От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Л.М. Волинець; Нац. трансп. ун-т. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Моделі та стратегії забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:44:44
Описание
         Досліджено питання забезпечення ефективності міжнародних перевезень пасажирів. Розроблено та реалізовано на практиці моделі, стратегії та механізм, які дозволяють установити наявність прямих і зворотних зв'язків між рівнями дослідженої соціально-економічної системи, для врахування їх під час розробки альтернатив діяльності автотранспортних підприємств. Проаналізовано діючу соціально-економічну систему та показано наявність завдань на рівнях - державному, галузевому і підприємства. Вивчено транспортну галузь, зокрема міжнародні перевезення пасажирів з використанням системного підходу, на базі якого сформовано систему альтернатив забезпечення ефективності даних перевезень, які передбачають застосування заходів, що найбільшою мірою відповідають умовам підвищення рівня рентабельності та зниження собівартості. Розроблені моделі та систему вибору оптимальних альтернатив діяльності даних підприємств доведено до рівня обчислювальних і організаційних процедур, їх можна реалізовувати у кожному автотранспортному підприємстві незалежно від форми власності та відомчої належності. Використання результатів дослідження дозволяє обгрунтувати альтернативи діяльності підприємства, з'ясувати основні чинники впливу на міжнародні перевезення пасажирів, моделювати результати діяльності автотранспортного підприємства за певних альтернатив та вибирати оптимальну.
См. также:
 • Методи, моделі і стратегії інвестування процесів міжнародних перевезень

           Запропоновано стратегії інвестування процесів міжнародного перевезення вантажів, які сприяють оптимальному вибору джерел фінансування для покращання роботи автотранспортних підприємств. Розроблено економіко-математичну модель для вдосконалення діяльності підприємства, задану на множині задач і яка дає змогу прогнозувати основні показники його функціонування. Показано, що з використанням запропонованої моделі зростає ефективність виробничо-господарської діяльності за рахунок реалізації методів і стратегій інвестування та методичних рекомендацій прогнозування та планування процесів міжнародних перевезень вантажів. Запропоновано модель для оптимізації процесів економічної діяльності транспортних підприємств, використання якої дає змогу підвищити ефективність цих перевезень завдяки реалізації рівнянь оптимального управління. Запропоновано критерії для оцінки ефективності інвестування та якості організації перевезення вантажів за умов оптимального поєднання різних видів транспорту. Визначено основні напрями забезпечення ефективності та якості процесів міжнародних перевезень вантажів, запропоновано системний підхід до вдосконалення їх інвестування, впровадження якого забезпечує суттєво покращує роботу автотранспортних підприємств. З'ясовано закономірності функціонування ринку транспортних послуг, показано необхідність створення системи комплексного транспортного обслуговування з використанням стратегій інвестування. Розроблено структурні механізми взаємодії підприємств різних видів транспорту за рахунок створення ефективного середовища інвестування процесів перевезень, що базується на економічних реформах, державному регулюванні міжнародних перевезень, маркетингових підходах і раціональній митній політиці.

 • Раціональна організація міжнародних перевезень пасажирів з застосуванням телекомунікаційних технологій

           В дисертації розроблена комплексна система міжнародних пасажирських перевезень на мережі транспортних технологій в умовах ринкової орієнтації, що забезпечує ефективну організацію автотранспортного виробництва та горизонтальну інтеграцію діяльності перевізників. Здійснене математичне моделювання маршрутних систем з використанням теорії графів та теорії оптимальних дискретних процесів, враховуючи необхідність координації роботи автомобільного транспорту за видами сполучень. Розроблена математична модель покладена в основу раціональної організації маршрутних систем з застосуванням телекомунікаційних технологій, виходячи з необхідності забезпечення відповідності провізної здатності транспортних засобів фактичним кореспонденціям.

 • Підвищення ефективності міжнародних автомобільних перевезень вантажів

           Розроблено бізнес-процес керування автотранспортним підприємством як систему забезпечення якості та ефективності надання послуг з міжнародних перевезень вантажів. Запропоновано концептуальну модель маркетингу міжнародних автомобільних перевезень. Розроблено організаційно-економічний механізм та методичні рекомендації для оцінки економічної ефективності міжнародних перевезень вантажів. Розроблено математичну модель взаємозв'язку ефективності цих перевезень з чинниками, що її формують, яка є базою для формування відповідних управлінських рішень. Розвинуто методику формування цін на міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом. Запропоновано моделі та алгоритми прогнозування основних показників міжнародних перевезень вантажів, а також методику оцінки економічної ефективності надання послуг з даних перевезень.

