От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по экономическим наукам

Название

Адаптація аграрного техніко-технологічного сервісу до ринкових умов (на прикладі Волинської області) : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Л.В. Семенченко; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Коротко

Адаптація аграрного техніко-технологічного сервісу до ринкових умов (на прикладі Волинської області)

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2008-09-30 19:02:11
Описание
         Досліджено особливості ринкових умов в аграрній сфері економіки. Висвітлено економічну суть аграрного техніко-технологічного сервісу та доведено об'єктивну необхідність його адаптації до ринкових умов. Запропоновано методику та здійснено оцінку ефективності аграрного техніко-технологічного сервісу у структурі АПК, здійснено оцінку матеріально-технічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано стан агрохімічного забезпечення даного виробництва. Наведено методичні підходи та практичні рекомендації щодо адаптації аграрного техніко-технологічного сервісу до нових умов господарювання.
См. также:
 • Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання

           Досліджено існуючі теоретичні підходи до обгрунтування та проведення адаптації підприємства до ринкових умов господарювання. Розкрито зміст та особливості процесу адаптації підприємства як складної відкритої соціально-економічної системи. Проаналізовано вплив факторів зовнішнього середовища на фінансово-економічне становище підприємств машинобудування до ринкових умов. Запропоновано методику аналізу відповідності внутрішнього середовища підприємства ринковим умовам господарювання. Наведено методичні рекомендації щодо формування на підприємстві системи моніторингу зовнішнього середовища. Висвітлено особливості класифікації засобів адаптації підприємства до змін ринкових умов господарювання. Розроблено методичні підходи до організації захисту акціонерного товариства від спроб недружнього поглинання як одного з важливих засобів адаптації підприємства до ринкових умов.

 • Адаптація підприємств бавовняної галузі до ринкових умов

           Визначено, що вихідні бар'єри галузі роблять недоцільним ліквідацію великих підприємств, а формування конкретного середовища можливе за рахунок створення малих підприємств. Визначено умови ефективного використання сучасних форм вертикальної інтеграції. Удосконалено технологічну концепцію в теорії організації ринків. Доопрацьовано механізм сумісного рішення операційних та інвестиційних задач підвищення ефективності використання капіталу. Удосконалено методику диференціювання бавовняних тканин із урахуванням умов їх використання, побудовано сегменти товарного ринку. Зазначено, що подальшого розвитку з урахуванням галузевої специфіки дістала класифікація стратегічних вигід від інтеграції бавовняного виробництва. Розроблено економіко-математичну модель задачі оптимізації розмірів комбінованих малих підприємств.

 • Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу

           Дисертація присвячена питанням виробничо-господарської діяльності енергопостачальних компаній в умовах енергоринку. Встановлено необхідність і доцільність використання концепції маркетингу з метою адаптації цієї діяльності до ринкових умов з урахуванням впливу на неї факторів макро- та мікросередовища. Визначено передумови адаптації енергопостачальних компаній до умов територіальних роздрібних ринків електроенергії, які полягають в організаційному та інформаційному забезпеченні цієї адаптації. Розроблено методичні рекомендації щодо реалізації маркетингових технологій в аспекті складових комплексу маркетингу (проведення сегментозорієнтованих товарної, цінової, дистрибуційної та комунікаційної політики) з урахуванням необхідності здійснення політики управління попитом на електроенергію - демаркетингу та синхромаркетингу.

 • Територіальна організація сукупного ресурсного потенціалу адміністративної області (на прикладі Волинської області)

           Проаналізовано вплив умов та факторів на формування сукупного ресурсного потенціалу (СРП) Волині. Розраховано величини (обсяг) природно-ресурсного, трудового та виробничого потенціалів адміністративних районів Волині як компонентів СРП. Виявлено особливості та оцінено просторову диференціацію у рівнях забезпеченості населення Волині природними, трудовими та виробничими ресурсами. Здійснено типологію природно-ресурсного та СРП області. Розроблено серію картографічних моделей, визначено основні напрямки оптимізації використання СРП Волині, а також шляхи пріоритетного розвитку господарського комплексу даної території.

