От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Інтенсифікація свинарства на основі індустріального розвитку галузі : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Б.В. Данилів; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Інтенсифікація свинарства на основі індустріального розвитку галузі

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:44:04
Описание
         Узагальнено теоретичні положення процесів інтенсифікації та індустріального розвитку сільського господарства. Розкрито суть, об'єктивну необхідність і економічні умови інтенсифікації свинарства, найважливішим напрямком якої є переведення галузі на індустріальну основу за рахунок впровадження у виробництво інноваційних розробок і перебудови його за типом великої машинної індустрії. Розроблено пропозиції щодо організації спеціалізованого великотоварного виробництва свинини шляхом включення у виробничий процес ферм великої рогатої худоби, що не експлуатуються, проведення їх реконструкції та переобладнання під свинарники-відгодівельники з оснащенням засобами механізації, а також створення цілісної системи ведення галузі, яка базується на вирощуванні поросят на високотехнологічному товарному репродукторі з наступною відгодівлею молодняку на реконструйованих тваринницьких фермах з використанням ресурсоощадної технології.
См. также:
 • Економічне зростання виноробної галузі регіонального АПК на основі її інтенсивного розвитку

           Досліджено теоретичні та методологічні питання економічного зростання (ЕЗ) на засадах інтенсифікації виробництва (ІВ) в АПК. Проаналізовано склад і розвиток виноробної галузі (ВГ) Миколаївщини та особливості інтенсифікації її виробництва. За результатами проведених досліджень визначено основні напрями ЕЗ ВГ з урахуванням ІВ і формування ринку її продукції. Викладено питання щодо удосконалення сировинних зон винзаводів з урахуванням розвитку агропромислової інтеграції, оптимізації обсягів і асортименту виноробної продукції (ВП), укріплення виробничого потенціалу заводів і підвищення ефективності його використання, підвищення конкурентоспроможності ВП і ефективної її реалізації, створення належного економічного середовища.

 • Інтенсифікація виробництва зерна в умовах становлення та розвитку ринкових відносин (на матеріалах Донецької області)

  : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / Микола Олексійович Дзюба; Харківський держ. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2000. — 16 с. — укp.

 • Формування ринкової інфраструктури в перехідній економіці індустріального типу

           Запропоновано концепцію інфраструктури як самостійної підсистеми, що забезпечує функціонування і розвиток економічної системи, виявлено основні функції ринкової інфраструктури і розкрито їх співвідношення. Сформульоване поняття "шестикутник цілей макроекономічної політики в перехідній економіці". Виявлені основні тенденції становлення ринкової інфраструктури в Україні. Сформульовані і розкриті особливості формування і функціонування біржового механізму в перехідній інфраструктурі. Виявлені особливості інвестиційної моделі інфраструктури ринку праці, сформульовані основні напрями її розвитку в Україні. Обгрунтована доцільність розвитку в умовах України особливої моделі банківської системи. Виявлені особливості формування небанківських фінансово-кредитних інститутів в інверсійній економіці. Розкрито особливості формування національної моделі українського фондового ринку. Виділені і розкриті протиріччя розвитку інформаційних мереж і телекомунікацій. У науковий обіг веденно категорію "квазідержавні інститути". Систематизовані інфраструктурні аномалії перехідної економіки, розкритий феномен фінансової піраміди і побудована її економіко-математична модель.

 • Перехідні процеси в економіці індустріального типу: зміст та методи структурування

           Досліджено теоретичні та практичні аспекти багатокритеріального структурування економічної системи. Проаналізовано роль трансакційних витрат ринкового та неринкового характеру, визначено можливості відображення їх у прикладній моделі. Обгрунтовано необхідність застосування чотирирівневої системи економічних моделей з використанням мікроімітаційного підходу. Установлено, що низька частка доданої вартості свідчить про відповідне реагування економіки України на вплив дестабілізуючих факторів.

 • Розвиток та підвищення ефективності свинарства в Черкаській області

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми підвищення економічної ефективності виробництва свинини за ринкових умов. Проаналізовано результат і витрати у свинарстві, визначено основні тенденції їх зміни, виявлено закономірності формування економічної ефективності виробництва та фактори, що впливають на її рівень. Створено систему показників оцінки ефективності виробництва свинини за ринкових умов і запропоновано інтегральний показник ефективності діяльності інтеграційного об'єднання, доведено економічну доцільність інтеграційних зв'язків сільськогосподарських підприємств і м'ясокомбінатів. Встановлено тенденції та визначено оптимальні параметри розвитку всіх складових м'ясопродуктового підкомплексу Черкаської області на наступні періоди (до 2010 р.). Розроблено та економічно обгрунтовано пропозиції щодо підвищення ефективності виробництва свинини у взаємозв'язку основних ланок м'ясопродуктового підкомплексу АПК. Розроблено стратегії стабілізації та розвитку свинарства в регіоні.

