От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Дохідна база регіональних бюджетів та напрями її оптимізації : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Д.В. Гризоглазов; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — К., 2009. — 16 с. — укp.

Коротко

Дохідна база регіональних бюджетів та напрями її оптимізації

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:42:53
Описание
         Досліджено теоретичні, методологічні та прагматичні питання формування дохідної частини регіональних бюджетів України. Розкрито економічну природу та зміст доходів регіональних бюджетів. Узагальнено концептуальні підходи до визначення їх суті та структури. Вивчено законодавче регулювання системи формування дохідної бази даних бюджетів. Досліджено тенденції розвитку бюджетної системи України для визначення сучасних вимог до організації формування доходів регіональних бюджетів. Проаналізовано етапи процесу формування даних доходів. Проведено аналітичне оцінювання забезпеченості регіональних бюджетів податковими, неподатковими доходами, а також надходженнями від операцій з капіталом. На підставі досліження зарубіжного та вітчизняного досвіду запропоновано вдосконалити процес формування доходів регіональних бюджетів. Розроблено економетричну модель їх прогнозування.
См. также:
 • Мовна політика в Україні: стан та напрями оптимізації

           Досліджено особливості становлення та реалізації мовної політики в державотвірних процесах України. Доведено, що у системі державних пріоритетів дана політика відіграє важливу роль в утвердженні суспільної злагоди, політичної стабільності та єдності держави. Вирішення мовної проблеми в Україні має полягати в наданні у законодавчому порядку російській мові статусу регіональної у певних регіонах за умов збереження за українською мовою статусу єдиної державної. Впровадження української мови як державної у публічній сфері не є послідовним повною мірою і не супроводжується системними заходами. Мовна політика в Україні має бути спрямована на досягнення певних цілей, а саме: утвердження української мови як державної в усіх публічних сферах суспільного життя, приведення мовного законодавства та практики його застосування у повну відповідність Конституції України.

 • Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні

           Проведено дослідження прибуткового оподаткування та напрямів його оптимізації в Україні. Розглянуто теоретико-методичні аспекти стягнення прибуткових податків, визначно особливості формування вітчизняної системи прибуткового оподаткування та висвітлено основні проблеми її функціонування. Проведено порівняльний аналіз прибуткового оподаткування в Україні та за кордом. Здійснено розрахунки ряду аналітичних показників, що характеризують систему прибуткового оподаткування в Україні протягом 1992 - 2004 рр. Наведено оцінку пільгових режимів оподаткування. Проаналізовано основні концепції удосконалення процесу стягнення прибуткових податків, аргументовано їх переваги та недоліки. Здійснено теоретичні узагальнення та висновки, запропоновано заходи та надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування прибуткового оподаткування в Україні як важливого джерела наповнення державного бюджету та ефективного інструменту регулювання економіки.

 • Напрями оптимізації структури енергетичної галузі України в контексті економічної безпеки

  : автореф. дис... канд. екон. наук: 21.04.01 [Електронний ресурс] / Олександр Вадимович Юспін; Рада національної безпеки і оборони України, Національний ін-т проблем міжнародної безпеки. — К., 2007. — 21 с. — укp.

 • Суспільно-географічні напрями оптимізації виробничого комплексу Сумської області з метою поліпшення екологічної ситуації

           Поглиблено теоретико-методичні засади дослідження просторово-часової взаємодії суспільства та природи. Розкрито сутність і чинники формування еколого-географічних проблем виробничого природокористування з суспільно-географічних позицій. Удосконалено типізацію еколого-географічних проблем. Визначено основні особливості та тенденції сучасного розвитку еколого-географічних проблем виробничого комплексу Сумщини у контексті стратегії сталого розвитку, вплив територіальної організації виробництва на формування різних типів екологічних ситуацій. Виявлено основні елементи територіальної структури виробничого природокористування регіону. Розроблено оригінальну методику проблемного еколого-виробничого районування. Обгрунтовано головні принципи формування екологічного каркасу території.

 • Система бюджетів на підприємстві

  Вступ 3
  1. Сутність бюджетування. Система бюджетів підприємства 4
  2. Методологія складання бюджету (на прикладі бюджетів фінансового відділу) 13
  Висновки 20
  Література 22


 • Планування та регулювання місцевих бюджетів

           Досліджено питання теоретичного і практичного обгрунтування функціонування місцевих бюджетів на сучасному етапі. Удосконалено виконання бюджетного процесу на місцевому рівні. З'ясовано необхідність розмежування повноважень центральних та місцевих бюджетів. Розроблено пропозиції щодо механізму надання місцевим органам влади реальної фінансової бази. Висвітлено механізм підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів за сучасних умов.

