От партнеров

Заказать работу

От партнёров


Счетчики
    Желаете получить информацию о том, где можно найти и СКАЧАТЬ не отходя от своего компьютера бесплатные журналы, обзоры, научные и аналитические статьи, статистические данные, книги, учебники, официальные документы государственных органов? Тогда воспользуйтесь нашим новым сервисом "Полезная ссылка"!

    Как это работает? Очень просто! Вы получаете полезную ссылку, нажав на которую, скачиваете документ с первоисточника в электронном виде.

Поиск рефератов на Linksdir.com.ua!
Раздел каталога

Научные статьи и авторефераты диссертаций по праву

Название

Конституційно-правовий механізм здійснення зовнішніх зносин України : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.Г. Макаренко; Ін-т законодавства ВР України. — К., 2009. — 20 с. — укp.

Коротко

Конституційно-правовий механізм здійснення зовнішніх зносин України

СсылкаК сожалению, на данный момент ссылка не доступна
Добавлено2010-05-06 04:38:59
Описание
         Досліджено створення та функціонування конституційно-правового механізму здійснення зовнішніх зносин України в період її незалежного розвитку, поряд з аналізом вітчизняних і зарубіжних доктринальних підходів до визначення специфіки та сутності зазначеного механізму, його нормативно-правової бази, а також висвітлення практики діяльності відповідних державних органів у цій сфері. Показано особливості принципу поділу влади в організаційно-правовій структурі органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, що проявляється в закріпленні відповідних повноважень, а також у встановленні ієрархічного та взаємоузгодженого порядку у даній сфері. Запропоновано авторську концепцію проекту Закону України "Про засади зовнішніх зносин", спрямовану на створення необхідної правової бази для законної та прозорої реалізації виконавчою владою зовнішньої політики. Визначено специфіку структури та особливості змісту конституційно-правового механізму здійснення зовнішніх зносин на основі аналізу компетенції та практики діяльності конституційних та інших органів державної влади.
См. также:
 • Конституційно-правовий механізм зовнішніх відносин Канади

           Досліджено конституційно-правовий механізм зовнішніх відносин (зовнішньополітичний механізм) Канади, який є багатокомпонентною системою у конституційно-правових відносинах між органами державної влади з приводу виконання зовнішніх функцій держави. Проаналізовано норми законодавства Канади та правових звичаїв - конституційних конвенцій, що регулюють правовідносини у даній царині. Значну увагу приділено аналізові функцій федеральної законодавчої та виконавчої влади, а також владних структур суб'єктів федерації - провінцій - у розробці та реалізації зовнішньополітичного курсу Канади.

 • Правові питання структури та діяльності органів зовнішніх зносин Республіки Гвінея

           Проаналізовано міжнародно-правові аспекти організації та діяльності внутрішньодержавних і зарубіжних органів зовнішніх зносин Республіки Гвінея - першої з африканських країн, яка стала незалежною державою, звільнившись від французького колоніалізму. Досліджено конкретні форми та правову організацію зовнішньополітичної діяльності країни, структуру та компетенцію її конституційних і спеціальних органів у сфері зовнішніх відносин з іншими державами, у тому числі Україною, та міжнародними організаціями. Розроблено рекомендації щодо удосконалення діяльності даних органів з урахуванням чинних норм сучасного міжнародного права.

 • Право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення

           Досліджено право людини на безпеку та конституційно-правовий механізм його забезпечення. Проаналізовано й систематизовано основні підходи щодо розуміння поняття "безпека" та "безпека людини", розкрито їх зміст та охарактеризовано структуру. Розглянуто правову природу права людини на безпеку, визначено його зміст та здійснено комплексний аналіз у співвідношенні з суміжними правами. Обгрунтовано доцільність закріплення права людини на безпеку у відповідних нормативно-правових актах. Досліджено конституційно-правовий механізм забезпечення права людини на безпеку, розроблено концепцію системи гарантій даного процесу. Встановлено особливості компетенції, форм і методів діяльності органів внутрішніх справ у сфері забезпечення права людини на безпеку. Показано їх роль у конституційно-правовому механізмі забезпечення права людини на безпеку.

