От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Механізм бюджетування витрат операційної діяльності : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / О.В. Шеремета; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2009. — 18 с. — укp.

Коротко

Механізм бюджетування витрат операційної діяльності

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:44:27
Описание
         Розглянуто теоретичні положення та розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення бюджетування витрат операційної діяльності у межах механізму бюджетування машинобудівного підприємства. Визначено зміст понять "бюджет підприємства", "бюджетування", удосконалено методи розробки бюджетів, уточнено характеристики й етапи бюджетування як управлінської технології. Розглянуто питання використання ознак групування витрат у процесі бюджетування, розроблено класифікацію інших операційних витрат. Створено механізм бюджетування, визначно його складові та фактори впливу. Вперше запропоновано під час бюджетування витрат операційної діяльності здійснювати дворівневий розподіл непрямих витрат на основі типізації структурних підрозділів та з використанням бюджетних баз. На підставі класифікації інших оперційних витрат обгрунтовано доцільність паралельного планування витрат на робочу силу й оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. Зазначено, що витрати на засоби праці необхідно планувати разом з амортизаційними відрахуваннями.
См. также:
 • Облік і контроль витрат операційної діяльності підприємств торгівлі

           Розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо вдосконалення методики обліку та контролю витрат операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі. Проведено науково-теоретичне узагальнення економічної та облікової суті витрат торговельних підприємств. Удосконалено класифікацію витрат операційної діяльності підприємств торгівлі для цілей обліку, аналізу та контролю, а також управління ними. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення методики обліку виконання бюджету. Запропоновано номенклатуру синтетичних, аналітичних рахунків і субрахунків для обліку відхилень від бюджетних показників витрат за центрами відповідальності, що дозволить оперативно надавати вірогідну інформацію про діяльність відповідного структурного підрозділу. Розроблено нові форми внутрішньої звітності, використання яких дозволить не допускати значних відхилень у роботі центрів відповідальності. Запропоновано методичні прийоми розподілу витрат операційної діяльності для визначення витратомісткості за товарними групами та певними видами товарів. Удосконалено методичне забезпечення внутрішнього аудиту витрат на підприємствах роздрібної торгівлі.

 • Облік доходів, витрат і фінансових результатів від операційної діяльності (на прикладі ТОВ "")

  Вступ 2
  1. Економічна сутність та класифікація витрат та доходів 5
  2. Економічна сутність фінансових результатів 18
  3. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 20
  4. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 23
  5. Організація обліку доходів, витрат і фінансових результатів за спрощеною системою 30
  6. Шляхи вдосконалення обліку доходів, витрат і фінансових результатів за спрощеною системою 36
  Висновки 43
  Література 49
  Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ «» 53
  Додаток 2. Методика визначення фінансових результатів 55
  Додаток 3. Відомість 5-м ТОВ «» 56


 • Управлінський облік товарних запасів, витрат, доходів і фінансових результатів операційної діяльності підприємств гуртової торгівлі

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Олена Анатоліївна Полянська; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Організаційно-економічний механізм ефективної операційної діяльності підприємства

           Проаналізовано стан і умови функціонування підприємств України. Розкрито суть поняття "ефективність" та "ефективна діяльність" і показано їх взаємозв'язок. Висвітлено зміст організаційно-економічного механізму ефективної операційної діяльності. Визначено суб'єкти зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, зацікавлені у його ефективній діяльності. Запропоновано порядок їх взаємодії та здійснено групування показників ефективності підприємства за ознакою "задоволення економічних інтересів" окремої групи суб'єктів. Наведено методичний підхід до забезпечення ефективної операційної діяльності підприємства шляхом визначення оптимального обсягу виробництва продукції та розміру собівартості продукції з метою максимізації маржинального доходу. Розроблено систему показників для оцінки діяльності центрів відповідальності щодо "витрат" і "результатів".

