовано принципи формування консолідованої звітності з елімітуванням внутрішньогосподарських розрахунків, внутрішньогрупових оборотів і сальдо, прибутків (збитків) від внутрішньогрупових операцій. Розроблено структурно-логічну схему формування роздільчого балансу, методику відображення в обліку подій, що виникли після дати його складання до моменту державної реєстрації новоутворених господарських одиниць.
См. также:
 • Основні етапи роботи з джерелами особистісної інформації у процесі розкриття та розслідування злочинів

           Досліджено проблеми роботи з джерелами особистісної інформації у досудовому розслідуванні. Проаналізовано законодавство України. Наведено визначення змісту понять, що стосуються джерел доказів, процесу доказування, положень криміналістики, кібернетики та юридичної психології щодо закомірностей формування ідеальних слідів-відображень у свідомості особи. Розкрито суть поняття "джерела особистісної інформації". Висвітлено аспекти його встановлення, способи одержання фактичних даних, а також їх експертного дослідження й оцінки. Запропоновано зміни до чинного законодавства щодо вдосконалення роботи з джерелами особистісної інформації.

 • Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області)

           Розкрито теоретичні та практичні аспекти розвитку обліку та аналізу дебіторської заборгованості за умов антикризового регулювання фінансово-господарського стану підприємств. Запропоновано методику класифікації та єдиний системний класифікатор дебіторської заборгованості. Систематизовано та вдосконалено види і методи оцінювання дебіторської заборгованості. Розроблено систему комплексного оцінювання якості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості. Оптимізовано форму бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами. Висвітлено принципи аналізу ліквідності заборгованості, а також запропоновано систему комплексного оцінювання стану дебіторської заборгованості для визначення рівня і перспектив розвитку платіжної кризи на підприємстві та в народногосподарському комплексі.

 • Облік і аналіз оновлення рухомого складу автотранспортних підприємств на умовах фінансового лізингу

           Наведено теоретичні розробки та практичні рекомендації щодо вдосконалення обліку та аналізу операцій фінансового лізингу в процесі оновлення рухомого складу автотранспортних підприємств. Запропоновано методологічний підхід до відокремленого відображення власних основних засобів та оновленого майна, що надійшло на основі фінансового лізингу. Дотримання принципів прозорості фінансової звітності та превалювання сутності над формою під час обліку об'єктів фінансового лізингу вимагає використання нових, більш досконалих підходів щодо визначення ролі й місця майна, призначеного для придбання та подальшої передачі в лізинг. Враховуючи юридичну сутність об'єктів фінансового лізингу, запропоновано використовувати в обліку субрахунок 1811 "Майно у фінансовому лізингу" та додатковий субрахунок 134 "Знос майна, що знаходиться в лізингу". В процесі аналізу оновлення автотранспортних підприємств рекомендується використати розрахунок критичної точки експлуатації автомобіля як тимчасового критерію необхідності оновлення рухомого складу. Результатом дослідження є економіко-математична модель капітальних вкладень на основі вибору одного чи комбінації кількох варіантів оновлення рухомого складу автотранспортних підприємств, що дозволило визначити фінансовий лізинг як найбільш прийнятний варіант оновлення.

 • Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект

           Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю за умов використання комп'ютерних технологій. Розроблено модель впровадження комп'ютерної системи бухгалтерського обліку з урахуванням інформаційних потреб управління, що дає змогу поглибити інтеграційні процеси керування. Здійснено розмежування змісту понять "ефект" та "ефективність" використання комп'ютерної системи бухгалтерського обліку. Визначено характер змін у діяльності бухгалтерів за умов коп'ютеризації у зв'язку з необхідністю їх взаємодії з персоналом іншої функціональної орієнтації. Обгрунтовано напрями розширення змістових характеристик бухгалтерського обліку, що у порівнянні з їх існуючими видами значно більше відповідають потребам управління. Встановлено місце та значення облікової інформації у процесі прийняття управлінських рішень та визначено її основні характеристики. Розроблено кодифікатор облікової інформації з метою одержання систематизованих, об'єктно-орієнтованих даних для подальшого обгрунтованого прийняття управлінських рішень. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення системи внутрішнього контролю за умов використання комп'ютерних технологій, зокрема розроблено "Положення про організацію безпеки та захисту облікової інформації", запропоновано встановити відповідальність за його порушення та розроблено модель побудови системи внутрішнього контролю за умов комп'ютеризації.

