От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Моделювання процесів менеджменту якості об'єктів водопровідно- каналізаційного господарства : автореф. дис... канд. екон. наук / Д.В. Титаренко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Моделювання процесів менеджменту якості об'єктів водопровідно- каналізаційного господарства

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:44:47
Описание
         Розроблено концепцію моделювання процесів менеджменту якості об'єктів ВГК, що дозволяє знизити витрати на функціонування об'єктів ВГК за рахунок зменшення витрат внаслідок поліпшення управління водопостачальною інфраструктурою підриємства та підвищити доходи за рахунок підвищення ступеня задоволення якістю споживачів продукції. Розроблено імітаційну модель поведінки споживачів послуг об'єкту ВГК, яку засновано на принципах агентного моделювання та систем масового обслуговування, що дозволяє оцінювати реальні доходи об'єкті ВГК, та модель управління витратами на якість в системах менеджменту якості об'єкта ВГК, що засновано на принципах агентного моделювання, яке дозволяє оптимізувати розподіл коштів, що витрачаються на підтримку функціонування та вдосконалення інфраструктури об'єкту ВГК.
См. также:
 • Механізми фінансового менеджменту підприємства водопровідно-каналізаційного господарства

           З використанням процесного підходу розроблено концептуальну модель організації системи фінансового менеджменту підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ), впровадження якої сприяє поліпшенню якісних і кількісних показників фінансово-економічної діяльності за рахунок прийняття обгрунтованих управлінських рішень на основі достовірної й несуперечливої інформації про стан виробничих процесів підприємства. Показано можливості використання запропонованої моделі з метою підвищення якості контролю економічних показників, який здійснюється менеджерами середньої ланки. Розглянуто концептуальні компоненти системи бюджетування підприємства ВКГ та запропоновано нові підходи щодо її формування. Формалізовано модель структури системи бюджетування та розглянуто сучасні підходи щодо семантичного наповнення множин даної моделі. Проведено дослідження та удосконалено схему процесу встановлення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, формалізовано задачу оптимального розподілу відшкодування витрат шляхом регулювання розмірів тарифів між групами споживачів. Сформульовано задачу визначення з множини споживачів послуг водопостачання та водовідведення боржників по оплаті та міри їх покарання з мінімізацією витрат на проведення зазначених акцій і збитку відповідно до принципів соціальної відповідальності. Розроблено структуру інформаційно-аналітичної системи підприємства ВКГ.

 • Управління інвестиційними проектами модернізації водопровідно-каналізаційного господарства

           Розкрито теоретичні та практичні засади нових підходів до розробки мультипроектів модернізації основних виробництв галузі водопостачання і каналізації та управління ними. Висвітлено теоретичні та методологічні положення з визначення пріоритету окремих проектів з метою створення моделі мультипроекту в цілому. Методика передбачає кількісну оцінку економічних показників і ефекту, що буде одержаний від впровадження проектів модернізації. На базі програмних пакетів управління проектами фірми Primavera розроблено теоретичні передумови мінімізації величини необхідних позикових коштів та вартості мультипроектів модернізації в цілому. Наведено рекомендації щодо розрахунку необхідної позики, графіків її повернення та узгодження створеного розкладу мультипроекту з обсягами наданого кредиту. Описано можливості впровадження проектів, загальна вартість яких перевищує інвестиційний портфель організації. Запропоновано адаптовану до потреб практики модель мультипроекту модернізації підприємств галузі водопостачання та каналізації України.

 • Організація комплексів робіт з модернізації водопровідно-каналізаційного господарства міст

  [Електронний ресурс] / О.Ю. Попов // Мiстобудування та терит. планування. — 2002. — Вип. 11. — С. 99-102. — укp.

 • Заходи з структуризації проектів оновлення міського водопровідно-каналізаційного господарства

  [Електронний ресурс] / Н.М. Мхітарян, В.В. Півень, О.Ю. Попов // Містобудування та терит. планув. — 2002. — Вип. 13. — С. 156-158. — укp.

