От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Реалізація принципу "автономії волі" сторонами-учасниками зіткнення суден

Коротко

Реалізація принципу "автономії волі" сторонами-учасниками зіткнення суден

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:41:07
Описание
: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Анна Василівна Недбай; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 20 с. — укp.
См. также:
 • Реалізація в Палестинській Автономії міжнародних стандартів з прав і свобод людини

           Досліджено міжнародно-правові аспекти зобов'язань Організації Визволення Палестини (ОВП) у Палестинській Автономії з питань реалізації міжнародних стандартів стосовно прав людини як необхідної умови продовження на Близькому Сході мирного процесу та здійснення права арабського народу Палестини на самовизначення шляхом створення незалежної держави. Відзначено, що ОВП володіє певною міжнародною правосуб'єктністю, визнаною міжнародним співтовариством в особі Організації Об'єднаних Націй, Ліги Арабських Держав та інших міжнародних організацій, у нинішній період з Ізраїлем, згідно з палестинсько-ізраїльськими договірними відносинами (угодами), у яких ОВП визнала право Ізраїлю на існування. Міжнародна правосуб'єктність ОВП, у зазначених правових рамках, створила права й обов'язки єдиного представника палестинського народу згідно з міжнародним правом, її обов'язки щодо виконання міжнародних стандартів стосовно прав і свобод людини.

 • Реалізація принципу поділу функцій влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз

           Досліджено суть принципу поділу функцій влади та його взаємозв'язок з принципом єдності державної влади, а також процес реалізації принципу поділу функцій влади у сучасній Україні, проблеми, що супроводжують цей процес. Висвітлено проблему розробки механізму взаємодії та конструктивної співпраці вищих органів державної влади України у контексті реалізації принципу її єдності. Проаналізовано суперечності та функціональні вади запровадженої Конституцією 1996 р. напівпрезидентської форми правління. Визначено шляхи та перспективи її корекції у контексті політичної реформи 2004 р. Прогнозовано перспективи утвердження у сучасній Україні парламентарно-президентської форми правління за умов незавершеного характеру становлення українського парламентаризму. Значну увагу приділено особливостям організації механізму влади в аспекті процедури формування та взаємодії з іншими гілками влади Уряду України.

 • Реалізація принципу мирного розв'язання міжнародних спорів у діяльності Ліги Арабських Держав

           Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних і практичних аспектів діяльності Ліги Арабських Держав у галузі мирного розв'язання міжнародних спорів відповідно до Статутів ООН і ЛАД. Особливу увагу приділено практиці ЛАД у цій сфері, зокрема у розв'язанні арабо-ізраїльського конфлікту та відверненні війни у Перській Затоці.

 • Розробка методу визначення швидкості транспортного засобу до зіткнення в результаті ДТП

           Розроблено методи визначення швидкості автомобіля до удару, які грунтуються на дослідженні залишкових деформацій елементів конструкції ушкодженого автомобіля. Теоретично обгрунтовано і практично доведено, що величину кінетичної енергії, яку мав автомобіль до зіткнення, можна визначити, якщо точно виміряти ушкодження елементів кузова та шасі. Методику розроблено на основі фундаментальних рівнянь теорії пластичності та методу вирішення обернених задач у переміщеннях. Експериментально доведено високу точність запропонованої методики.

 • Забезпечення фінансової автономії органів місцевого самоврядування

           Здійснено науково-теоретичне обгрунтування оптимізації фінансової незалежності органів місцевого самоврядування України за умов суспільних трансформацій. Узагальнено теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування. Проведено оцінювання нормативно-правових основ функціонування механізму його фінансування. Розкрито суть поняття "організаційно-економічний механізм фінансування місцевого самоврядування", досліджено його структуру. Визначено роль місцевого господарства у формуванні місцевих бюджетів. Проаналізовано джерела формування додаткових фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Досліджено вплив процесів реформування адміністративно-територіального устрою України та міжбюджетних відносин на фінансування місцевого самоврядування. Визначено особливості формування та виконання місцевих бюджетів в Україні. Розроблено концепцію вдосконалення фінансового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.