 • Управлінський облік як джерело інформації в діяльності менеджера


  1. Управлінський облік як джерело інформації в діяльності менеджера 3
  2. Складності та психологічні бар’єри на шляху процесу контролю 5
  Список використаної літератури 11


 • Облік та аудит доходів підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості Чернігівської області)

           Досліджено тенденції розвитку та сучасні проблеми харчової промисловості, вплив її технологічних та організаційних особливостей на побудову обліку й аудиту доходів. Обгрунтовано та запропоновано рішення щодо удосконалення обліку доходів, які полягають у врегулюванні законодавчої та нормативної бази, конкретизації бухгалтерських рахунків для обліку доходів від фінансової та інвестиційної діяльності, механізми узгодження бухгалтерського обліку та системи податкових розрахунків, а також удосконаленні структури фінансового звіту про фінансові результати. Надано пропозиції щодо організації та методики проведення аудиту доходів, комплексного аудиту фінансової звітності та екологічного аудиту на підприємствах харчової промисловості.

 • Облік і аналіз діяльності спільних підприємств (на прикладі підприємств целюлозно-паперової промисловості)

           Розглянуто питання удосконалення методики обліку та економічного аналізу діяльності спільних підприємств (СП) у контексті структурованого подання інформації про фінансовий стан та розкриття у фінансовій звітності СП, згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) доречної інформації для широкого кола користувачів під час прийняття економічних рішень. Висвітлено особливості та передумови створення і діяльності СП як форми об'єднання інтересів засновників, проведено порівняльний аналіз та доведено розбіжності між МСФЗ та Господарським кодексом України під час класифікації форм об'єднання інтересів засновників СП, розкрито сутність СП та визначено обліково-аналітичні аспекти його діяльності відповідно до МСФЗ. Удосконалено методичні підходи щодо розкриття інформації про фінансовий стан, показники діяльності та зміни у фінансовому стані СП у консолідованій фінансовій звітності. Обгрунтовано нові підходи щодо забезпечення правдивого подання у фінансовій звітності додаткової інформації про ризики та непевності, що можуть вплинути на діяльність спільного підприємства у майбутньому. Запропоновано модель прогнозування тенденцій динаміки фінансового стану СП на основі методики аналізу часових рядів.

 • Фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності підприємств (на матеріалах підприємств переробної промисловості АПК України)

           Досліджено питання удосконалення фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції на переробних підприємствах АПК України. Порівняно фінансовий та внутрішньогосподарський облік затрат виробничої діяльності. Розглянуто й обгрунтовано підходи до вирішення питань організації обліку та контролю затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції. Розроблено поглиблену класифікацію виробничих затрат, проведено їх структуризацію та систематизацію з урахуванням внутрішніх вимог та особливостей оперативних та перспективних завдань, що вирішуються підприємством. Визначено вимоги до інформаційного забезпечення процесу управління. Наведено пропозиції щодо організації аналітичного обліку затрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції з метою прийняття управлінських рішень. Запропоновано структурні схеми побудови внутрішньогосподарського обліку за різними методами.

