От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.І. Цуркан; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2009. — 18 с. — укp.

Коротко

Особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:40:14
Описание
         Досліджено особливості судового розгляду спорів щодо проходження публічної служби в Україні. Визначено особливості та види таких спорів. Розкрито суть поняття "проходження публічної служби" у контексті адміністративного судочинства. Проаналізовано особливості публічної служби та публічного службовця, способи вступу та публічну службу залежно від її виду, поняття, етапи, завдання та функції атестації публічних службовців і стан їх правового регулювання, поняття та структуру соціально-правового захисту публічного службовця. Охарактеризовано загальні та спеціальні підстави припинення публічної служби, види й особливості доказів і доказування у даній категорії справ і процесуальний статус учасників провадження. На підставі аналізу КАСУ та чинного законодавства про публічну службу запропоновано певні зміни та доповнення до КАСУ та Закону "Про державну службу".
См. также:
 • Теоретичні аспекти удосконалення розгляду трудових спорів (конфліктів) в Україні

           Проаналізовано теоретичні аспекти інституту трудових спорів, національного законодавства, правозастосовної практики, а також досвіду промислово розвинутих країн світу у сфері розгляду та вирішення трудових спорів. Досліджено суть і зміст даного інституту. Розкрито суть поняття "трудовий спір". З'ясовано причини виникнення трудових спорів, проведено їх класифікацію. Запропоновано визначення поняття щодо принципів розгляду та вирішення трудових спорів, а також їх види. Проаналізовано порядок розгляду індивідуальних трудових спорів у комісіях стосовно трудових спорів, та вади, притаманні судовому розгляду. Розроблено конкретні пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення розгляду та вирішення трудових спорів.

 • Особливості судового розгляду та вирішення справ за позовами про звільнення майна з-під арешту

           Проаналізовано проблеми співвідношення та застосування загальних і спеціальних правових норм, висвітлено вплив матеріальних правовідносин на особливості розгляду та вирішення цивільних справ. Досліджено питання, пов'язані з визначенням підвідомчості суду справ за позовами про звільнення майна з-під арешту, розглянуто особливості участі сторін і третіх осіб, доказування та доказів, порушення, підготовки, судового розгляду та винесення рішень за вказаною категорією справ. Розроблено науково обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення інституту судового розгляду справ за позовами про звільнення майна з-під арешту.

 • Проходження державної служби в Україні: організаційно-правовий аспект

           Проведено дослідження процесу проходження державної служби як комплексного публічного соціально-правового інституту. Визначено сутність поняття, правову природу та структуру проходження державної служби. Розглянуто основні етапи просування по державній службі та його співвідношення з проходженням державної служби та службовою кар'єрою. Визначено зміст поняття, види та правовий статус державної посади як системи завдань і обов'язків, повноважень і прав, кваліфікаційних вимог і порядку заміщення, взаємозамінності та грошового утримання, що визначає її місце та роль в державному органі та регулюється нормами різних галузей права. Визначено обов'язки, права та відповідальність посадових осіб, описано етапи та види службової кар'єри, проаналізовано особливості організації та функціонування органів управління проходженням державної служби, наведено загальну характеристику службових процедур. Проведено порівняльне дослідження вітчизняного та зарубіжного досвіду правового регулювання процесу проходження державної служби. Наведено пропозиції щодо удосконалення окремих положень українського законодавства про державну службу, зокрема, щодо прийняття Закону України "Про основи державної служби". Проаналізовано особливості реалізації окремих видів службових процедур, зокрема, конкурсної, призначення на посаду, атестаційної й оцінювання діяльності державних службовців.

 • Проходження державної служби в Україні: організаційно-правові засади

           Висвітлено проходження державної служби як цілісну систему з основними її етапами (прийняття на службу, просування по службі та її припинення). Наведено конкретні елементи цих етапів і показано організаційно-управлінські фактори, що сприяють ефективному функціонуванню системи. Визначено зміст теоретичного поняття "проходження державної служби". Обгрунтовано необхідність запровадження та розкрито зміст відповідного правового забезпечення елементів проходження державної служби.

 • Формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні

           Досліджено теоретико-методологічні аспекти формування інтегрованого інституту публічної служби в Україні за умов трансформації державного управління. Запропоновано визначення понять "інститут публічної служби", "інтегрований інститут публічної служби". Розкрито сутність і концептуальні засади функціонування інституту публічної служби, визначено його структуру та функції, охарактеризовано основні напрямки надання публічних послуг і рівні взаємодії в ньому. Обгрунтовано базові принципи діяльності інтегрованого інституту публічної служби в Україні, запропоновано класифікацію посад співробітників і розроблено рекомендації щодо його формування та подальшого розвитку.

 • Правове регулювання третейського розгляду господарських спорів

           Розвинуто понятійний апарат третейського розгляду господарських спорів. Сформульовано визначення правосуддя у сфері господарювання, уточнено визначення третейського розгляду спорів. Удосконалено класифікацію третейських угод. Обгрунтовано необхідність і напрямки розширення диспозитивності правового регулювання третейського розгляду господарських спорів (міжнародного комерційного арбітражу). Аргументовано необхідність та визначено напрямки удосконалення чинного порядку виконання рішень третейськими судами та Міжнародним комерційним арбітражним судом (МКАС) при Торгово-промисловій палаті (ТПП) України. Запропоновано внесення змін у чинне законодавство щодо судоустрою України, колізії якого є перепоною на шляху розвитку третейського розгляду господарських спорів. Обгрунтовано пропозиції щодо часткової уніфікації правового регулювання розгляду даних спорів третейськими судами і МКАС при ТПП, а також державного та недержавного судочинства. Виявлено необхідність внесення системних змін до порядку державного і недержавного судочинства у частині стосовно третейського розгляду спорів, сформульовано пропозиції до законодавства.