 • Організаційно-економічний механізм функціонування операційної системи виробничого підприємства (на прикладі підприємств машинобудування)

           Проведено комплексне дослідження організаційно-економічного функціонування операційних систем на промислових підприємствах за умов трансформації виробничих процесів. Розроблено методику проведення економічного аналізу функціонування операційної системи. Введено поняття "операційний цикл" як об'єкт дослідження операційного менджменту в аспекті розгляду його функціональних критеріїв. Створено модель системи інформаційного забезпечення операційної діяльності підприємства й алгоритм її проектування. Запропоновано механізм удосконалення системи календарного планування й алгоритм його реалізації, який базується на врахуванні впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. Розроблено методики проектування операційної системи виробничого підприємства, а також розрахунку ефективності операційного менеджменту на основні критеріїв надійності, оперативності та продуктивності.

 • Формування контролінгу операційної діяльності підприємств машинобудування

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Лідія Леонідівна Дякон; ПВНЗ "Європейський ун-т". — К., 2009. — 20 с. — укp.

 • Облік і контроль результатів операційної діяльності сільськогосподарських формувань

           Запропоновано уточнене трактування економічної категорії "реалізація", яка базується на синтезі та комплексному підході, який поєднує правову й економічну природу процесу реалізації, внесено пропозиції щодо зміни назв рахунків і класифікації доходів. З метою забезпечення зіставності інформації обгрунтовано методику визначення фінансового результату від операційної діяльності в селянських (фермерських) господарствах та запропоновано нову форму Звіту про фінансові результати для суб'єктів малого підприємництва. Обгрунтовано методику визначення податкового прибутку на рахунках бухгалтерського обліку, запропоновано форму I розділу Звіту про фінансові результати та методику її складання. Запропоновано алгоритм та методику проведення внутрішньогосподарського системного контролю, який складається з двох етапів - документального й аналітичного. Відзначено, що документальний контроль дасть змогу встановлювати достовірність даних, що містяться в документах; аналітичний - підвищити ефективність роботи та визначати напрямки розвитку підприємства на підставі прогнозування величини витрат, обсягів виробництва та реалізації продукції.

 • Інформаційна система управління операційної діяльності торгівельного підприємства

  Вступ 3
  Розділ 1. Теоретичні аспекти створення інформаційних систем в сфері управління торгівельною діяльністю 7
  1.1 Роль інформаційних систем в управлінні сучасними підприємствами 7
  1.2 Загальна характеристика інформаційних систем управління підприємствами 12
  1.3 Теоретичні засади операційного менеджменту на підприємствах торгівлі 18
  Розділ 2. Інформаційна система управління операційної діяльності торгівельного підприємства ТОВ „...” 39
  2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства 39
  2.2 Аналіз практики операційного менеджменту на підприємстві та його інформаційне забезпечення 44
  2.3 Використання можливостей мережі Інтернет в діяльності підприємства 59
  Розділ 3. Напрямки розвитку інформаційної системи управління операційною діяльністю ТОВ „...” 64
  3.1 Проектування оптимальної структури IT-підрозділу підприємства 64
  3.2 Підвищення рівня безпеки інформаційної системи 68
  3.3 Ефективні напрямки використання Інтернет-технологій в операційній діяльності підприємства 74
  Висновки 80
  Література 83
  ДОДАТОК А. Основні звітні показники ТОВ „...” за 2001-2003 рр. 90
  ДОДАТОК Б. Основні показники, які характеризують фінансовий стан ТОВ „...” 92
  ДОДАТОК В. Методика розрахунку показників оцінки операційного менеджменту підприємств торгівлі 92
  ДОДАТОК Г. Інформація про товарооборот та товарні запаси 94
  ДОДАТОК Е. Анкета 97
  ДОДАТОК Ж. Результати опитування 99
  ДОДАТОК З. Експертний лист 100


 • Облік та аналіз операційної діяльності підприємств міського електротранспорту

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Ірина Іванівна Никифорак; Тернопільський національний економічний ун-т. — Т., 2008. — 20 с. — укp.

 • Управління витратами іншої операційної діяльності (на прикладі підприємств машинобудування)

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Ксьондз; Хмельницький національний ун-т. — Хмельницький, 2008. — 21 с. — укp.