 • Енергопотоки та енергозбереження на підприємствах по виробництву продукції свинарства

           Досліджено структури енерговитрат на свинарських підприємствах різної виробничої потужності, проведено біоенергетичну оцінку технологій за допомогою коефіцієнта біоенергетичної ефективності, з використанням експериментальних даних отримано регресійну модель та оптимізаційний функціонал мінімізації питомих енерговитрат. Обгрунтовано параметри та розроблено інформаційно вимірювальну систему контролю та технічного обліку енерговитрат, особливістю якої є можливість управління технологічними режимами відповідно до поточного стану біотехнічної системи. Наведено рекомендації щодо зниження питомих енерговитрат для свинарських підприємств з промисловою технологією відгодівлі свиней.

 • Наукове обгрунтування маловитратної технології виробництва продукції свинарства в Україні

           Розроблено маловитратну технологію виробництва продукції свинарства та технологічне обладнання для однофазного вирощування свиней у неопалювальних приміщеннях, а саме: свиноматок холостих, порослих, поросят-сисунів, відлучених поросят на дорощуванні, ремонтного та племінного молодняку, відгодівельного поголів'я свиней у цехах відтворення та поросу, а також кнурців до 7 - 8-місячного віку. Запропоновано систему диференційованої годівлі свиней за умов маловитратної технології однофазного їх вирощування з урахуванням живої маси, віку, фізіологічного стану, формування молочності, інтенсивності росту приплоду в неопалювальних приміщеннях. Впровадження нової маловитратної технології за умов однофазного вирощування свиней на підстилці з соломи з піщаною основою у неопалювальних приміщеннях дозволило знизити вміст аміаку в 4,2 раза та сірководню в 20,9 разів; мікробну забрудненість - у 1,7 раза у порівнянні з традиційною технологією; зменшити витрати корму на 1 кг приросту до 2,8 - 3,2 к. од.; фонд заробітної платні - в 2 - 3 рази, вартість електроенерегії - в 7 - 8 разів. Застосування розробленої технології забезпечує розв'зання проблеми утилізації рідкого гною у свинарстві, підвищення навантаження на оператора-свинаря у цеху відворення свиноматок у 3 - 5 разів, молодняку на дорощуванні та відгодівлі - в 5 - 7 разів у порівнянні з традиційною технологією. Використання маловитратної технології за умов диференційованої годівлі свиней дозволило підвищити статеву активність корів і свиноматок на 10 - 12 %; запліднюваність свиноматок - 5 - 10 % кількість опоросів - на 11,1 %, масу гнізда за народження - на 11,9 %; середню живу масу поросят у 21-й день - на 13,1 %, молочність свиноматок - на 27,8 %, кількість поросят за відлучення у 60-денному віці - на 28,2 %, середню живу масу за відлучення - на 14,2 %, масу гнізда під час відлучення - на 15,5 % і збереженість приплоду - на 12,8 %.

 • Інвестиційне забезпечення сталого розвитку телекомунікаційної галузі в Україні

           Наведено результати комплексного дослідження теоретичних, практичних і методологічних аспектів інвестиційних процесів у телекомунікаційній галузі з метою створення ефективного механізму інвестування за умов забезпечення раціонального економічного розвитку України. Визначено чинники формування показників середньозваженої вартості капіталу, зокрема, середньої відсоткової ставки, доступності до різних джерел фінансування, галузевої особливості операційної діяльності, що визначає тривалість операційного циклу підприємств галузі. Досліджено рівень ризику операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, запропоновано моделі оцінки інвестиційних ресурсів для проведення та реалізації ефективної політики інвестиційного забезпечення за умов сталого економічного розвитку країни. Описано систему принципів і методів участі держави в інвестиційному забезпеченні даної галузі.

 • Інноваційно-соціальна модель розвитку фармацевтичної галузі України

           Обгрунтовано методичні підходи щодо підвищення рівня соціалізації інноваційного процесу національної фармацевтичної галузі. Обгрунтовано доцільність запровадження нової моделі та нового рівня взаємовідносин між державою, науковими центрами та підприємствами за умов використання ринкових важелів впливу. Запропоновано принципи, концептуальні підходи, структуру, алгоритм функціонування моделі. Проаналізовано існуючі наукові концепції щодо проблеми соціалізації економіки, науково-технологічного й інноваційного розвитку фармацевтичної галузі. Досліджено інноваційні тенденції у світовій фармацевтичній галузі, а також науково-технічний і промисловий потенціал міжнародних інноваційних, генеричних і біотехнологічних компаній. Проаналізовано основні етапи життєвого циклу фармацевтичної інновації, рівень наукоємності продукції вітчизняних та іноземних компаній. Досліджено основні теоретичні підходи, ринкову практику та наслідки злиття учасників даної галузі. Проведено аналіз статистичних показників наукової та науково-технічної діяльності суб'єктів вітчизняної галузі. Розроблено та проведено прогнозно-аналітичне дослідження науково-технологічного й інноваційного розвитку вітчизняної фармацевтичної галузі у пріоритетних напрямках.

