От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Правове регулювання використання та охорони вод в Україні

Коротко

Правове регулювання використання та охорони вод в Україні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:40:35
Описание
: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 [Електронний ресурс] / Вікторія Олегівна Джуган; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. — К., 2009. — 19 с. — укp.
См. также:
 • Правове регулювання використання й охорони водних живих ресурсів

           Розкрито суть поняття "водні живі ресурси" як сукупність водних живих організмів, що постійно або на певних стадіях свого розвитку перебувають у воді та можуть бути об'єктами використання. Запропоновано класифікацію, відповідно до якої водні живі ресурси можуть бути поділені залежно від біологічних властивостей (риби, круглороті - міноги й міксини, водні безхребетні, морські ссавці, вищі водні рослини та інші водорості), від середовищних ознак, що вказують на стан існування водних живих ресурсів щодо навколишнього природного середовища (морські, морські прибережні, озерні, річкові), а також від цілей використання (ресурси промислового, любительського та спортивного використання). Запропоновано розглядати правові норми, що регулюють відносини у сфері використання й охорони водних живих ресурсів як самостійний інститут, який формується в межах екологічного права. Розглянуто питання щодо суб'єктного складу правовідносин у дослідженій сфері, з'ясовано та систематизовано права й обов'язки зазначених суб'єктів. Обгрунтовано юридичне поняття "використання водних живих ресурсів", наведено юридичні ознаки певних різновидів використання водних живих ресурсів. Уперше сформульовано поняття "правова охорона водних живих ресурсів" як сукупність установлених державою правових норм та виникаючих внаслідок їх реалізації правовідносин, які забезпечують виконання системи правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів з метою збереження, відтворення й раціонального використання водних живих ресурсів. Розвинуто положення щодо правової охорони водних живих ресурсів, яке передбачає систему засобів заохочення й відповідальності, встановлені законодавством і впливають на поведінку суб'єктів відповідних правовідносин. Сформульовано пропозиції щодо необхідності розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України "про правове регулювання використання та охорони водних живих ресурсів".

 • Правове регулювання управління в галузі охорони здоров я

  Правове регулювання управління в галузі охорони здоров я

 • Правове регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки

           Проаналізовано актуальні проблеми правового регулювання охорони праці в Україні. Зроблено теоретичний аналіз категорій "праця", "охорона праці", "безпечні та здорові умови праці", "контроль за додержанням законодавства про охорону праці", "нагляд за додержанням законодавства про охорону праці". Розкрито сутність права на охорону праці. Визначено місце та роль інституту охорони праці в системі трудового права України. Зроблено висновок, що охорона праці як інститут трудового права представлений сукупністю правових норм, що регулюють відносини у сфері забезпечення безпечних і здорових умов праці, а також спеціальних умов праці для жінок, неповнолітніх, інвалідів та осіб, які працюють на шкідливих, важких і небезпечних виробництвах. Проаналізовано сучасний стан правового регулювання охорони праці в Україні. Розглянуто основні положення законодавства Європейського Союзу з охорони праці. Розроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання відносин у сфері охорони праці за умов становлення ринкової економіки.

 • Правове регулювання участі громадськості в прийнятті рішень у галузі охорони довкілля

           Вивчено правові засади участі громадськості у прийнятті екологічно значимих рішень. Досліджено процес становлення та розвитку інституту участі громадськості у прийнятті таких рішень. Розкрито суть категорій "екологічна громадськість", "екологічно значимі рішення", "форми участі громадськості у прийнятті рішень з питань охорони довкілля". Охарактеризовано особливості їх реалізації під час прийняття окремих екологічно значимих рішень. Проаналізовано чинне законодавство України, вивчено положення відповідних міжнародно-правових документів. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання відносин у сфері здійснення громадської природоохоронної діяльності, зокрема шляхом розробки та прийняття спеціального законодавства з метою врегулювання відносин у даній сфері.