 • Державне управління засобами забезпечення життєдіяльності регіону (на прикладі водопровідно-каналізаційного господарства)

           На підставі вивчення особливостей формування природної монополії, визначення національних і міжнародних тенденцій процесу управління у сфері водокористування та дослідження стану функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства (ВКГ) регіону розроблено нові підходи та принципи формування комплексної стратегії реформування та розвитку регіонального ВКГ, орієнтованої на задоволення потреб споживача послуг. Науково обгрунтовано оптимальні зміни тарифної політики на послуги водопостачання та водовідведення на засадах використання інструментів керування попитом на основі комерціалізації підгалузі та організаційно-інституціональних перетворень. Удосконалено концептуальні засади процесу регулювання сталого розвитку та виведення з кризоваго стану ВКГ регіону шляхом утворення та реалізації державної програми реформування ВКГ на основі гармонізації інтересів держави, виробника та споживача.

 • Поглиблення інтеграційних можливостей обліку в управлінні формуванням витрат підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

           Обгрунтовано та розроблено системний підхід, який визначає логіку дослідження та містить сукупність концептуальних, методичних і практичних питань, що досліджуються. Запропоновано матричну модель і систему аналітичних облікових моделей, адекватних складу та змісту витрат цієї групи підприємств, що дозволяє здійснювати їх планування, облік і контроль на єдиній за змістом інформаційній основі. Наведено загальний підхід і розроблено принципову модель автоматизованої системи обробки економічної інформації, що передбачає організаційну й інформаційну інтеграцію функцій планування, обліку та контролю у центрах, в яких безпосередньо здійснюються господарські операції та виникають витрати. Створена модель дає змогу створити якісно нові можливості прийняття управлінських рішень щодо витрат діяльності.

 • Моделювання процесів реінжинірингу та реструктуризації менеджменту інформаційної фірми

           Для підвищення ефективності функціонування інформаційної фірми запропоновано методи реструктуризації та реінжинірингу. Визначено роль інформатизації у процесі соціально-економічного розвитку України. Встановлено, що важливим чинником зменшення ефективності функціонування підприємств є недосконала організація менеджменту. З метою поліпшення діяльності фірм та ліквідації виявлених недоліків запропоновано спільне використання методів реструктуризації та реінжинірингу менеджменту, процесної організації менеджменту, поєднання методів реструктуризації та реінжинірингу бізнес-процесів. Розроблено перелік та характеристики основних бізнес-процесів інформаційної фірми. Запропоновано моделі реструктуризації, порядку проведення реінжинірингу, реінжинірингу процесів розробки інформаційних продуктів та продуктової стратегії фірми. Створено технології реінжинірингу та реалізації бізнес-процесів, а також реструктуризації менеджменту та контролю якості функціонування фірми.

 • Моделювання процесів фінансового менеджменту у виробничо-економічних системах

           Розроблено комплекс економіко-математичних моделей явища левериджу у фінансовому менеджменті виробничо-економічних систем та розкрито концепцію цього явища. Показано його взаємозв'язок з загальносистемними характеристиками функціонування виробничо-економічних систем. Запропоновано категорію управлінського левериджу, що дає змогу оцінити вірогідність інформації, яка використовується під час прийняття управлінських рішень, і визначити напрямки її підвищення. Наведено формулу рівня управлінського левериджу. На базі категорії управлінського левериджу розроблено алгоритм підвищення вірогідності інформації. На підставі результатів реалізації розробленого комплексу економіко-математичних моделей визначено, що існує біфуркаційне значення величини левериджу, за якого виробничо-економічна система є структурою нестійкою.

 • Моделювання процесів прийняття рішень в системі інвестиційного менеджменту

           Визначено структуру загальної моделі процесу прийняття рішень, що встановлює логічний зв'язок між локальними моделями розв'язання окремих задач під час формування інвестиційного портфеля. Запропоновано здійснювати вибір привабливих цінних паперів з використанням розроблених моделей, які дозволяють оцінити та прогнозувати фінансовий стан емітента, оцінити привабливість цінних паперів з урахуванням динаміки їх характеристик. Розроблено модель формування інвестиційного портфеля, яка дозволяє оцінити рівень ризику портфеля з використанням процедури відшукання закону розподілу випадкової величини прибутку. Наведено модель оцінки рівня капіталу, який необхідно виділити для формування портфеля цінних паперів, що дозволяє здійснити вибір його ефективного варіанта з урахуванням динаміки фінансових потоків підприємства.