 • Облік і контроль торговельних витрат підприємств споживчої кооперації (на прикладі роздрібних торговельних підприємств)

           Досліджено теоретичні й організаційно-методичні аспекти обліку та контролю торговельних витрат підприємств системи споживчої кооперації України. Розкрито суть і зміст цих витрат як об'єктів обліку та контролю, визначено особливості їх формування у підприємствах торгівлі системи споживчої кооперації. Розвинуто методику фінансового обліку торговельних витрат і розроблено форми внутрішньовідомчої звітності, які складають у системі споживчої кооперації. Визначено основні напрями удосконалення управлінського обліку торовельних витрат, зокрема, з застосуванням інформаційних систем і комп'ютерних технологій. Наведено рекомендації з метою вдосконалення методики й організації внутрішньовідомчого та внутрішньогосподарського контролю. Розкрито зміст суб'єктів такого контролю та підконтрольних суб'єктів і об'єктів. Розглянуто питання стосовно їх залучення до складу бюджетів торговельних витрат.

 • Проблеми захисту інформації в умовах України

  Вступ 3
  1.Поняття і види інформації. Суть та необхідність її захисту 4
  1.1 Види й області інформації. Інформація з обмеженим доступом 4
  1.2 Поняття та необхідність захисту інформації 6
  1.3 Проблеми законодавчого забезпечення безпеки інформації в Україні 7
  2. Забезпечення захисту інформації на підприємствах в Україні 11
  2.1 Служба безпеки як необхідний компонент керуючої структури підприємства 11
  2.2 Секрети фірми і методи їхнього викрадення 14
  2.3 Як налагодити охорону інформації на підприємстві 16
  3.Практичні заходи щодо забезпечення захисту інформації на підприємствах 21
  Висновки 26
  Література 27