 • Виконання місцевих бюджетів України

           Досліджено питання, пов'язані з виконанням бюджетів як стадії бюджетного процесу, доповнено схему механізму дії розподільної функції фінансів, визначено основні форми прояву місцевих бюджетів, введено нові поняття та висвітлено зміст стадії завершення бюджету та бюджетного циклу. Запропоновано нові місцеві податки та збори, які можуть бути впроваджені на території України, способи вдосконалення системи оподаткування, а також контролю за повнотою надходжень місцевих податків і зборів. Визначено шляхи вдосконалення формульного підходу до визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, зокрема способи покращання розрахунку прогнозного обсягу кошиків доходів і видатків місцевих бюджетів. Розроблено розширену логічну модель діяльності місцевих органів влади у процесі виконання місцевих бюджетів, а також розглянуто зарубіжний досвід і запропоновано конкретні форми його втілення в Україні.

 • МЕТА-база ГПНТБ России

           Дается описание Мета-базы "Базы данных ГПНТБ России" и краткая характеристика специализированных БД ГПНТБ России.

 • Нормативно-методическая база делопроизводства

  План 2
  1.Нормативные документы по документному обеспечению делопроизводства 3
  2. Государственные стандарты 6
  3. Стандарты предприятий и должностные инструкции 11
  Литература 14


 • Доходи місцевих бюджетів в сучасних умовах

           Визначено, що вірно сформована доходна база місцевих бюджетів є одним із головних критеріїв економічного розвитку як окремих територій, так і держави в цілому. Узагальнено існуючі підходи та результати досліджень з даної проблеми, виявлено ряд малодосліджених її аспектів, розроблено теоретичні та практичні рекомендації щодо оптимізації та вдосконалення системи формування доходів місцевих бюджетів. Запропоновано методику визначення рівня децентралізації фінансових ресурсів не тільки в Україні, а і в інших країнах світу.

 • Доходи та витрати державних та місцевих бюджетів

  Вступ 3
  1.Доходи і видатки державного бюджету України. 4
  2. Доходи і видатки місцевих бюджетів 7
  Висновок 13
  Список використаної літератури 15

 • Правові засади формування місцевих бюджетів

           Розглянуто повноваження у галузі бюджетної діяльності місцевих органів самоврядування. Здійснено комплексне дослідження законодавства України та особливостей норм Бюджетного кодексу України про формування доходів місцевих бюджетів. Проаналізовано історичний розвиток бюджету, а також процес його становлення як економічної та юридичної категорії. Визначено сутність та функції бюджету, встановлено принципи побудови бюджетної системи України. Досліджено природу місцевих бюджетів та їх роль у діяльності органів місцевого самоврядування, визначено критерії наповнення їх бюджетів. Встановлено сутність бюджетного процесу на стадії виконання бюджету та затвердження звіту про його виконання.

 • Генетична база селекції декоративного соняшнику

           Досліджено успадкування основних декоративних ознак соняшнику: пігментації суцвіть і рослини загалом, морфологічних мутантів суцвіть, стебел та листя. Встановлено, що різноманіття жовтих базових забарвлень суцвіть контролюється не менше, ніж 8 різними генами, серед яких два виявлено вперше. Загальна кількість алелів, що регулюють розподіл антоціану на крайових квітках, не менше 21. Відкрито рецесивний ген принципово нової дистальної локалізації антоціану. Махровість суцвіть соняшнику як феномен включає у себе два незалежні компоненти - форму і відносну довжину дискових квіток. Виділено вісім нових морфологічних мутантів стосовно форм крайових квіток. Модернізовано класифікацію типів гіллястості соняшнику. Створено генетичну колекцію морфологічних мутантів соняшнику, до складу якої входить понад 220 зразків. На її основі виведено перші вітчизняні гібриди декоративного соняшнику: Лунний, Юліана, Кармен та Надія.

 • Джерельна база рок-музики: огляд літератури

           Розглянуто літературу джерельної бази рок-музики.

© 2007-2019 vbs.com.ua