 • Бухгалтерський облік виробничої діяльності в системі бюджетування: теоретико-методичні основи

           Розроблено рекомендації стосовно вдосконалення організації та методики обліково-аналітичного забезпечення та внутрішньогосподарського контролю бухгалтерського обліку виробничої діяльності у системі бюджетування на великих підприємствах за ринкових умов з урахуванням міжнародного досвіду і національних особливостей. Розкрито суть понять "бюджет", "бюджетування". Визначено основні передумови появи та досліджено генезис бюджетування у різних системах обліку з метою вдосконалення бухгалтерського обліку як інформаційної бази функціонування системи управління. Для забезпечення вірогідності формування та оперативності надання інформації управлінському персоналу наведено пропозиції щодо організації здійснення контролю й економічного аналізу бухгалтерського обліку виробничої діяльності у системі бюджетування. Проаналізовано головні підходи щодо обліково-аналітичного забезпечення системи бюджетування. Побудовано логіко-структурну схему бюджетування у системі управління. Розкрито суть фактора впливу трансферного ціноутворення на виробничу діяльність підприємства як механізму перерозподілу ресурсів і оптимізації оподаткування. Для підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання запропоновано порядок формування бюджетів, що полягає у складанні бюджетів центрів фінансової відповідальності та бюджетів за елементами витрат. Обгрунтовано доцільність використання запропонованих напрямів оцінювання ефективності бюджетування, що сприятиме визначенню перспективних варіантів розвитку підприємства. Надано пропозиції щодо вдосконалення комп'ютеризації бухгалтерського обліку виробничої діяльності у системі бюджетування.

 • Визначення впливу бюджетування податків на фінансово-економічні результати діяльності коксохімічних підприємств

           Досліджено підходи до визначення понять "податкова політика держави", "податкова політика підприємства" та "бюджетування податків", виділено системний взаємозв'язок податкової політики держави та підприємства. Узагальнено та розвинуто підходи до системи компонент, що характеризує податкові платежі та платоспроможність підприємств, за якою було проведено групування коксохімічних підприємств за станом бюджетування податків. Обгрунтовано проведення моделювання показника податкової стійкості коксохімічних підприємств, яке визначає їх тенденції розвитку. Розроблено методичні підходи до бюджетування податків і проведення моніторингу та контролю виконання податкових бюджетів підприємств та організаційний підхід до бюджетування податків на підприємстві.

 • Економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві

           Розроблено теоретико-методологічні засади та концептуальні аспекти економічного механізму формування виробничих витрат в скотарстві, висвітлено його особливості, а також обгрунтовано пропозиції щодо його ефективного функціонування. Проведено аналіз розвитку галузі, виробничих витрат та ефективності даного виробництва. Обгрунтовано шляхи вдосконалення економічного механізму формування виробничих витрат у скотарстві: розробки загальної моделі; обгрунтування нормативів виробничих витрат і мінімально допустимої ціни; удосконалення класифікації джерел ризику в галузі скотарства; створення методики проведення витратно-цінового аналізу оперативного керування та контролю за виробничими витратами.

 • Економічний механізм визначення та прогнозування витрат підприємств гірничорудної промисловості

           Досліджено напрямки удосконалення економічного механізму визначення та прогнозування витрат підприємства на прикладі гірничорудних підприємств. Досліджено сутність екномічної категорії "фінансовий потенціал" підприємства. Запропоновано механізм визначення розміру сплати податку на додану вартість в реальному масштабі часу. Розроблено структуру, склад і виробничі функції оперативного обліку податків. Сформовано інформаційну базу для аналізу витрат підприємств гірничорудної промисловості. Вдосконалено аналіз системи "витрати - випуск - прибуток" стосовно умов виробництва залізорудної продукції та виконано практичні розрахунки. Розроблено методику визначення оптимальних об'єктів інвестування на підставі розрахунку потенціалу виробничих підрозділів гірничорудних підприємств. Досліджено можливості прогнозування результатів реалізації інвестиційних проектів.

© 2007-2018 vbs.com.ua