 • Підвищення енергоресурсної ефективності вантажних міжнародних автомобільних перевезень

           Розроблено математичні моделі та методи підвищення енергоресурсної ефективності вантажних міжнародних автомобільних перевезень. З використанням новаційного підходу комплексно розв'язано організаційні та технологічні задачі розвитку транспорту згідно з концепцією збереження енергії та ресурсів. На підставі теорії енергоресурсної ефективності автомобіля розроблено методику обгрунтування проектів міжнародних вантажних перевезень для підвищення технологічної конкурентоздатності майбутніх транспортних пропозицій. За результатами проведеного моделювання встановлено характер залежностей показників функціональної ефективності автопоїздів від зміни його конструктивних параметрів, а також умов перевезень і характеристик дороги. Реалізовано загальний підхід до розв'язання комплексних організаційно-технологічних задач перевезень.

 • Методи, моделі і стратегії мультимодальних перевезень вантажів

           Узагальнено теоретичні аспекти логістичного управління процесами міжнародних перевезень вантажів. Розроблено математичну модель і алгоритми логістичного управління процесами мультимодальних перевезень, які є основою для формування оптимальних управлінських рішень в середовищі логістичного функціонування транспортних підприємств. Визначено стратегії логістичного управління процесами мультимодальних перевезень вантажів, які забезпечують оптимальну взаємодію різних видів транспорту та учасників логістичного каналу в реальному середовищі функціонування. Наведено економіко-математичні моделі для вдосконалення господарської діяльності даних підприємств. Запропоновано модель для оптимізації процесів їх економічної та фінансової діяльності, яка забезпечує зростання ефективності міжнародних перевезень вантажів за рахунок реалізації рівнянь оптимального логістичного управління, а також критерії для оцінки ефективності та якості організації мультимодальних перевезень вантажів за умов оптимальної координації різних видів транспорту.

 • Підвищення ефективності роботи митного терміналу при виконанні міжнародних вантажних автомобільних перевезень

           Розроблено методичні засади удосконалення роботи митного терміналу під час виконання міжнародних вантажних автомобільних перевезень шляхом представлення митного терміналу мережею масового обслуговування. Установлено закономірності його функціонування в міжнародних вантажних автомобільних перевезеннях з урахуванням впливу обсягів перевезень, кількості вантажних модулів і часу обороту на експлуатаційні показники. Розроблено аналітичні й імітаційні моделі функціонування митного терміналу у міжнародних вантажних автомобільних перевезеннях. Розроблено методику вибору дисципліни обслуговування з пріоритетами на митному терміналі. Запропоновано модель функціонування митного терміналу в міжнародних вантажних перевезеннях у класі мереж масового обслуговування з урахуванням стохастичного характеру потоку вимог.

 • Організаційно-економічні засади розвитку міських та приміських залізничних перевезень пасажирів

           Вивчено роль і місце залізничного транспорту у виробничо-інфраструктурному комплексі сучасного мегаполісу, а також рушійні сили його інтеграції до пасажирсько-транспортної системи міста. Розроблено організаційно-економічні засади розвитку систем типу магістраль - вузол - місто. Сформульовано загальні концептуальні підходи до формування відповідних ним організаційно-економічних структур. Запропоновано та науково обгрунтовано застосування кільцево-вузлового методу визначення етапів їх впровадження. Наведено нові методичні підходи до визначення організаційної та соціально-економічної ефективності розвитку міських і приміських перевезень пасажирів.

 • Правові аспекти лібералізації міжнародних повітряних перевезень

           Досліджено правові аспекти лібералізації міжнародних повітряних перевезень. Здійснено комплексний аналіз розвитку правового регулювання надання комерційних прав, змісту та меж застосування лібералізаційного підходу у разі укладання двосторонніх і багатосторонніх догорів про повітряне сполучення, а також правових засад здійснення міжнародних перевезень між Україною та країнами-членами ЄС, перспектив розвитку їх подальшої лібералізації.