 • Геопросторові аспекти етнокультурної ситуації у Кримській автономії

           Автономна республіка Крим (АРК) відноситься до єдиного, серед 25-ти регіонів України, де етнічні українці є в меншості. За даними першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р. їхня частка в авто-номії становить 24,3%. Причому АРК - єдиний регіон де питома вага українців порівняно з 1989 р. (остан-ній Всесоюзний перепис населення) зменшилася, а саме з 26,7% до 24,3%. Частка українців за цей період зросла в Україні в цілому на 5% (з 73% до 78%) та у всіх решти регіонів. Причому зростання частки україн-ців відбулося навіть у місті з спеціальним статусом - Севастополі, з 20,1% до 22,4%. Тому, серед іншого, дослідження геопросторових аспектів етнокультурної ситуації у Кримській автономії є важливим як у нау-ковому так і практичному плані.         Автономная республика Крым (АРК) относится к единственному, среди 25-ти регионов Украины, где этнические украинцы составляют меньшинство. По данным первой Всеукраинской переписи населения 2001 г. их часть в автономии составляет 24,3%. Причем АРК - единственный регион где удельный вес украинцев в сравнении с 1989 г. (последняя Всесоюзная перепись населения) уменьшился, а именно с 26,7% до 24,3%. Частица украинцев за этот период выросла в Украине в целом на 5% (с 73% до 78%) та во всех остальных регионов. Причем рост части украинцев состоялся даже в городе со специальным статусом - Севастополе, с 20,1% до 22,4%. Поэтому, среди прочего, исследование геопространственных аспектов этнокультурной ситуации в Крымской автономии является важным как в научном так и практическом плане.

 • Діяльність органів влади Кримської автономії у 1998 - 2000 рр.

           Метою статті є узагальнення досвіду діяльності органів влади автономії та пов’язаних з ними суспільно-політичних процесів в Криму з 1998 р. по 2000 р., реалізація політики центру стосовно Автономної Республіки Крим, яка і сьогодні є не послідовною. Державні органи, провідні наукові інституції не мають чіткого уявлення про правову природу автономії та її параметри. Досвід вирішення гострих проблем політичного протистояння в зазначений період допоможе більш ефективно здійснювати регіональну політику держави не політичними заходами, а законодавчим, правовим шляхом.

 • Оцінка ефективності лізингу повітряних суден

           Проаналізовано економічну сутність лізингу, закордонний та вітчизняний досвід лізингових операцій на повітряному транспорті та сформульовано існуючі проблеми у даному напрямку. Досліджено найбільш відомі методи оцінки економічної ефективності лізингу. Розроблено методологію оцінки економічної ефективності лізингу повітряних суден (ПС) із застосуванням системного підходу. Наведено метод комплексної оцінки ефективності лізингу ПС. Проведено числові експерименти за даним методом оцінки економічної ефективності лізингу ПС. Встановлено, що зазначені методи дозволяють авіакомпанії під час планування парка ПС вибрати найбільш оптимальну форму фінансування та найкращі параметри лізингу.

 • Удосконалення методів координації суден при розходженні

           Розроблено метод формування системи бінарної координації взаємодії суден під час розходження. Сформовано процедуру визначення ситуації небезпечного зближення декількох суден, яка базується на принципі мінімізації невизначеності аналізованої ситуації. Проаналізовано можливості синтезу системи формування стратегії розходження групи суден на підставі розробленої структури дворівневої ієрархічної системи, один з рівнів якої містить множину елементарних стратегій розходження суден, що становлять групу взаємодії, а інший рівень ієрархічної системи містить процедури формування загальної стратегії розходження з елементарних. У разі виникнення небезпечного зближення судна мають виконувтися сумісні дії для збільшення дистанції найкоротшого зближення. Зазначено, що сумісні дії суден, тобто їх парні стратегії розходження, які повинні враховувати зміну параметрів руху одного з суден, а також обох, є ефективнішими у разі більш значної зміни дистанції найкоротшого зближення за їх використання. Показано, що зміна дистанції найкоротшого зближення пропорційна приросту відносного курсу за тої ж початкової ситуації. Одержано залежності приросту відносного курсу від кожної з можливих парних стратегій розходження суден. Виявлено співвідношення між парними стратегіями розходження суден і відповідними їм ситуаціями максимального приросту дистанції найкоротшого зближення, які утворюють структуру ефективних систем бінарної координації.

 • Правове регулювання національно-культурної автономії: світовий та вітчизняний досвід

           Розкрито суть поняття "національно-культурна автономія". Досліджено його ознаки та види, а також розвиток політико-правової думки у даному аспекті. Проаналізовано еволюцію національно-культурної автономії в Україні, правові засади такої автономії за законодавством зарубіжних країн, зокрема, Латвії, Естонії, Російської Федерації, Сербії та Чорногорії, Угорщини та Словенії. Розглянуто порядок формування органів національно-культурної автономії за законодавством зарубіжних країн, права й обов'язки відповідних органів. Висвітлено сучасний стан національно-культурної автономії в Україні та перспективи розвитку її правових засад. Досліджено концепцію правового статусу органів національно-культурної автономії в нашій державі. Здійснено аналіз чинних нормативно-правових актів України та окремих зарубіжних країн, актів міжнародного права, практики діяльності органів національно-культурної автономії в окремих зарубіжних країнах, новітніх законопроектів з питань національно-культурної автономії в Україні, здійснено аналіз основних проблем і перспектив її розвитку. Наведено практичні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України про національно-культурну автономію.