 • Фінансовий механізм корпоративного управління підприємствами водно-каналізаційного господарства

           Визначено особливості та проблеми функціонування фінансового механізму у сфері водно-каналізаційного господарства (ВКГ) України. Розглянуто вітчизняну практику реалізації фінансового механізму корпоративного управління. Наведено визначення категорії "фінансовий механізм корпоративного управління" у сфері ВКГ. Створено концепцію формування ефективного механізму та вдосконалено метод фінансової самоорганізації в управлінні відокремленими підрозділами водно-каналізаційного комплексу. Запропоновано комплексний інструментальний апарат ефективного управління регіональними підприємствами ВКГ. Розроблено імітаційну модель управління фінансовими потоками водно-каналізаційного підприємства, а також комплекс вимог, схему організації та структуру системи інформаційного забезпечення. Досліджено організаційні аспекти реалізації принципів корпоративного управління фінансовими ресурсами даних підприємств України.

 • Моделювання процесів реінжинірингу систем управління економічних об'єктів

           Доведено необхідність перебудови систем управління відповідно до економічних змін у країні. Визначено провідну роль реінжинірингу як найбільш перспективного напрямку менеджменту для вирішення проблем перебудови та адаптації сучасних систем управління до ринкових перетворень. Розроблено концепцію побудови системи управління економічного об'єкту, яка використовує технологію реінжинірингу бізнес-процесів з застосуванням індуктивного підходу до вибору методів економіко-математичного моделювання та нових інформаційних технологій.

 • Моделювання термодинамічних процесів заморожування та обезводнення біологічних об'єктів

           Розглянуто кінетичні моделі водообміну при заморожуванні клітин та сформульовано шляхи керування концентраційними ефектами на основі глобальних фазових діаграм. Фазова поведінка водно-сольових систем у діапазоні концентрацій, що спостерігаються у живих системах, описана в наближенні квазібінарних розчинів. Визначено принципові можливості пошуку оптимальних кріопротекторів на основі аналізу глобальної фазової поведінки водно-сольових розчинів під впливом органічних добавок. Біологічні об'єкти відображаються теплопровідним середовищем, в якому структурна неоднорідність генерується за рахунок хаотичного росту первісної локально рівноважної структури. Перехід від мікроскопічного опису до мезорівня здійснюється на підставі гіпотези про те, що коефіцієнт температуропровідності є функцією відстані та фрактальної розмірності. Розроблено підхід до вибору робочих температур кріоінструментів для мінімальної деструкції здорових тканин на підставі розв'язання зворотньої задачі теплопровідності з фазовими переходами. Дано обгрунтування переваг двоступінчастого заморожування біологічних матеріалів для запобігання деструкції клітинних структур на основі методів теорії оптимального управління для кінетичних моделей процесів заморожування-збезводнення.

 • Моделювання та оптимізація динамічних об'єктів і процесів на основі зміщених диференціальних перетворень

           Уперше за допомогою зміщених дифенціальних перетворень одержано модель процесів багатокритеріального керування динамічними об'єктами, що дає змогу виконати динамічну векторну оптимізацію шляхом розв'язку системи кінцевих рівнянь відносно параметрів керуючих змінних.

 • Організаційно-економічні основи розробки та впровадження систем менеджменту якості випробувальних центрів і лабораторій

           Розроблено концептуальну модель організаційно-економічного механізму менеджменту якості випробувальних центрів (ВЦ) і лабораторій (Л). Уперше запропоновано до застосування у діяльності ВЦ і Л концепцію Total Productive Maintenance, бізнес-процесів, організаційної стратегії управління, адаптації організаційної структури управління (ОСУ) та технічної компетентності. Наведено методичний підхід до розробки та впровадження процесно-орієнтованих систем менеджменту якості ВЦ і Л. Виявлено загальні закономірності та взаємозв'язки ОСУ і систем менеджменту якості (СМЯ) ВЦ і Л на базі концептуальної моделі ЕОМ СМЯ ВЦ і Л. Створено методичний підхід до управління технічною компетентністю персоналу з застосуванням обгрунтованої стратегії розвитку ВЦ і Л.

© 2007-2019 vbs.com.ua