 • Організація міжнародних пасажирських перевезень з метою їхньої інтеграції в міжнародну транспортну систему

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. Сучасний стан українських залізниць 5
  РОЗДІЛ 2. Міжнародні пасажирські перевезення та інтеграція в Європейську транспортну систему 29
  РОЗДІЛ 3. Перспективні напрямки удосконалення технічного обладнання українських залізниць 48
  РОЗДІЛ 4. Охорона праці 62
  ВИСНОВКИ 101
  ЛІТЕРАТУРА 107


 • Моделі і методи забезпечення безвідмовності радіоелектронних пристроїв шляхом підвищення ефективності параметричного синтезу компонентів

           Теоретично обгрунтовано забезпечення безвідмовності систем сумісно працюючих компонентів і принципів математичного моделювання їх параметричного синтезу. Здійснено формалізацію завдань забезпечення ефективності параметричного синтезу компонентів, запропоновано імовірнісний підхід до їх розв'язання, сформульовано умови та критерії безвідмовності систем. Розроблено універсальні імовірнісні моделі параметричного синтезу, на базі яких може здійснюватись моделювання широкого спектру систем сумісно працюючих компонентів. Досліджено математичні моделі підвищеної адекватності, побудовані на рядах Грама - Шарльє та Еджворта, крайові ефекти яких проявляються у вигляді хвилястості та від'ємних значень. Обгрунтовано обмеження на використання таких моделей з оцінкою похибок, пов'язаних з вказаними ефектами.

 • Моделі та методи оптимізації вантажних перевезень в транспортних системах

           Розроблено теоретичні основи та практичні методи оптимального планування та маршрутизації вантажних перевезень у транспортних системах, які враховують обмеження та пропускні здатності їх транспортних вузлів і комунікацій, незбалансованість обсягів вантажів, що перевозяться, взаємодію за різних комбінацій усіх видів транспорту у разі здійснення сумісних перевезень вантажу, розмірність розв'язуваних транспортних завдань. Проведено комплекс науково-практичних досліджень, результати яких дозволяють вирішити проблему оптимального управління вантажними перевезеннями в транспортних системах шляхом використання нових матрично-мережевої моделі та методів здійснення оптимальних перевезень вантажів у транспортних системах з урахуванням їх пропускних можливостей. Запропоновано матрично-мережеву модель управління вантажними перевезеннями у транспортній системі України та відповідну інструментальну базу даних про характеристики її транспортних вузлів і комунікацій. Наведену модель реалізовано у вигляді програмного забезпечення, а також апробовано та впроваджено на окремих транспортних підприємствах Міністерства транспорту та зв'язку України.

 • Підвищення ефективності перевезень твердих побутових відходів

  : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.22.01 [Електронний ресурс] / Олександр Петрович Процик; Національний транспортний ун-т. — К., 2009. — 17 с. — укp.

 • Кризові репутаційні стратегії держав у міжнародних відносинах (на прикладі України та Російської Федерації)

           Зроблено спробу адаптації корпоративних принципів і комунікативних стратегій кризового управління до рівня державного кризового репутаційного менеджменту. На основі аналізу кризових репутаційних стратегій керівництва Росії та України показано, що на міжнародну репутацію держав негативно впливає застосування таких комунікативних стратегій, як замовчування або поширення напівправдивої інформації про основні аспекти події, ухиляння від взаємодії з засобами масової інформації, уникнення відповідальності за кризу та її наслідки, використання кризової ситуації для посилення державного контролю на мас-медіа: обмеження прав і свобод громадян та централізації влади, а також ігнорування важливості стратегій примирення (турбота про постраждалих). Наведено рекомендації щодо підвищення ефективності державного кризового управління. Розглянуто технології "помаранчевої революції" як специфічного механізму управління політичним процесом і кризового менеджменту зокрема.

 • Державне регулювання підвищення ефективності функціонування пасажирських перевезень

           Теоретично обгрунтовано роль функціонування пасажирських перевезень залізничного транспорту як складової економіки й управління національним господарством України з метою підвищення якості послуг, що надаються, розглянуто питання його ефективності. Розроблено модель державного регулювання підвищення ефективності функціонування даних перевезень. Визначено суть, доцільність, необхідність проведення реструктуризації підприємств пасажирського господарства залізничного транспорту України. Визначено умови, необхідні для реалізації програми реструктуризації. Розроблено механізм, який передбачає науково-економічне обгрунтування доцільності впровадження нових форм пасажирського швидкісного та високошвидкісного руху. За цього економічне обгрунтування має сприяти визначенню певного варіанта, який забезпечить прибутковість інноваційно-інвестиційного проекту. Побудовано багатоваріантну модель, на базі якої проведено розрахунок економічної доцільності впровадження найбільш ефективного пасажирського руху в Україні. Виконано розрахунок основних економічних показників. Впровадження результатів дослідження сприяє досягненню підвищеної ефективності функціонування пасажирських перевезень залізничного транспорту.

© 2007-2019 vbs.com.ua