 • Антропогенні зміни в басейнах малих річок (на прикладі Волинської області)

           Розглянуто питання аналізу та оцінки різних видів антропогенних навантажень на басейни малих річок. Розроблено інтегральні індекси оцінки антропогенних змін у басейнах, які дають можливість встановити ступінь трансформації природного їх середовища. Проведено районування даних басейнів Волині щодо їх екологічного стану для розробки заходів, які сприятимуть покращанню їх довкілля. Удосконалено формулу сталої інтенсивності дощового стоку СНиП 2.01.14-83 із врахуванням зазначених змін у басейнах малих річок, що впливають на процес формування в них паводкового стоку. Запропоновано алгоритм і програму розрахунку дощового стоку на ЕОМ.

 • Формування та реалізація інноваційної політики в регіоні (на прикладі Волинської області)

           Визначено суть та особливості інноваційних процесів за умов ринкових перетворень, систематизовано чинники, що перешкоджають розвитку інноваційного підприємництва, визначено місце та значення інноваційних структур у процесі реформування економіки регіону. Проаналізовано сучасний стан і перспективи інноваційного розвитку підприємств Волині, визначено роль фінансового забезпечення у процесі підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств, обгрунтовано методичні положення оцінки інноваційного потенціалу регіону. Запропоновано організаційно-економічні механізми реалізації інноваційної політики регіону, які включають методичні положення з вдосконалення сучасних форм і методів управління інноваційною діяльністю, обгрунтування підходів до вибору джерел фінансування на різних етапах інноваційного процесу, а також створення інноваційної інфраструктури.

 • Економічні засади формування нових підприємницьких структур в АПК (на прикладі Волинської області)

           Дисертація присвячена проблемі реалізації аграрної політики і здійснення економічних реформ стосовно специфічних історичних, економічних і природних умов розвитку сільськогосподарського виробництва Волинської області. Розглядається АПК Волині як об'єкт економічного реформування. В дисертації дана комплексна оцінка його функціонально-компонентній і територіальній структурі, обгрунтовані шляхи їх подальшого вдосконалення, збалансованості його галузей, роздержавлення землі і майна, розвитку багатоукладної економіки, нових підприємницьких і господарських структур, максимального використання цінової, податкової, рентної і страхової політики для економічного піднесення сільського господарства і підвищення його економічної ефективності.

 • Еколого-географічний аналіз в схемах планування території (на прикладі Волинської області)

           Розглянуто процес створення схем територіального планування, визначено основні завдання та значення даного виду робіт за сучасних умов. Обгрунтовано нові підходи щодо формування схем планування територій з наданням переваги екологічній складовій. Проведено еколого-географічний аналіз у схемі територіального планування. Наведено результати дослідження Волині як об'єкта еколого-географічного аналізу для цілей територіального планування. Визначено репродуктивну спроможність Волині за основними компонентами природного середовища, встановлено її демографічну ємність за територіальним ресурсом. Розроблено схематичну модель екологічного каркасу області, на базі якої обгрунтовано основні режими використання даної території. Розроблено пропозиції щодо створення моделі еколого-орієнтовного розвитку з урахуванням відповідних змін у структурі господарського комплексу на базі екологічного каркасу. Визначено ефективність реалізації схем планування території за сучасних умов.

 • Формування та розвиток територіальної рекреації системи регіону (на прикладі Волинської області)

           Дисертація присвячена питанням теоретичного обгрунтування проблем формування та розвитку територіальної рекреаційної системи (ТРС) регіону в умовах перехідної економіки. ТРС розглянуто як вид регіонального ринку рекреаційних послуг, обгрунтовано функціональну, територіальну структури, запропоновано механізм впровадження рекреаційної ренти, розроблено методичні підходи до формування Регіональної програми розвитку ТРС, концепцію створення спеціальної туристсько-рекреаційної зони. На основі аналізу рекреаційних ресурсів, соціально-економічних факторів обгрунтовані перспективні напрямки розвитку рекреаційної системи Волинської області, визначено її територіальну структуру, здійснено оцінку природно-рекреаційного потенціалу, розроблено пропозиції щодо створення сприятливого економічного режиму функціонування.

