От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Особливості укладення договорів на аукціоні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / М.С. Алябишев; НДІ приват. права і підприємництва Акад. правов. наук України. — К., 2009. — 17 с. — укp.

Коротко

Особливості укладення договорів на аукціоні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:40:15
Описание
         Досліджено проблеми стосовно організації та проведення аукціонів в Україні. Проаналізовано причини їх виникнення, а також розглянуто історію становлення та розвитку. Увагу приділено аналізу цивільно-правових відносин, які виникають між організаторами й учасниками аукціону на кожній стадії його проведення. Проаналізовано законодавчу термінологію щодо аукціонів. Запропоновано визначення терміна "аукціон". Обгрунтовано висновок, що "аукціон" і "публічні торги" є тотожніми поняттями. Запропоновано відмовитися від використання терміна "публічні торги" у законотворчій і правозастовній практиці. Запропоновано тезу, що предметом аукціону є не майно, а право на укладення певного договору. Розглянуто особливості укладення цивільно-правових договорів на всіх стадіях проведення аукціону, а також підстави та наслідки визнання їх недійсними та такими, що не відбулися.
См. также:
 • Правове регулювання укладення і виконання господарських договорів

           Проведено комплексний аналіз питань правового регулювання укладення та виконання господарських договорів, розглянуто наслідки їх невиконання або неналежного виконання. Розкрито зміст поняття договору та господарського договору. Показано основні відмінності господарських договорів від цивільно-правових та адміністративних. Встановлено специфічні функції господарських договорів. Визначено сутність та особливості укладення попереднього господарського договору. Досліджено загальний порядок укладення господарського договору, а також особливості укладення його окремих видів. Детально розглянуто принципи та послідовність виконання господарських договорів. Проаналізовано форми відповідальності та види оперативно-господарських санкцій, які реалізуються у разі невиконання або неналежного виконання господарських договорів.

 • Порядок укладення колективних договорів, контроль за виконанням його умов та відповідальність за порушення

  1. Порядок укладення колективного договору і його зміст 3
  2. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань 9


 • Правові особливості договорів інвестиційного характеру

           Досліджено відносини, що виникають у процесі здійснення інвестиційної діяльності, їх сутність, форми й елементний склад, а також розвиток правового регулювання таких відносин в Україні. Особливу увагу приділено договірним формам інвестиційних відносин, формулюванню родового поняття договорів інвестиційного характеру, виявленню їх ідентифікаційних ознак, кваліфікаційних необхідних і додаткових умов, проведенню класифікації інвестиційних договорів. З використанням ідентифікаційних ознак визначено конкретні види цивільно-правових договорів, що належать до категорії інвестиційних. Окремо проаналізовано правову природу договорів з особливим суб'єктним складом. Вивчено аналогічні договірні форми у праві закордонних держав, а також досвід їх правового регулювання у рамках національного та спеціального правових режимів. Подано конкретні пропозиції щодо удосконалення інвестиційного законодавства України. Запропоновано визнати як основний критерій надання спеціального (преференційного) правового режиму регулювання реалізацію договорів інвестиційного характеру.

 • Укладення мирової угоди у цивільному судочинстві

  Вступ 3
  1.Цивільне судочинство і його стадії 4
  1.1 Завдання цивільного судочинства 4
  1.2 Стадії цивільного судочинства 6
  2. Мирова угода в цивільному судочинстві України 9
  2.1 Процесуальні права сторін. Право на укладення мирової угоди. 9
  2.2 Мирова угода та правила її укладення 12
  2.3 Розподіл судових витрат при укладенні мирової угоди 13
  3. Мирова угода у справі про банкрутство 14
  3.1 Мирова угода у справі про банкрутство та строк її укладення 14
  3.2 Укладення мирової угоди та набрання нею чинності 16
  3.3 Розгляд мирової угоди в арбітражному суді 17
  3.4 Недійсність або розірвання мирової угоди 18
  Висновки 20
  Література 22