  1. Конституцiя України. Закони України, Т. 10.
  2. Декларація “Про державний суверенітет України”, 16.07.1990.
  3. Закон України “Про iнформацiю” 2.10.1992.
  4. Закон України “Про державну таємницю” 21.01.1994.
  5. Закон України “Про науково-технiчну iнформацiю” 25.06.1993.
  6. Закон України “Про захист інформації в АС” 5.07.1994.
  7. Закон України “Про авторське право i сумiжнi права” 23.12.1993.
  8. Закон України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”, 15.12.1993.
  9. Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, 15.12.1993.
  10. Закон України “Про охорону прав на промислові зразки”, 15.12.1993.
  11. Закон України “Про державну статистику”, 17.09.1992.
  12. Закон України “Основи законодавства України про культуру”, 19.02.1992.
  13. Закон України “Про бібліотеки та бібліотечну справу”, 27.01.1995.
  14. Закон України “Про національний архівний фонд та архівні установи”, 24.12.1993.
  15. Закон України “Про зв’язок”, 16.05.1995.
  16. Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, 16.11.1992.
  17. Закон України “Про телебачення та радіомовлення”, 21.12.1993.
  18. Закон України “Про інформаційні агенства”, 28.02.1995.
  19. Закон України “Про рекламу”, 25.07.1996.
  20. Закон України “Про страхування”, 7.03.1996.
  21. Закон України “Про пiдприємництво” 7.02.1991.
  22. Закон України “Про пiдприємства в Українi” 27.03.1991.
  23. Закон України “Про господарські товариства”, 19.09.1991.
  24. Закон України “Про власнiсть” 24.04.1991.
  25. Закон України “Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї”, 7.06.1996.
  26. Закон України “Про обмеження монополiзму та недопускання недобросовiсної конкуренцiї”, 18.02.1992.
  27. Закон України “Про надзвичайний стан”, 26.06.1992.
  28. Постанова КМ “Про перелiк вiдомостей, що не становлять комерцiйної таємницi”
  29. Тимчасове положення “Про охорону об’єктiв промислової власностi та рацiоналiзацiю пропозицiй в Українi”, затвержено указом Президента вiд 18.09.1992.
  30. Положення про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури й містецтва, затвержено постановою КМ України від 18.07.1995.
  31. Інструкція щодо умов і правил здійснення діяльності в галузі технічного захисту інформації та контролю за їх дотриманням, 23.05.1994.
  32. Стандарт України “Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення”, затверджений наказом Держстандарту від 11.10.1996, № 423.
  33. Звід відомостей, що становлять державну таємницю України (ЗВДТ), затвержено наказом Держкомсекретів від 31.07.1995.
  34. Положення про експертизу у галузі інформатизації, затвержено наказом Національного агенстства з питань інформатизації від 26.01.1996.
  35. НПК КК України, К., 1997.
  36. КпАП Украини, Харьков, 1997.
  37. Кримінальний кодекс України: Проект підготовлений робочою групою КМ України, 1997, c. 138.
  38. Андрощук. Д. Правове регулювання захисту вiд недобросовiсної конкуренцiї. – Украина: информация и свобода слова, К., 1997.
  39. Айламазян А. К., Стась Е. В. Информатика и теория развития. – М., 1989.
  40. Апшер В. Опасности “всемирной паутины”. – Конфидент, 1996, № 5.
  41. Батурин Ю. М., Жодзишский А. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. – М., 1989.
  42. Біленчук П., Дубовий О., Салтевський М., Тимошенко Л. Криміналістика, К., “Атіка”, 1998.
  43. Брягин О. Простая арифметика. – Бизнес и безопасность, 1998, № 1,c. 1-6.
  44. Вехов. Компьютерные преступления, М., 1996, c. 14.
  45. Дорошев В. В., Домарев В. В. Рекомендации по обеспечению безопасности конфиденциальной информации согласно “Критериев оценки надежных компьютерных систем TCSEC (Trusted Computer Systems Evaluation Criteria)”, США, “Оранжевая книга”. – Бизнес и безопасность, 1998, № 1, c. 19-21.
  46. Герасименко В. А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных: развитие, итоги, перспективы. – Зарубежная радиоэлектроника, 1993, № 3, c. 3-22.
  47. Герасимов. Законопроект “О коммерческой тайне” – в стадии завершения. – Вопросы защиты информации, 1994, № 2, c. 50-52.
  48. Гасанов Р. М. Шпионаж особого рода. – М., 1989.
  49. Горячев. Информация и ее защита. – Вопросы защиты информации, 1994, № 2, c. 38-45.
  50. Гражданское право, ред. А. Сергеева, Ю. Толстого, Санкт-Петербург, 1996.
  51. Григорьев М. Методы снятия информации в телефонных сетях. – Сети, 1997, № 3, c. 21-22.
  52. Гудков В. Шпионы – там, шпионы – здесь. Можно ли подслушать переговоры в сети GSM? – Сети, 1997, № 3, c. 20.
  53. Задворний А. Iнформацiйна безпека i свобода слова в Українi. – Украина: информация и свобода слова, К., 1997.
  54. Иванов М. Н., Пахомова А. С. Подход к прогнозированию направлений промышленного шпионажа в отношении конкурентоспособних изделий. – Вопросы защиты информации, 1994, № 2, c. 31-33.
  55. Когут Ю. И. Безопасность фирмы. – Безопасность информации, 1996, № 3.
  56. Копылов В. А. Информационное право, М. ,1997.
  57. Крылов. Информационные комьютерные преступления, М.,1997.
  58. Кузнецов. Информационная война и бизнес. – Конфидент, 1996, № 4.
  59. Курило. Об ответсвтенности за правонарушения при работе с информацией. – Вопросы защиты информации, 1994, № 2, c. 19-20.
  60. Курило, Стрельцов А. А. Проблемные вопросы обеспечения информационной безопасности в Росийской Федерации. – Вопросы защиты информации, 1994, № 2, c. 21-25.
  61. Лаврентьев А. В. Организация в офисах защиты информации от утечки по техническим каналам. – Безопасность информации, 1996, № 3.
  62. Мироненко Н. М. Правовые проблемы промышленной собственности. – Реферативный обзор действие законодателтьства Украины и практика его приминения, К., 1995.
  63. Мироненко Н. М. Правовые проблемы интелектуальной собственности. – Реферативный обзор действие законодателтьства Украины и практика его применения, К., 1995.
  64. Полянский А., Белов В. Правовая охрана коммерческой тайны. – Право и экономика, 1994, № 3.
  65. Степанов И. Шпиономания или обыкновенный промышленный шпионаж? – Бизнес и безопасность, 1997, № 5, c. 2-3, 21.
  66. Яблоков Н. П., Колодин В. Я. Криминалистика: Учебник. – М., 1990.
  67. Судебная палата по информационным спорам при президете Российской Федерации, 1994-1996, Нормативные акты. Практика. Комментарии, ред. А. Б. Венгерова, М., 1997.
  68. Цивiльне право. Частина друга, ред. О. Подопригори, Д. Бобрової, К., “Вентурi”, 1996.