 • Еколого-ресурсний підхід в схемах районного планування на прикладі Волинської області

           Розглянуто можливості створення в схемах районного планування перспективної моделі розвитку області, на основі оптимальної організації території області.

 • Адаптація інформаційно-бібліотечного сервісу до потреб користувачів

           Розвиток бібліотеки в умовах переходу до ринкової економіки орієнтує її на гнучкість і динамічність при обов'язковому зростанні ефективності функціонування. У свою чергу, підвищення потенціалу бібліотеки можливе за умови вирішення актуальних проблем адаптації інформаційно-бібліотечного сервісу до запитів користувачів. Підходи до адаптації інформаційно-бібліотечних сервісів, що розвиваються у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського (НБУВ), базуються на закономірності концентрації та розсіювання інформації (закономірності С.Бредфорда), дія якої розповсюджується і на формування бібліотечного фонду. Згідно з цією закономірністю невелика кількість документів підвищеного попиту задовольняє більшу частину читацьких запитів.

 • Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської області)

           Узагальнено та систематизовано теоретичні надбання та практичний досвід у вивченні ролі місцевих економічних центрів у соціально-економічному розвитку території мезорівня. З'ясовано суть поняття "місцевий центр", зіставлено різні теоретичні підходи щодо визначення цього поняття, установлено принципи й ознаки, за якими класифікуються міські поселення, що виконують роль місцевих центрів. Проведено детальний ретроспективний аналіз розвитку місцевих центрів Волині й установлено основні етапи їх розвитку, висвітлено демографічну ситуацію в регіоні. Показано вплив природно-географічних чинників на розвиток місцевих центрів і досліджено особливості транспортно-географічного положення поселень із застосуванням різних математичних методів. Удосконалено функціональну типізацію місцевих центрів на основі численних кількісних показників. Здійснено групування місцевих центрів області за основними напрямами розвитку.

 • Адаптація маркетингової товарної стратегії до нових умов господарювання (на прикладі швейних підприємств)

           Науково обгрунтовано теоретико-методичні та прикладні засади адаптації маркетингових товарних стратегій швейних підприємств до нових умов господарювання на ринку України. Розроблено категоріально-понятійний апарат формування маркетингових товарних стратегій і систематизовано відповідний науково-методичний інструментарій. Визначено особливості нових умов господарювання підприємств сектору пошиття одягу у контексті інтеграції України до світового економічного простору, розкрито зміст процесу адаптації товарних стратегій підприємств до даних умов. На підставі аналізу тенденцій розвитку українського ринку одягу ідентифіковано товарні стратегії провідних стратегічних груп виробників та оцінено їх ефективність. Розроблено методику визначення відповідності маркетингових товарних стратегій підприємств умовам ринку та наведено рекомендації щодо її підвищення.

 • Підвищення ефективності функціонування підприємств аграрного сервісу

           Наведено результати теоретичних і практичних досліджень підвищення ефективності функціонування аграрного сервісу за умов південного регіону України. Наведено оцінку його сучасного стану та рівня ефективності на підставі аналізу його складових: агрохімічного, меліоративного, агротехсервісного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників, а також постачання комбікормів і кормових домішок. Обгрунтовано основні напрямки державної підтримки та регулювання розвитку меліоративного й агрохімічного обслуговування сільськогосподарських підприємств, досліджено основні проблеми підвищення ефективності їх транспортного обслуговування. Виявлено економіко-екологічні й організаційно-технологічні резерви підвищення ефективності виробництва та використання кормів у регіоні.

© 2007-2019 vbs.com.ua