  1. Закон України від 2 жовтня 1992 р. N 2654-XII “Про заставу”(зі змінами та доповненнями Законами України до 21 грудня 2000 р. N 2181-III)
  2. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 30 червня 1999 р. N 784-XIV.
  3. Господарський процесуальний кодекс України (у редакції Закону України від 21.06.2001 р. N 2539-III)
  4. Цивільний кодекс Української РСР Із змінами і доповненнями, внесеними до 8 жовтня 1999 року N 1136-XIV, ОВУ, 1999 р., N 43, ст. 2128)
  5. Цивільний процесуальний кодекс України.( Із змінами і доповненнями, внесеними до 21 червня 2001 року N 2540-III, ОВУ, 2001 р., N 25 ст. 1149)
  6. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів (Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 15.05.97 N 01-8/167)
  7. Роз’яснення вищого арбітражного суду України, №3, 1998, Юрінком інтер.
  8. Актуальні проблеми доарбітражного врегулювання господарських спорів. Право України, №3, 1998.
  9. Цивільне право України: Підручник. У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнецової. - К.Юрінком, 2001.
  10. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. - К.Юрінком, 2001.
  11. М.Й.Штефан. Цивільний процес. К:Ін Юре – 1997

 • Укладення та розірвання шлюбу за законодавством України

           Досліджено теоретичні та практичні питання, пов'язані з регулюванням процесів укладення та розірвання шлюбу. Розглянуто умови та порядок вступу у шлюб, визначено підстави для визнання його недійсним або неукладеним. Проаналізовано особливості правового регулювання заручин. Розкрито правову природу шлюбу, проаналізовано проблеми його розірвання державним органом реєстрації актів цивільного стану та за рішенням суду. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення положень чинного сімейного законодавства, що регулює порядок укладення та розірвання шлюбу. Зокрема розроблено пропозиції щодо внесення змін до СК та КТМ України, а також Закону України "Про органи реєстрації актів громадського стану" та інших нормативно-правових актів. Проаналізовано зарубіжний законодавчий досвід правового регулювання укладення та розірвання шлюбу й обгрунтовано необхідність прийняття Закону України "Про акти цивільного стану".

 • Укладення мирової угоди у цивільному судочинстві

  Зміст
  Вступ 3
  1.Цивільне судочинство і його стадії 4
  1.1 Завдання цивільного судочинства 4
  1.2 Стадії цивільного судочинства 6

  2. Мирова угода в цивільному судочинстві України 9
  2.1 Процесуальні права сторін. Право на укладення мирової угоди. 9
  2.2 Мирова угода та правила її укладення 12
  2.3 Розподіл судових витрат при укладенні мирової угоди 13

  3. Мирова угода у справі про банкрутство 15
  3.1 Мирова угода у справі про банкрутство та строк її укладення 15
  3.2 Укладення мирової угоди та набрання нею чинності 16
  3.3 Розгляд мирової угоди в арбітражному суді 17
  3.4 Недійсність або розірвання мирової угоди 18

  Висновки 20
  Література 22


 • Правове регулювання укладення форвардних угод на товарних біржах

           Досліджено проблеми правового регулювання цивільно-правових відносин, що виникають або змінюються внаслідок укладення на товарних біржах форвардних договорів. Проаналізовано історичні аспекти виникнення та розвитку форвардних договорів, особливу увагу приділено їх юридичній природі. Створено систему видів форвардних договорів та обгрунтовано їх особливі риси. Досліджено істотні та звичайні умови форвардних договорів. Розглянуто питання правового положення учасників біржових торгів і біржових посередників під час укладення форвардних договорів, а також порядок їх укладення. Обгрунтовано висновок, що чинне біржове законодавство України не відповідає сучасному стану біржової справи, стримує розвиток майнових відносин, пов'язаних з укладенням форвардних договорів на біржовому та міжбіржовому ринках. Відсутність чіткої регламентації порядку укладення форвардних договорів призводить до значних правопорушень у сфері біржової форвардної торгівлі. На підставі дослідження запропоновано внести законопроектні новації до цивільного законодавства України.

 • Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України

           Досліджено питання щодо укладення, зміни та розірвання договору у цивільном праві України. Розглянуто нормативно-правове регулювання договору, з'ясовано його суть, основні ознаки цієї правової конструкції. Значну увагу приділено теоретичному дослідженню юридичної термінології, стадій укладення договору, особливостей укладення окремих видів договорів. Досліджено питання вирішення переддоговірних спорів, а також порядку, способів, підстав і наслідків зміни та розірвання договору. Проаналізовано новели ЦК України щодо укладення публічних договорів, договору приєднання, попереднього договору.

 • Науково-методичні засади укладення та ефективної реалізації угод про розподіл продукції

           Обгрунтовано науково-методичні засади укладення та ефективної реалізації угод про розподіл продукції (УРП), проаналізовано міжнародний досвід залучення приватних інвестицій у галузі видобутку корисних копалин на основі УРП. Розглянуто перспективи успішної реалізації УРП в Україні та можливості їх застосування в альтернативних (нетрадиційних) напрямах. Проведено грунтовне дослідження укладення та реалізації УРП як однієї з гнучких форм надрокористування та ефективного механізму залучення інвестицій у видобуток корисних копалин в Україні та за кородоном. Розроблено методичні рекомендації щодо моніторингу УРП. На підставі вивчення міжнародної практики використання УРП продемонсровано доцільність та вигідність даного механізму залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у проекти з видобутку корисних копалин. Показано можливість використання УРП для розв'язання багатьох соціально-економічних та екологічних проблем. Відзначено, що у разі реалізації УРП в Україні необхідно усвідомлювати, що перша ж УРП на її території з участю іноземних інвесторів буде критерієм, відповідно до якого потенційні іноземні інвестори визначать готовність і спроможність держави відстоювати свої інтереси на власній території та належним чином забезпечувати виконання умов укладених угод.

 • Правові проблеми укладення, зміни та припинення трудового договору з педагогічними працівниками середніх загальноосвітніх шкіл України

           Досліджено нормативно-правові акти, які регламентують укладення, зміну та припинення трудового договору з працівниками середніх загальноосвітніх шкіл. Уточнено встановлені вимоги допуску до заняття педагогічною діяльністю, порядок укладення трудового договору з педагогічними працівниками, розглянуто особливості укладення окремих видів трудових договорів з педагогічними працівниками (контракт, сумісництво, трудовий договір з молодими спеціалістами). Проаналізовано порядок зміни трудового договору з педагогічними працівниками та вплив результатів атестації на зміну умов трудового договору. Уточнено порядок розірвання трудового договору з ініціативи педагогічного працівника, з ініціативи керівників середніх загальноосвітніх шкіл. Розкрито правовий зміст поняття "аморальний проступок працівника, що виконує виховні функції". Вивчено судову практику трудових спорів у середніх загальноосвітніх школах. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання з'ясованості працівників означеної категорії, а також щодо внесення змін та доповнень до окремих статей КЗпП України, Законів "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних і науково-педагогічних працівників тощо.

 • Політика Центральної Ради щодо війни, укладення і реалізації Брестського мирного договору (березень 1917-квітень 1918 рр.)

           Дисертацію присвячено дослідженню проблем теорії та практики діяльності Центральної Ради щодо війни та миру в роки Першої світової війни. Розглянуто і висвітлено вплив революції на військово-політичну ситуацію в українських землях. Аналізується участь делегації УНР на переговорах у Бресті щодо необхідності підписання сепаратного миру з країнами Центральної Європи. Розглянуто питання реалізації Брестского миру обома сторонами в плані його ратифікації, виконання угоди про військову допомогу, підписання економічного договору згідно брестських постанов.

 • Виконаня договорів перевезення

  Вступ
  1. Виконаня та забезпечення виконання договорів перевезення
  2. Виконання договорів транс­портно-експедиційного обслуговування
  Використана література

 • Систематизація договорів у цивільному праві

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Ламара Котеївна Веретельник; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

 • Порядок укладання господарських договорів

  План
  1. Господарський договір як законодавчо-правова
  категорія 3
  2. Особливості укладання господарських договорів 6
  Література 10


© 2007-2019 vbs.com.ua