 • Конституційно-правовий статус народного депутата України

           Досліджено конституційно-правовий статус народного депутата України як уособлюючого інституту представницької демократії та всієї системи парламентаризму, розглянуто теоретичні та практичні проблеми його реалізації. Запропоновано визначення поняття народного депутата України, надано його дефінітивну характеристику за суттю, змістом та формою. Встановлено та проаналізовано основні критерії класифікації повноважень, форм роботи, гарантій, відповідальності народного депутата України, охарактеризовано структуру його конституційно-правового статусу. Досліджено взаємозв'язок між окремими елементами та механізм реалізації конституційно-правового статусу народного депутата України, з урахуванням діючих конституційних норм наведено пропозиції щодо його удосконалення.

 • Конституційно-правовий статус громадських організацій України

           Проведено дослідження конституційно-правового статусу громадських організацій, проаналізовано механізм його набуття, реалізації та оптимізації. Визначено специфіку конституційної правосуб'єктності громадської організації, розглянуто правові аспекти взаємовідносин громадських організацій з іншими суб'єктами суспільного ладу, наведено пропозиції щодо їх удосконалення. Встановлено чинники формування сучасної системи громадських організацій, запропоновано класифікацію видів та визначено функції даних суспільних об'єднань. Проаналізовано систему гарантій діяльності громадських організацій, обгрунтовано концепцію їх державно-правової (конституційної) відповідальності.

 • Конституційно-правовий статус корінних народів України

           Вперше в Україні здійснено дослідження проблеми визначення конституційно-правового статусу корінних народів України та запропоновано шляхи вирішення даного питання. Проаналізовано особливості етнічного, політичного, культурного та правового розвитку окремих етнічних груп, які виникли у межах України й обгрунтовано юридичні підстави визнання цих етносів корінними народами. Запропоновано визначення корінних народів України як спільнот (етнічних груп) громадян кримськотатарської, караїмської та кримчакської національностей, що відчувають етнічне самоусвідомлення та спільність між собою. Створено вичерпний перелік етносів, визнаних корінними народами України. Вперше обгрунтовано їх відмінні ознаки від інших етнічних суб'єктів конституційного права - української нації та національних меншин і етнічних груп. Досліджено міжнародний досвід визначення та забезпечення конституційно-правового статусу корінних народів та можливості його викорстання в Україні. Наведено оцінку політико-правових вимог і правового становища національно-представницьких структур караїмського, кримськотатарського та кримчакського народів і розроблено проект Закону "Про корінні народи України" як засіб врегулювання їх правового статусу.

 • Конституційно-правовий статус державного кордону України

           Розглянуто теоретичні питання державного кордону України, історичні основи його становлення, з конституційно-правової точки зору проаналізовано режимні правила, що діють у прикордонному просторі України, визначено державно-правові основи охорони державного кордону України, відповідальність за порушення законодавства про державний кордон. Сформульовано висновки і пропозиції, які повинні сприяти як подальшому дослідженню даних проблем, так і вдосконаленню механізму правового регулювання державного кордону, а також підвищенню ефективності його охорони.

 • Механізм коригування дисбалансу зовнішніх платежів України

           Досліджено теоретичний і практичний аспекти коригування дисбалансу зовнішніх платежів і висвітлено напрямки вдосконалення даного процесу для забезпечення економічної безпеки України. Здійснено системний аналіз платіжного балансу, визначено та систематизовано фактори дисбалансу зовнішніх платежів України. Запропоновано нові показники економічної безпеки для удосконалення аналізу й оцінки стану безпеки в середньо- та короткостроковій перспективі.

 • Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми конституційно-правового статусу органів виконавчої влади України. Проаналізовано історію становлення та розвитку поняття виконавчої влади. Проведено класифікацію основних конституційних моделей її організації. Досліджено систему органів виконавчої влади України, характер її конституційно-правового регулювання та конституційно-правові принципи організації. Розкрито суть поняття "конституційно-правовий статус органу виконавчої влади України" та його структуру. Запропоновано критерії його визначення. Досліджено особливості конституційно-правового статусу основних елементів системи органів виконавчої влади України.

 • Конституційно-правовий статус столиці України - міста Києва

           Досліджено теоретичні та практичні проблеми конституційно-правового статусу (КПС) столиці України - міста Києва (СУ-МК). Розкрито правову природу КПС столиці, визначено його основні елементи. Викладено суть поняття столиці України - міста Києва, його КПС. Проаналізовано функції СУ-МК, відповідні повноваження органів місцевого самоврядування та гарантії реалізації містом Києвом функцій столиці. Наведено практичні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України, яке визначає спеціальний статус СУ - МК. Висвітлено проблеми організації та діяльності органів місцевого самоврядування в Києві.

 • Конституційно-правовий статус парламентарів України та Грузії (порівняльний аналіз)

           Здійснено порівняльний аналіз статусу парламентарів України та Грузії на підставі конституцій і законів двох держав. Проаналізовано історію становлення інституту парламентаризму, визначено та вивчено складові елементи статусу парламентарів. Зроблено спробу визначення поняття парламенту, конституційно-правового статусу парламетаря, прав і обов'язків, гарантій діяльності та конституційно-правової відповідальності народного депутата. Здійснено класифікацію прав і обов'язків, а також гарантій діяльності членів парламенту. Наведено пропозиції щодо змін і доповнень до чинного законодавства України та Грузії, яке регулює їх конституційно-правовий статус. Зауважено, що результати дослідження можуть бути використані під час викладання курсів "Конституційне право" та "Парламентське право", а також у законотворчій діяльності щодо вдосконалення чинного законодавства України та Грузії, що регулює статус парламентарів.

 • Колективні політичні права і свободи громадян України: конституційно-правовий аналіз

           Комплексно досліджено колективні політичні права та свободи громадян України. Розглянуто правову природу, місце даних прав і свобод, існуючі підходи до їх розуміння. Проведено теоретичне узагальнення та запропоновано новве вирішення наукового завдання щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання колективних політичних прав і свобод як одних з визначальних елементів розбудови в Україні демократичної та правової держави. Проаналізовано суціальну суть зазначених прав і свобод, виявлено їх роль у формуванні громадянського суспільства та правової держави. Визначено конституційно-правовий механізм забезпечення колективних політичних прав і свобод та його складові. Досліджено гарантії реалізації цих прав і свобод. Виявлено роль спеціалізованих інституцій і громадських організацій у механізмі забезпечення колективних політичних прав і свобод.

 • Державно- правовий механізм митної політики України

  : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / Борис Анатолійович Кормич; Одеська національна юридична академія. — О., 2000. — 23 с. — укp. [N=006651]

 • Конституційно-правовий статус військовослужбовців в Україні

           Досліджено актуальні теоретичні та практичні проблеми реалізації конституційно-правового статусу військовослужбовців за умов проведення військової реформи, забезпечення їх конституційних прав і свобод і гарантії її реалізації. Значну увагу приділено дослідженню теоретичних питань конституційно-правового статусу військовослужбовців. Розглянуто історичний розвиток та становлення нормативно-правового закріплення їх правового статусу. Розкрито суть поняття та структуру даного статусу, розглянуто його основні елементи й особливості. Проведено аналіз системи нормативно-правових актів, які визначають і регулюють конституційно-правовий статус військовослужбовців. Виявлено недоліки та наведено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та прийняття нового закону про їх правовий статус. Проаналізовано проблеми практичної ралізації конституційних прав військовослужбовців за умов військової служби та сформульовано пропозиції щодо їх реального забезпечення. Досліджено правові гарантії реалізації конституційних прав і свобод даного нонтингенту населення та розроблено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових і організаційно-правових гарантій.

© 2007-2019 vbs.com.ua