 • Проблеми захисту інформації в умовах України

  Вступ 3
  1.Поняття і види інформації. Суть та необхідність її захисту 4
  1.1 Види й області інформації. Інформація з обмеженим доступом 4
  1.2 Поняття та необхідність захисту інформації 6
  1.3 Проблеми законодавчого забезпечення безпеки інформації в Україні 7
  2. Забезпечення захисту інформації на підприємствах в Україні 11
  2.1 Служба безпеки як необхідний компонент керуючої структури підприємства 11
  2.2 Секрети фірми і методи їхнього викрадення 14
  2.3 Як налагодити охорону інформації на підприємстві 16
  3.Практичні заходи щодо забезпечення захисту інформації на підприємствах 21
  Висновки 26
  Література 27


 • Автоматизоване оперативне управління централізованим теплопостачанням в умовах неповної інформації

           Розроблено та обгрунтовано нові методи керування відпуском тепла від великих джерел централізованого теплопостачання на базі інформації про надлишкове енергоспоживання в побуті. Запропоновано структуру та режими функціонування замкненої системи керування відпуском тепла, що забезпечує одержання інформації про відхилення середніх внутрішніх температур у житлах від комфортного рівня та зниження надлишкового енергоспоживання. Синтезовано цифрові регулятори з адаптивними компенсаторами запізнення в системах теплопостачання та нечіткий регулятор відпуску тепла з адаптивним корегуванням функцій приналежності. Розроблено методи прогнозування сумісного споживання енергоресурсів житловими масивами на основі нейромережевих інформаційних технологій та синтезовано адаптивну прогнозуючу модель споживання електроенергії та тепла. Запропоновано методику й алгоритми синтезу нового класу нейромережевих регуляторів з прогнозуючими моделями для керування відпуском тепла за контрольованим рівнем побутового електроспоживання за умов невизначеності. Розроблено та практично реалізовано автоматизовану систему моніторингу якості теплопостачання житлових масивів, що забезпечує поточний контроль і прогнозування надлишкового енергоспоживання, а також інтелектуальну підтримку прийняття рішень стосовно відпуску тепла.

 • Оптимальне оцінювання для марковських систем в умовах неповної статистичної інформації

           Розв'язано задачі параметричного та непараметричного оцінювання для характеристик частково спостережуваних марковських систем. Розроблено рекурентні алгоритми оптимального оцінювання для моментів попадання марковського процесу у фіксований стан і кількості таких попадань за час спостережень. Для випадку, коли закон розподілу процесу залежить від невідомих параметрів, побудовано ітераційну процедуру знаходження оцінок типу марковської правдоподібності. Запропоновано нову постановку статистичної задачі оцінювання та різні підходи до її розв'язання у випадку, коли спостереження є неповними та деформуються функціями, залежними від невідомих параметрів. Досліджено умови існування та властивості отриманих оцінок.

 • Моделі короткострокового прогнозування валютних курсів в умовах недостатньої інформації

           У дисертації розглядаються основні напрямки прогностичних підходів до моделювання фінансової сфери. На основі дослідження відповідних сегментів фінансово-кредитної системи побудована модель, що дозволяє прогнозувати зміни валютного курсу. Розкривається вирішальна роль регресійних механізмів очікування та прогнозування валютних курсів в умовах передбачуваної динаміки валютного ринку. Даються рекомендації щодо прогностичної орієнтації суб'єктів господарювання.

© 2007-2019 vbs.com.ua