 • Державне регулювання автономізації закладів охорони здоров'я в Україні

           Обгрунтовано напрями удосконалення системи державного регулювання адміністративної та фінансової автономії закладів охорони здоров'я в Україні. Вперше проведено комплексний аналіз чинної нормативно-правової бази, вітчизняних і зарубіжних наукових джерел за темою дослідження й визначено етапи запровадження адміністративної та фінансової автономії у діяльність закладів охорони здоров'я в Україні. Розроблено комплексну модель автономізації державних і комунальних закладів охорони здоров'я як ключової складової забезпечення їх мотивації до ефективного використання обмежених державних коштів і підвищення якості медичного обслуговування. Доведено ефективність запропонованої моделі на базі пілотних районів у Харківській та Житомирській областях. Удосконалено дефініції категорійно-понятійного апарату державного управління "медична допомога" та "медична послуга". Визначено напрями розвитку організаційно-правових механізмів державного регулювання адміністративної та фінансової автономії закладів охорони здоров'я. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення законодавства з метою впровадження у діяльність закладів охорони здоров'я сучасних інноваційних управлінських стратегій контролю над витратами та ефективним розподілом ресурсів.

 • Правове регулювання використання торговельних марок у господарському обороті

           Проведено комплесний аналіз проблем правового регулювання використання торговельних марок у господарському обороті. Визначено сутність поняття торговельної марки як категорії господарського права. Досліджено процес використання торгових марок як основи для набуття прав на даний об'єкт в Україні. Вперше процедуру державної реєстрації прав на торговельні марки розглянуто у контексті дотримання прав заявників у даному процесі. Визначено особливості правового статусу суб'єктів права на торговельні марки у сфері господарювання. Розкрито зміст поняття й обсяг залежного використання торговельної марки у господарському обороті. Значну увагу приділено вивченню особливостей регулювання використання торговельних марок в окремих галузях економіки України та передачі прав на торговельні марки у сфері господарювання.

 • Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни

           Висвітлено питання еколого-правового регулювання суспільних відносин, які виникають внаслідок вилучення диких тварин із природного середовища для задоволення матеріальних і духовних потреб людей. Проаналізовано правові ознаки, що характеризують диких тварин як об'єкти відповідних правовідносин. Розкрито ознаки та поняття спеціального використання дикої фауни. Висвітлено критерії поділу вказаної діяльності на окремі різновиди. Досліджено питання про суб'єктний склад та юридичний зміст відповідних правовідносин. Узагальнено положення про підстави та процедури виникнення та припинення даних правовідносин. Розгянуто особливості правового регулювання суспільних відносин, які складаються у зв'язку зі здійсненням окремих різновидів спеціального використання дикої фауни.

 • Правове регулювання використання інсайдерської інформації на ринку цінних паперів

           З урахуванням положень чинного законодавства України, світового досвіду проаналізовано правове регулювання використання інсайдерської інформації як частини комплексу заходів щодо державного регулювання ринку цінних паперів. Розкрито суть заборони використання даної інформації, визначено зміст поняття інсайдерської інформації та інсайдера, проаналізовано норми законодавства США та держав Європейського Союзу у цій галузі, висвітлено проблеми правозастосування. Розглянуто правові підстави для запровадження Україною правового регулювання використання інсайдерської інформації, висвітлено його місце у законодавстві України. Наведено вимоги щожо розкриття інформації на ринку цінних паперів, а також обмеження її використання деякими працівниками професійних учасників ринку цінних паперів. З урахуванням особливостей українського законодавства, світового та вітчизнянного досвіду у даній галузі запропоновано розроблений текст статей закону щодо врегулювання питання використання інсайдерської інформації в Україні.

 • Правове регулювання комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейну

           Досліджено правову природу та механізм правового забезпечення комплексного використання водних ресурсів Дніпровського басейну. Відзначено, що ознаками комплексного використання даних ресурсів є: ефективне, раціональне, ощаджувальне, збалансоване та багатоцільове їх використання; полісуб'єктність прав на водні ресурси; поліфункціональність управління або регулювання використання водних ресурсів на базі басейнового принципу. Обгрунтовано доцільність впровадження цього принципу управління у галузі використання та охорони вод і відтворення водних ресурсів як гарантії комплексного та перспективного водокористування у межах річкового басейну. Запропоновано шляхи втілення його основних засад на практиці. Доведено доцільність розгляду раціонального використання водних ресурсів як засобу їх ефективної охорони. Детально висвітлено ці підстави. Визначено ознаки права загального водокористування та особливості його реалізації. Розкрито суть поняття спеціального водокористування. Досліджено принцип платності спеціального водокористування. Запропоновано виділяти окремі види такого водокористування для забезпечення цільового використання плати за нього. Розкрито особливості використання водних ресурсів у порядку централізованого водозабезпечення для потреб комунального, сільського господарства, гідроенергетики та у порядку нецентралізованого водозабезпечення для потреб рибного господарства, водного транспорту.

