От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / В.А. Дем'янчук; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Фіксація інформації при розгляді кримінальної справи у суді

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:41:35
Описание
         Досліджено правові, організаційні, тактичні та технічні аспекти фіксування судового процесу засобами звукозапису. До наукового обігу введено поняття протоколу судового засідання, визначено його зміст, оптимальну форму та особливі ознаки. Показано можливості використання протоколу судового засідання у кримінально-процесуальному доказуванні, зокрема у судах вищепоставлених інстанцій. Проаналізовано типові порушення кримінально-процесуального закону під час ведення протоколу та звукозапису судового засідання, з'ясовано причини їх виникнення та розглянуто процесуальні наслідки. Розроблено пропозиції щодо удосконалення норм чинного КПК України про регулювання процесу складання протоколу та здійснення звукозапису судового засідання, ознайомлення з ними учасників судового розгляду, подання та вирішення зауважень щодо їх змісту.
См. также:
 • Організаційно-тактичні основи реалізації оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи

           На монографічному рівні комплексно вивчено сучасні правові, організаційно-тактичні проблеми реалізації оперативно-розшукової інформації на стадії порушення кримінальної справи, визначено шляхи вирішення цих проблем. Аргументовано необхідність і правомірність внесення науково обгрунтованих змін і доповнень до чинного законодавства. Сформульовано пропозиції для вдосконалення нормативно-правової бази оперативно-розшукового та кримінально-процесуального характеру щодо реалізації оперативної інформації. Запропоновано шляхи вдосконалення організації та тактики скоординованої діяльності слідчих і оперативних працівників. Подано науково обгрунтовані методичні рекомендації щодо організаційно-тактичних основ реалізації оперативних матеріалів на стадії порушення кримінальної справи.

 • Порушення кримінальної справи

  1. Поняття, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи 3
  2. Підстави і приводи для порушення кримінальної справи та їх характеристика. Строки і порядок перевірки заяв і повідомлень про злочин. Органи і особи які вправі порушити кримінальну справу 4
  3. Підстави та порядок відмови в порушенні кримінальної справи. Порядок оскарження постанови про відмову у порушенні справи 9
  Література 12

  1. Кримінально-процесуальний кодекс України. (Із змінами і доповненнями на 12 липня 2001 року N 2670-III, ОВУ, 2001 р., N 34, ст. 1578)
  2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341—ІІІ
  3. “Положення про порядок здійснення помилування”, від 12 квітня 2000 року, №558.
  4. Кримінальне право України. В питаннях і відповідях. (Посібник для підготовки до іспитів). Київ-1999.
  5. Кримінальне право України. Загальна частина, за ред. Кондратьєва Я.Ю. Київ. “Правові джерела”- 2001.
  6. Кримінальне право України. Загальна частина, за ред. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. Київ-Харків Юрінком Інтер-Право. 2001.
  7. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник для студентів юридичних вузів. Київ. НУ ім. Т.Г.Шевченка. Юридичний факультет, за ред. П.С.Матиш, П.П.Андрушка, С.Д.Шапченка. Київ. 2000.
  8. М.Й.Коржанський. Кваліфікація злочинів. Юрінком, Київ-1998.
  9. Науковий коментар КК України. Юрінком, Київ-2001.

 • Порушення кримінальної справи


  1. Поняття, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи 3
  2. Підстави і приводи для порушення кримінальної справи та їх характеристика. Строки і порядок перевірки заяв і повідомлень про злочин. Органи і особи які вправі порушити кримінальну справу 4
  3. Підстави та порядок відмови в порушенні кримінальної справи. Порядок оскарження постанови про відмову у порушенні справи 9
  Література 12


 • Класифікація строків при розгляді трудових спорів

  Класифікація строків при розгляді трудових спорів 2
  Література 6


 • Провадження в кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції

           Розглянуто теоретичні та практичні особливості доказування у кримінальних справах про контрабанду у суді першої інстанції. Проаналізовано обставини, що підлягають доказуванню у таких кримінальних справах. Виявлено специфіку питань, які вирішуються під час попереднього розгляду справи суддею у справах про контрабанду. Установлено особливості судового слідства у цих справах. Охарактеризовано особливості оцінки судом першої інстанції матеріалів досудового слідства, їх допустимості, достатності для судового розгляду та повноти. Наведено пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства України, яке регламентує провадження у кримінальних справах про контрабанду в суді першої інстанції.

 • Проблеми підвищення ефективності діяльності прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді

           Розглянуто комплекс теоретичних і практичних питань, пов'язаних з підвищенням ефективності діяльності прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді. На підставі аналізу наукових джерел, нормативно-правових актів, судової та прокурорської практики визначено сутність підтримання державного обвинувачення в суді як ключової конституційної функції прокуратури та сформовано систему критеріїв оцінки ефективності даного виду прокурорської діяльності. Розроблено структуру концепції підвищення ефективності підтримання прокуратурою державного обвинувачення у суді за умов реформування прокурорської системи. Визначено провідні напрямки підвищення ефективності підтримання прокурором державного обвинувачення на основі міжнародно-правових рекомендацій. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення нормативного регулювання діяльності прокурора з підтримання державного обвинувачення в суді.

 • Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді

           Проведено дослідження третейського суду як одного з альтернативних процесуальних способів захисту прав учасників цивільних правовідносин. Проаналізовано загальнотеоретичні та практичні проблеми третейського розгляду. Наведено характеристику способів і форм захисту цивільних прав та інтересів. Розкрито сутність поняття третейського суду, визначено його місце в системі альтернативних способів вирішення спорів. З'ясовано роль інституту третейського розгляду у правовій системі. Розглянуто принципи організації та діяльності третейських судів. Визначено підвідомчість справ третейським судам та третейську угоду як підставу виникнення компетенції третейського суду. Обгрунтовано теоретико-методологічні засади третейського процесу. Показано деякі особливості міжнародного комерційного арбітражу як підвиду третейського суду. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства, що регулює третейський розгляд спорів.

 • Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності

           Розглянуто актуальні проблеми теоретичного та правозастосовчого характеру, пов'язані з судово-експертною діяльністю з дослідження об'єктів інтелектуальної власності, визначенням місця та значення висновку експерта як засобу доказування у процесі розгляду цивільних справ щодо порушення прав на об'єкти інтелектуальної власності. Розкрито зміст поняття експертизи як засобу доказування у справах про порушення прав інтелектуальної власності. Проаналізовано правові засади призначення експертизи у цивільних справах з порушення прав інтелектуальної власності. Визначено процесуальні права й обов'язки експерта, принципи судово-експертної діяльності, форму та зміст висновку експерта. Розглянуто особливості дослідження й оцінки судом висновку експерта у справах про порушення прав інтелектуальної власності.

 • Джерела інформації та інформаційні посередники як джерело інформації для підготовки управлінських рішень

  Вступ 3
  1. Управлінські рішення та процес їх прийняття 4
  2. Джерела інформації для прийняття управлінських рішень 7
  Висновки 14
  Література 15


 • Межі кримінальної відповідальності

           Проаналізовано особливості сучасного наукового підходу щодо поняття кримінальної відповідальності як лінгвістичної, філософської та правової категорії. Уведено до наукового обігу поняття інституту обмеження кримінальної відповідальності за ознакою суспільної небезпечності діяння, виявлено та охарактеризовано його індивідуальні ознаки, проведено розмежування між цим правовим інститутом та інститутом звільнення від кримінальної відповідальності. Досліджено проблеми об'єктивних та суб'єктивних меж кримінальної відповідальності неповнолітніх та співучасників злочину. Наведено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення норм чинного кримінального законодавства з проблем визначення меж кримінальної відповідальності, ефективність яких обгрунтовано теоретично. Визначено концептуальні напрями щодо практичної реалізації теоретичних положень, одержаних у ході дослідження.

 • ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 • Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності

           Проведено комплексне наукове дослідження кримінологічних, кримінально-правових, кримінально-виконавчих проблем визначення оптимального обсягу кримінальної відповідальності, виду та розміру покарання стосовно жінки як суб'єкта даної відповідальності. На підставі аналізу корелятивних статевих відмінностей, особливостей вчинення ними злочинів корисливого, насильницького спрямування досліджено вплив психофізичних особливостей жінки на її суспільно-правову поведінку. Охарактеризовано історичні витоки особливостей кримінальної відповідальності жінок з часів Давньоруської держави до початку ХХ ст. Здійснено аналіз чинного кримінального законодавства з огляду відтворення природних статевих відмінностей під час вибору об'єкта кримінально-правової охорони, визначення форм кримінальної відповідальності, системи та видів покарання, призначення покарання за злочини ненасильницького спрямування, вбивство на сімейно-побутовому грунті. Визначено головні пріоритетні напрями реформування кримінального законодавства, підвищення ефективності окремих форм кримінальної відповідальності. Сформульовано конкретні пропозиції стосовно змісту та сутності окремих кримінально-правових норм. Розглянуто психологічні передумови, наслідки відбування жінками позбавлення волі, правові підстави їх диференціації під час відбування цього покарання, особливості умовно-дострокового та звільнення від відбування позбавлення волі вагітних і жінок, які маєть малолітніх дітей.

 • Звільнення від кримінальної відповідальності

           Здійснено комплексне наукове дослідження проблем звільнення від кримінальної відповідальності. Досліджено концептуальні засади суті цього явища, що зумовлює існування звільнення від такої відповідальності, його підстав і умов за кримінальним законодавством України. Установлено відповідність звільнення від кримінальної відповідальності основним принципам кримінального права. Відмежовано даний інститут від суміжних кримінально-правових. Наведено визначення поняття ефективності звільнення від кримінальної відповідальності, його критеріїв та умов. Розроблено механізм оцінювання ефективності даного заходу, на підставі якого досліджено практику його застосування в Україні. Визначено шляхи вдосконалення інституту звільнення від кримінальної відповідальності з метою підвищення його ефективності.

 • Співвідношення кримінальної відповідальності і покарання

  Співвідношення кримінальної відповідальності і покарання

© 2007-2019 vbs.com.ua