 • Державна стратегія розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я

           Розроблено практичні засади з формування та впровадження державної стратегії розвитку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я. Визначено вплив держави на формування системи управління фармацевтичним сектором. Проаналізовано нормативні документи з питань державного регулювання даного сектора країни. Показано, що в Україні створено національне законодавство, яке регулює фармацевтичну діяльність і обіг лікарських засобів. Досліджено вітчизняний і зарубіжний досвід управління фармацевтичним сектором. Розглянуто державну політику України у сфері якості, стандартизації та сертифікації фармацевтичної продукції. Проаналізовано підходи до управління фармацевтичним сектором, з'ясовано напрямки формування ефективної системи даного управління. Визначено перспективи впровадження сучасних методів управління фармацевтичним сектором. Запропоновано маркетинг-логістичну концепцію управління фармацевтичним сектором України та наведено системні рішення державних органів стосовно його розвитку.

 • Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі в Україні

           Обгрунтовано шляхи вирішення наукових і практичних проблем формування й удосконалення організаційно-економічного механізму забезпечення розвитку телекомунікаційної галузі. Створено систему державного регулювання її тарифної політики та розроблено економічний механізм інвестиційної діяльності. Розкрито сутність державного регулювання телекомунікаційної галузі, розроблено систему заходів його активізації. Удосконалено наукове та нормативно-правове забезпечення інвестиційного процесу. Запропоновано інвестиційну стратегію розвитку телекомунікаційної сфери. Удосконалено організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення інвестиційної діяльності телекомунікаційного ринку послуг. Запропоновано методику визначення тарифів на універсальні телекомунікаційні послуги на підставі роздільного обліку витрат операторів за видами діяльності.

 • Державне регулювання розвитку туристичної галузі України в контексті досвіду Франції

           Розглянуто теоретико-методологічні й практично-організаційні аспекти державного регулювання розвитку туристичної галузі на національному, регіональному та місцевому рівнях. На підставі грунтовного аналізу державної туристичної політики в країнах Європи, зокрема Франції, визначено основні механізми державного регулювання туризму. Висвітлено стан державної підтримки розвитку туризму в Україні та запропоновано шляхи розв'язання проблем туристичної галузі, а саме: залучення територіальних громад до створення конкурентоспроможного туристичного продукту в регіоні; використання механізмів партнерства державної влади, територіальних громад та приватного сетору в галузі туризму; соціалізація туристичної сфери та підтримка перспективних видів туризму - сільського, в'їзного, внутрішнього, соціального. Запропоновано механізми створення регіональної туристичної корпорації та туристичного інформаційного центру, що мають сприяти розвитку туризму на регіональному й місцевому рівнях.

 • Роль соціалізаціі у формуванні та розвитку соціальної географії як самостійної галузі знань

           Мета статті – привернути увагу дослідників-соціогеографів до необхідності більш глибокого дослідження процесу соціалізації, без належного рівня розвитку якого не було б і соціальної сфери – онтологічного об’єкту соціальної географії. Вже сама назва науки – ‘соціальна географія’ – в певній мірі вимагає цього. Безумовно, саме вказані два поняття ‘соціальна’ і ‘географія’, повинні, очевидно, проливати світло на зміст цієї науки. Якщо зміст поняття ‘географія’ широко висвітлюється в географічній літературі, то дефініція ‘соціальна’ (‘соціальне’) залишилося поза межами уваги сучасних географів. Так, навіть в ‘Географічній енциклопедії України’ відсутнє трактування змісту понять ‘соціальне’ та ‘соціальна географія’. І це в той час, коли поняття ‘соціальна географія’ не тільки відомий з кінця ХІХ ст.: його поява засвідчила ‘народження’ нової самостійної галузі знань.

 • Організаційно-економічне обгрунтування розвитку науково-технічного потенціалу фармацевтичної галузі України

           Визначено та показано сучасні протиріччя та невирішені проблеми науково-технічного потенціалу галузі. Проаналізовано офіційні статистичні дані та виявлено тенденції щодо змін основних характеристик потенціалу галузі - таких, як кількість наукових кадрів, обсяги видатків на науково-дослідну роботу з джерел фінансування, а також кількість виконаних розробок. Дані тенденції були підтверджені розрахованими на основі статистики відносними коефіцієнтами зайнятості та навантаженості одного вченого, фінансування наукової роботи та одного фахівця, за міністерським розподілом наукових установ і галузі в цілому. Досліджено фактори та організаційно-економічні умови інноваційної діяльності вітчизняних фармацевтичних підприємств та їх науково-технічний потенціал з подальшим порівнянням з іноземними підприємствами-конкурентами. На основі проблемно-орієнтованих підходів визначено рівень відповідності (релевантності) науково-технічного потенціалу фармацевтичної галузі України сучасним проблемам і науковим задачам останньої. Проаналізовано стан закордонних науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, пов'язаних зі створенням нових, оригінальних лікарських засобів, та тенденції, що мають місце на світовому фармацевтичному ринку, з подальшим порівняльним аналізом ситуації даних досліджень в Україні. Розроблено рекомендації щодо подальшої стратегії розвитку даних наукових досліджень і побудови інноваційно орієнтованої, конкурентоспроможної фармацевтичної галузі в Україні.

© 2007-2019 vbs.com.ua