От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.О. Данилевський; Акад. адвокатури України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Кримінальна відповідальність за матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:39:03
Описание
         Досліджено юридичну природу сприяння створенню або діяльності терористичних об'єднань. Наведено кримінально-правову характеристику цього складу злочину, критерії відмежування від суміжних злочинів, а також співучасті у злочині, вчиненому терористичним об'єднанням. Проаналізовано санкцію, у якій передбачено покарання за цей злочин, спеціальний вид звільнення від кримінальної відповідальності за нього. Грунтуючись на результатах проведеного дослідження, встановлено недоліки чинного кримінального й антитерористичного законодавства, невідповідність його міжнародним нормативно-правовим актам та запропоновано здійснити на законодавчому рівні відповідні зміни та доповнення у Кримінальному кодексі України у зв'язку з необхідністю передбачити кримінальну відповідальність за сприяння діяльності організованої терористичної групи чи терористичної організації в окремому складі злочину, а також у Законі України "Про боротьбу з тероризмом".
См. также:
 • Кримінальна відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації

           На підставі всебічного аналізу положень, що містяться в ч. 4 ст. 258 КК України та Закону України "Про боротьбу з тероризмом" від 20 березня 2003 р. зроблено висновок, що створення терористичної групи чи терористичної організації - це різновид організованної злочинності та тероризму. Розкрито суть поняття тероризму у вузькому, широкому та самому широкому розумінні, яким відповідають зміст понять, що містяться в Законі України "Про боротьбу з тероризмом": терористичних діяльності та акту, злочинів терористичної спрямованості. Запропоновано внести зміни до даного Закону з метою надання йому більшої чіткості та логічної завершеності. Наведено аргументи щодо необхідності зміни назви ст. 258 КК України "Терористичний акт" на "Тероризм". Обгрунтовано, що вік кримінальної відповідальності за діяння, передбачені ч. 4 ст. 258 КК має бути загальним, тобто 16 років, оскільки дані діяння в більшій мірі споріднені з тими, які передбачені в ч. 1 ст. 225 і ст. 256 КК, ніж вказаними в ч. 1 ст. 258 КК. Запропоновано внести зміни до ч. 2 ст. 22 КК України для уточнення, що тут маються на увазі лише суб'єкти саме терористичного акту - діянь, передбачених у ч. 1, 2 і 3 ст. 258 КК.

 • Кримінальна відповідальність особи за вчинення злочину при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації

  : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 [Електронний ресурс] / Юлія Вікторівна Абакумова; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 23 с. — укp.

 • Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації

           У кримінально-правовому аспекті досліджено актуальну проблему встановлення відповідальності за створення злочинної організації. Проведено порівняльний аналіз законодавства окремих країн далекого та близького зарубіжжя щодо встановлення відповідальності за даний вид злочину. Визначено соціальні передумови введення до кримінального законодавства України поняття "злочинна організація" як найбільш небезпечної форми співучасті та встановлення відповідальності за її створення. Із використанням системного підходу сформульовано визначення поняття "злочинна організація". Проаналізовано склад злочину, передбачений ст. 255 КК України, встановлено критерії його відмежування від суміжних. Розроблено рекомендації щодо кваліфікації досліджуваного злочинного діяння за сукупністю злочинів. Наведено характеристику засобів покарання, висвітлено особливості заохочувальної норми, передбаченої ч. 2 ст. 255 КК України. Розглянуто основні ознаки злочинної організації (стійкість, згуртованість, ієрархічність, виконання тяжких та особливо тяжких злочинів). Розроблено пропозиції щодо удосконалення редакції ч. 4 ст. 28 та ст. 255 КК України.

 • Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння

           Досліджено питання характеристики виконання спеціального завдання з метою запобігання чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як однієї з обставин, що виключають злочинність діяння. Проаналізовано поняття та місце виконання спеціального завдання у системі таких обставин. Визначено юридичний склад правомірного вчинку виконання спеціального завдання як систему структурних компонентів (безпосереднього об'єкта, діяння, наслідків, причинового зв'язку між ними, часу, обстановки, спеціального суб'єкта, психічного ставлення до вчиненого діяння (діянь) у цілому та його окремих юридично значимих елементів об'єктивного характеру, мотиву та мети), що характеризуються ознаками, необхідними та достатніми для характеристики діяння, взаємопов'язаного з вимушеним заподіянням шкоди під час виконання такого завдання як обставини, що виключає злочинність діяння. Розглянуто структуру юридичного складу даного правомірного вчинку з урахуванням юридичних фактів, що стосуються загальної структури, специфічної конструкції та конкретного змісту його об'єкта, об'єктивної сторони: суб'єкта та суб'єктивної сторони. Визначено поняття перевищення меж вимушеного заподіяння шкоди під час виконання спеціального завдання та підстави відповідальності особи, яка відповідно до закону виконувала спеціальні завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою запобігання чи розкриття їх злочинної діяльності. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення відповідних положень КК України та практики їх застосування.

 • Кримінальна відповідальність за контрабанду

           Досліджено комплекс проблем теоретичного та прикладного характеру щодо кримінальної відповідальності за контрабанду. Проведено історичне дослідження причин виникнення та поширення цього діяння. Висвітлено стан дослідження проблеми за умов сьогодення. Проведено юридичний аналіз складу злочину. Розглянуто питання відмежування контрабанди від суміжних злочинів та наведено пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України.

 • Кримінальна відповідальність за бандитизм

           Проведено комплексне дослідження проблем кримінальної відповідальності за бандитизм за кримінальним правом України. Проаналізовано соціальну обумовленість кримінально-правової заборони бандитизму, підстави та принципи криміналізації даного діяння. Доведено, що за умови стабільного соціально-економічного розвитку України можлива декриміналізація бандитизму як самоостійного злочину. Визначено його родовий і безпосередній об'єкти. З'ясовано поняття банди, визначено її місце в системі форм співучасті. Досліджено проблеми пеналізації бандитизму, проаналізовано його суб'єкт, а також об'єктивні та суб'єктивні ознаки. Внесено науково обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення ст. 257 Кримінального кодексу "Бандитизм".

 • Кримінальна відповідальність за хуліганство

  Вступ 3
  1. Основні поняття: кримінальна відповідальність, хуліганство 5
  1.1 Поняття, сутність та підстави для кримінальної відповідальності 5
  1.2 Загальне поняття хуліганства 10
  2. Хуліганство як вид злочину проти громадського порядку 21
  2.1 Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку 21
  2.2 Особливості кримінальної відповідальності за хуліганство 27
  3. Проблемні питання кваліфікації хуліганства 44
  3.1 Просте хуліганство 44
  3.2 Злісне хуліганство 47
  3.3 Особливо злісне хуліганство 54
  Висновки 64
  Література 69
  Додаток 1. 72


 • Матеріальне та моральне стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ України: теоретичний аспект

           Комплексно досліджено теоретичні та практичні проблеми щодо матеріального та морального стимулювання ефективної професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ. З'ясовано співвідношення понять "заохочення" та "стимулювання". Зазначено, що заохочення осіб рядового та начальницького складу - частина стимулювання, певний захід, що здійснюється в його межах. Розкрито суть поняття матеріального та морального стимулювання службово-трудової діяльності працівників органів внутрішніх справ, розвинуто поняття правовідносин та трудових правовідносин. Досліджено аспект професійної мотивації даних працівників. Визначено критерії оцінки їх службово-трудових заслуг. Наведено пропозиції щодо уточнення чинних і розробки нових нормативно-правових актів у сфері матеріального та морального стимулювання працівників органів внутрішніх справ України.

 • Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво

           Робота містить комплекс теоретичних та практичних питань з проблем правового забезпечення функціонування сфери підприємницької діяльності в Україні, розкриває поняття фіктивного підприємництва і дає характеристику складу злочину та його кваліфікацію. Особлива увага приділяється встановленню механізму вчинення злочину, розробці організаційно-правових заходів, спрямованих на попередження злочинів у підприємництві.

 • Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

           Розглянуто історичні та порівняльно-правові аспекти нормативного визначення хуліганства. Проаналізовано термінологічні та змістові ознаки цього злочину, їх відповідність юридичній природі хуліганства та розкрито їх суть. Досліджено проблемні та суперечливі питання об'єктивних і суб'єктивних ознак. Наведено визначення об'єкта злочину, способів його вчинення, кваліфікувальних і особливо кваліфікувальних ознак, відмежування діяння, передбаченого ст. 296 Кримінального кодексу (КК), від суміжних складів злочинів, зокрема, злочинів проти здоров'я людини, власності. Запропоновано вдосконалити конститутивні, кваліфікувальні й особливо кваліфікувальні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 296 КК, посилити покарання за різновиди хуліганства та нову редакцію ст. 296 КК України.

 • Кримінальна відповідальність за готування до злочину

           Досліджено проблеми кримінальної відповідальності за готування до злочину. Розвинуто положення, згідно з яким готування до злочину розглядається у двох аспектах: як стадія вчинення умисного злочину та як самостійний вид злочину. Визначено суспільну небезпечність готування до злочину та сформульовано її основні критерії: цінність об'єкта посягання, домінування можливості вчинення злочину, просторова та часова близькість підготовчих дій до безпосереднього вчинення злочину, передбаченого Особливою частиною КК, характер об'єктивно вчинюваних дій з метою створення умов для вчинення злочину. Доведено, що кримінально-правовий ступінь суспільної небезпечності властивий не всім видам готування. Запропоновано критерії класифікації видів готування, які мають кримінально-правове значення: об'єктивні ознаки, ступінь тяжкості готування та ступінь його суб'єктивної закінченості, причини припинення здійснення злочинного наміру, характер дії та спосіб закріплення у законі. Наведено аргументи щодо поділу видів готування на загальні та спеціальні залежно від закріплення кримінальної відповідальності за такі дії Загальною чи Особливою частиною КК. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення відповідних положень чинного кримінального законодавства України та практики його застосування.

 • Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину

           Розглянуто кримінально-правові проблеми підбурювання до злочину. Досліджено об'єктивні та суб'єктивні ознаки даного виду діянь. Висвітлено питання, пов'язані з відмежуванням підбурювання від діяльності інших співучасників. Проаналізовано проблеми кримінальної відповідальності підбурювача до злочину. Наведено класифікацію його дій і встановлено підстави звільнення від кримінальної відповідальності та врахування індивідуальних чинників під час визначення способу покарання. Встановлено склади злочинів, передбачених в Особливій частині КК, схожих за змістом і формою з діяльністю підбурювача та сформульовано пропозиції щодо їх класифікації. Запропоновано нове визначення поняття "підбурювач" й обгрунтовано положення щодо удосконалення кримінально-правових норм інституту співучасті та практики їх застосування.

 • Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму

           Досліджено проблеми кримінальної відповідальності за фінансування тероризму. Досліджено відмітні ознаки такого фінансування та наведено загальне визначення його поняття. Надано кримінально-правову характеристику фінансування тероризму як суспільно небезпечного діяння. Грунтуючись на результатах дослідження, установлено недоліки чинного антитерористичного законодавства, невідповідність його міжнародним стандартам і запропоновано здійснити на законодавчому рівні відповідні зміни та доповнення у Кримінальному кодексі України у зв'язку з необхідністю передбачити кримінальну відповідальність за фінансування тероризму в окремому складі злочину, а також у Законі України "Про боротьбу з тероризмом".

 • Кримінальна відповідальність за незаконне полювання

           Досліджено проблему розвитку та сучасний стан форм відповідальності за незаконне полювання. Здійснено аналіз генезису злочинного діяння та встановлення за це державою кримінального покарання. Розкрито суть поняття незаконного полювання та заходів кримінально-правового впливу щодо осіб, які вчинили злочин. Значну увагу приділено висвітленню кваліфікаційних ознак діяння. Запропоновно ствердження, що за наявності певних дій у разі незаконного полювання, а саме, вистежування, переслідування, суб'єктивна сторона даного складу злочину характеризується прямим умислом. Запропоновано зміни та доповнення до чинного законодавства у зазначеній сфері.

© 2007-2019 vbs.com.ua