 • Проблеми законодавчого регулювання та практики розгляду адміністративно-правових спорів

           Досліджено проблеми адміністративного й судового порядку розгляду адміністративно-правових спорів, а також процесуальні питання діяльності адміністративних судів в Україні. Розглянуто особливості адміністративного судочинства й види зазначених спорів, що вирішуються судами. Наведено систему принципів адміністративного судочинства та розкрито їх зміст. Надано пропозиції щодо запозичення досвіду законодавчого регулювання порядку розв'язання публічно-правових спорів у зарубіжних країнах з метою вдосконалення механізмів вирішення цієї категорії спорів в Україні. Розглянуто шляхи розв'язання організаційних і правових проблем створення адміністративних судів в Україні, розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

 • ПІДГОТОВКА ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЯК ОКРЕМА СТАДІЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1: ВИЗНАЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 9
  1.1. ПОНЯТТЯ ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ, ЯК ОКРЕМОЇ СТАДІЇ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 9
  1.2. МЕТА, ЗНАЧЕННЯ ТА МЕЖІ ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 24
  1.3. ПІДГОТОВЧА СТАДІЯ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ 33
  РОЗДІЛ 2: ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 48
  2.1.ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ 48
  2.2.ОБ’ЄДНАННЯ ТА РОЗ’ЄДНАННЯ ПОЗОВІВ, ЗМІНА В ПОЗОВНОМУ СПОРІ 61
  2.3. СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ 72
  ВИСНОВКИ 78
  СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85
  ДОДАТКИ 95


 • Контракт про проходження військової служби громадянами України

           Дисертацію присвячено історико-правовому дослідженню процесу становлення військових формувань України військовослужбовцями за контрактом. З'ясовується поняття, правова природа контракту про проходження військової служби, його види. Здійснена характеристика сторін правовідносин, які виникають з приводу добровільного проходження військової служби за контрактом - громадянина України та держави, від імені якої діє центральний орган військового формування України в особі командира військової частини. Аналізується загальний порядок укладення контракту про проходження військової служби та підстави його припинення.

 • Організаційно-правові засади проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України

           Здійснено комплексний порівняльний аналіз законодавства України, Російської Федерації, США, Японії, Франції щодо проходження військової служби за контрактом, на підставі якого встановлено адміністративно-службові відносини між громадянином і державою. Надано характеристику та визначено зміст і умови контракту стосовно проходження військової служби у Збройних Силах України. Досліджено правовий статус командирів військових частин, які діють від імені Міністерства Оборони України та держави, а також роль кожного з них під час комплектування військових частин військовослужбовцями за контрактом. Обгрунтовано додаткові підстави, порядок укладення й припинення дії контракту, а також гарантії забезпечення прав суб'єктів правовідносин. Визначено та обгрунтовано напрями удосконалення механізму управління комплектуванням Збройних Сил України за контрактом, що передбачають впровадження узгодженого поетапного переходу з урахуванням окремих особливостей до комплектування військових частин на підставі контракту та плановою підготовкою навченого резерву. Наголошено на необхідності чіткої та конкретної системи гарантій з боку держави, які сприяли б формуванню високих морально-вольових якостей у військовослужбовців, боєздатності Збройних Сил України, спроможних за умов скорочення їх чисельності якісно виконувати поставлені завдання протягом певного часу. Удосконалено методологічне забезпечення механізму дії контракту у Збройних Силах України шляхом реформування та удосконалення структури місцевих органів військового управління (військових комісаріатів), а також створення дійової системи рекламування перспективності військової служби у Збройних Силах України за контрактом та формування системи підготовки до виконання військового обов'язку та накопичення людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, з урахуванням перспектив розвитку Збройних Сил України.

 • Конституційні засади проходження військової служби громадянами України: проблеми теорії та практики

           Комплексно досліджено конституційні засади проходження військової служби громадянами України. Розкрито суть, правову природу, особливості військової служби, існуючі підходи до її змісту. Запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання проходження військової служби. Розглянуто дане соціальне явище у аспекті виконання військового обов'язку та реалізації конституційного права громадян України стосовно рівного доступу до військової служби. Проведено розмежування між військовим обов'язком і обов'язком захищати Вітчизну. Встановлено роль і значення проходження військової служби для забезпечення національної безпеки України, функціонування демократичного політичного режиму та забезпечення прав і свобод громадян. Розроблено науково обгрунтовані практичні рекомендації щодо вдосконалення конституційного регулювання проходження військової служби в Україні.

 • Становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні

           Досліджено політико-правові проблеми становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні, визначено їх основні ознаки, особливості та взаємозв'язок із громадянським суспільством. Здійснено аналіз суб'єктно-об'єктного складу муніципальної влади в Україні. Визначено роль територіальної громади як іманентного суб'єкта публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні. Проаналізовано міжнародні стандарти локальної демократії щодо формування компетенції муніципальної влади.

 • Конституційно-правові проблеми організації публічної влади в Україні

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 [Електронний ресурс] / Михайло Олексійович Теплюк; НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2008. — 21 с. — укp.

 • Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Тетяна Анатоліївна Стоянова; Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 17 с. — укp.

© 2007-2019 vbs.com.ua