 • Правове регулювання працевлаштування в Україні

           Визначено сутність поняття працевлаштування, досліджено особливості правового регулювання даного процесу в Україні. Визначено місце права на працевлаштування у системі прав і свобод людини. Обгрунтовано базові принципи правового регулювання працевлаштування. Розглянуто питання формування та реалізації державної політики зайнятості та працевлаштування населення. Проведено теоретичне дослідження загального поняття та окремих елементів правовідносин з працевлаштування. Встановлено права та обов'язки органів з працевлаштування як суб'єктів вказаних правовідносин. Визначено особливості працевлаштування окремих категорій громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці й потребують соціального захисту за допомогою використання інститутів бронювання та квотування робочих місць. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства України про працевлаштування.

 • Правове регулювання усиновлення в Україні

           На підставі аналізу наукової літератури, національного законодавства України та інших країн досліджено основні проблеми правового регулювання щодо усиновлення в Україні та надано нове визначення даного поняття, а також визначено осіб, які мають право бути усиновлювачами й усиновленими. Проаналізовано основні етапи проведення усиновлення та його припинення, а також їх наслідки. Наведено рекомендації стосовно вдосконалення нормативного регулювання усиновлення в Україні з урахуванням досвіду інших країн.

 • Правове регулювання працевлаштування в Україні

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми правового регулювання працевлаштування населення України. Визначено місце інституту працевлаштування у предметі трудового права. Здійснено теоретичний аналіз категорій "ринок праці", "зайнятість", "працевлаштування". Досліджено передумови формування ринку праці у державі. Проаналізовано сучасний стан нормативно-правового забезпечення працевлаштування в Україні, а також міжнародно-правові норми у сфері регулювання зайнятості та працевлаштування. Висвітлено досвід інших країн, а також розглянуто питання щодо гарантій прав людини у даній сфері. На підставі проведеного аналізу наведено пропозиції щодо вдосконалення чинних та розробки нових нормативно-правових актів у сфері зайнятості та працевлаштування.

 • Правове регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України

           Досліджено питання розвитку та сучасного стану правового регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах України. Висвітлено основні етапи формування правового регулювання земельних відносин у містах. Проаналізовано поняття та склад земель житлової та громадської забудови. Досліджено правові форми використання таких земель за умов включення міських земель до ринкового обігу. Визначено особливості управління землями цієї категорії. На підставі матеріалів практики розглянуто основні види та причини порушень земельного та природоохоронного законодавства за умов використання земель у містах, шляхи їх подолання. Сформульовано конкретні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про використання земель житлової та громадської забудови у містах.

 • Правове регулювання припинення шлюбу в Україні

           Розглянуто генезу соціального інституту шлюбу, встановлено його значення у сучасному сімейному праві. Проаналізовано питання припинення шлюбу в контексті нового цивільного, сімейного та цивільно-процесуального законодавства. Проведено комплесне дослідження правовідносин, які виникають між подружжям та іншими особами у зв'язку з припиненням шлюбу, обгрунтовано необхідність формування нового підходу щодо врегулювання шлюбно-сімейних правовідносин і удосконалення юридичного інструментарію для їх оформлення. Визначено особливості, підстави, порядок здійснення та правові наслідки припинення шлюбу з урахуванням сучасних законодавчих змін. Проаналізовано історичний розвиток соціального інституту припинення шлюбу, здійснено порівняльне дослідження підходів щодо його регулювання на різних етапах формування. Наведено пропозиції щодо удосконалення шлюбно-сімейного законодавства України.

© 2007-2019 vbs.com.ua