 • Оцінка ринкової вартості суден водного транспорту

           Розроблено модель оцінки ринкової вартості суден водного транспорту з урахуванням накопиченого зносу, яка дозволяє визначити й обгрунтувати реальну ціну різних типів суден у будь-який період часу їх експлуатації. Виявлено основні фактори, які обумовлюють функціональний і зовнішній види зносу суден, запропоновано наукові підходи до їх кількісної оцінки. Визначено методичні засади економічної оцінки накопиченого зносу суден на базі структурно--модифікованого методу його укрупненої розбивки. Розвинуто методичні положення з економічної оцінки фізичного зносу суден, на базі на яких є можливим зниження погрішностей під час здійснення розрахунків завдяки поділу зносу окремих елементів на "усувний" і "неусувний" для всього судна й одержати більш точний кінцевий результат. Наведено мультиплікативний метод розрахунку накопиченого зносу суден і доведено його перевагу у порівнянні з сучасним адитивним. Запропоновано способи обліку накопиченого зносу суховантажних суден, призначених для плавання на ріках та морях шляхом амортизаційних відрахувань. Створено концепцію застосування методів оцінки накопиченого зносу для встановлення фактичного технічного потенціалу судноплавних компаній з метою подальшого розвитку їх інвестиційної діяльності. Наведено методичні рекомендації щодо оцінки окремих складових зносу, а також методичне забезпечення його сумарної накопиченої величини для практичного використання.

 • Діяльність політичних партій і органзацій в період розбудови автономії в Криму (кінець 80-х-90-х рр.)

           Актуальність зазначеної проблеми визначається місцем і роллю політичних партій, громадських організацій і рухів у житті суспільства, розбудові української держави. Як свідчить історичний досвід, значення громадсько-політичних рухів і партій особливо зростає в перехідний період при зміні політичної системи. Саме такий історичний етап свого розвитку переживає сьогодні Україна і її невід`ємна частина Автономна Республіка Крим.

 • Арешт суден на забезпечення морських вимог (цивілістичні аспекти)

           Досліджено актуальні проблеми цивільного та практичного характеру стосовно арешту суден з метою забезпечення морських вимог. Наведено поняття морської вимоги, досліджено їх правові особливості та відмінності від інших суб'єктивних цивільних прав. Обгрунтовано класифікацію морських вимог. Надано розширену характеристику привілейованих морських вимог як особливого підвиду морських вимог, розкрито суть їх понять. Розглянуто систему способів забезпечення даних вимог та їх види. Проаналізовано ознаки, тотожні системі забезпечення зобов'язань, та ознаки, що відрізняються від цієї системи. Установлено, що способи забезпечення морських вимог обираються сторонами під контролем суду. Доведено, що достатній розмір і прийнятна форма їх забезпечення є оціночними критеріями. Сформульовано висновок, що забезпечення зазначених вимог відбувається у судовому порядку, який є особливим видом судового провадження в Україні і за своєю природою є позовом in rem. Наведено та здійснено аналіз судової практики з арешту суден в Україні.

 • Формування та напрями реалізації стратегії оновлення парку повітряних суден

           Комплексно досліджено організаційно-економічні та фінансові аспекти оновлення повітряних суден з урахуванням специфіки авіатранспортного процесу. Доведено, що стратегією подальшого розвитку цивільної авіації в цілому та ведучих авіакомпаній країни є прискорення процесів оновлення застарілих повітряних суден. За цього необхідно враховувати стан інвестиційного клімату в Україні, рівень безпеки та екологічні наслідки польотів літаків. Розроблено методичні положення та методи розрахунку прогнозу пасажирських авіаперевезень і потреби в оновленні парку літаків на період до 2015 р. Розвинуто методичні підходи до розв'язання задачі вибору перспективного типу літака авіакомпанією на базі діючої та перспективної мережі обслуговуємих авіаліній і попиту на авіаперевезення. Розв'язано задачу вибору форм фінансування оновлення парку літаків авіакомпаній залежно від їх фінансового стану та стратегії розвитку. Розроблено рекомендації з підвищення прибутковості роботи українських авіаперевізників.

© 2007-2018 vbs.com.ua